Наим Каримов

 

Тошкент 2003

 

Тошкент вилояти «TURON» ахборот-кутубхона маркази

 

НАИМ КАРИМОВ

Библиографик кўрсаткич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тузувчи:

Муқаддам РАҲИМОВА

Сўз боши муаллифи: Ўзбекистон Қаҳрамони Озод ШАРАФИДЦИНОВ

Масъул муҳаррир: филология фанлари доктори Тўра Мирзаев

© Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, 2003 й.

 

 

ТУЗУВЧИДАН

2002 йил 12 декабрда таникли жамоат арбоби ва адабиётшунос олим Наим Каримов туғилган кунига етмиш йил тўлди.

Таниқли ёзувчи ва олимлар таваллудининг йирик саналари муносабати билан улар қаламига мансуб адабий ва илмий асарларнинг биобиблиографик кўрсаткичларини тузиш яхши бир анъанага айланган. "Турон" вилоят илмий-универсал кутубхонаси ҳам ушбу анъанага риоя этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси фан арбоби, филология фанлари доктори, Беруний мукофоти лауреати профессор Наим Каримов илмий ва илмий-оммабоп асарларининг биобиблиографиясини тузишни мақсадга мувофиқ  деб топди.

Қўлингиздаги кўрсаткичга олим ҳаёти ва илмий фаолиятининг асосий саналари, илмий асарларининг алоҳида нашрлари, вақтли матбуот ва тўпламларда босилган мақола, тақриз, таржима ва шеърлари, у сўз боши ёзган ва муҳаррирлик қилган асарлар, шунингдек, олимнинг илмий раҳбарлигида бажарилган ҳамда у оппонентлик килган диссертациялар, бундан ташқари, олимнинг ҳаёти ва илмий фаолияти ҳақидаги мақолалар киритилди.

Кўрсаткич йиллар бўйича алифбо тартибида жойлаштирилган.

Н. Каримовнинг чет тилларда эълон қилинган мақолалари алоҳида бўлимга ажратилмаган.

Кўрсаткич охирида исмлар рўйхати берилди.

Шубҳасиз, ушбу биобиблиографияни олим ҳаёти ва илмий фаолиятига багашланган мукаммал қўлланма, деб бўлмайди. Зеро, турли сабабларга кўра, шу кеча-кундузда олим қаламига мансуб барча мақола, тақриз, таржима ва шеърлар манбаини аниклаш ёхуд уларни ушбу биобиблиографияга киритиш имкони бўлмади.

Тузувчи биобиблиографиядага ушбу нуқсонлар учун сиз азиз-лардан узр сўрайди.

 

ОЛИМ ҲАЁТИНИНГ САҲИФАЛАРИ

 

Наим Каримов нима учун бошқа бирон соҳани эмас, айнан адабиёт соҳасини танлаган, унинг қалбида бу соҳага меҳр қачон ва қандай пайдо бўлиб қолган - буни аниқ билмайман. Лекин ўйлайманки, унинг бу йўлни танлашида отасининг таъсири катта бўлиши керак.

Мен Наимжондан олдинроқ унинг отаси билан танишган эдим. Уруш йиллари, адашмасам, 6-синфда ўқиб юрган кезларим. Бирдан шеър ёзгим қистаб кетди, бир-икки кун ўтириб, уч-тўртта шеърни қоралаб ҳам ташладим, кейин уларни чиқариш ҳаракатига тушиб қолдим. Бу борадаги изланишларим мени Маориф халқ комиссарлигига олиб келди - у ерда аллақайси бўлимнинг бош-лиғи бор экан. Ўзи хипча бўлсада, қадди-қомати келишган, чувак юзли, очиқ чеҳрали, ўзига ярашган кўзойнак таққан бўлим бошлиғи жуда бағри очиқ, ғамхўр, хушфеъл одам экан. Унинг фамилияси Фотиҳ Каримий эканини, у адабиётчи эмас, физик эканини кейин билиб олдим. Менга ижод бобидаги илк маслаҳатларни шу одам берган эди. Буни қарангки, кўпгина эски зиёлилар сингари бу одам жуда кенг маданий савияга эга эди. У ўзи физика ўқитувчиси бўлсада, адабиётни яхши билар, кўп ўқиган, кўп ёзувчилар ва шоирлар билан шахсан таниш эди. Эҳтимол, ана шу меҳрибон одам ўғли Наимжонни адабиётшунослик соҳасига йўллаган, болалигиданоқ унга адабиёт ишқини юқтирган бўлса, ажаб эмас.

Ҳар ҳолда нима бўлганда ҳам, Наимжон дорилфунунда ўқиб юрган кезларидаёқ жуда синчков, илмга ташна, қизиққан нарсасининг тагига етмагунча қўймайдиган бир талаба сифатида танилди. Бунга кўп жиҳатдан адабиёт бўйича биронта ҳам дарслик ёки ўқув қўлланмасининг йўклиги сабаб бўлган бўлса ҳам ажаб эмас. Ҳа, бугун бундай аҳволни тасаввур қилиб ҳам бўлмайди. Филология факультетининг ташкил қилинганига ўн йилдан ошиб қолганлигига қарамай, на мумтоз адабиёт, на замонавий адабиёт, на адабиёт назарияси, на халқ оғзаки ижоди бўйича биронта дарслик ёхуд лоақал ўкув қўлланмаси бор эди. Мавжуд бўлган айрим мақолалар ва рисолалар қачонлардир бир босилиб, кейин кутубхоналарнинг энг олис пучмокларида ғойиб бўлиб кетган эди. Талаба бўш вақтининг ҳаммасини кутубхоналарда эски журналлар ва газеталарни титкилаб ўтказар, бирор тузукроқ материални нон ушоғини тергандай йиғиб олишга мажбур эди. Бу, албатта, яхши эмас эди. Лекин эҳтимол айни шу ҳол бошқа толиби илмлар каби Наимжонни ҳам ҳар хил кутубхоналарга қатнаб, уч-тўртта шимни кўпроқ тўзитишга, китоб устида ҳафсала билан соатлаб, балки кунлаб ўтиришга мажбур қилган бўлиши мумкин. Шунинг учун ҳам у адабиётимиз тарихини жуда яхши биладиган, унинг кўпгина тафсилотларидан хабардор мутахассис бўлиб етишишига сабаб бўлгандир.

Бироқ, яхши адабиётшунос бўлиш учун билим заруру, лекин унинг ўзи сира кифоя қилмайди. Ёзган асаринг шеъриятга бағишланадими ёхуд адиблар ижоди ҳақида баҳс юритадими, бундан қатъий назар, у китобхоннинг юрагига ҳам таъсир қилмоғи, унда муайян туйғулар, ҳаяжонлар уйғотмоғи керак. Хуллас, олимнинг қалбида адабиётга нисбатан чўнг меҳр, сўз санъатига нисба-тан теран ҳурмат бўлмоғи ва бу меҳрни, иззат-ҳурматни у ёзганлари орқали китобхонга ҳам юқтира олмоғи зарур. Шундагина, чинакам адабиётшунос олим вужудга келади ва у илм соҳасида ҳам, ижод соҳасида ҳам ўз ўрнига эга бўлади.

Наим Каримов 1955 йилда дорилфунунни битирди. Шундан бери Алишер Навоий номидага Тил ва адабиёт институтида хиз-мат қилиб келмокда. У ўнлаб китоблар, юзлаб мақолалар яратди, турли конференциялар ва симпозиумларда маърузалар қилди, ёрқин илмий фаолияти учун Беруний номидаги республика давлат мукофоти билан такдирланди, филология фанлари доктори, про-фессор бўдди. Хуллас, салкам ярим асрлик ижодий фаолияти на-тижасида Наим Каримов ўзбек адабиётшунослиганинг ўзига хос, бетакрор намояндаларидан бирига айланди. Ҳар ҳолда, XX аср-нинг иккинчи ярмидаги ўзбек адабиётидаги ривожланшпни Наим Каримовсиз тасаввур қилиб бўлмайди.

«Наим Каримовнинг адабиётшунослик илмига қўшган шахсий ҳиссаси нималарда кўринади», деб сўраса, нима деб жавоб бериш мумкин? Менимча, биринчи навбатда, унинг матншунослик соҳа-сига қўшган ҳиссасини алоҳида таъкидлаш керак. Мен бу ўринда XX асрдаги ўзбек ёзувчиларнинг асарларини тайёрлаш ва нашр қилиш ишини кўзда тутаяпман. Маълумки, кейинги йилларда Ой-бекнинг 20 жилдлик, Ҳамвд Олимжоннинг 10 жилдлик, Ғафур Ғуломнинг 12 жилдлик Мукаммал асарлар тўпламлари нашр этил-ди. Уларнинг ёнига Ҳамза Ҳакимзоданинг ҳам 5 жилдлик асарлар тўпламини қўшиб қўймоқ керак. Бу ишларнинг ҳаммасида Наим Каримов ё илмий раҳбар сифатида, ёхуд фаол иштирокчи сифатида қатнашди. Тўғри,  бу асарларни  нашр этиш  принциплари, уларнинг таркиби масалаларида мунозара қилиш мумкиндир, масалан, Ҳамид Олимжон «Пўлат қандай тоблавди» романини тар-жима қилган бўлса, уни шоир асарларининг мустақил жилди сифатида нашр қилиш шарт эмас эди. Лекин нима бўлганда ҳам, бу муаллифларнинг Мукаммал асарлар тўпламини нашр этиш адаби-ётшуносликда янги бир саҳифа очди. Чунки улар биринчи марта ёзувчиларнинг архивларини, кўлёзма меросларини чуқур ўрганиш асосида қилинган эди. Бу китоблар XX аср классикларининг ижо-дини ўрганиш ишларини олдинга силжитади, Ҳамза ҳақидаги та-саввуримизни эса тубдан ўзгартиради.

Ёки бўлмаса, Наим Каримовнинг ёзувчилар ҳақидаги моногра-фияларини олайлик. Маълумки, Ойбек, Ҳамид Олимжон, Ғафур Ғулом каби ёзувчилар ҳақида Наимдан аввал ҳам монографиялар ёзилган эди. Бу ўринда, масалан, раҳматли домламиз Ҳомил Ёқу-бовнинг Ойбек, Ғафур Ғулом ҳақидаги китобларини эслаш мум-кин. Шунга қарамай, Наимжон бу ижодкорлар тўғрисида яна ёзишга журъат этди ва ўз сўзини айтишга муваффақ бўлди. Маса-лан, у Ҳамид Олимжон маҳоратини зукколик билан тадқиқ қилади ва унинг шеърий соҳаси тўғрисида жуда кўп ўринли кузатишлар ҳамда мулоҳазаларни ўртага ташлайди. Олимнинг Ойбек ҳақидаги китоби ҳам илмий кузатишларга бойлигидан ташқари, жуда бой эмоционал кўтаринкиликка эга. Наимжон бу муаллифларни жуда яхши кўради ва муҳаббатини китобхондан яширмайди, балки, аксинча, улар яратган чинакам санъат асарларидан олган эстетик завқини бошқалар билан баҳам кўришга ошиқади.

Наим Каримов ким тўғрисида ёзмасин, китобида, рисоласида ва ҳатто мақолаларида, албатта, бирон янги гап айтишга, ёзувчи-нинг ижоди билан боғлиқ биронта муҳим тафсилотни баён этишга уринади.

Масалан, унинг Ҳамза Ҳакимзода вафотига бағишланган кич-кина мақоласида илмий жиҳатдан анча кенг ёритилган бу ҳодисага бутунлай янгича ёндошади ва унинг ўлими тасодифий бўлмагани тўғрисидаги тахминни оддинга суради. Ёки олимнинг Усмон Носир ҳақидаги ихкита рисоласи ҳам бошдан-оёқ янги материаллар асосида ёзилган.

Наим Каримов Чўлпон тўғрисида ҳам анча юксак савияда ри-сола яратди. Бу илк рисоладан бири эди. Мен ҳам «Чўлпон» деган танқидий-биографик очерк ёзган эдим. Наимжоннинг китобида меникидан фарқ қилароқ шоирнинг туғилган жойи Андижон эмас, Ёрқишлоқ экани тўғрисидаги таҳмин оддинга сурилади ёки унинг яқин қариндош-уруғларининг (жумладан, Фоиқа аянинг) хотираларидан кенг фойдаланади. Улариинг бари китобга ўзига хос ранг берган ва уни Чўлпон ижодини ўрганишдаги қимматли манбалардан бирига айлантирган.

Худди шунингдек, бу йил менинг Ғайратий ижодига бағишланган мақолам чиқди. Орадан кўп ўтмай, Наим Каримов ҳам шоир ҳақида қисқа бир мақола эълон қилди. Лекин мақоланинг қисқалигига қарамай, муаллиф бир қатор янги тафсилотлар ва номларни тилга олганки, натижада, бу мақола ҳам тўла мустақиллик касб этган ва ҳар иккала мақола бир-бирини тўлдириб, Ғайратий ҳақида тўлароқ тасаввур берадиган даражага етган.

Мустақиллик йилларида олим истездодининг янги қирралари намоён бўла бошлади. Узининг студентлик йилларида дарсликсиз қийналиб ўқиганлари туртки бўлдими ёки бошқа бирон сабаб би-ланми Наим Каримов мактаблар, олий ўқув юртлари учун дарс-ликлар яратиш ишига жиддий эътибор бера бошлади. Натижада унинг академик Б. Назаров, профессор У. Норматовлар билан бирга яратган 9-синф ўқувчилари учун «Адабиёт» китоби танловда ғолиб чиқди ва нашр қиливди. Айни чокда олий ўқув юртлари учун яратилган «XX аср ўзбек адабиёти тарихи» деган китоби ҳам (бошқа муалифлар билан бирга) бу соҳадага тадқиқотларни умумлаштирувчи асар бўлди.

Мустақиллик йилларида Наим Каримов ижодида жуда муҳим аҳамиятга эга бўлган янга бир мавзу пайдо бўлди. Бу шўро замо-нидаги оммавий қатағон мавзуси бўлиб, Наим Каримов унинг адабиёт билан боғлиқ жиҳатларини ёритишга ва шу билан яқин та-рихимизнинг ўқилмай қолган ёхуд нотўғри ўқилган саҳифаларини қайта тиклашга ҳаракат қилди. Бу интилиш унинг ижодида, ай-ниқса, 1991 йилдан бошлаб жуда кенг кўламда ишлана бошлади. Масалан, ўша кезларда оммавий бўлган «Фан ва турмуш» журналида «Наркомпрос иши», «Чўлпон учун кишан», «Ассалому алай-кум, дорнинг оғочи», «Қодирийнинг боши - Янги йил совғаси», «Тош экан бу бошим» каби мақолалари босилдики, уларда анча ихчам шаклда бўлса ҳам, адабиётимизнинг шу пайтгача мутлақо тилга олинмай келинган жиҳатлари очилди. Шунингдек, Наимжон сўнгга бир неча йиллар мобайнида «Ўзбекистон адабиёти ва санъати» газетаси ва бошқа газеталарда ҳам адабиёт, санъат ва мада-ниятимизнинг ёрқин намояндалари тўғрисида кўпгана жажжи портретлар эълон қилди ва уларда адабиётшуносликда ҳам миниатюра жанри яшашга хакли эканлигини, чинакам истеъдодли олим кичик ҳажмли асарда ҳам теран ва муҳим фикрлар айтиши мумкинлигинини исбот қилиб берди. Бу танқидий миниатюралар катта-катта тадқиқотларнинг ибтидоси бўлса ажаб эмас. Нима бўл-ганда ҳам, улар ўзбек адабиёти ҳамиша ёрқин истеъдодларга бой бўлганини ва шўроларнинг қатли ом машинаси бу истеьдодларга қирон келтирганини яхши очиб беради.

Наим Каримов бир неча йилдан бери мустамлакачилик даври қурбонлари хотирасини абадийлаштириш комиссиясининг раиси сифатида ишлаб келмокда. У, айниқса, «Шаҳидлар хотираси» ёд-горлик мажмуини бунёд этишда, шунингдек, «Қатағон курбонлари хотираси» музейини ташкил этишда катта жонбозлик кўрсатди. Бугунги кунда «Қатағон курбонлари хотираси» музейини ташкил қилиш бениҳоя қийин иш, чунки улардан қолган суратлар, қўлёз-малар, ҳужжатлар, кийим-кечак ва бошқа ашёларни топиш ғоятда мушкул иш. Шунга қарамай, зарур экспонатлар йиғидди ва музей белгиланган мудцатда очилди. Музейни рсспубликамиз Президенти келиб кўрди ва ўз фикр-мулоҳазаларини айтди. Ҳеч шубҳам йўқ-ки, бу музей ватанимизнинг кечаги аламли ўтмишини ҳам, бугунги улугеорлигини ҳам ёш авлодга уқтиришда катта роль ўйнайди.

Ўйлайманки, юқорида айтилганлар, гарчи Наим Каримов фао-лиятини тўла ёритишга жуда-жуда ожиз бўлсада, унинг бутун ум-ри адабиёт воситасида эл-юртга хизмат қилиш билан ўтганидан далолат беради. Шунинг учун ҳам унинг кўксини «Эл-юрт ҳурмати» ордени безаб турибди.

Озод Шарафиддинов Ўзбекистон Қаҳрамони


АДАБИЁТШУНОС ОЛИМ НАИМ КАРИМОВ ХАЁТИ ВА ИЖОДИНИНГ АСОСИЙ САНАЛАРИ

 

1932 йил 12 декабрь

Наим  Каримов Тошкентда  физика  ўқитувчиси Фотиҳ Каримов оиласида дунёга келди.

1950 йил

Тошкентдага 41-сон   ўрта  мактабни  олтин медаль билан тугатди.

1955 йил, июнь

Ўрта Осиё Давлат университетининг филология   факультетини  имтиёзли  диплом билан тугатди.

1955-1958 йиплар

Урта  Осиё Давлат университетининг  ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича аспирантурада ўқиди.

1958 йил, ноябрь

Ўзбекистон Фанлар академияси Тил ва адабиёт институтига кичик илмий ходим лавозимига ишга қабул қшганди.

1963 йил

«Ҳамид Олимжон    поэтик    маҳоратининг баъзи масалалари» мавзуида филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация ёкдади.

1963 пил, сентябрь

Мазкур институтда катта илмий ходим лавозимида хизмат қила бошлади.

1964 йил

«Ҳамид Олимжоннинг    поэтик    маҳорати» номли дастлабки монографияси нашр этилди.

1971 йил, ноябрь

Ўзбекистон Фанлар академияси Президиуми қарори билан катта илмий ходим унвони берилди.

1983 йил, июнь

Ёзувчилар уюшмасига  аъзо этиб қабул қилинди.

1985 йил, октябрь

Ойбек «Мукаммал асарлар тўплами»нинг 20 жилдлик илмий  нашрини тайёрлашда фаол қатнашгани учун Абу Райҳон Беруний номидаги Ўзбекистон ССР Давлат мукофотига сазовор бўлди.

1988 йил

Алишер  Навоий номидаги  Тил  ва  адабиёт институтида етакчи илмий ходим лавозимида хизмат қила бошлади.

1991 йил

Алишер  Навоий номидаги  Тил  ва  адабиёт институти XX аср адабиёти бўлимига мудир этиб тайинланди.

1991 йил, февраль

«Ойбек ва Зарифа» рисоласи, «Аждаҳо комида» мақоласи учун Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг йиллик мукофоти билан такдирланди.

1994    йил, январь

«XX аср ўзбек адабиётининг тараққиёт тенденциялари ва миллий истикдол мафкураси» мавзуида филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун диссертация ёкдади.

1995 йил, июнь

Профессор илмий унвони берилди.

1996 йил, август

«Узбекистон    Республикаси    фан    арбоби» фахрий унвони билан такдирланди.

1997    пил, ноябръ

Ака-ука Хумболдтлар номидаги Берлин университетида бўлиб ўтган коллоквиумда «Чўлпон ва XX аср  ўзбек  шеърияти»  мавзуида маъруза қилди.

1999 йил

Ўзбекистон Маърифатпарварлар жамияти раиси этиб тайинланди.

1999 йил, май

Мустамлакачилик даври курбонлари хотирасини абадийлаштириш комиссияси  раиси  этиб тайинланди.

1999 йил, июль

«Шаҳидлар хотираси»   хайрия   жамғармаси раёсати раиси этиб тайинланди.

1999 пил, август

«Эл-юрт ҳурмати»   ордени   билан   такдирланди.

1999    йил, октябрь

Токио университетида   бўлиб   ўтган   «Россия ва Урта Осиёда ислом сиёсати» мавзуи-даги халқаро симпозиумда «Ислом, Ўрта Осиёдаги сиёсат ва ўзбек адабиёти» мавзуида маъруза қилди.

2000    йил, ноябрь-декабрь

Ака-ука Ҳумболдтлар номидаги Берлин университетида илмий командировкада бўлди.

2000 йил

Йилнинг  энг яхши   журналисти   йўналиши бўйича «Офарин» мукофоти билан такдирланди

2002 йил, ноябрь

«Қатағон курбонлари хотираси» музейининг

директори этиб тайинланди
АЛОҲИДА НАШРЛАРИ

1.         Некоторые вопросы поэтического мастерства Хамида Алимджана: Автореф. дисс. канд. филол. наук. - Т., 1962. - С. 23.

2.         Ҳамид Олимжоннинг поэтик маҳорати. - Т.: Фан, 1964. - 160 б.

3.         Гўзалликнинг олмос қатралари. Ҳ. Олимжон лирикаси. - Т.: Ўзбекистон, 1979. - 39 б.

4.         Ҳамид Олимжон. Шоир ҳаёти ва ижодидан лавҳалар. - Т.: Ёш гвардия, 1979. - 247 б.

5.         Бахт ва шодлик куйчиси. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. - 40 б.

6.         Илҳом чашмасининг ажиб мавжлари (Ойбек ижодхонасига бир назар). - Т.: Фан, 1982. - 56 б.

7.         Урушдан кейинги давр ўзбек совет адабиёти. - Т.: Фан, 1982. - 160 б.

8.         Ҳозирги ўзбек шеърияти. - Т.: Ўзбекистон, 1984. - 39 б.

9.         Ойбек гулшанида қолган ғунчалар (Ойбекнинг тугалланмаган асарлари тўғрисида). - Т.: Фан, 1985. - 79 б.

10.     Ойбек (Машҳур ўзбек адибининг ҳаёти ва ижодидан лавҳалар). - Т.: Ёш гвардия, 1985. - 200 б.

11.     Пушкин ва ўзбек шеърияти. - Т.: Фан, 1988. - 78 б.

12.     Ҳамид Олимжон лирикаси. - Т.: Ўзбекистон, 1989. - 30 б.

13.     Ойбек ва Зарифа. - Т.: Ўзбекистон, 1990. - 128 б.

14.     Ҳамид Олимжон лирикаси (Шоир таваллудининг 80 йиллиги). - Т.: «Билим» жамияти, 1990. - 22 б.

15.     Абдулҳамид Сулаймон ўғли Чўлпон. - Т.: Фан, 1991. - 84 б.

16.     XX аср ўзбек адабиёти тараққиётининг ўзига хос хусусиятлари ва миллий истиқлол мафкураси: Филол. фанлари док. дисс. автореф. - Т., 1993. –  49 б.

17.     Усмон Носир. Ҳаётидан лавҳалар, хужжатлар, ривоятлар. - Т.: Шарқ, 1993. - 204 б.

18.     Ўзбек адабиёти.  11-синф учун дарслик. - Т.: Ўқитувчи,  1993. - 351 б. Б. Назаров, У. Норматов билан ҳамкорликда.

19.     Ўзбек адабиёти. 11-синф учун мажмуа. - Т.: Ўқитувчи,  1993. - 415 б. Б. Назаров, Т. Ниёзметова, У. Норматов билан ҳамкорликда.

20.     XX аср ўзбек адабиёти. 11-синф учун дарслик. - Т.: Ўқитувчи, 1995. - 350 б.

21.     XX аср ўзбек адабиёти (Мажмуа). 11-синф учун. 2 нашри. - Т.: Ўқитувчи, 1997. - 415 б.

22.     Adabiyot. 5-sinf uchun darslik. Majmua. - Т.: O’qituvchi,  1999. - 352 b. U.Normatov bilan hamkorlikda.

23.     XX аср ўзбек адабиёти тарихи. Университетлар ва педагогика институтлари бакалавр   ихтисосини   олувчилар   учун   дарслик. - Т.: Уқитувчи, 1999. - 543 б.

С. Мамажонов, Б. Назаров, У. Норматов, О. Шарафиддинов билан ҳамкорликда.

24.     Усмон Носирнинг сўнгги кунлари. Ҳаётий лавҳалар, ҳужжатлар,
ривоятлар. - Т.: Шарқ, 1994. - 253 б.

25.     Adabiyot. 5-sinf uchun darslik. Majmua. 2-nashri. - Т.: O’qituvchi,  2000. - 349 b.

U.Normatov bilan hamkorlikda.

26.     Истиқлолни уйғотган шоир. - Т. : Маънавият, 2000. - 88 б.

27.     Adabiyot. 9-sinf uchun darslik. Majmua. 2-nashri. - Т.: Manaviyat,  2000. - 240 b.

T.Mirzaev, B.Nazarov, U.Normatov, B.Qosimov bilan hamkorlikda.

28.     Adabiyot. 5-sinf uchun darslik. Majmua. 3-nashri. - Т.: Yozuvchi,  2001. - 352 b.

U.Normatov bilan hamkorlikda.

29.     Adabiyot. 5-sinf uchun darslik. Majmua. 4-nashri. - Т.: Yozuvchi,  2002. - 350 b.

U.Normatov bilan hamkorlikda.

30.     Adabiyot. 9-sinf. O’qituvchilar uchun metodik qo’llanma. - Т.: Manaviyat,  2002. - 152 b.

T.Mirzaev, B.Nazarov, U.Normatov, B.Qosimov, S.Ahmedov bilan hamkorlikda.

31.     Ўзбек адабиёти. 11-синф учун дарслик. 3-нашри. - Т.: Ўқитувчи, 2002. - 431 б.

Б. Назаров, У. Норматов билан ҳамкорликда.

32.     Ўзбек адабиёти. 11-синф учун мажмуа. 3-нашри. - Т.: Ўқитувчи,
2002. - 448 б.

Б. Назаров, У. Норматов билан ҳамкорликда.

 

ВАҚТЛИ МАТБУОТДА ВА ТЎПЛАМЛАРДА

БОСИЛГАН МАҚОЛАЛАР

 

1953

33.     «Озодлик денгизчиси» [Поль Тийярнинг қиссаси ҳақида] // Ёш ленинчи. - 1953. - 5 февр.

Б. Ҳасанов билан ҳамкорликда.

 

1956

34.     Янги ҳикоялар тўплами [А. Мухтор ҳикоялари ҳақида] // Тошкент ҳақиқати. - 1956. - 26 окт.

Т. Баҳромий билан ҳамкорликда.

 

1957

 

35.     «Саодат» повести ҳақида // Ёш ленинчи. - 1957. - 4 июль.

Ғ. Мўминов билан ҳамкорликда.

1959

 

36.     Етук поэзия учун [Мирмуҳсиннинг «Танланган асарлари» тўғрисида] // Тошкент ҳақиқати. - 1959. - 29 июль.

37.     Писатель - борец за счастье народа [О Хамзе] // Комсомолец Узбекистана. - 1959. - 17 марта.

Совместно с Г. Муминовым.

38.     Шоир ва фольклор [Ҳамид Олимжон юбилейи олдидан] // Ўзбекистон маданияти. - 1959. - 16 дек.

39.     Ҳамид Олимжоннинг «Зайнаб ва Омон» поэмасида қофия // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1959. - 4 сон. - Б. 30-35.

 

1961

40.     Буюк украин шоири [Тарас Шевченко юбилейи олдидан] // Совет мактаби. - 1961. - 2-сон. - Б. 11-16.

41.     Замон нафаси // Ўзбекистон маданияти. -1961.- 4 ноябрь.

42.     Замонавий бадиий фильмлар яратайлик // Тошкент ҳақиқати. - 1961.-7 апр.

43.     Ҳамид Олимжон ҳарбий лирикасининг поэтик хусусиятлари // Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари. — 1961. - 3-китоб. - Б. 40-53.

44.     Ҳамид Олимжоннинг поэтик маҳорати тўғрисида // Замонавийлик ва маҳорат. - Т., 1961. - Б. 312-345.

 

1962

45.     Шеърнинг ички мусиқаси [Ҳамид Олимжоннинг «Зайнаб ва Омон» поэмасида] // Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари. - Т., 1962. - 4-китоб. - Б. 128-138.

 

1963

46.     Замон нафаси қани? [Т. Жалоловнинг «Олтин қафас» қиссаси ҳақида] // Ўзбекистон маданияти. - 1963. - 5 июль.

47.     Улуғ Ватан уруши даврида ўзбек кино санъати // Ўзбекистон кино санъати. - 1963. - Б. 26-35.

48.     Юксак ғоялар ва олий туйғулар поэзияси учун // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1963. - 4-сон. - Б. 4-8.

 

1964

49.     «Гамлет» [Г. Козинцевнинг шу номдаги кинофильми ҳақида] // Ўзбекистон маданияти. - 1964. - 14 ноябрь.

50.     Маърифат юлдузи [«Улуғбек юлдузи» фильми ҳақида] // Ўзбекистон маданияти. - 1964. - 28 ноябрь.

 

1965

51.     Ойдин ҳаёт саҳифалари [Й. Аъзамовнинг «Ойдин саҳифа» кинофильми ҳақида] // Узбекистон маданияти. - 1965. - 19 июнь.

52.     Сўнмас юлдуз [«Улуғбек юлдузи» кинофильми ҳақида] // Фан ва турмуш. - 1965. - 1-сон. - Б. 21.

53.     Қалб туғёни // Ўзбекистон маданияти. - 1965. - 14 апрель.

 

1967

54.     Узбекская советская литература на современном этапе. Поэзия // История узбекской советской литературы. - М., 1967. - С. 350-367.

55.     Мангу олов. А. Қаҳҳорнинг 60 йиллиги // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1967. - 5-сон. - Б. 25-29.

56.     Қаҳрамонни қидириб [«Виждон амри билан» кинофильми ҳақида] // Ўзбекистон маданияти. - 1967. - 14 янв.

57.     Ҳамзашунослар Фарғонада // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1967. - 3-сон. - Б. 62-63.

 

1968

58.     Дорога мужества [О кинофильме «Дорога»; Алжир] // Ўзбекистон маданияти. - 1968. - 1 ноябрь.

59.     Халқ хизматида [Адабиётшунос Ҳ. Ёқубов] // Ўзбекистон маданияти. - 1968. - 9 апр.

 

1969

60.     Тоғдай буюк, дарёдек уйғоқ [Ҳ. Олимжоннинг туғилганига 60 йил тўлиши муносабати билан] // Саодат. -  1969. -  12-сон. - Б. 10-11.

61.     Ҳамид Олимжон лирикаси // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1969. - 6-сон. - Б. 22-32.

 

1970

62.     Ойбекнинг насрий шеърлари // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1970. - 2-сон. - Б.88.

63.     Шоирнинг санъати [Ҳ. Олимжоннинг «Зайнаб ва Омон» достони ҳақида] // Нафосат чашмаси. - Т., 1970. - Б. 38-50.

64.     «Ўзбек тили ва адабиёти» // Ўзбекистон маданияти. -  1970. - 13 янв.

 

1971

65.     Азимов Сарвар Олимжонович // Ўзбек совет энциклопедияси. - Т., 1971. - 1-том. - Б. 181-182.

66.     Баркамол ижод [Ҳ. Олимжон таваллудининг 60 йиллигига] // Ўзбекистон маданияти. - 1971. - 20 апр.

67.     Хазина // (Миртемир. «Қуш тили». Шеърлар). - Т., 1971. - Б. 3-8.

68.     Юсуф Султонов [Таваллудининг 60 йиллигига] // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1971. - 6-сон. - Б. 84-85.

 

1972

69.     Зулфия // Ўзбек совет адабиёти тарихи. — Т., 1972. - 3-том. - 1-китоб.-Б. 283-316.

М. Султонова билан ҳамкорликда.

70.     XX съезддан кейинги давр ўзбек адабиёти. Поэзия // Ўзбек совет адабиёти тарихи. - Т., 1972. - 3-том. - 2-китоб. - Б. 55-75.

71.     Литература народов Средней Азии и Казахстана. Драматургия. Узбекская // История многонациональной советской литературы - М., 1972. - Том. 4. - С. 556-561.

72.     Литература народов Средней Азии и Казахстана. Поэзия. Узбекская // История многонациональной советской литературы. - М., 1972. - Том 4. - С. 530-537.

73.     Литература народов Средней Азии и Казахстана. Узбекская литература // История многонациональной советской литературы. - М., 1972. - Том. 5. - С. 578-593.

Соавторы: И.А. Султанов, Б.Х. Имамов, Н.Р. Рахимов.

74.     Улуғ Ватан урушидан кейинга давр ўзбек адабиёти // Ўзбек совет адабиёти тарихи. - Т., 1972. - 3-том. - 1-китоб., - Б. 4-45.

75.     Шолохов ва Корея адабиёти// Ўзбек маданияти. - 1972. - 4 авг. Э.Каримов билан ҳамкорликда.

 

1973

76.     Амин Умарий // А.Умарий. Шеърлар. - Т., 1973. - Б. 5-14.

77.     Асосий қаҳрамон - ёшлик [Ў. Ҳошимов ижодида] // Ўзбекистон маданияти. - 1973. - 27 ноябрь.

А. Расулов, X. Исматуллаев билан ҳамкорликда.

78.     И.Ю.Крачковский ва унинг «Гомер ва ал-Беруний» номли мақоласи тўғрисида // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1973. - 5-сон. -Б. 80-81.

79.     Олтин машъала [Ойбек] // Шарқ юлдузи. - 1973. - 1-сон. - Б. 162-164.

80.     Слово о современниках [О книге Л. Каюмова «Современники»] // Правда Востока. - 1973. - 29 апр.

81.     Ҳамид Олимжон гулшани // Шарқ юлдузи. -  1973. - 4-сон. -        Б.214-216.

 

1974

82.     Адабий танқидчиликнинг муҳим бурчи // Ўзбекистон коммунисти. - 1974. - 3-сон. - Б. 56-62.

83.     Первейший долг литературной критики [О работе критиков и литературоведов Узбекистана] // Коммунист Узбекистана. - 1974. - № 3. - С. 56-62.

84.     Серқирра ижод [М. Қўшжонов ҳақида] // Қишлоқ ҳақиқати. -       1974. – 13 окт.

Ҳ. Ёкубов, М. Султонова, И. Мирзаев билан ҳамкорликда.

85.     Халқнинг юрагида қолган санъаткор [Ҳ. Олимжон туғилган кунга 65 йил тўлди] // Шарқ юлдузи. - 1974. - 12-сон. — Б. 180-188.

 

1975

86.     Адабий танқид ва адабий жараён // Адабиётимизнинг ярим асри. - Т., 1975. - 12-китоб. - Б. 251-262.

87.     Бебаҳо хазина [Ойбек туғилган кунининг 70 йиллиги] // Тошкент оқшоми. - 1975. - 2 окт.

88.     Большой мастер слова [Об Айбеке ] // Сел. правда. -  1975. - 24 янв.

89.     Буюк инсон қалби [Ойбек таваллудининг 70 йиллигига] // Ёш ленинчи. - 1975. - 2 окт.

90.     Его счастливая судьба [О творчестве Уйгуна] // Сель. правда. - 1975. – 30 май.

Совместно с Р. Ибрагимовой.

91.     Инқилоб ва рубоб [Уйғуннинг 70 ёшга тўлиши муносабати билан) // Қишлоқ ҳаёти. - 1975. - 30 май.

Р. Иброҳимова билан ҳамкорликда.

92.     Истеъдод ёлқини. Ойбек таваллудининг 70 йиллигига // Қишлоқ ҳаёти. - 1975. - 24 янв.

93.     Мўъжиза. Зулфия 60 ёшда // Ўқитувчилар газетаси. -  1975. -        13 нояб.

94.     Ойбекнинг янги топилган шеъри // Ўзбекистон маданияти. -       30 сент.

95.     Ойбек хазинаси // Ойдин. - 1975. - 3 февр.

96.     Олтин  машъала  [Ойбек  ижоди тўғрисида]  //  Шарқ  юлдузи. - 1975. - 1-сон. - Б. 162-164.

97.     Ойбекнинг номаълум шеърлари // Гулистон. - 1975. - Б. 17.

98.     Писатель, поэт, гражданин [К 70 летию Айбека]// Сель. правда. - 1975. - 24 янв.

99.     Қуёш йўли // Ўзбекистон маданияти. - 1975. - 30 сент.

100.  Ҳарир туйгулар камалаги [Зулфиянинг 60 йиллиги олдидан] // Совет Ўзбекистони. - 1975. - 21 февр.

 

1976

101.  Заҳматкаш олим [А. Ҳайитметов 50 ёшда] // Ўзбекистон маданияти. - 1976. - 28 май.

С. Ғаниева билан ҳамкорликда.

102.  Икки дарға [Ойбек ва Тихонов] // Ўзбекистон маданияти. - 1976. – 3 дек.

103.  Илҳом уфқлари [Ёш шоирлар ҳақида] // Ўзбекистон маданияти. - 1976. - 10 март.

104. Куёш камалаги [Зулфия ҳақида]//Ёш ленинчи. - 1976. - 24 июнь.

 

1977

105. Бизнинг Пушкин // Қишлоқ ҳақиқати. - 1977. - 7 июнь.

106. Бинафша атри // Чўлпон. Бинафша. - Т.: Адабиёт ва санъат. - 1977. - Б. 3-6.

107. Ёруғлик [Миртемир ҳақида]//Гулистон. - 1977. - 3-сон. - Б. 26-27.

108. Жангнома [С. Мамажонов монографияси ҳақида] // Ўзбекистон маданияти. - 1977. - 6 май.

109. Знаток народных характеров [К 70-летию А. Каххара] // Сель. правда. - 1977. - 16 сентябрь.

110. Зулфия // «Зулфия». Биобиблиография. - Т., 1977. - Б. 6-17.

111. Инқилоб бонги [Ҳамза ҳақида] // Ўзбекистон маданияти. - 1977.- 11 март.

112. Истеъдоднинг янги қирраси [Шоир Миразиз Аъзам ҳақида] // Ёш ленинчи. - 1977. - 16 дек.

113. Миллий адабиётлар таҳлили [В.А. Шошиннинг «Литература народов СССР» (М., 1977) китоби ҳақида] // Ўзбекистон маданияти. - 1977. - 13 дек.

114. Наш Пушкин // Сель. правда. - 1977. - 7 июня.

115. Оқ йўл [А. Мусакулов ҳақида]// Ўзбекистон маданияти. - 1977. - 1 март.

116. Раиса [Ойбекнинг шу номдаги шеьрий асари ҳақида] // Меҳнат ва турмуш. - 1977. - 12-сон. - Б. 24-25.

117. Тафаккур ва ҳиссиёт бирлиги // Шарқ юлдузи. - 1977. - 4-сон. - Б. 212-215.

118. Услуб жилолари [Шароф Рашидов 60 ёшда] // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1977. - 2-сон. - Б. 4-8.

119. Устоз Ойбек бисотидан//Шарқ юлдузи. - 1977. - 9-сон. - Б. 98.

120. Халқ дилининг таржимони [А. Қаҳҳорнинг 70 йиллигига] // Қишлоқ ҳақиқати. - 16 сент.

121. Янги шеърлар // Ўзбекистон маданияти. - 1977. - 1 март.

122. Ўлмас обида [Буалонинг «Поэтика» асари ҳакдда] // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1977. - 1-сон. - Б. 70-71.

 

1978

123. Гўзаллик – ҳаётда [«Олтин водийдан шабадалар» романининг ижодий тарихи] // Ўзбек тили ва адабиёти. —  1978. — 2-сон. - Б. 10-15.

124. Икки дарға [Н. Тихонов ва Ойбек] // Халқ севган шоир. - Т., 1978. - Б. 66-72.

125. Илмга садоқат [Маҳмудали Юнусов ҳақида] // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1978. - 4-сон. - Б. 87-89.

126. Илҳом водийси [Ҳ. Олимжоннинг 70 йиллиги олдидан ] // Ўзбекистон маданияти. - 1978. - 17 окт.

127. Маҳмудали Юнусов 60 ёшга тўлди // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1978. - 4-сон. - Б. 87-89.

Иззат Султон, Ш. Турдиев билан ҳамкорликда.

128. Навоийнома [Ўзбек адабиёти тарихи. II жилд (Т.: Фан, 1977). китоби ҳақида] // Ўзбекистон маданияти. - 1978. - 6 июнь.

М. Назаров билан ҳамкорликда.

129. Сахий қалам [Адабиётшунос М. Юнусов 60 ёшда] // Ўзбекистон маданияти. - 1978. - 7 июль.

130. Саҳифаҳои нурбори эчод. Ба пешвози 70-солагии зардўзи Ҳамид Олимчон // Ҳақиқати Ўзбекистон. - 1978. - 19 окт.

131. «Севади ҳар кўнгил, ҳар хаёл уни» [Ойбек ҳақида] // Тошкент ҳақиқати. - 1978. - 1 июль.

132. Эстетик тафаккур дурдонаси // Буало. Шеърий санъат. - Т., 1978. - Б. 44-48.

133. Ҳар учрашув – байрам [Зулфия шеърлари]//Гулхан. - 1978. - 9-сон.

 

1979

134. Бир дарё қўшиқ [Ҳамид Олимжон ҳақида] // Саодат. - 1979. -       12 сон. - Б. 8-9.

135. Ижод нафаси [Ҳамид Олимжон ҳақида] // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1979. - 4-сон. - Б.18-22.

136. Певец новой жизни [О Хамзе] // Парт. жизнь. - 1979. - №9. -       С. 80-83.

137. Сеҳр. Ҳамид Олимжоннинг 70 йиллиги // Ўзбекистон маданияти. - 1979. - 3 нояб.

138. «Табиат ахтарар ўзига рассом» [Ҳ. Олимжоннинг 70 йиллигига] // Шарқ юлдузи. - 1979. - 12-сон. - Б. 25-27.

139. Туғён [Адабиётшунослик ҳақида] // Ўзбекистон маданияти. - 1979. - 13 март.

140. Халқ бахтининг куйчиси [Ҳ. Олимжоннинг 70 йиллигига] // Ўзбекистон коммунисти. - 1979. - 12-сон. - Б. 80-86.

141. Хотиралар чаманзори [Ойбек ҳақида] // Ойбек замондошлари хотирасида. - Т., 1979. - Б. 5-12.

142. Шоҳ байт [Ҳ. Олимжоннинг 70 йиллиги олдидан] // Совет Ўзбекистони. - 1979. - 26 янв.

 

1980

143. Вечный источник вдохновения. Из истории литературоведения// Звезда Востока. - 1980. - №4. - С. 189-192.

144. Гўзаллик туйғуси [Рассом Темур Саъдуллаев ҳақида] //Гулистон. -          1980. - 9-сон. - Б. 24.

145. Зарҳал саҳифа [Ойбекнинг туғилган кунига 75 йил тўлди]// Совет Ўзбекистони. - 1980. - 10 янв.

146. Нафис туйғулар куйчиси [Ҳ. Олимжоннинг 70 йиллигага]// Тошкент ҳақиқати. - 1980. - 27 апр.

147. Олтин саҳифа // Ўзбекистон маданияти. - 1980. - 15 апр.

148. Поклик ва мардлик майдони [Ҳаваскорларнинг шеърларига бир назар] // Саодат. - 1980. - 9-сон. - Б. 26-27.

149. Развитие жанров в современной узбекской поэзии // Литературоведение и история. - Т., 1980. - С. 58-59.

150. Сахий қалб [Ойбекнинг 75 йиллиги олдидан] // Гулистон. - 1980. - 1-сон. - Б. 22.

151. Сеҳр дарёси [Миртемирнинг 70 йиллигига] // Ўзбекистон маданияти. - 1980. - 25 ноябрь.

152. Устоз сабоқлари // Миртемир. Дўстлар даврасида. - Т., 1980. -Б. 151-158.

153. Қардошлик куйчиси [Миртемирнинг 70 йиллиги] // Тошкент оқшоми. - 1980. - 28 ноябрь.

 

1981

154. Жўшқин давр куйчиси  [Ҳ. Пўлат ҳақида] // Саодат. -  1981. - 8-сон. - Б. 11-18.

155. Нодирабегим сиймоси саҳнада //Саодат. - 1981. - 1-сон. - Б. 5-6.

156. Ойбек ўгитлари // Ёшлик. - Т., 1981. - 11-сон. - Б. 84-88.

157. Фозиллик фазилати [Адабиётшунос олим Ю. Султонов 70 ёшга тўлди] // Шарқ юддузи. - 1981. - 11-сон. - Б. 201-202.

С. Эркинов билан ҳамкорликда.

158. Фозиллик фазилати [Адабиётшунос олим Ю. Султонов 70 ёшга тўлди] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1981. — 9 окт.

С. Бафоев билан ҳамкорликда.

159. Ўзбек шеъриятида социалистик реализм методининг қарор топишида Ҳамза ижодининг роли // Ҳамза ижоди ҳақида. - Т., 1981. - Б. 79-86.

160. Ҳамза қомуси [«Ҳамза қомуси» ни тузиш режаси ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1981. — 9 окт.

 

1982

161. Босим Сайимов // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1982. - 4-сон. - Б. 71-72.

162. «Дунё кирмоқдадир шоир қалбига» [Ҳ. Худойбердиева ҳақида]// Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1982. - 17 дек.

А. Рашидов билан ҳамкорликда.

163. Замон ва достон [Ж. Жабборовнинг «Қуёш юрти» достони] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1982. - 4 март.

164. Илм йўлида [Адабиётшунос А. Аброров 60 ёшда] // Шарқ юлдузи. - 1982. - 7-сон. - Б. 184.

165. Камолот [Олим ва таржимон С.Н. Иванов ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1982. - 9 апр.

С. Ғаниева билан ҳамкорликда.

166. Сергей Николаевич Иванов // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1982. - 2-сон. - Б. 64-65.

Ҳ. Неъматов, С. Ғаниева, Э. Умаров билан ҳамкорликда.

167. Суйима Ғаниева // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1982. - 3-сон. - Б. 68-70.

168. Танқид маданияти. Холислик, дадиллик ва теранлик [Давра суҳбати] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1982. - 15 окт.

169. Теранлик [Адабиётшунос олим Ҳ. Ёкубов 75 ёшда] // Шарқ юлдузи. - 1982. - 11-сон. - Б. 176-177.

170. Фикрнинг гули ва ёлқини // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1982. - 2 июль.

171. Халқ санъаткори [А. Қаҳҳорнинг 75 йиллигига] // Совет Ўзбекистони. - 1982. - 19 сент.

172. Хотира тўлқинлари // Миртемир замондошлари хотирасида. - Т., 1982. - Б. 5-13.

173. Шабаданинг раислари [Адабиётшунос олима Н.В. Владимирова ҳақида] // Саодат. - 1982. - 8-сон. - Б. 16-17.

174. Шоир  шеъриятининг баҳори // Совет Ўзбекистони. - 1982. -       3 февр.

Р. Қодирий билан ҳамкорликда.

175. Шуълалар қўйнида улғайган ижодкор [Комил Яшин ҳақида] // Шарқ юддузи. - 1982. - 5-сон. - Б. 187-190.

176. Юлдузлар жамоли [А. Рашидовнинг «Сўнмас юлдузлар» китоби ҳақида] // Совет Ўзбекистони. - 1982 - 11 апр.

 

1983

177. Буюк шоир сиймоси [«Алишер Навоий» видеофильми ҳақида]//
Совет Ўзбекистони. - 1983. - 5 февр.

178. Етуклик [У. Норматовнинг китоби ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1983. - 14 окт.

179. Замон ва достон // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1983. - 4 март.

180. Ижоднинг ҳаётбахш қудрати [А. Толстой ҳақида] // Тошкент оқшоми. - 1983. - 7 янв.

181. Илҳом чечаклари [А. Умарий ижоди ҳақида]//Гулистон. - 1983. - 6-сон. - Б. 15-16.

182. Кашф этиш иштиёқи [Китобхон билан мулоқот] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1983. - 5 авг.

183. Кумуш ирмоқ [Усмон Носирнинг 70 йиллигига] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1983. — 18 фев.

184. Ойбекнинг сўнгги қўшиғи («Бобур» достони ҳақида) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1983. - 1 июль.

185. Сахий истеъдод соҳиби [Ҳ. Ёқубов] // Ўзбек адабиётида жанрлар типологияси ва услублар ранг-баранглиги. - Т., 1983. - Б. 3-8.

186. Теран ва тошқин дарё [Пушкин ижодининг ўзбек шеъриятига кўрсатган ҳаётбахш таъсири] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1983. - 10 июнь.

187. «Тошкентнома» достонининг поэтик хусусиятлари: [М. Шайхзода асари]// Ўзбек тили ва адабиёти. - 1983. - 5-сон. - Б. 37-42.

188. Туш// Шайхзода замондошлари хотирасида. - 1983. - Б. 157-166.

189. Улуғ аллома. Бугун Москвада Ғафур Ғулом туғилган куннинг 80
йиллиги нишонланади // Совет Ўзбекистони. - 1983. - 18 сент.

190. Шеърий шакллар ва услубий йўналишлар // Ўзбек адабиётида жанрлар типологияси ва услублар ранг-баранглиги. - Т., 1983. - Б. 703-733.

191. Шеърият байроқдори [В.В. Маяковскийнинг 90 йиллигига] // Совет Ўзбекистони. - 1983. - 12 июль.

192. Шоир излаган саодат [Б. Бойқобиловнинг «Сонетлар» китоби ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1983. - 28 окт.

193. «Шунчаки ёзмоқ, бу – шоирга ўлим!» [Ҳалима Худойбердиева портретига чизгилар]//Шарқ юддузи. - 1983. - 9-сон. - Б. 186-192.

А. Рашидов билан ҳамкорликда.

194. Ғазалхон булбул [А. Умарийнинг 70 йиллигига] // Шарқ юлдузи. - 1983. - 6 сон. - Б. 141-144.

 

1984

195. Бу сеҳрли олам [Ёшлар шеърияти ҳақида] // Тошкент хақиқати. - 1984. - 17 фев.

196. Exposing  the Murderer of Alpamysh // Central Asia Reader. – Armonk. New York. London. England, 1984. - Р. 43-58.

197. 70-йиллар шеърияти тўғрисида баъзи мулоҳазалар // Ҳозирги адабий жараённинг актуал проблемалари. - 1984. - Б. 83-94.

198. Олам кирмоқдадир шоир қалбига [Ҳ. Худойбердиева ҳақида] // Ҳаёт кўзгуси. - 1984. - Б. 375-390.

А. Рашидов билан ҳамкорликда.

199. Развитие жанров в современной узбекской поэзии // Фольклор, литература и история Востока. - Т., 1984. - С. 212-214.

200. Сўз сеҳргари // Саодат. - 1984. - 12-сон. - Б. 6-7.

201. Улуғ йўл сабоқлари // Саодат. - 1984. - 4-сон. - Б. 14-15.

202. Шоирнинг эстетик принциплари // Ғафур Ғулом бадиий олами. - Т., 1984. - Б. 20-32.

 

1985

203. Адиб ҳақидаги ҳикоялардан [Ойбек ҳақида] // Муштум. - 1985. - 2-сон. - Б. 4.

204. Аср жароҳати. Хиросима фожиаси Ойбек талқинида // Тошкент ҳақиқати. - 1985. - 6 авг.

205. Барҳаёт сиймо [Ойбек ҳакдда] // Совет Ўзбекистони. - 1985.-       8 сент.

206. Бир тўплам тарихи [Ойбекнинг «Тансиқ» тўплами ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1985. - 28 июнь.

207. Боғчангда мангу қолайин [Ойбекнинг 80 йиллиги муносабати билан]//Совет Ўзбекистони санъати. - 1985. - 3-сон. - Б. 20-21.

208. Доно мураббий [Ойбек ҳақида] // Совет Ўзбекистони санъати.- 1985. - 2-сон. - Б. 15-16.

209. Ёзилмаган дурдона [Ойбекнинг «Қаҳқаҳаи ҳусн» пьесаси ҳақида] // Фан ва турмуш. - 1985. - 1-сон. - Б. 24-26.

210. Забардаст шоира [Зулфиянинг 70 йиллига] // Совет мактаби.- 1985. - 9-сон. - Б. 18 -20.

211. Знаменосец социалистического реализма в узбекской литературе (К 80-летию со дня рождения Айбека) // Коммунист Узбекистана. - 1985. - №1. - С. 70-76.

212. Комедия фош этади [Ҳамза театрининг «Ўғрини қароқчи урди» спектакли ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1985.- 5 апр.

213. Мавзунинг азамати [Ойбек ҳақида]// Гулистон. - 1985. - 1- сон.- Б. 14-15.

214. Меҳр камалаги [Зулфия ҳақида] // Гулистон. - 1985. - 4-сон. -Б. 17-18.

215. Нурли умр [Ҳабибий ҳақида]//Гулистон. -1985. - 7-сон. - Б. 21.

216. Ойбек шеърларини текстологик ўрганиш тажрибаси // Ойбек ижодий методи ва замонавийлик. — Т., 1985. - Б. 136-146.

217. Ойбек фронтда // Тошкент оқшоми. - 1985. - 12 сент., давоми 15 сент.

218. Олтин манбалардан нурланган сўзлар // Ойбек. Адабиёт ҳақида. - Т., 1985. - Б. 3-8.

219. Сўнмас қаҳқаҳа [Ойбек сатираси]// Муштум. - Т.,1985. - 2-сон. - Б. 4-6.

220. Тугалланмаган қўшиқ [Ойбек асари хақида] // Шарқ юлдузи. - Т., 1985. - 1-сон. - Б. 152-160.

221. Шаффоф туйғулар шалоласи // Ёшлик. - Т.,   1985. -  1-сон. -          Б. 58-59.

222. Шеъриятимиз маликаси [Зулфия ҳақида] // Тошкент ҳақиқати. - 1985. - 30 нояб.

223. Эстетик олам манзаралари // Зулфия. Адабий ўйлар. - Т., 1985. -Б. 3-10.

224. Ўзбек адабиётида социалистик реализм байрокдори [Ойбекнинг 80   йиллиги   муносабати   билан]   //   Ўзбекистон   коммунисти. - 1985. - 1-сон. - Б. 69-76.

225. Ўзбек адабиётида социалистик реализм методининг шаклланиши ва тараққиётида Ойбек ижодининг аҳамиятига доир // Ойбек ижодий методи ва замонавийлик. - Т.,1985. - Б. 3-15.

226. Ҳозирги адабий жараён буржуа олимлари талқинида // Ғоявий кураш ва ўзбек адабиёти. - Т., 1985. - Б. 67-84.

 

1986

227. Абдуқодир Ҳайитметов // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. -       1986. – 13 июнь.

С. Ғаниева билан ҳамкорликда.

228. Адабий танқид ва ижтимоий фаолият [СССР ёзувчиларнинг VII съезди олдидан] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1986. -        30 май.

229. Барлос қишлоғининг зумрад тонглари // Ёшлик. - Т., 1986. - 5-сон. - Б. 21-23.

230. Жиддий бурилишлар даври [Адабиётшуносликда] // Шарқ юлдузи. - Т., 1986. - 11-сон. - Б. 193-195.

231. «Кўкка етар савту садо» [Миртемирни хотирлаб] // Гулистон. - 1986.- 5-сон.-Б. 20-21.

232. Маънавий камолот ва бадиий ижод [Ҳозирги ўзбек адабиётидаги баъзи тенденциялар ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1986. - 5 дек.

233. Мунаққид мактаби [Н.А. Добролюбовнинг 150 йиллигига] // Совет Ўзбекистони. - 1986. - 5 февр.

234. Мураккаб ва машаққатли давр фарзанди [Чўлпон ҳақида] // Саодат. - 1986. - 10-сон. - Б. 12-13.

235. «На олтин, на жавоҳир эдим...» [Миртемир ҳақида] // Шарқ юлдузи. - 1986. - 6-сон. - Б. 195-201.

236. Ойбек хазинаси // Фан ва турмуш. - 1986. - 3-сон. - Б. 22-23.

237. Олтойшуносларнинг халқаро конференцияси // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1986. - 6-сон. - Б. 78-82.

Н. Ёкубова билан ҳамкорликда.

238. Поэт – летописец жизни народов // Миртемир. Избранное. - Т., 1986.-С. 3-11.

239. -240. Чимён оғушида [Пушкинхонлик кунлари] // Совет Ўзбекистони. - 1986. - 6 июнь.

241.   «Шеър ёзиш айёмидир...» [Собир Абдулланинг 80 йиллиги] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1986. - 25 апр.

242.   Шоир мероси // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1986. - 18 апр.

243.   Юсуф Шомансур ҳақида // Юсуф Шомансур. Мен ўтказмаган дарахтлар. - Т., 1986. - Б. 3-8.

 

1987

244.   Адиб яратган боғ [А. Қодирий ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти
ва санъати. - 1987. - 20 нояб.

245.   Айбек, Азимов Сарвар Алимджанович, Алимджан Хамид, Вахидов Эркин, Гулям Гафур, Зульфия, Зуннунова Саида, Фитрат, Чулпан, Яшен Камиль Нугманович // Литературный энциклопедический словарь. - М., Советская энциклопедия. - 1987. -   С. 538, 541, 569, 578, 606, 723, 737, 751-752.

246.   Бедорлик [Омон Матжон ҳақида] // Шарқ юлдузи. - Т., 1987. - 3 сон. - Б. 202-204.

247.   Жўшқин қалб соҳиби [С. Хусайннинг 80 йиллигига] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1987. - 1 май.

248.   Замон  ва  адабий  мерос // Ўзбекистон адабиёти  ва санъати. - 1987. - 10 июль.

249.   Мураккаб ва машаққатли давр фарзанди [Чўлпон ҳақида] // Саодат. - 1987. - 10-сон. - Б. 12-13.

250.   Ой жугуртуунун маданияты [К. Ибраимов ҳақида] // Советтик
К
ыргызстан. - 1987. - 30 сент.

251.   Пушкин  ва ўзбек совет поэзияси // Совет мактаби. -  1987. - 6-сон. - Б. 17-19.

252.   Рыцарь правды [О А. Каххаре]//Сель. правда. - 1987. - 17 сент.

253.   Салом, Чўлпон // Ойдин. - 1987. - 13 апр.

254.   «Тўхтовсиз юравер, қалбим соати...» [Г. Жўраева ҳақида] // Саодат. - 1987. - 2-сон. - Б. 21-22.

255.   Халқ дилининг таржимони // Абдулла Қаҳҳор. Бадиий ижод ҳақида. - Т., 1987. - Б. 5-20.

256.   Янгиланиш йўлида [Ўзбек адабиёти ва танқидчилигининг муҳим масалалари ҳақида] // Шарқ юлдузи. - Т., 1987. - 10-сон. - Б. 181-184.

257.   «Ўзбек тили ва адабиёти» [Шу номли журнал масъул котиби Н. Каримов  билан  суҳбат]  // Ўзбекистон  адабиёти  ва санъати. - 1987. - 23 окт.

258.   «Ҳаёт нури билан бер жило...» [«Ёшлик» журналини варақлаганда] // Совет Ўзбекистони. - 1987. - 6 янв.

С. Мирвалиев билан ҳамкорликда.

259.   Ҳаётбахш чашма [Пушкин ва Ойбек]  // Совет Ўзбекистони. - 1987. - 6 июнь.

 

1988

260.   «Бой ила хизматчи» драмасининг ижодий тақдири // Ҳамза Ҳакимзода ижоди проблемалари. - Т., 1988. - Б. 55-63.

261.   Икки дил машъали [Ойбек ва Зарифа ҳақида] //Ёш ленинчи. - 1988. - 9 июль.

262.   «Кўп буюклар ўтгандир, бироқ...» // Тошкент оқшоми. - 1988. – 7 ноябрь.

263.   «Кўп ҳали ҳаётда насибам...» [У.Носир ҳақида] // Фан ва турмуш. - 1988. - 10-сон. - Б. 6-8.

264.   Мавлоно Фитрат // Фан ва турмуш. - 1988. - 7-сон. - Б. 8-9.

265.   «Наъматак» [Ойбекнинг шу номли шеъри ҳақида] // Тошкент ҳақиқати. - 1988. - 27 июль.

266.   Ойбекнома қатралари // Ёш куч. - 1988. - 7-сон. - Б. 11-12.

267.   Поэзия высокого таланта [Об Усмане Насыре] // Сель. правда. - 1988. - 23 июнь.

268.   Танқид - виждон кўзгуси // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1988. - 26 авг.

269.   Турғунлик илдизлари тадқиқи // Ёш ленинчи. - 1988. - 7 сент. Р.Иброҳимова, Р. Қаҳрамонов билан ҳамкорлиқда.

270.   Узбекская советская литература послевоенных лет (1946-1956)// История узбекской советской литературы. Том 2. - Т., Фан. - 1988. - С. 98-206.

271.   Хиёбонлар қўшиғи [Навоийнинг 550 йиллигига] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1988. - 30 сент.

272.   Шеърият меҳр демакдир [Э. Воҳидов билан суҳбат] // Шарқ юлдузи. - Т., 1988. - 1-сон. - Б. 159-166.

273.   «Шоир умри - ёнган бир олов...» [Шуҳрат - 70 ёшда] // Ўқитувчилар газетаси. - 1988. - 21 май.

274.   Қайта куриш ва адабий танқид // Адабиёт ва саньат. - Т., 1988. - Б. 3-16.

275.   Қайта қуриш уфқлари//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1988. - 10 июнь.

276.   «Қора камар» [Премьера] // Ўзбекистон театрларида. - 1988. - 1-сон. - Б. 12.

 

1989

277.   Бир сатри ҳам унутилмайди [Усмон Носир хусусида] // Шарқ юлдузи. - Т., 1989. - 7-сон. - Б. 204-205.

278.   Жив на земле поэт [К 80-летию М. Шейхзаде] // Правда Востока. - 1989. - 29 янв.

279.   Мерос ва меросхўрлар//Фан ва турмуш. - 1989. - 5-сон. - Б. 7.

280.   Рафиқ Мўмин дарди// Фан ва турмуш. - 1989. - 2-сон. - Б. 12-13.

281.   Роман «Огни Кошчинара» // Абдулла Каххар и его художественный мир. - Т., 1989. - С. 86-91.

282.   Сўз санъатининг яловбардори [Ҳамзанинг 100 йиллигига] // Ўзбекистон коммунисти. - 1989. - 21 апр.

283.   Сўфизода ва Ҳамза // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1989. - 3 февр.

284.   Учинчи талқин [«Кутлуғ қон» спектакли ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1989. - 20 окт.

285.   Яркая величественная фигура в истории узбекской литературы [О Хамзе Хакимзаде Ниязи] // Коммунист Узбекистана. - 1989. - № 5. - С. 74-80.

286.   Ўзбек адабиёти тарихидаги ёрқин ва улуғвор сиймо [Ҳамзанинг 100 йиллигига] // Узбекистон коммунисти. - 1989. - 5-сон. - Б. 75-80.

287.   Ўлмас қўшиқ. «Кураш билан топдим абадиятни...» [Ҳамзанинг 100 йиллигига] // Тошкент оқшоми. - 1989. - 19 май.

288.   Қорасоч ва Олтойхон [Ҳамзанинг «Қорасоч» операси ҳақида] // Совет Ўзбекистони санъати. - 1989. - 3-сон. - Б. 5-6.

289.   «Қутлуғ қон»нинг яратилиши [Романнинг 50 йиллигига] // Ёш ленинчи. - 1989. - 29 дек.

290.   Ҳажв тиғи билан ҳам.... [Ҳамза ҳақида] // Муштум. - Т., 1989. - 5-сон. - Б. 7.

291.   Ҳамид Олимжон таваллудининг 80 йиллигига // Тошкент ҳақиқати. - 1989. - 19 май.

 

1990

292.   Адиб орзу қилган юлдуз [Ойбекнинг 85 йиллигига] // Тошкент ҳақиқати. - 1990. - 10 янв.

293.   Аждаҳо комида [Усмон Носирнинг сўнгти кунлари ] // Ёш ленинчи. - 1990. - 16-17, 20-22 ноябрь.

294.   Жадидчилик нима? // Санъат. - 1990. - 12-сон. - Б. 5-6.

295.   Жиноятнинг туғилиши [Қўқон драма театри саҳнасида қўйилаётган  спектакл ҳақида]  //  Ўзбекистон   адабиёти  ва  санъати. - 1990. - 14 дек.

296.   Икки дарға [Ойбек ва Отажон Хошим]// 1990. - 9-сон. - Б. 23-24.

297.   «Кўп ҳали ҳаётда насибам...» // Фидойилар. - Т., 1990. - Б. 35-43.

298.   Мавлоно [Ҳабибий таваллудининг 100 йиллигига]// Совет Ўзбекистони. - 1990. - 14 дек.

299.   Мавлоно Фитрат, Рафиқ Мўмин // Фидойилар. - Т., 1990. -Б. 11-17, 30-35.

300.   Мафтункор шеърият [Ҳамид Олимжоннинг 80 йиллиги] // Тошкент ҳақиқати. - 1990. - 19 май.

301.   Маърифатпарвар шоир [Рафиқ Мўмин ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1990. - 25 май.

302.   Оқ шунқор // Гулхан. - 1989. - 10-сон. - Б. 13.

303.   «У нас весна, цветёт миндаль...» [Хамиду Алимджану 80 лет] // Правда Востока. - 1990. - 13 май.

304.   Уроки Хамида Алимджана // Коммунист Узбекистана. - 1990. - № 5. - С. 85-91.

305.   Чин санъаткор [Ҳамид Олимжоннинг 80 йиллигига] // Совет Ўзбекистони. - 1990. - 18 май.

306.   Чўлпон - Пушкин таржимони // Ёш ленинчи. - 1990. - 8 июнь.

307.   Шоир изларини излаб [Усмон Носир ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1990. - 13 июль.

308.   «Шундай узун бир хат ёзгилки...» [Ойбек ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1990. - 12 янв.

309.   Художник - гражданин // Хамза и современность. - Т., Фан. - 1990. - С. 92-99.

310.   Энди гулга кирганда [Отажон Ҳошимнинг 85 йиллиги] // Қишлоқ ҳақиқати. - 1990. - 17 апр.

311.   Эъзоз ва жазо [Мадамин Даврон ҳақида] // Фан ва турмуш. -       1990. - 10-сон. - Б. 10-12.

312.   Ўша машъум йилда [Ҳамид Олимжон ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1990. — 18 май.

313.   Ҳамид Олимжон сабоқлари [Шоирнинг 80 йиллиги муносабати билан] // Ўзбекистон коммунисти. - 1990. - 5-сон. - Б. 85-91.

314.   «Ҳар юракнинг бир шоири бор...» [Ойбек таваллудининг 60 йиллигига] // Саодат. - 1990. - 4-сон. - Б. 14-15.

315.   Ҳушёрликка даъват [А. Ориповнинг «Ранжком» достони ҳақида] // Совет Ўзбекистони. - 1990. - 11 янв.

 

1991

316.   «Битта  ўзим  биламан»   [Миртемир ҳақида]  //  Шарқ  юлдузи. -           1991. - 5-сон. - Б. 137-143.

317.   Дилбар қўшиклар ижодкори [Туроб Тўла ҳақида] // Совет Ўзбекистони. -1991.-23 апр.

318.   «Дунёда диёнат ҳали мавжуддир...» [А. Орипов билан суҳбат] // Саодат. - 1991. - 6-сон. - Б. 35-37.

319.   Дўрмонда илк қор // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1991. - 29 ноябрь.

320.   «Каъбамсан, шеърият...» [Миртемирнинг 80 йиллигига] // Ўзбекистон овози. - 1991. - 9 окт.

321.   «Кошкийди қабринг бўлса...» [Миртемирнинг «Онагинам» шеъри ҳақида] // Саодат. - 1991. - 3-сон. - Б. 14-15.

322.   Кўнглимизда бор  эди [«Санъат»  журнали ҳақида] // Санъат. - 1991. - 6-сон. - Б. 2-5.

323.   Любимый родник [К 80-летию Миртемира] // Правда Востока. - 1991. - 9 окт.

324.   Navoi and Aibek // Navoi. - 1991. - Р. 13-15.

325.   Наврўз билан эгиз шоир [А. Орипов 50 ёшда] // Тошкент ҳақиқати. - 1991.-28 март.

326.   «Наркомпрос иши» [«Ўзбек адабиёти жаллодлари» туркумидан]// Фан ва турмуш. - 1991. - 6-сон. - Б. 26-29.

327.   Ошиқлар фожиаси [Туроб Тўланинг «Муҳаббат дафтари» номли пьесаси] // Тошкент ҳақиқати. -1991.-6 дек.

328.   Перед будущим в ответе [О творчестве А. Орипова] // Правда Востока. - 1991.-28 март.

329.   Преданность поэзии [О творчестве Шукрулло] // Правда Востока. - 1991.-22 окт.

330.   Суюкли адиб ҳақида хотиралар [Миртемирнинг 80 йиллигига] // Тошкент ҳақиқати. -1991.-9 окт.

331.   Уч чинорнинг бири [Чархийнинг 90 йиллигага] // Ўзбекистон овози. - 1991. - 10 дек.

332.   Чўлпон учун кишан [«Ўзбек адабиёти жаллодлари» туркумидан]// Фан ва турмуш. - 1991. - 10-сон. - Б. 7-8 ; 11-сон. - Б. 8-9.

333.   Шам ва чақмоқ. Ҳикоя // Радио. - 1991. - Б. 153 -158.

334.   «Шеърки, ҳам оҳимдир, ҳам фиғонимдир...» [Миртемирнинг 80 йиллигига] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1991. - 11 окт.

335.   Шоир чизган расмлар [Ғафур Ғуломнинг расмлари ҳақида] // Санъат. - 1991. - 5-сон. - Б. 4-6.

336.   Ярим асрлик чинор [Шукрулло ижодига назар] // Шарқ юлдузи. - 1991. - 10-сон. - Б. 178-182.

337.   Ўзбек адабиётининг жаллодлари // Фан  ва турмуш. - 1991. -       1-сон. - Б. 12-14.

338.   Ўзбек давлатининг илк мадҳияси // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1991. - 20 сент.

339.   Куёш билан ой [Алишер Навоий таваллудининг 550 йиллигига]// Ёш ленинчи. -1991.-28 сент. - 1 окт.

340.   Қўшикларда қолган қалб [Бастакор И. Икромов таваллудига 100 йил тўлди] // Совет Ўзбекистони. - 1991.-7 июнь.

341.   Ҳамзани ким ўлдирган ёхуд Шоҳимардоннинг қора баҳори // Ёшлик. - 1991. - 10-сон. - Б. 50-59; Шонли меҳнат. - 1991. - 26 ноябрь, 3, 6, 10, 13 дек.

 

1992

342.   «Алпомиш»нинг қатл этилиши [«Ўзбек адабиёти жаллодлари» туркумидан] // Шарқ юлдузи. - 1992. - 12-сон. - Б. 157-165.

343.   Бахт ва бахтсизлик тимсоли [«Нодирабегим» спектакли ҳақида]// Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1992. - 20 окт.

344.   «Давлати – қалб шеъри ва эски танбур...» [Ойбекнинг «Машраб» балладаси ҳақида] // Тошкент ҳақиқати. - 1992. - 2 июль.

345.   Ёрқин юлдузлардан эди [Туроб Тўла ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1992. - 28 март.

346.   Зулм салтанатининг заҳматлари [«Ўзбек адабиётининг жаллодлари» туркумига сўнгги сўз] // Фан ва турмуш. - 1992. - 11-12-сон. - Б. 14-16.

347.   Изланиш машаққатлари [Баҳодир Йўлдошев ҳақида]// Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1992. - 11 сент.

348.   Икки шунқор мушоараси [Ғафур Ғулом ва Чўлпон]// Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1992. - 22 май.

349.   Камолот йўлида [Ҳалима Худойбердиеванинг янги шеърлари тўғрисида] // Халқ сўзи. - 1992. - 30 авг.

350.   Миллий бадиий тафаккур // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1992. - 20 март.

351.   Ойбек. «Тош экан бошим» [«Ўзбек адабиётининг жаллодлари» туркумидан] // Фан ва турмуш. - 1992. - 9-10-сон. - Б. 24-25.

352.   Олис Чўлпон шуьласи // Тошкент ҳақиқати. - 1992. - 13 авг.

353.   Олтинсойнинг олтин қирралари // Ўзбекистон овози. -  1992. - 28 июль.

354.   Отилган юддуз  [Боту ҳақида] // Тошкент  ҳақиқати. - 1992. -        22 февр.

355.   Покиза хаёл // Тўлан Низом. Муқаддас руҳ. - Т.,1992. - Б. 3-6.

356.   «Последнее прости» [О судьбе поэта Боту] // Правда Востока. - 1992. - 29 янв.

357.   Сўз бўлмаса. Маънавий қадриятлар хусусида ўйлар // Ўзбекистон овози. - 1992. - 9 июль.

358.   Тавба. Нуқтаи назар // Туркистон. - 1992. - 3 дек.

359.   «Тарих сўқмокдари изимдан чўтир...» [Ойбек ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1992. - 10 янв.

360.   «Тошкентга саёҳат»нинг сири [Бир спектакль тарихи] // Халқ сўзи. - 1992. - 16 май.

361.   Туркистон ёди // Туркистон. - 1992. - 5 февр.

362.   Устозлар табассуми. Бир сурат тавсифи [Хислат ҳақида] // Ватан. - 1992. - 2-9 дек.

363.   Чўлпоннинг номаълум мухаммаси // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1992. - 17 янв.

364.   Янги дарсликлар яратиш давлат сиёсатига айланмоғи лозим // Халқ сўзи. - 1992. - 12 нояб.

365.   Ўзбек киносининг қалдирғочи [Сулаймон Хўжаев ҳақида] // Нафосат. - 1992. - 1-сон. - Б. 24-26; 2-сон. - Б. 25-27; 3-4-сон. - Б. 14-15, 18-19

366.   Қодирийнинг боши - янги йил совғаси [«Ўзбек адабиётининг жаллодлари» туркумидан] // Фан ва турмуш. - 1992. - 3-4-сон.

367.   Ҳикмат садолари [А. Ориповнинг «Қалб дафтари» ҳақида] // Ўзбекистон овози. - 1992. - 29 янв.

 

1993

368.   Амин ва Амина [Амин Умарий ҳақида] // Саодат. - 1993. - 4-5-сон. - Б. 10-12.

369.   1918 йилнинг 19 февралида XX асрдаги биринчи миллий ўзбек давлати  яксон  қилинди  //  Ўзбекистон   адабиёти ва  санъати. - 1993. - 19 фев.

370.   «Димоғимга мужда келтир...» [Олим Усмон шеърлари ҳақида] // Халқ сўзи. - 1993. - 19 фев.

371.   «Зўр  карвон йўлида...»  [Ғафур  Ғулом  ҳақида]  // Туркистон. - 1993. - 6 май.

372.   Искандарнома [Режиссёр Б. Йўлдошев ҳақида] // Ватан. - 1993. - 3 фев.

373.   Йўқлов [Ойбек ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. -       1993. - 2 июль.

374.   Маликага аталган гуллар [«Малика» спектаклини кўриб] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 4 июнь.

375.   Мэртебен жоғарў болсўн, озбек онipi: Публицист мiнберi // Достиқ туў. - 1993. - 16 янв.

376.   Маърифат кошонаси [«Турон» кутубхонасининг 75 йиллиги муносабати билан] // Халқ сўзи. - 1993. - 16 июль.

377.   Памяти мастера [Об Айбеке]//Правда Востока. - 1993. - 14 янв.

378.   Пишқирган дарё соҳилида [Бугунги шеърият мавжлари] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 16 апр.

379.   Тарих лаҳзалари // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. -  1993. - 26 март.

380.   Тупроққа қасида [Ҳ. Шарипов 60 ёшда] // Халқ сўзи. - 1993. - 10 февр.

381.   Файласуф шоир [Ғафур Ғуломнинг 90 йиллигига] // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1993. - 3-сон. - Б. 3-6.

382.   «Фаридун» [Шу номдага спектакль ҳақида] // Халқ сўзи. - 1993.-27 март.

383.   Фитратнинг шайтонга исёни // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 20 авг.

384.   Шеърим жонланади ҳаёт сувидан [Элбекнинг 95 йиллигига] // Тил ва адабиёт таълими. - 1993. - 5-6-сон. - Б. 9-11.

385.   Шоир ёққан чироқ [Шуҳрат 75 ёшда] // Халқ сўзи. -  1993. - 23 апр.

386.   «Қутадғу билиг»нинг топилиши // Фан ва турмуш. - 1993. - 2-сон. - Б. 8-10.

387.   Қўлинг баланд бўлсин, ўзбек диёри//Тошкент ҳақиқати. - 1993. - 7 янв.

388.   «Қўнғироқни ким осади?» // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 8 янв.

389.   Қўш булоқ [Ғафур Ғулом ва Ойбек ҳақида]// Халқ сўзи. - 1993. - 23 апр.

390.   «Ҳужум»нинг тақдири [Шу номли спектакль ҳақида] // Нафосат. - 1993. - 2-сон. - Б. 26-28.

 

1994

391.   Амир Темур ва Алишер Навоий Ойбек бадний оламида // Ўзбекистон овози. - 1994. - 8 фев.

392.   Боту – истибдод қурбони // Тил ва адабиёт таълими. - 1994. – 2-3-сон. - Б. 10-14.

393.   Дарсликнинг мунаввар ҳаёти [Адабиёт дарсликлари] // Маърифат. - 1994. - 30 март.

394.   Ёзувчи, замон, муҳит [Ғулом Зафарий ҳақида] // Тошкент ҳақиқати. - 1994. - 17 дек.

395.   «Жисмоний ўлим менга қўрқинч эмас...» [Ёзувчи ҳаётидан бир лавҳа:  А. Қодирийнинг  100 йиллиги  олдидан]  //  Халқ  сўзи. - 1994. - 13 сент.

396.   Зарифахоним [Ойбекнинг умр йўлдоши] // Гулхан. - 1994. - 2-сон. - Б. 30-31.

397.   «Кеча» нинг «Кундуз»и борми? [Чўлпоннинг «Кеча ва кундуз» асари хусусида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. -  1994. - 28 окт.

398.   Ташна кетган шоир [А. Авлонийнинг 90 йиллигига]// Гулистон. - 1994. - 2-сон. - Б. 60-62.

399.   Турк олимининг туҳфаси [Ҳусайн Ўзбайнинг «Чўлпонинг шеърлари» китоби ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. -            1994. - 9 дек.

400.   Уни Қошғарда ҳам севишарди [Абдулла Қодирий ҳақида] // Туркистон. - 1994. - 7 дек.

401.   «Чиғатой гурунги» // Ватан. - 1994. - 30 ноябрь, 7 дек.

402.   Чўлпон ва Боту // Ватан. - 1994. - 13-24 июль.

403.   Чўлпон ва унинг бадиий олами // Чўлпоннинг бадиий олами. - Т., 1994. - Б.3-57.

404.   Эзгулик йўлида [Филология фанлари доктори Т. Собиров хотирасига] // Халқ сўзи. - 1994. - 21 дек.

405.   Эътиқод [Усмон Носирнинг 80 йиллиги олдидан] // Адабиёт ва санъат. - 1994. - 7 февр.

406.   O’zbek siirinin ufuklari // Tu’rkiye ku’ltu’r ve sanat yilligi. – Tu’rkiye, 1994. - В. 133-140.

407.   Қатағон йиллар ҳақиқати [Шукруллонинг «Кафансиз кўмилганлар» асари ҳақида] // Ўзбекистон овози. - 1994. - 4 янв.

408.   Қутлуғ мавзу [Ўзбек тарихий романлари] // Ватан. - 1994. - 2-9 фев.

409.   Ғафурона сафар. Шингил ҳикоя // Ўзбекистон овози. - 1994. - 10 ноябрь.

410.   Ҳайрат [Туроб Тўланинг 75 йиллиги] // Ўзбекистон овози. -        1994.-6 янв.

411.   Ҳамза ва жадидчилик // Гулистон. - 1994. - 5-он. - Б. 54-57.

 

1995

412.   «Асрларга элтиб хаёлни...» [Навоий ва Ойбек ҳақида] // Халқ сўзи. - 1995. - 9 фев.

413.   Беҳбудий ва жадид адабиёти //Ўзбек тили ва адабиёти. - 1995. - 3-сон. - Б. 3-7.

414.   Бир сурат тарихи [Тожик ёзувчиларининг 2-қурултойида тушилган сурат] // Туркистон халқлари форуми. - 1995. - 20 ноябрь.

415.   Бир ғазал хусусида [Муқимий ғазали ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1995. - 20 окт.

416.   «Боболарим от сурган дашт бу...» [Ойбекнинг 90 йиллигига] // Халқ сўзи. - 1995. - 11 янв.

417.   «Боғингда ўригинг бор...» [Мустақил Ўзбекистон ҳақида] // Халқ сўзи. - 1995. - 17 март.

418.   Видо сўзи [В. Дадабоев ҳақида] // Миллий тикланиш. - 1995. - 12 дек.

419.   Глашатай народного пробуждения [К 120 летию М. Бехбуди] // Народное слово. - 1995. - 20 апр.

420.   Дунё наҳот шунчалар гўзал [Б. Иўлдошев билан суҳбат] // Тафаккур. - 1995. -1-сон. - Б. 53-69.

421.   Жабҳа бўйлаб. Ойбекнинг уруш майдонларига сафари // Халқ сўзи. - 1995. - 18 апр.

422.   «И солнце улыбалось в каждом слове...» [К 90 летию Айбека]// Голос Узбекистана. - 1995. - 7 янв.

423.   Исмоил Тараққий // Миллий тикланиш. - 1995. - 7 ноябрь.

424.   Истиқлол учун кураш [Чўлпон ҳақида] // Миллий тикланиш. - 1995. - 19,26 ноябрь.

425.   Кишан киймаганлар қисмати // Ватан. - 1995. - 4 фев.

426.   Le heraut de notre reveil national // France ouzbekistan. Paris. - 1995. - № 6. - Р. 15-16.

427.   Миллий уйғониш жарчиси [Беҳбудий ҳақида] // Ўзбекистон овози. - 1995. - 18 апр.

428.   Ойбек номли чўққи // Тил ва адабиёт таълими. - 1995. - 1-сон. -Б. 8-13.

429.   «Олатов чўққисига қўнгандай ота бургут» [Абай Қўнанбой ўғлининг 150 йиллигига] // Халқ сўзи. - 1995. - 17 май.

430.   Олимнинг шеърий туҳфаси // Тўлак И. Муҳаббат шеваси. - Т., 1995. - Б. 3-7.

431.   Онгни ташкил этиш ҳаракатлари. «Нашри маориф» жамияти // Миллий тикланиш. - 1995. - 22 авг.

432.   «Сен топиб ҳар пок кўнгилни даста гул тутдинг анга...» [С. Абдулланинг 90 йиллигига]// Халқ сўзи. - 1995. - 7 ноябрь.

433.   Сокин най навоси [Адабиётшунос олим М. Юнусов ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1995. - 5 май.

434.   Театр унинг ҳаёти [Баҳодир Йўлдошев ҳақида] // Ватан. - 1995. - 1-8 сент.

435.   Туркистон адабиёт институти бўлса... // Миллий тикланиш. - 1995. - 3 окт.

436.   Туроб Тўла мақоласига дебоча // Туркистон. - 1995. - 10 янв.

437.   Улуғ йўлда Туркистон - ягона Ватан // Миллий  тикланиш. -       1995.-1 дек.

438.   Уч санъаткор байрами [Т. Йўлдошев, Ш. Мелиева, Б. Йўлдошев ижодининг Каттақўрғонда эъзозланиши] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1995. - 28 июль.

439.   Чашмадек пок эди [X. Салохдинг 60 йиллигига] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1995. - 6 янв.

440.   Чўлпоннинг «Кеча ва кундуз» романи тўғрисида // Чўлпон. «Кеча ва кундуз». - Т., 1995. - Б. 281-287.

441.   Чўлпоннинг яна бир тахаллуси // Миллий тикланиш. - 1995. - 5 дек.

442.   Шаҳинанинг мажнуни (С. Есенин) //Миллий тикланиш. - 1995. - 10 сент.

443.   Шиғил мевали боғ [Режиссёр Б. Йўлдошев 50 ёшда] // Халқ сўзи. - 1995. - 7 сент.

444.   «Я восемьсот волшебных дней тобой дышала жгучий сад» [Об Анне Ахматовой] // Правда Востока. - 1995. - 28 фев.

445.   Яхшилик яшасин // Шукрулло. Яхшиликнинг жазоси. - Т., Шарқ. - 1995. - Б. 3-5.

446.   Ўзбек эпосининг гултожи [«Алпомиш»]//Ватан. - 1995. - 25 февр. - 4 март.

447.   Ўзбекистонда адабий ҳаракатлар [«Чиғатой гурунга»дан Ёзувчилар уюшмасигача] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1995.-         20 янв.

448.   Қалбингизда Ватан мавжланади // Миллий тикланиш. - 1995. - 1 авг.

449.   Қодирий А. Ижод машаққати // Бадиий ижод тўғрисидаги фикр ва мулоҳазалар. - Т., 1995. - Б. 14.

450.   Ҳамза ва мухторият // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1995. - 11 авг.

 

1996

451.   Адабиётимиз тарихидаги ёрқин сиймо [А. Фитратнинг 110 йиллигига қандай тайёргарлик кўрилаётганлиги ҳақида юбилей комиссляси ҳикоя қилади] // Халқ сўзи. - 1996. - 11 ноябрь.

452.   Адажио Вивальди [Об А. Ахматовой]// Правда Востока. - 1996. - 21 авг.

453.   Дом на Пушкинской // Правда Востока. - 1996. - 9 май.

454.   Жавоҳирлар хазинаси [Ўрта Осиёда педагогик фикр тараққиётидан лавҳалар» китоби ҳақида] // Маърифат. -  1996. - 29 июнь.

455.   Звезда Айбека [Рассказывает зав. отд. Ин-та лит-ры им. А. Навои] // Правда Востока. - 1996. - 11 янв.

456.   Икки азамат чинор [Ойбек ва М. Авезов] // Миллий тикланиш. - 1996. - 16 янв.

457.   Истиқлол жарчиси [Фитрат ҳақида]// Тошкент оқшоми. - 1996. - 18 дек.

458.   Истиқлол фарзанди [«Тафаккур» журнали ҳақида] // Халқ сўзи. - 1996 - 15 окт.

459.   «Источником вдохновения была...» [О переводах произведений Пушкина] // Голос Узбекистана. - 1996. - 11 окт.

460.   «Мен буюк юрт ўғлидурман» [Э. Воҳидовнинг 60 йиллигига] // Тил ва адабиёт таълими. - 1996. - 5-6-сон. - Б. 15-19.

461.   «Нафис чайқалади бир туп наъматак» // Халқ сўзи. – 1996 – 2 ноябрь.

462.   Нури офтоб [Маънавият ҳақида]// Халқ сўзи. - 1996. - 29 март.

463.   Ойбек ва жадидчилик // Мулоқот. - 1996. - 4-сон. - Б. 47-50.

464.   Ойбек ёққан машъала // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1996. – 20 март.

465.   Ойбек хазинасида // Туркистон. - 1996. - 10 янв.

466.   Олов бўлиб чиққан олтин сатрлар [Усмон Носир, Чўлпон, Фитратлар ҳақида] // Холис. Андижон. - 1996. - 20 дек.

467.   Полёт крылатого коня [О Семёне Липкине] // Правда Востока. - 1996. - 6 дек.

468.   Предисловие к отрывку из поэмы Айбека о Тимуре // Голос Узбекистана. - 1996. - 18 окт.

469.   С любовью к поэту [К 555 летию Навои] // Правда Востока. - 1996. -9 февр.

470.   Светлый образ в истории нашей литературы [О проведении юбилея А. Фитрата рассказывает зав. отд. Ин-та лит-ры им. А. Навои] // Правда Востока. - 1996. - 5 ноябрь.

471.   «Тазарру боғлари» [Усмон Азимнинг «Сайланмаси» ҳақида] // Ўзбекистон овози. - 1996. - 5 окт.

472.   Уйгур ўғлонининг танти ҳаёти [М. Ҳамроев ҳақида] // Тафаккур. - 1996. -1-сон. - Б. 108-111.

473.   Усман Насырдық сонғы кунлери [Омир тэшышлери. Ҳужжатлер. Раыятлер] // Эмиыдэрья. - 1996. - 9-10-сон. - Б. 51-93; 11-12-сон. - Б. 50-120.

474.   Фидойи олим [Фольклоршунос Т. Мирзаев ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1996. - 1 март.

475.   Фитрат салла ўраганми? // Ўзбекистон адабиёти  ва санъати. - 1996. - 13 дек.

476.   Фитратнинг шеърий мероси // Халқ сўзи. - 1996 - 4 дек.

477.   «Хотирлаш соати келмоқда яна...» // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1996. - 2 авг.

478.   Человек энциклопедических знаний [К 110 летию Фитрата] // Правда Востока. - 1996. - 10 апр.

479.   Чўлпоннинг армони // Оила ва жамият. - 1996. - 30 янв.

480.   Шокиржон Раҳимий // Миллий тикланиш. - 1996. - 12 март.

481.   Эътиқодли, мардона адиб [Фитратнинг 110 йиллигига] // Тошкент оқшоми. - 1996. - 18 дек.

482.   Яна Чўлпон ўлими ҳақида // Маърифат. - 1996. - 13 янв.

483.   Янги асар нури [Ойбекнинг 90 йиллигига] // Халқ сўзи. - 1996. - 10 янв.

484.   Қимматга тушган тўлов ёхуд Туркистон Мухториятининг вужудга келиши ва тор-мор этилиши сабаблари // Тафаккур. - 1996. - 3-сон. - Б. 108-119.

485.   Қирчиллама ёш. «Ўзбекистон адабиёти ва санъати» 40 ёшда» // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1996. - 5 янв.

486.   Қос шынар. Айбектiн 90 жылдығына орай // Нурлы жол. - 1996. -10 янв.

487.   «Қудрати куёшга солади парда...» [Ойбекнинг «Темур» достони ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1996. - 29 нояб.

488.   Ғулом Зафарий // Гулистон. - 1996. - 4-сон. - Б. 54-56.

489.   Ҳамид Олимжон лирикаси // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1996. - 6-сон. - Б. 22-32.

 

1997

490.   Абадият [Чўлпон ҳақида] // Тошкент оқшоми. - 1997. - 1 дек.

491.   Адиб сабоклари [Абдулла Қаҳҳорнинг 90 йиллигига] // Тошкент оқшоми. - 1997. - 19 сент.

492.   Асрларга татирли йиллар [Мустақил Ўзбекистоннинг 6 йиллиги] // Халқ сўзи. - 1997. - 26 авг.

493.   Боши берк кўчаларда [Чўлпон таваллудининг 100 йиллигига] // Миллий тикланиш. — 1997. — 25 нояб.

494.   Гори, гори, звезда Чулпана! [К 100-летию поэта] // Голос Узбекистана. - 1997. - 25 июль.

495.   Денгизнинг гавҳар томчиси. Жаҳонга машҳур юртдошимизни танимайсизми? [Режиссёр Рустам Ҳамдамов ҳақида] // Хуррият. - 1997. - 2 май.

496.   Дўстлик боғининг азим чинори [Ойбек ва М. Авезов] // Марказий Осиё маданияти. - 1997. - 23 сент.

497.   Замин ва замон [Ўзбек адабиётининг ривожланиши хусусида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1997. - 28 февр.

498.   Зрелость таланта [Об Э. Вахидове]//Голос Узбекистана. - 1997. - 17 янв.

499.   Зуҳрахон, Ғиёсжон, Аббосхон [Ҳамзанинг фарзандлари ҳақида]//
Ёзувчи. - 1997. - 30 июнь.

500.   Икки кўзнинг нурлари [Ботунинг фарзандаари ҳақида] // Ёзувчи. - 1997. - 13 авг.

501.   «Икки  муҳим  тузатиш»  // Ўзбекистон  адабиёти  ва  санъати. - 1997. - 14 март.

502.   Илҳом юлдузлари [Ойбекнинг фарзандлари ҳақида] // Ёзувчи. -1997.-10 сент.

503.   Истиқлол жарчиси [Чўлпоннинг 100 йиллиги муносабати билан] / Ёзиб олувчи А. Хўжа // Халқ сўзи. - 1997. - 26 март.

504.   Истиқбол учун кураш [Чўлпон ҳаётидан лавҳалар] // Миллий тикланиш. - 1997. - 18, 26 нояб.

505.   Клеопатра // Тафаккур. - 1997. - 2-сон. - Б. 66-77.

506.   Кузнинг Яшинсиз кунлари [Комил Яшиннинг вафоти муносабати билан] // Халқ сўзи. - 1997. - 11 окт.

507.   Мададкор руҳ [Чўлпоннинг 103 йиллигига]// Халқ сўзи. - 1997. - 24 июль.

508.   «Мени ўрганинг Сиз! Мени ўрганинг...» [Асқад Мухторнинг вафоти муносабати билан] // Халқ сўзи. - 1997. - 5 июнь.

509.   Мовий кўзлар тасвири [Усмон Носирнинг бир шеъри ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1997. - 25 апр.

510.   Мухтор Авезов ва Ойбек//Тоғ каби юксак. - Т., 1997. - Б. 46-51.

511.   «Навозиш қилгил...» [Бастакор Фарҳод Алимов ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1997. - 25 апр.

512.   Немис диёрида санъат байрами // Тошкент оқшоми. -  1997. - 22 ноябрь.

513.   Номаълум дурдоналар [Чўлпон шеърияти] // Ишонч. - 1997. - 20 февраль.

514.   Осмон тўла юлдузлар [Ғафур Ғулом ҳақида] // Ёзувчи. - 1997. - 8 октярь.

515.   «Отелло»: новая трактовка // Голос Узбекистана. - 1997. - 6 июнь.

516.   «Очилмоқ истайлар лола, сумбуллар...» [Чўлпоннинг бир шеъри ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1997. - 28 нояб.

517.   Палитра художника [Об Адиле Якубове] // Голос Узбекистана. - 1997.-28 февраль.

518.   Поэзии чистый ручей [Об творчестве Икрама Атамурада] // Голос Узбекистана. - 1997. - 28 март.

519.   Садриддин Айний [1878-1954 ] // Буюк сиймолар. Алломалар. - Т., 1997. - Б. 134 -136.

520.   Саховат инсоният боғининг мевасидир [Алишер Навоийнинг 556 йиллиги олдидан] // Халқ сўзи. - 1997. - 1 фев.

521.   Темурийлар хилхонасининг очилиши // Фан ва турмуш. - 1997. - 1-сон. - Б. 28-29.

522.   Тонг юлдузи [Чўлпон ҳақида] // Тошкент оқшоми. - 1997. - 17 март.

523.   Тунги капалаклар // Асқад Мухтор. Уйқу қочганда. - Т., 1997. -Б. 27-31.

524.   Унутилган саҳифа [Чўлпоннинг 100 йиллигига] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1997. - 10 сент.

525.   Чўлпон ва Клеопатра // Тафаккур. - 1997. - 4-сон. - Б. 70-77.

526.   Шоирнинг номаълум шеъри // Жаҳон адабиёти. - 1997. -1-сон. - Б. 156.

527.   Шоирнинг шеърий мактублари [Чўлпоннинг 100 йиллигига] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1997. - 8 авг.

528.   Эҳтиром ва эътироф [Баҳодир Йўлдошев ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1997. - 6 дек.

529.   Қалб таронаси [Чўлпоннинг 100 йиллигига] // Халқ сўзи. - 1997. - 29 ноябрь.

530.   Қуддус ака ҳам ўтди... [Ўзбекистон болалар адабиётининг байроғига қора боғич тушди) // Хуррият. - 1997. - 9 июль.

531.   Ҳур фикр, ўткир қалам соҳиби [Чўлпоннинг 100 йиллигага] // Ўзбекистон матбуоти. - 1997. - 4-сон. - Б. 16-18.

 

1998

532.   Аjбэк вэ Шejхзадэ// Эдэbiууat эzeti. - Боку. - 1998. - 6 нojабр.

533.   Армон [Абдулла Қаҳҳорнинг фарзандлари ҳақида] // Ёзувчи. - 1998. - 18 март.

534.   Башорат [Тўлан Низом ҳақида] // Андижоннома. - 1998. - 23 июнь.

535.   Бескид тоғининг сири [Ойбек ва бир шеър тарихи] // Маърифат. - 1998. - 1 июль.

536.   Беҳбудий Хельсинкида бўлганми? // Ҳуррият. - 1998. - 3 июль.

537.   Беҳбудийнинг сўнгги сафари // Жамият ва бошқарув. - 1998. - 1-сон. - Б. 58-63.

538.   «Булар – менинг юртим гул чиройлари...» [Миртемирнинг фарзандлари ҳақида] // Ёзувчи. - 1998. - 11 ноябрь.

539.   Достонга арзийдиган қўшиқ [Ойбек ҳақида] // Тошкент оқшоми. - 1998. - 10 июль.

540.   Дунёнинг шодлиги шоир мулкидир // Шуҳрат. Машраб. Адиб ҳаётига бир назар. Хотиралар. - Т., 1998. - Б. 224-242.

541.   Ёруғ манзиллар // Халқ сўзи. - 1998. - 15 май.

542.   Жадидлар 1916 йилда // Миллий тикланиш. - 1998. - 22 сент.

543.   Ижод нашидаси [Шуҳрат ҳақида] //Ўзбекистон овози. - 1998. - 16 май.

544.   Истиқлолга ҳамнафас ижод [Тўлан Низом 60 ёшда] // Андижоннома. - 1998. - 4 сент.

545.   Маънавий бойлик эҳтиёжи // Жаҳон адабиёти. - 1998. - 1-сон. -Б. 14-16.

546.   Миллийлик мезонлари // Миллий тикланиш. - 1998. - 19 май.

547.   Мухтар Эуезов жэне Айбек // Хабаршы. Филология сериясы. - Алматы. - 1998. - 23-сон. - Б. 24-27.

548.   Навоий таърифидаги табиб [Шифокор Азиз Мақсудовни хотирлаб] // Халқ сўзи. - 1998. - 21 фев.

549.   Ойбек учун гуллар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1998. - 3 июль.

550.   Ойбекнинг кўзлари // Ёзувчи. - 1998. - 15 июль.

551.   Покиза хаёл соҳиби [Тўлан Низом ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1998. - 5 июль.

552.   Притяжение таланта // Правда Востока. - 1998. - 2 июль.

553.   «Самарқанднинг зангори олтини»// Ҳуррият. - 1998. - 24 июнь. - 7 июль.

554.   Сан-Сусини безаган зийнат ёхуд Потсдам музейларида // Давр. - 1998. - 13 авг.

555.   Светлое имя - Эльбек // Правда Востока. - 1998. - 8 июль.

556.   «Сени кўрса очилсин гуллар...» [Ойбекнинг фарзандлари ҳақида] // Ёзувчи. - 1998. - 3 июнь.

557.   «Уфқ меҳробида ўчмаган шамдек...» [Ғафур Ғуломнинг 95 йиллигага] // Тошкент ҳақиқати. - 1998. - 8 май.

558.   Чўлпон Абдулҳамид Сулаймон ўғли // Мустақиллик. Изохли-оммабоп луғат. - Т., 1998. - Б. 238-239.

559.   Чўлпон ва Ойбек // Ёзувчи. - 1998. - 24 июнь.

560.   Чўлпон гулшанидан шабадалар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1998. - 17 апр.

561.   Шафақ ортидаги  шоир  [Юнус Латиф ҳақида]  // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1998. - 30 окт.

562.   Шоҳ достон ташрифи. «Алпомиш» эпосининг 1000 йиллиги олдидан // Кўзгу. - 1998. - 26 март.

563.   Шундай буюк асар Ватани... [«Алпомиш» достонининг минг йиллигига] // Сурхон тонги. - 1998. - 14 апр.

564.   Эзгулик манзилларида [Ойбекни хотирлаб]// Халқ сўзи. - 1998. - 15 авг.

565.   Эзгуликнинг тимсоли [Комил Яшин ва Ҳ. Носированинг фарзандлари ҳақида] // Ёзувчи. - 1998. - 16 сент.

 

1999

566.   Асрлар оша очилган гуллар [Элбек ҳақида] // Тошкент ҳақиқати. - 1999. - 12 июнь.

567.   Баҳорнинг оқ хушбўйи [Истиқлолнинг 8 йиллиги муносабати билан] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1999. - 27 авг.

568.   Биз нечун севамиз шоирни [А. Орипов ҳақида] // Кўзгу. - 1999. - 14 янв.

Ю. Бердиев билан биргаликда.

569.   Бизни бўйин эгдиролмаслар [1999 йил февраль воқеалари муносабати билан] // Халқ сўзи. - 1999. - 13 март.

570.   Буюк бахши [Фозил шоир ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1999. - 19 ноябрь.

571.   Всем смертям назло [О Шорасуле Зунуне] // Учитель Узбекистана. - 1999. - 24 ноябрь.

572.   «Донолар ўтдилар - сафари узоқ...» [Ойбек ҳақида] // Хуррият. - 1999. - 6-12 янв.

573.   Дўрмондаги ёнғоқ дарахти // Марказий Осий маданияти. - 1999. - май.

574.   Жадидчиликни ўрганишнинг бугунги кундаги аҳамияти ҳақида// Халқ сўзи. - 1999. - 8 янв.

575.   Завол ва камол [XX асрда ўзбек халқи миллий истиқлолга эришди] // Халқ сўзи. - 1999. - 7 авг.

576.   Истеъдод ёлқини [Усмон Носир ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1999. - 22 окт.

577.   Истиқлолга ҳамроҳ мунаққид [О. Шарафиддинов ҳакдда] // Матонат ва муҳаббат. - Т., 1999. - Б. 44-48.

578.   XX аср бошларидаги тарихий вазият ва жадидчилик ҳаракатининг вужудга келиши // Жадидчилик: ислоҳот, янгиланиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш. - Т., 1999. - Б. 23-34.

579.   «Йўқ... ўлим йўкдир!» [Чўлпон ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1999. - 3 сент.

580.   Маърифат кўркимиздир // Халқ сўзи. - 1999. - 2 нояб.

581.   Маърифат - саодат калити // Фидокор. - 1999. - 18 май.

582.   Муборак имзо [Ойбек ва Тўхтасин Жалолов ҳақида] // Ишонч. - 1999. - 27 июль.

583.   Мухтар Эуезов жэне Айбек // Мухтар Эуезов жэне эдем эдебиетi - Алмати, 1999. - Б. 74-81.

584.   Муқаддас ғоя [Ҳожи Муин ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1999. - 17 дек.

585.   Навқирон навкар [М. Шайхзода ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1999. - 30 июль.

586.   Ойбек баҳраманд бўлган эди... [Ойбекнинг қайнотаси С. Миржалилов ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. -  1999. -       6 авг.

587.   Олим ва таржимон [Туркшунос олим С.Н. Ивановни хотирлаб]// Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1999. - 23 апр.

588.   Парвоз [Артист Афзал Рафиқов ҳақида]//Хуррият. - 1999. - 27. - 4 май.

589.   Пушкин и Айбек // Пушкин в Узбекистане. - Т., 1999. - С. 76-89.

590.   Пушкин и Чулпан // Материалы научно-практической юбилейной  конференции, посвящённой 200-летию со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. - Т., 1999. - С. 22-25.

591.   Садриддин Айний (1878-1954) // Маънавият юлдузлари. - Т., 1999. - С. 377-379.

592.   Собир Абдулла гулшани [С. Абдулланинг фарзандлари ҳақида]// Ёзувчи. - 1999. - 18 авг.

593.   Сургун // Ўзбекистон овози. - 1999. - 22, 27 июль.

594.   Танишинг: «Стеллор»нинг раҳбари!  [Тадбиркор Р. Иброҳимов ҳақида] // Хуррият. - 1999. - 15-21 дек.

595.   Тошкент ҳавосида улғайган жадид [Ҳамза ҳақида] // Миллий тикланиш. - 1999. - 13 апр.

596.   «Хазон бўлиб, боғда гуллар сўлганда [«Алпомиш» достонининг 1000 йиллиги] // Ўзбекистон овози. - 1999. - 4 ноябрь.

597.   Халқ миллий мафкура ва зиё масъулияти // Тафаккур. - 1999. - 2-сон. - Б. 8.

598.   Чўлпоннинг «Каптар»и // Миллий тикланиш. - 1999.- 7 дек.

599.   Шеър - сеҳр дарёси [Миртемирни хотирлаб] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1999. - 20 авг.

600.   Эъзозда [9 май Хотира ва Қадрлаш куни муносабати билан] // Халқ сўзи. - 1999. - 20 май.

601.   Эҳтиром [Ҳамид Олимжон 90 ёшга тўлди] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1999. - 24 дек.

602.   Ўзликни англаш тарихни билишдан бошланади... // Халқ сўзи. - 1999. - 8 янв.

603.   Қаламидан қўшиқ тўкилган шоир [Туроб Тўлани хотирлаб] // Халқ сўзи. - 1999. - 20 янв.

604.   «...Қишларида шивирлар баҳор» [Ойбекнинг «Ўзбекистон» шеъри ҳақида] // Маърифат. - 1999. - 9 янв.

605.   Ҳаётнинг маъноси [Саидносир Миржалилов ҳақида] // Тафаккур. - 1999. - 4-сон. - Б. 66-81.

606.   Ҳамза ва Чўлпон // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1999. - 18 июнь.

607.   Ҳамза Тошкентда // Тафаккур. - 1999. - 3-сон. - Б. 84-93.

608.   Ҳасратли нигоҳ [Фитрат ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1599. - 23 июль.

609.   XX аср бошларидаги тарихий вазият ва жадидчилик ҳаракатининг вужудга келиши // Жадидчилик: ислоҳот, янгиланиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш. Даврий тўплам. - Т., 1999. - Б. 23-34.

 

2000

610.   Абдулла Қаҳҳор, Азимов Сарвар Олимжонович, Амин Умарий, Асқад Мухтор, Ахматова Анна, Бажан Микола, Байрон Жорж Ноэл Гордон, Белинский Виссарион Григорьевич // Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. - Т., 2000. – 736 б. Т. 1. - Б. 22, 147, 270, 479-480,531, 580, 585, 688.

611.   Биронта номаълум инсон бўлмагай // Тошкент ҳақиқати. - 2000. - 6 май.

612.   Бугунги кунлар сурури [XX аср ўзбек адабиёти] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2000. - 1 сент.

613.   Восстановить страницы истории//Народное слово. -2000. - 12 мая.

614.   Горький Максим // Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 3-жилд. - Т., 2002. - Б. 66-67.

Ш. Ризаев билан ҳамкорликда.

615.   Ёлқин ҳаёт [Маъруф Расулий ҳақида] // Ватанпарвар. - 2000. - 28 ноябрь.

616.   Жамият маданий-маънавий ҳаётига «ривожланган социализм» ғоясининг сингдирилиши // Ўзбекистон янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет   мустамлакачилиги даврида. - Т., 2000. - Б. 569-586.А.

Маврулов билан ҳамкорлиқда.

617.   Жаҳаннамни кўрган аёл [Тожихон Аҳмедова ҳақида] // Гулчеҳралар. - 2000. - авг.

618.   Жомбой узра булутлар [Шаҳидлар хотираси] // Ўзбекистон овози. - 2000. - 1-3 июнь.

619.   Йўлчининг прототипи бўлганми? // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2000. - 13 окт.

620.   Миллий маданият ва маънавият аҳволи // Ўзбекистоннинг Янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. - Т., 2000. - Б. 270-282.

А. Маврулов ва Ш. Турдиев билан ҳамкорликда.

621.   Миллий маданият шиддатли ўзгаришларнинг дастлабки даврида: Фан, матбуот, адабиёт ва санъат // Ўзбекистоннинг Янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. - Т., 2000. - Б. 149-160.

А. Маврулов ва Ш. Турдиев билан ҳамкорлиқда.

622.   Мы в долгу перед памятью предков // Деловой партнёр Узбекистана. - 2000. - 7 сент.

623.   Нажот - истиқлол дегани [Баҳром Ҳайдарий ҳақида] // Ўзбекистон овози. - 2000. - 13 май.

624.   Нажот элчиси [М. Беҳбудий ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва
санъати. - 2000. - 14 янв.

625.   Озодлик «Гулёр»и [Ботунинг бир шеъри ҳақида] // Миллий тикланиш. - 2000. - 25 апр.

626.   Она дуоси [Саид Аҳмаднинг онаси ҳақида] // Оила ва жамият. - 2000. - 10 окт.

627.   Орзулар рўёбга чиққан кун [Баҳром Ҳайдарийни хотирлаб] // Марказий Осиё маданияти. - 2000. - 13-25 май.

628.   Сиймои барҳаёт [Маъруф Расулий ҳақида] // Овози точик. -         2000. - 30 сент.

629.   Сўнгги жадид [Мўминжон Муҳаммаджонов ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2000. - 24 март.

630.   Таълим, фан ва маданият хукмрон мафкура измида // Ўзбекистоннинг Янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. - Т., 2000. - Б. 385-401.

А. Маврулов ва Ш. Турдиев билан ҳамкорликда.

631.   Тилим деб, элим деб... [Наим Саид ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2000. - 3 ноябрь.

632.   Туғилмоқ - барҳаёт қолмоқликнинг хабари ёхуд шайхонтаҳурлик машхур савдогар [Ёқубхўжа Баҳриддинхўжаев ҳақида] // Савдогар. - 2000. - 12 сент.

633.   Тўқсонинчи китоб [Комил Яшин ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 2000. — 1 янв.

634.   Уни Вилсон таклиф қилган эди... [Беҳбудий ҳақида] // Миллий тикланиш. - 2001. - 2 фев.

635.   Усмонбекнинг отаси [Ниёзбеков Рустамбек ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 2000. — 7 июль.

636.   Фидойилар чироғи сўнмайди [«Шаҳидлар хотираси» хайрия жамғармаси раиси Н. Каримов билан суҳбат] // Халқ сўзи. - 2000. - 9 май.

637.   Халқ ҳофизи [Қори Ёкубов ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2000. - 28 апр.

638.   Хотира ўчмасдир, хотира мангу! // Миллий тикланиш. - 2001. - 26 окт.

639.   Хуфялар изғиган замон [Қори Ёкубов ҳақида] // Миллий тикланиш. - 2000. - 9 май.

640.   Чўлпоннинг ғамгузори // Саодат. - 2000. - 4-сон. - Б. 6-7.

641.   Чўлпоннинг ҳаёти ва ижодига оид янги факт ва материаллар // «Чўлпон: ҳаёти ва ижодий мероси» республика илмий-амалий анжумани материаллари. - Андижон., 2000. - Б. 3-9.

642.   Шаҳидлар хотираси // Ўзбекистон архитектураси ва қурилиши. - 2000. - 2-3-сон. - Б. 27.

643.   «Шаҳидлар хотираси» // Шаҳидлар хотираси (альбом, буклет). - 2000. - Б. 6-7.

644.   Эрк-тангрига сажда қилиб... [1922 йили Олмонияга ўқишга кетган Хайринисо Мажидхонова ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2000. - 14 апр.

645.   «Яшамоқ – интилиш, юксалиш, чақнаш» [Ойбек туғилган кунга 95  йил тўлади] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2000. - 7 янв.

646.   Ўзбекистон фан ва маданияти уруш йилларида // Ўзбекистоннинг Янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. - Т., 2000. - Б. 487-498.

А. Маврулов билан ҳамкорликда.

647.   «Қайта қуриш» ва Ўзбекистон маданияти // Ўзбекистоннинг Янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. - Т., 2000. - Б. 648-659.

А. Маврулов билан ҳамкорликда.

 

2001

648.   Барҳаёт сиймолар // Қадрият. - 2001. - 13 янв.

649.   Бир тошбитик тарихи [А. Қодирий туғилган кунга] // Тошкент ҳафтаномаси. - 2001. - 12 апр.

650.   Биринчи дипломли агроном [Абдуваҳоб Муродий] // Қишлоқ ҳаёти. - 2001. - 22 июнь.

651.   Ватанга бахшида умр. Унутилмас сиймолар [Убайдулла Хўжаев ҳақида] // Ҳаёт ва қонун. - 2001. - 2-3-сон. - Б. 43-44.

652.   Дўппифурушнинг аччиқ қисмати [Қатағон қурбони Абдунаби Расулев ҳақида] // Даракчи. - 2001. - 30 авг.

653.   Жадид шеърияти Туркистондаги сиёсий, маданий ва интелектуал ҳаракатнинг муҳим қисми сифатида // Марказий Осиё XX аср бошида: ислоҳотлар, янгиланиш, тараққиёт ва мустақиллик учун кураш. - Т., 2001. - Б. 61-65.

654.   Жаннати инсонлар хотираси // Шамсутдинов Р. Истиқлол йўлида шаҳид кетганлар. - Т., 2001. - Б. 3-6.

655.   Зуҳра исмли жумбоқ [3. Кашаева ҳақида] // Ҳуррият. - 2001. - 11-17 июль.

656.   Islam and Politics in Twentieth Century Uzbek Literature // Islam and Politics in Russia and Central Asia. - London. New York. Bahrain., 2001. - Р. 181-193.

657.   Катарина отасини қидиряпти [Немис қизи ўзбек отасини қидирмоқда] // Қадрият. - 2001. - 24 фев.

658.   Кетеван Исломова [Қатағон қурбонлари] // Қадрият. - 2001. - 14 апр.

659.   Кимёхон Ашурова. Тожихон Аҳмедова. Яна Валентина Васильева тўғрисида. Кетеван Исломова. Элмира Исломова. Мақсуда Исҳоқова. Асҳоб Миршарипова. Зоя Оллоқулова. Сабоҳат Раҳимова. Екатерина Сулаймонова. Марям Султонмуродова тўғрисида. Сора Тўрабекова. Ҳикматжон Фитратова. Она, бола ва келин Хўжаевалар. Раҳбар Шермуҳамедова [Қатағон қурбонлари] // Қор қўйнида лолалар (Қатағон қилинган аёллар ҳақида очерклар). - Т., 2001. - Б. 15-20, 21-28, 34-62, 70-76, 84-90, 100-110, 140-153, 168-199.

660.   Мангу барҳаёт хотира [«Шаҳидлар хотираси» ёдгорлик мажмуи] // Тошкент оқшоми. - 2001. - 28 март.

661.   Маърифат фидойиси [Илҳом Одилий] // Соғлом авлод. - 2001. - 30 авг. - 5 сент.

662.   «Миллий иттиҳод» ва «Миллий истиқлол» ташкилотларининг миллий озодлик учун олиб борган кураши // «Тошкент - миллий озоддик ҳаракати бешиги». - Т., 2001. - Б. 19-22.

663.   «Миллий иттиҳод» тақдири // Қадрият. - 2001. - 1 сент.

664.   Муаттар шамоллар [А. Ориповнинг 60 йиллигига] // Миллий тикланиш. - 2001. - 20 март.

665.   Навоий ва Ойбек // Ёзувчи. - 2001. - 12 янв.

666.   Нажот йўлида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2001. - 20 июль.

667.   Нурли бекатлар [Ўткир Ҳошимов 60 ёшда] // Соғлом авлод. -2001.-27 сент. - 3 окт.

668.   «О, умр калтадир, нақ куш уйқуси...» [Ойбекнинг фарзанди Омон Тошмуҳамедов хотираси] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2001. - 2 март.

669.   Ойбекнинг сўнгги кунлари // Даракчи. - 2001. - 9 авг.

670.   Память берегут сердца... [К дню поминовения жертв репрессий]// Вечерний Ташкент. - 2001. - 30 авг.

671.   Раҳбар Шермуҳамедова [Қатағон қурбони] // Қадрият. - 2001. - 7 июль.

672.   Сабоҳат Раҳматова [Қатағон қурбони] // Қадрият. - 2001. - 28 март.

673.   Санъат сеҳри ёхуд Отабекнинг прототипи бўлганми? // Хуррият. - 2001. - 19-25 март.

674.   Тарихни «ичиб юборган» адиб [Садриддин Айний ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2001. - 16 ноябрь.

675.   Тақдир ўйини [Қори Йўлдош Пўлатов ҳақида] // Ҳуррият. - 2001. - 29 авг.

676.   «Тилда, ишда, фикрда бирлик!» - шундай эди унинг шиори [Исмоилбек Гаспирали ҳақида] // Марказий  Осиё маданияти. - 2001. - 11-сон. - апр.

677.   Турфа гулли қайрағоч [Тамарахоним ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2001. - 4 май.

678.   Улкан воқеалар силсиласи // Халқ хотираси олдида бош эгамиз. - Т., 2001. - Б. 22-23.

679.   Уруш ва зулм қурбонлари // Қадрият. - 2001. - 27 янв., 3 февр.

680.   Фитратнинг рафиқаси // Гулчеҳралар. - 2001. - авг.

681.   Халқ хотираси олдида бош эгамиз [31 август - қатагон қурбонларини ёд олиш куни] // Тошкент оқшоми. - 2001. - 30 авг.

682.   Шайхзоданинг армони бўлганми? // Даракчи. - 2001. - 29 нояб.

683.   Шаҳидлар руҳига таъзим // Тасвир. - 2001. - 30 авг.

684.   Шукроналик [Миртемир ҳақида] // Қишлоқ ҳақиқати. - 2001. - 31 авг.

685.   Шукур Бурҳоннинг оппоқ оти // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. -2001.-28 сен.

686.   «Эгмонт» таржимони [Усмон Носир ҳақида] // Ўзбекистон овози. - 2001. - 26 июнь.

687.   Қуёшни кўргиси келган шоир [Миртемир ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2001. - 7 окт.

688.   «Ҳалима»нинг муаллифи [Ғулом Зафарий ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2001. - 10 авг.

689.   Ҳидоят йўлида // Ўзбекистон овози. - 2001. - 30 авг.

690.   Ҳикматжон Фитратова [Қатағон қурбонлари]// Нуроний. - 2001. – 12 июнь.

691.   Ҳусайнхон Ниёзийнинг сўнгги кунлари // Ҳусайинхон Ниёзий. – халқ профессори (Хотира ва мақолалар тўплами). - Т., 2001. Б. 64-73.

 

2002

692.   Абадий замондош // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2002. - 11 янв.

693.   Алишер Навоий ва Аҳмад Пошо // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2002. - 21 июнь.

694.   Бардавомлик. 31 август - Қатағон қурбонларини ёд этиш куни// Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2002. - 30 авг.

695.   Баҳорнинг ўн бир лаҳзаси// Ўзбекистон овози. - 2002. - 1 сент.

696.   Боқий хотира // Тошкент ҳафтаномаси. - 2002. - 13 июнь.

697.   XX аср бошларидаги тарихий вазият ҳамда жадидчилик ҳаракатининг вужудга келиши // Жадидчилик ва миллий истиқлол тантанаси. - Т., 2002.-Б. 51-54.

698.   Ёркент асири [Фурқат ҳақида] // Тафаккур. - 2002. -  1-сон. -        Б. 58-63.

699.   Исён. Бир пардали фожиа [Олтой ҳақида] // Тафаккур. - 2002. - 3-сон. - Б. 58-75.

700.   «Мардона ҳаёт абадийдир»: 31 август - Қатағон қурбонларини ёд этиш куни // Қишлоқ ҳаёти. - 2002. - 31 авг.

701.   Миллатнинг хазон бўлган гуллари [«Боқий хотира» туркумидан]// Тошкент ҳафтаномаси. - 2002. - 29 авг.

702.   Миллий иттиҳодчилардан бири [Асадулла Хўжахонов. «Боқий хотира» туркумидан]//Тошкент ҳафтаномаси. - 2002. - 18 июль.

703.   Ойбекнинг илк ҳикояси // Маърифат. - 2002. - 13 март.

704.   Саодатсиз кунлар [Қўқон хони Худоёрхон неварасининг тақдири] // Ўзбекистон овози. - 2002. - 22 авг.

705.   Тавалло [«Боқий хотира» туркумидан] // Тошкент ҳафтаномаси. - 2002. - 22 авг.

706.   Тонг сирлари  [Миркарим  Осим ҳақида] // Хуррият. - 2002. - 23 янв.

707.   Умри хазон қаҳрамон: [Илҳом Одилий. «Боқий хотира» туркумидан] // Тошкент ҳафтаномаси. - 2002. - 23 авг.

708.   Умрлар бўладики.. [Мақсуд Шайхзода ҳақида] // Суҳбатдош: X.Панжиев // Қишлоқ ҳаёти. - 2002. - 31 авг.

709.   Шоирни эслаб [Ҳамид Олимжон ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2002. - 12 июль.

710.   Шоирнинг сўнгги қўшиғи [Гётенинг «Эгмонт» трагедиясидан Усмон Носир таржимаси] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2002. - 9 авг.

711.   Эзгу мақсадлар ижобати. 9 май - Хотира ва қадрлаш куни // Халқ сўзи. - 2002. - 3 май.

712.   Ўзбек дивизиясининг тугатилиши [Қатағон қурбонлари]// Гулистон. - 2002. - 3-сон. - Б. 14-15.

713.   Қатағон. Шаҳидлар хотираси // Миллий тикланиш. - 2002. – 27 авг.

714.   Қаҳрамон муаллим тақдири [Абдуваҳоб Ибодий ҳақида] // Ўзбекистон овози. - 2002. - 6 окт.

715.   42-колонна маҳбуси [Исматулла Раҳматуллаев ҳақида] // Тошкент ҳафтаномаси. - 2002. - 8 авг.

716.   «Кулоқ»лардан бири [«Боқий хотира» туркумидан] // Тошкент ҳафтаномаси. - 2002. - 15 авг.

717.   Ғайратий мактаби //Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2002. - 8 нояб.

718.   Ҳазрат Навоийга эҳтиром // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2002.- 11 окт.

 

ТАҚРИЗЛАР

719.   Абдураҳмонова М. Собир Абдулла [Ҳаёти ва ижоди]. - Т.: Фан. 1980.

720.   Каримов Н. Изланиш давом этади // Шарқ  юлдузи. - 1981. - 11-сон.-Б.234-236.

721.   Каримов Э. Ўзбек адабиётида реализмнинг тараққиёти. - Т.: Фан, 1975.

722.   Каримов Н. Реализмнинг бойиши // Шарқ юлдузи. - 1976. - 11-сон.-Б. 215-217.

723.   Лобанова Т. К. Исторические романы Василия Яна. - М.; 1979.

724.   Ғаниева С, Каримов Н. Василий Яннинг тарихий романлари // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1982. - 5-сон. - Б. 65-67.

725.   Қаюмов Л. Сайланма Биринчи жилд. - Т., 1981.

726.   Каримов Н. Ҳамзашунослик уфқлари // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1982. -12 февр.

 

Н. КАРИМОВ ОППОНЕНТЛИК ҚИЛГАН ВА УНИНГ РАҲБАРЛИГИДА БАЖАРИЛГАН ДИССЕРТАЦИЯЛАР

Илмий раҳбарлик Номзодлик диссертациялари

 

727.   Шомансуров Ю. Воқеликни реалистик акс эттиришда илмий тафаккурнинг роли. - Т. - 1973.

728.   Иброҳимова Р.М. Ўзбек илмий фантастикасининг шаклланиш ва тараққиёт йўллари. - Т., 1980.

729.   Дадабоев В. Ўзбек классик поэзияси ва Ҳабибий ижоди. - Т., 1984.

730.   Сабриддинов А.Ғ. Ойбек шеъриятида сўз ва образ. - Т., 1993.

731.   Маҳмудова З.Р. Абдулла Қодирий "Ўткан кунлар" романининг миллий ўзига хослиги. - Т., 1996.

732.   Усмонов О.Д. Ғулом Зафарийнинг ижодий йўли. - Т., 1999.

733.   Дониёрова Ш. Шукур Холмирзаев ҳикояларининг бадиий-услубий ўзига хослиги. - Т., 2000.

734.   Сувонова Ж.Р. Ҳозирги ўзбек шеъриятида бадиий изланишлар (Усмон Азим ижоди мисолида). - Т., 2000.

735.   Ирисбоев Т.Т. Ҳозирги ўзбек детектив адабиётининг тараққиёт хусусиятлари. - Т., 2001.

736.   Соатова Н.И. Абдулла Қодирийнинг "Ўткан кунлар" романида эпик тасвир анъаналари. - Т., 2001.

 

Расмий оппонентлик

Номзодлик диссертациялари

737.   Ражабов А. Усмон Носир (Ҳаёти ва ижоди). - Т., 1967.

738.   Содиқов С. Ҳозирги ўзбек романларида коммунист образи (1963-1966). - Т., 1968.

739.   Мирҳайдаров Ҳ. Қофия ва индивидуал услуб (ўзбек совет поэзияси материали асосида). — Т., 1972.

740.   Алякринский А.П. Из истории узбекско-украинских литературных связей (1865-1917). - Т., 1974.

741.   Халилов Т. Миртемирнинг поэтик маҳорати. - Т., 1975.

742.   Алимбеков А.К. Узбекская литература в её взаимосвязях с творчеством Демьяна Бедного. - Т., 1981.

743.   Намазов Н. Узбекско-русские литературные связи (X. Алимджан и А. Толстой). - Т., 1982.

744.   Мурадов Ш. Жанровые особенности современной узбекской поэмы (На материале поэм 70-х годов). - Т., 1984.

745.   Хусаинова Л.Ю. Национальное своеобразие и перевод (На материале   перевода узбекских исторических романов на русский язык). - Т., 1987.

746.   Куронов Д.Х. Чўлпоннинг «Кеча ва кундуз» романида характерлар психологияси. - Т., 1992.

747.   Абуталиева Э.И. Пространство и время в русскоязычной прозе Средней Азии. - Т., 1993.

748.   Лутфиддинова X. Ёзувчининг эстетик идеали ва аёллар образи («Ўткан кунлар», «Кеча ва кундуз» романлари мисолида). - Т., 1994.

749.   Бобониёзов А.Ю. Абдулла Қодирийнинг «Ўткан кунлар» романида тасвирий воситалар ва тил бадиияти. — Т., 1995.

750.   Ризаев Ш.Т. Ўзбек жадид драматургиясининг шаклланиш манбалари. - Т., 1995.

751.   Тангиров А.Ж. Ҳозирги замон достончилигида тарихий воқелик ва шахс талқини. - Т., 1995.

752.   Касымходжаева С.Б. Формирование узбекского исторического музыкознания и музыкальной критики XX века. - Т., 1996.

753.   Аҳророва З.Б. Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг педагогик қарашлари ва маърифий-амалий фаолияти. - Т., 1997.

754.   Эргашева Н.А. Мунаввар Қори Абдурашидхоновнинг маърифатпарварлик қарашлари. - Т., 1997.

 

ТАРЖИМАЛАР

755.   Маршак С. Икки дангаса ҳақида эртак. Н. Каримов тражимаси // Ғунча. - 1959. - 11-сон. - Б. 4-5.

756.   Деҳотий А. Ферузахон ухлайди. Н. Каримов таржимаси // Ғунча. - 1960.- 11-сон.-Б. 13.

757.   Исакян Аветик. «Ҳастаман, азизим...». Менинг Ватанимга. Қушлар навоси. Н. Каримов таржимаси // Исаакян А. Поэма ва шеърлар.-Т., 1961.- Б. 110.

758.   Кургиян Шушаник. Қандилларни ўчиринг. Арман шоирлари (тўплам). - Т., 1962. - Б. 52-54.

759.   Якуб Колас. Талаш бобо. Повесть. Н.Каримов таржимаси. - Т.,Ўзадабийнашр, 1962. - Б. 307.

760.   Клименко А. Дўстлик рамзи: Алишер Навоий асарлари рус ва украин тилларида. Н. Каримов таржимаси. - Т.: 1974. - Б. 59.

761.   Тихонов Н. Адабиётимиз кўрки (Ойбек ҳақида). Р. Иброҳимова ёзиб олган,  Н. Каримов  таржимаси. // Ўзбекистон  маданияти.-    1978. - 30 июнь.

 

ШЕЪРЛАР

762.   Ой ва Мусо. Шеър // Гулхан. - 1988. - 7-сон. - Б. 30.

763.   Баҳорни севар бўлсам... Чўлпон. Шоҳиста (Шеърлар). // Нафосат. - 1993. - 9 - 10-сон. - Б. 31.

 

НАИМ КАРИМОВ ТЎПЛАГАН, СЎЗ БОШИ ЁЗГАН ВА МУҲАРРИРЛИК ҚИЛГАН АДАБИЁТЛАР

764.   Султонова М., Владимирова Н. Қаҳрамоннинг шаклланиши. (Асқад Мухтор ва Ҳамид Ғулом прозаси материали асосида). Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1965. - Б. 120.

765.   Султонова М.М. Абдулла Қаҳҳор услубининг баъзи масалалари. Масъул муҳаррирлар: Н. Каримов ва Б. Сайимов. - Т.: Фан, 1967. - Б. 136.

766.   Турдиев Ш., Қориев Б. Ўзбек адабиётшунослиги ва танқидчилиги библиографияси (1918-1951). Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1967. - Б. 180.

767.   Владимирова Н.В. Ўзбек ҳикояларининг ғоя ва образлари. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1969. - Б. 136.

768.   Нафосат чашмаси (Ҳамид Олимжон ҳақида мақолалар). Тўпловчи ва масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1970. - Б. 170.

769.   Ҳасанов Б. Ўзбек ҳужжатли киноси (тарихий очерк). Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. - Б. 132.

770.   Миртемир. Қуш тили. Шеърлар. Сўз боши муаллифи: Н. Каримов. - Т.: Ёш гвардия, 1971. - Б. 78.

771.   Ҳамид Олимжон. Мукаммал асарлар тўплами. II том. Балладалар, достонлар, шеърий хат. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1979. - Б. 228.

772.   Умарий Амин. Шеърлар. Тўпловчи: Н. Каримов. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. - Б. 133.

773.   Мусо Тошмуҳаммад ўғли Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 19 томлик. 1-том. Шеърлар (1922-1935). Изоҳлар билан нашрга тайёрловчилар: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1975. - Б. 475.

774.   Мусо Тошмҳаммад ўғли Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 2-том. Шеърлар (1936-1968). Изоҳлар билан нашрга тайёрловчилар: Н. Каримов, Ғ. Мўминов. - Т.: Фан, 1975. - Б. 472.

775.   Султонова М. Ижод саҳифалари (Зулфия ҳаёти ва ижоди ҳақида). Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1975. - Б. 54.

776.   Мусо Тошмуҳаммад ўғли Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 7-том. Олтин водийдан шабадалар. Роман. Изоҳлар билан нашрга тайёрловчилар: Н. Каримов, О. Боқиев. - Т.: Фан, 1976. - Б. 543.

777.   3улфия. Биобиблиография. Сўз боши муаллифи ва масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1977. - Б. 104.

778.   Мусо Тошмуҳаммад ўғли Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 8-том. Қуёш қораймас. Роман. Масъул муҳаррирлар: 3. Саидносирова, Н. Каримов. - Т.: Фан, 1977. - Б. 375.

779.   Мусо Тошмуҳаммад ўғли Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 10-том. Шонли йўл. Киноповесть. Нур қидириб. Повесть. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1977. - Б. 407.

780.   Турдиев Ш. Ўзбек адабиётида кичик эпик жанрнинг шаклланиши. Масъул муҳаррир: Н. Каримов, - Т.: Фан, 1978. - Б. 96.

781.   Ойбек замондошлари хотирасида. Сўз боши муаллифи: Н. Каримов. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. - Б. 223.

782.   Миртемир. Асарлар. 4 жилдлик. 1-жилд. Шеърлар. Таҳрир ҳайъати: К. Яшин ва бошқ.; Нашрга тайёрловчи Н. Каримов; Сўз боши муаллифи: К. Яшин. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. - Б. 383.

783.   Мусо Тошмуҳаммад ўғли Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 16-том. Рус классик адабиётидан таржималар. - Т.: Фан, 1980. - Б. 246.

784.   Ойбек Мусо Тошмуҳаммад ўғли. Мукаммал асарлар тўплами. 15-том. Европа адабиётидан таржималар. Изохлар билан нашрга тайёрловчилар: М. Султонова ва бошқ.; Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1980. - Б. 472.

785.   Миртемир. Асарлар. 4 жилдлик. 2-жилд. Шеърлар. Нашрга тайёрловчи: Н. Каримов. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. - Б. 375.

786.   Мусо Тошмуҳаммад ўғли Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 17 том. Рус адабиёти ва СССР халқлари адабиётидан таржималар. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1981. - Б. 308.

787.   Мусо Тошмуҳаммад ўғли Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 18-том. Публицистика ва адабиётшуносликка оид асарлар. Тугалланмаган асарлар. Тузувчилар: 3. Саидносирова, Н. Каримов, Р. Иброҳимова. Масъул муҳаррир: Н. Каримов - Т.: Фан, 1981. - Б. 328.

788.   Миртемир. Асарлар. 4 жилдлик. 3-жилд. Шеърий туркумлар. Достонлар. Нашрга тайёрловчи: Н. Каримов. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. - Б. 240.

789.   Миртемир замондошлари хотирасида. Тўпловчилар: Н. Каримов, О. Наҳанов. Сўз боши муаллифи: Н. Каримов. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1982. - Б. 223.

790.   Мусо Тошмуҳаммад ўғли Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 19-том. Рус тилида ёзилган публицистик ва адабий-танқидий мақолалар. Масъул муҳаррирлар: Н. Владимирова, Н. Каримов. - Т.: Фан, 1982. - Б. 312.

791.   Ҳамид Олимжон. Мукаммал асарлар тўплами. 7-том. Таржималар. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1982. - Б. 304.

792.   Миртемир. Асарлар. 4 жилдлик. 4-жилд. Драма. Насрий шеърлар, хотиралар, адабий-танқидий мақолалар. Нашрга тайёрловчи: Н. Каримов. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983. - Б. 239.

793.   Султонова М. Пейзаж санъати. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1983. - Б. 87.

794.   Ўзбек адабиётида жанрлар типологияси ва услублар ранг-баранглиги. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1983. - Б. 206.

795.   Айбек. Собрание сочинений. В 5 томах. Том 1. Священная кровь. Роман. Составители: З.С. Саиднасырова,  Н.Ф. Каримов. Т.: Изд-во литературы и искусство, 1985. - С. 336.

796.   Айбек. Собрание сочинений. В 5 томах. Том 2. Наваи. Роман. Т.: Изд-во литературы и искусства, 1985. - С. 368.

797.   3улфия. Адабий ўйлар. Тўпловчи, сўз боши муаллифи ва масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1985. - Б. 59.

798.   Мусо Тошмуҳамад ўғли Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. XX, қўшимча том. Рус тилида ёзилган асарлар, мақолалар, нутқлар, тақризлар. Масъул  муҳаррирлар: Н. Владимирова, Н. Каримов. - Т.: Фан, 1985. - Б. 496.

799.   Мўминов Ғ. Ўзбек совет адабиёти тараққиётида фольклорнинг роли. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1985. - Б. 128.

800.   Ойбек. Абадиёт ва умр. Лирика. Сўз боши муаллифи: Н. Каримов. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985. - Б. 78.

801.   Ғоявий кураш ва ўзбек адабиёти. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1985. - Б. 123.

802.   Айбек. Собрание сочинений. В 5 томах. Том 3. Ветер золотой долины. Роман. Составители: З.С. Саиднасырова, Н.Ф. Каримов. - Т.: Изд-во литературы и искусства, 1986. - С. 400.

803.   Айбек. Собрание сочинений. В 5 томах. Том 4. Солнце не померкнет. Роман. Детство. Повесть. Составители: З.С. Саиднасырова, Н.Ф. Каримов. - Т.: Изд-во литературы и искусства, 1986. -      С. 415.

804.   Миртемир. Избранное. Стихи и поэмы. Стихотворные циклы. Заметки о литературе. Пер. с узб. Составитель и автор предисловия: Н. Каримов. - Т.: Изд-во литературы и искусства, 1986. - С. 382.

805.   Шомансур Юсуф. Мен ўтказмаган дарахтлар. Шеърлар ва поэмалар. Сўз боши муаллифи: Н. Каримов. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1986. - Б. 286.

806.   Абдулла Қаҳҳор. Бадиий ижод ҳақида. Тўпловчи ва масъул муҳаррир, сўз боши муаллифи: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1987. - Б. 139.

807.   Айбек. Собрание сочинений. В 5 томах. Том 5. Мой голос. Стихотворения и поэмы. Составители: З.С. Саиднасырова, Н.Ф. Каримов. - Т.: Изд-во литературы и искусства, 1987. - С. 288.

808.   Миртемир. Избранное. Стихи и поэми. Стихотворные циклы. Заметки о литературы. Составитель и автор предисловия: Н. Каримов. - Т.: Изд-во литературы и искусства, 1987. - С. 384.

809.   История узбекской советской литературы. Том 2. Отв. редактор: Э.Ф. Каримов и Н.Ф. Каримов. - Т.: Фан, 1988. - С. 250.

810.   Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами. 5 жилдлик. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1988.

1-жилд: Довон . - 1988. - Б. 380.

2-жилд: Шеърлар. Педагогик рисолалар. Насрий асарлар. - 1988. - Б. 563.

3-жилд: Драмалар. (1915-1920). - 1988. - Б. 288.

4-жилд: Драмалар. (1921-1928). - 1989. - Б. 348.

5-жилд: Хатлар, адабий-тарихий лавҳалар, Ҳамзанинг ижодий ва ижтимоий фаолиятига оид ҳужжатлар. - 1989. - Б. 392.

811.   Миртемир. Оҳ, менинг ўзбаки юрагим. Шеърлар. Тўпловчи: Н. Каримов. — Қайта нашри. — Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти. - 1990. - Б. 236.

812.   Фидойилар (Қатағон йилларида бегуноҳ ҳалок бўлган ўзбек зиёлилари намондаларининг ижоди ҳақида ёзилган мақолалар тўплами). Нашрга тайёрловчи С. Хўжаев, масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1990. - Б. 46.

813.   Турдиев Ш. Улар Германияда ўқиган эдилар... Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1991. - Б. 72.

814.   Ўзбек адабиётидан умумтаълим мактаблари учун дастур (Адабиёт чукур ўрганиладиган мактаблар, мактаб-интернатлар ва лицейларнинг V-XI синфлари учун). Тузувчилар: Н. Каримов, О. Маллаев, Ш. Турдиев ва бошқ. - Т.: Нашриётсиз, 1993. - Б. 104.

815.   Саидносирова 3. Ойбегим менинг. Хотиралар. Нашрга тайёрловчи, масъул муҳаррир ва сўз боши муаллифи: Н. Каримов. - Т.: Шарқ, 1994. - Б. 256.

816.   Чўлпоннинг бадиий олами. Мақолалар тўплами. Ўзбекистон Респ. ФА А. Навоий номидаги Адабиёт ин-ти; Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1994. - Б. 129.

817.   Эрклик юлдузи. Шеърлар (тўплами). Тўпловчилар: Н. Каримов, Б. Шарипов. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994. - Б. 62.

818.   Абдулла Қодирий. Тўла асарлар тўплами. Биринчи жилд. Шеърлар, ҳикоя ва очерклар, ҳажвиялар. Таҳрир ҳайъати: О. Ёкубов, Н. Каримов ва бошқ. - Т.: Фан, 1995. - Б. 294.

819.   Исмоил Тўлак. Муҳаббат меваси. Шеърлар. Сўз боши муаллифи Н. Каримов. - Т.: Ёзувчи, 1995. - Б. 189.

820.   Ойбек. Бола Алишер. Қисса. Нашрга тайёрловчи ва сўнг сўз муаллифи Н. Каримов. - Т.: Чўлпон, 1995. - Б. 80.

821.   Ойбек. Болалик хотираларим. Қисса. Нашрга тайёрловчи ва сўнг сўз муаллифи Н. Каримов. - Қайта нашр. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1995. - Б. 246.

822.   Ойбек. Навоий. Роман. Нашрга тайёрловчи, масъул муҳаррир ва сўнг сўз муаллифи Н. Каримов. - Т.: Шарқ, 1995. - Б. 448.

823.   Чўлпон. Кеча ва кундуз. Биринчи китоб. Кеча. Масъул муҳаррир ва сўнг сўз муаллифи Н. Каримов. - Т.:Шарқ, 1995. - Б. 288.

824.   Қодирий А. Ижод машаққати. Бадиий ижод тўғрисидаги фикр ва мулоҳазалар. Нашрга тайёрловчи: Н. Каримов. - Т.: Ўқитувчи, 1995. - Б. 15.

825.   Қодирий А. Тўла асарлар тўплами. 6 жилдлик. 1-жилд. Шеърлар, ҳикоя ва очерклар, ҳажвиялар. О. Ёкубов, Н. Каримов ва бошқ. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1995. - Б. 295.

826.   Фитрат. Чин севиш: шеърлар, драмалар, мақолалар. Тўплаб нашрга тайёрловчилар: Н. Каримов ва бошқ.; Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1996. - Б. 256.

827.   Миллий уйғониш даври ўзбек адабиётидан (Университетлар ва педагогика институтларининг филология факультетлари талабалари учун). Тузувчилар: Б. Қосимов, Ш. Юсупов,  Н. Каримов,  У. Долимов, С. Аҳмедов, Ш. Ризаев. - Т.: Нашриётсиз, 1996. - Б. 64.

828.   Асқад Мухтор. Уйқу қочганда... (Кундаликлар). Сўнг сўз муаллифи: Н. Каримов. - Т.: Маънавият, 1997. - Б. 30.

829.   Ризаев Ш. Жадид драмаси. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Шарқ, 1997. - Б. 320.

830.   Тоғ каби юксак... Буюк қозоқ адиби М. Авезовнинг 100 йиллигига. Тўпловчи ва масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1997. - Б. 62.

831.   Умумтаълим мактаблари дастури. Ўзбек адабиёти  (1-11-синфлар учун). Тузувчилар: У. Норматов, Б. Қосимов, Н. Каримов. - Т.: Ўқитувчи, 1997. - Б. 76.

832.   Рафиқ Мўмин. Қапчиғай (Олтин мерос). Шеърлар ва достон. Сўз боши муаллифи: Н. Каримов. - Наманган, 1998. - Б. 60.

833.   Шарипов Р. Аҳмад Заки Валидий. Тўғон (Библиография). Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1998. - Б. 23.

834.   Шарипов Р. Туркия манзаралари (илмий-оммабоп мақолалар). Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1998. - Б. 59.

835.   XX аср ўзбек адабиёти тарихи. Ун-тлар, пед. ин-тлари бакалавр ихтисосини олувчилар учун дарслик. Н. Каримов, С. Мамажонов, Б. Назаров ва бошқ. - Т.: Ўқитувчи, 1999.- Б. 543.

836.   Миллий матбуот саҳифаларида. «Қизил Ўзбекистон» газетасида босилган асосий мақолалар библиографияси (1921-1926). Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Маънавият, 1999. - Б. 111.

837.   Ғафур Ғулом. Мукаммал асарлар тўплами. XII том. Нутқлар, мактублар, қардош тилларда ёзилган нутқ ва мақолалар. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Фан, 1999. - Б. 540.

838.   Бердиев Ю. Ёниб яшаётган одамлар. Очерклар. Сўз боши муаллифи: Н. Каримов. - Т.: Шарқ, 2000. - Б. 288.

839.   Ватан ва миллат муқаддасдир (Миллий уйғониш даври ижодкорларининг эътирофлари). Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Маънавият, 2000. - Б. 104.

840.   Жўраев Қ. 20-йиллар драматургияси. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Университет, 2000 - Б. 208.

841.   Мирвалиев С. Ўзбек адиблари: «XX аср ўзбек адабиёти». Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Ёзувчи, 2000. - Б. 280.

842.   Фитрат А. Танланган асарлар (Истиқлол қаҳрамонлари). 1-жилд. Шеърлар, насрий асарлар, драмалар. Таҳрир ҳайъати: О. Шарафиддинов, Н. Каримов ва бошқ. Масъул муҳаррир Н. Каримов. - Т.: Маънавият, 2000. - Б. 256.

843.   Фитрат А. Танланган асарлар (Истиқлол қаҳрамонлари). 2-жилд. Илмий асарлар. Масъул муҳаррир ва сўнг сўз муаллифи: Н. Каримов. - Т.: Маънавият, 2000. - Б. 207.

844.   Чўлпон. Кеча ва кундуз. 1-китоб. Кеча. Таҳрир ҳайъати: И. Шоғуломов (раис) ва бошқ.: Сўнг сўз муаллифи Н. Каримов. - Т.: Шарқ, 2000. - Б. 286.

845.   Қамчибек Кенжа. Бобурийлардан бири.  Эссе-қисса. Сўз боши муаллифи: Н. Каримов. - Т.: Маънавият, 2000. - Б. 150.

846.   Аҳрорий С. Танланган асарлар. Сўнг сўз муаллифи: Н. Каримов: Т.: Маънавият, 2001. - Б. 104.

847.   Балдауф И. XX аср ўзбек адабиётига чизгилар. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Маънавият, - 2001. - Б. 70.

848.   Нодира Исомиддин қизи. Эпик тасвир анъаналари (Абдулла Қодирийнинг «Ўткан кунлар» романи мисолида). Масъул муҳаррирлар: Н. Каримов, С. Ҳасанов. - Т.: Нашриётсиз, 2001. - Б. 87.

849.   Шамсутдинов Р. Истиқлол йўлида шаҳид кетганлар. Сўз боши муаллифи ва масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Шарқ, 2001. -Б. 416.

850.   Халк хотираси олдида бош эгамиз. Ҳужжатлар, маърузалар, хотиралар,  хатлар. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Шарқ, 2001.-Б. 128.

851.   Қор қўйнида лолалар. Қатағон этилган аёллар ҳақида очерклар. Масъул муҳаррир: Б. Шарипов. Таҳрир ҳайъати: Д. Ғуломова, Д. Алимова, Ш. Салимова, Д. Жаҳонгирова, X. Аҳророва, Н. Каримов). - Т.: Академия, 2001. - Б. 213.

852.   Хусайнхон Ниёзий - халқ профессори. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат нашриёти, 2001. - Б. 80.

853.   Барот Исроил. Маҳлиёлик. Сайланма. Биринчи китоб. Шеърлар, кўшиқлар, достонлар ва афсоналар. Сўз боши муаллифи: Н. Каримов. - Т.: Шарқ, 2002. - Б. 320.

854.   Жадидчилик ва миллий истиқлол тантанаси. «Туркистонда жадидчилик ҳаракати ва мустақил Ўзбекистоннинг миллий истиқлол ғояси» мавзуидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари (Илмий мақолалар тўплами). 2001 йил 20-22 декабр. Таҳрир ҳайъати: Н. Каримов, Б. Қосимов ва бошқ. - Т.: Нашриётсиз, 2002. - Б. 224.

855.   Ортиқов А., Аҳмедова Ҳ. Мозийга бир назар. Яқин ўтмиш хотиралари. Масъул муҳаррир: Н. Каримов. - Т.: Нашриётсиз, 2002. - Б. 20.

856.   Раупов Р. Устун. Роман-хотира. Сўнг сўз муаллифи: Н. Каримов. Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2002. - Б. 240.

 

НАИМ КАРИМОВНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИ ТЎҒРИСИДА

857.   Салоҳиддинов У. Поэтик маҳорат ҳақида асар [Н. Каримовнинг «Ҳамид Олимжоннинг поэтик маҳорати» номли монографияси ҳақида] // Совет Ўзбекистони. - 1965. - 21 февр.

858.   Турдиев Ш. Тадқиқотчининг қалб қўшиғи [Н. Каримовнинг «Ҳамид Олимжон» китоби ҳақида] // Ўқитувчилар газетаси. -      1980. - 23 апр.

859.   Раҳимжонов Н. Ҳассос олим [Адабиётшунос олим Н. Каримов 50 ёшда] // Шарқ юлдузи. - 1983. - 1-сон. - Б. 193.

860.   Каримов Н. // Писатели Советского Узбекистана. Справочник. - Т.: 1984. - С. 157-158.

861.   Мамажонов С. Адабий жараён қирралари. Н. Каримовнинг «Урушдан кейинги давр ўзбек адабиёти» номли китоби ҳақида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1984. - 20 янв.

862.   Мирзаев С. Маҳорат мезони. Н. Каримовнинг «Урушдан кейинги давр ўзбек адабиёти» (Т., 1982) китоби ҳақида // Шарқ юлдузи. - 1984. - 5-сон. - Б. 204-206.

863.   Жабборов Э. Одамийлик ҳақида рисола [Н. Каримовнинг «Ойбек ва Зарифа» номли китоби ҳақида] // Қашқадарё ҳақиқати. - 1991. - 20 апр.

864.   Сабриддинов А. Ойбек даҳосини нурлатган манба [Н. Каримовнинг «Ойбек ва Зарифа» номли китоби ҳақида] // Халқ сўзи. - 1991.- 1 сент.

865.   Азимова Ҳ. Усмон Носир Самарқандда [Н. Каримовнинг Самарқанд вилояти давлат архивидаги изланишлари] // Ўзбекистон адабиети ва санъати . — 1992. — 13 ноябрь.

866.   Жўраев Қ. Яна бир қадам [Н. Каримовнинг «Чўлпон» номли китоби ҳақида] // Тошкент оқшоми. - 1992. - 6 янв.

867.   Раҳимжонов Н. Тафаккур нигоҳи [Н. Каримов ҳақида] // Халқ сўзи. - 1992. - 26 дек.

868.   Сабрдинов А. Зулматдан сўнгги зиё [Н. Каримовнинг «Чўлпон» номли китоби ҳақида] // Тошкент ҳақиқати. - 1992. - 5 февр.

869.   Сирожиддин Ахмад. Жавоҳиршунос [Н. Каримов - 60 ёшда] // Тошкент ҳақиқати. - 1992. - 15 дек.

870.   Исмоил Тўлак. Тадқиқот ҳақиқати [Н. Каримов ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 12 февр.

871.   Йўлдошев Н. «Мажнун бўлиб элни севаман!...» [Н. Каримовнинг «Чўлпон» номли китоби ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 2 июнь.

872.   Тожибоев Р. Шоир ҳаёти саҳифалари [Н. Каримовнинг «Усмон Носир» китоби ҳақида] // Ватан. - 1993. - 27 окт.

873.   Турдиев Ш. Белгili ғалыm: ғалым, сыншы [Наим Каримовтын 60 жылдығына орай] // Нурлы жал. - 1993. - 10 сауiр.

874.   Турдиев Ш. Фидойи олим [Олим Н. Каримов 60 ёшда] // Маърифат. - 1993. - 17 апр.

875.   Шермуҳамедов П. Мудҳиш давр ҳақиқати [Адабиётшунос Н. Каримов - 60 ёшда] // Туркистон. - 1993. - 29 апр.

876.   Ризаев Ш. Ойбекка ўхшайдиган олим  [Н. Каримов ҳақида] // Оила ва жамият . - 1995. - 45-сон.

877.   Маърифатпарварлар жамияти тузилди [Н. Каримов «Маърифатпарварлар  жамияти»нинг раиси  этиб  сайланди]  //  Халқ сўзи. - 1999. - 24 апр.

878.   Таълим тизимини такомиллаштириш сари [Н. Каримов ҳақида] // Фидокор. - 1999. - 4 дек.

879.   Қадр [Н. Каримов «Эл-юрт хурмати» ордени билан тақдирланди]// Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1999. - 3 сент.

880.   Шарафиддинов О. Олим ҳаётининг саҳифалари (Н. Каримов ҳақида) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 2002. - 13 декабрь.

881.   Умаров Э., Турдиев Ш. Олим ва мураббий (Н. Каримов ҳақида)// Маърифат. - 2002. - 18 декабрь.

882.   Владимирова Н., Хамраев Ф. Полвека с любимым делом (О Н. Каримове) // Правда Востока. - 2002. - 21 декабря.

883.   Турдиев Ш. Белгili ғалым, жэне устаз [Н. Каримов ҳақида] // Нурлы жал. - 2002. - 21 декабрь.

884.   Каримов Наим Фотиҳович //Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. - Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. - 2002. - Б. 468.

885.   Назаров Б. Нозиктаъб адабиётшунос (Н. Каримов ҳақида) // Ўзбек тили ва адабиёти. - 2002. - 6-сон. - Б. 3-11.

 

 

ИСМЛАР      КЎРСАТКИЧИ


Абай Қўнонбой (429)

Аббосхон (499)

Абдуваҳоб Ибодий (714)

Абдуваҳоб Муродий (650)

Абдулла Авлоний (398)

Абдулла Қахҳор (55, 109, 120, 171,  252, 255,  281, 491,  533, 610, 745, 761, 802)

Абдулла   Қодирий   (244,   366, 395, 400, 449,  649, 727, 732, 745, 814, 820, 821, 844)

Абдураҳмонова М. (719)

Аброров А. (164)

Абуталиева Э.И. (743)

Авезов М. (456, 496, 510, 547, 583, 827)

Адажио Вивальди (452)

Азимов СО. (65, 245, 611)

Азимова Ў. 861

Айбек Қаранг: Ойбек

Алимбеков А.К. (738)

Алимов Ф. (511)

Алимова Д. 847

Алишер Навоий Қаранг: Навоий

Алякринский А.П. (736)

Амин Умарий (76, 181, 194, 368, 610, 768)

Амина (368)

Амир Темур (391, 468, 521)

Асқад Мухтор (34, 508, 523, 610, 760, 824)

Ауезов М. Қаранг: Авезов М.

Ахматова А. (444, 452, 610)

Ашурова К. (659)

Аъзамов Й. (51)

Аҳмад Заки Валидий (829)

Аҳмад Пошо (693)

Аҳмедов С. (30, 823)

Аҳмедова Т.(617, 659)

Аҳмедова Ғ. (851)

Аҳрорий С. (842)

Аҳророва З.Б. (749)

Аҳророва X. (847)

Бажан Микола (610)

Байрон Ж.Н.Г. (610)

Балдауф И. (843)

Барот Исроил (849)

Бафоев С. (158)

Баҳриддинхўжаев Ё. (632)

Баҳром Ҳайдарий (623, 627)

Баҳромий Т. (34)

Белинский В.Т. (610)

Бердиев Ю. 568, (834)

Беруний (78)

Беҳбудий   М.(413,   419,  427,   536, 537, 624, 634, 749)

Бобониёзов А.Ю. (745)

Бойқобилов Б. (192)

Боту (354, 356, 392, 500, 625)

Боқиев О. (772)

Буало (122, 132)

Васильева В. (659)

Владимирова Н.В.  (173, 760, 763, 786, 794) 878

Воҳидов Э. (245, 272, 460, 498)

Гёте И. (710)

Гомер (78)

Горький М. (614)

Дадабоев В. (418, 725)

Демьян Бедний (738)

Деҳотий А. (752)

Добролюбов Н.А. (233)            

Долимов У. (823)

Дониёрова Ш. (729)

Есенин С. (442)

Ёкубов О. 814, 821, (517)

Ёкубов Қ.( 637, 639)

Ёкубов Ҳ. 84 (59, 169, 185)

Ёкубова Н. 237

Жабборов Ж. (163)

Жабборов Э. 859

Жалолов Т. (46, 582)

Жаҳонгирова Д. 847

Жўраев Қ. (836, 862)

Жўраева Г. (254)

Зарифа 13, 261, 859, 860)

Зарифахоним (396)

Зулфия (69, 93, 100, 104, 110, 133, 210,  214,  223, 245, 771, 773, 793)

Зуҳрахон (499)

Ибрагимов Р. 90, 91

Ибраимов К. (250)

Иброҳимов Р. (594)

Иброҳимова Р.  269,  757,  783

(724)

Иванов С.Н. (165, 166,587)

Иззат Султон 73, 127

Икромов И. (340)

Илҳом Одилий (661, 707)

Имомов Б.Х. 73

Ирисбоев Т.Т. (731)                  

Исакян А. (753)

Исломова К. (658, 659)

Исломова Э. (659)

Исматуллаев X. 77

Исмоил Тараққий (423)

Исмоил Тўлак 866, (815)

Исмоилбек Гаспирали (676)

Исҳоқова М. (659)

Йўлдошев Б. (347, 372, 420, 434, 438, 443, 528)

Йўлдошев Н. (867)

Йўлдошев Т. (438)

Каримов Э. 75, 805 (720)

Касммходжаева С.Б. 748

Катарина (657)

Кашаева 3. (655)

Клименко А. (756)

Козинцев Т. (49)

Колас Якуб (755)

Комил Яшин (175, 245, 506, 565, 633, 778)

Крачковский И.Ю. (78)

Кургинян Ш. (754)

Лобанова Т.К. (721)

Лутфиддинова X. (744)

Мавлоно Ҳабибий Қаранг: Ҳабибий

Маврулов А.  (616,  620, 621, 630, 646, 647)

Мадамин Даврон (311)

Мажидхонова X. (644)

Маллаев О. 810

Мамажонов  С.  23,  579,  831,  857

(108)

Маршак С. (751)

Машраб (540)

Маяковский В.В. (191)

Мақсуд Шайхзода Қаранг: Шайхзода

Мақсудов А. (548)

Маҳмудова З.Р. (727)

Мелиев Ш. (438)

Миразиз Аъзам (112)

Мирвалиев С. 258 (837)

Миржалилов С. (586, 605)

Мирзаев И. 84          

Мирзаев С. 858        

Мирзаев Т. 27, 30 (474)       

Миркарим Осим (706)        

Мирмуҳсин (36)       

Миртемир (67, 107, 172, 231, 235, 238, 316, 320, 321, 323, 330, 334, 538, 599, 684, 687, 737, 766, 778, 781, 784, 785, 788, 800, 804, 807)

Миршарипова А. (659)

Мирҳайдаров Ҳ. (735)

Мунаввар Қори Абдурашидхонов (750)

Муродов Ш. (740)

Мусакулов А. (115)                   

Муқимий (415)

Муҳаммаджонов М. (629)

Мўминов Ғ. 35, 37, 770 (795)

Навоий (128, 177, 271, 339, 391, 412, 469, 520, 548, 665, 693, 718, 756)

Назаров Б. 23, 27, 30, 31, 32, 579, 831, 881

Назаров М. 128

Наим Саид (631)

Намазов Н. (739)

Наҳанов О. 785

Неъматов X. 166

Ниёзбеков Р. (635)

Нодира Исомиддин қизи (844)

Норматов У. 23, 27-32, 828,

(178)

Носирова Ҳ. (565)

Ойбек (5, 6, 9, 10, 13, 62, 79, 87-89, 92, 95-98, 102, 116, 119, 124, 129, 141, 145, 150, 156, 184, 203-209,211, 213, 216-220, 224, 225, 236, 245, 246, 259, 261, 265, 266, 292, 296, 308,  314, 324, 344, 351, 359, 373, 377,  389, 391, 396, 412, 416, 421, 422, 428, 455, 456, 463-465, 468, 483, 486, 487, 496, 501, 510, 532, 535, 539, 547, 549, 550, 556, 559, 564, 572, 582, 583, 586, 589, 604, 645, 665, 668, 669, 703, 757, 769, 771, 772, 774, 775, 777, 779, 781, 782, 783, 784, 791, 792, 794, 796, 798, 799, 803, 811, 816-818, 859, 860, 872)

Олим Усмон (370)

Оллоқулова 3. (659)

Орипов А. (315, 318, 325, 328, 367, 568, 664)

Ортиқов А. (851)

Отажон Ҳошим (296, 310)

Отамурод Икром (518)

Панжиев X. (709)

Поль Тийяр (33)

Пушкин  (11, 105, 114, 186, 240, 251, 259, 306, 453, 459, 589, 590)

Пўлатов Й. (675)

Ражабова А. (733)

Расулев А. 652

Расулий Маъруф (615, 628)

Расулов А. 77 (653)

Раупов Р. (852)

Рафиқ Мўмин (280, 299, 301, 826)

Рафиқов А. (588)

Раҳимов Н.Р. 73

Рашидов А. 162,193,198 (176)

Рашидов Ш. (118)

Раҳимжонов Н. 855, 863

Раҳимова С. (659, 673)

Раҳматуллаев И. (715)

Ризаев Ш. 611,746, 823, 825, 872

Сабриддинов А. 860, 864 (726)

Садриддин Айний (519, 591, 674)

Саид Ахмад (626)

Саиднасырова З.С. Қаранг:

Саидносирова З.С.

Саидносирова З.С. 774, 783, 791, 798, 800, 803 (811)

Сайимов Б. 161 (761)               

Салимова Ш. 847

Салоҳиддинов У. 853

Саъдуллаев Т. (144)

Семён Липкин (467)

Сирожиддин Аҳмад 857

Соатова Н.И. (732)

Собир Абдулла 241, 432, 592, 719)

Собиров Т. (404)

Содиқов С. (734)

Сотти Ҳусайн (247)

Сувонова Ж.Р. (730)

Сулаймонова Е. (659)

Султонмуродова М. (659)

Султонов Ю. (68, 157, 158)

Султонова М. (69, 84, 760, 761, 771, 780, 789)    

Сўфизода (283)

Тавалло (705)

Тамарахоним (677)

Тангиров А.Ж. (747)

Тарас Шевченко (40)

Тихонов Н. (102, 124, 757)

Тожибоев Р. 868

Толстой А. (180,739)

Тошмуҳамедов О. (668)

Турдиев Ш. 127, 620, 621, 630, 810, 854, 869, 870, 877, 879 (762, 776, 809)    

Туроб Тўла (317, 327, 345, 410, 436, 603)

Тўлак Исмоил (430)                  

Тўлан Низом (355, 534, 544, 551)

Тўрабекова С. (659)

Уйғун (90, 91)

Умарий Амин. Қаранг: Амин Умарий

Умаров Э. 166, 877

Усмон Азим (730)

Усмон Носир (17, 24, 183, 263, 267, 277, 293, 307, 405, 466, 471, 473, 509, 576, 686, 710, 733, 861, 868)

Усмонбек (635)

Усмонов О.Д. (728)

Фитрат (245, 264, 299, 383, 451, 457, 466, 470, 475, 476, 478, 481, 608, 680, 822, 838, 839)

Фитратова Ҳ. (659, 690)

Фозил Шоир (570)

Фурқат (698)

Халилов Т. (737)

Хислат (362)

Холмирзаев Ш. (729)

Худойбердиева Ҳ. (162, 193, 198, 349)

Худоёрхон (704)

Хусаинова Л.Ю. (741)

Хўжа А. (503)

Хўжаев С. 808 (365)

Хўжаев У. (651)

Хўжаева (660)

Хўжахонов А. (702)

Чархий (331)

Чўлпон (15, 106, 234, 245, 249, 253, 306, 332, 348, 352, 363, 397, 399, 402, 403, 424, 440, 441, 466, 482, 490, 493, 494, 503, 504, 507, 513, 516, 516, 522, 524, 526, 529, 531, 529, 531, 558-560, 579, 589, 590, 606, 640, 641, 742, 759, 812, 819, 840, 862, 864, 867

Шайхзода (187, 188, 278, 532, 586, 682, 708)

Шамсутдинов Р. (654, 845)

Шарафиддинов О. 23, 838, (577)

Шарипов Б. 813, 847

Шарипов Р. (829, 830)

Шарипов Ҳ. (380)

Шермуҳамедов П. 871

Шермуҳамедова Р. (659, 612)   (167)

Шокиржон Раҳимий (480)

Шолохов М. (75)

Шомансуров Ю. (243, 723, 801)

Шорасул Зуннун (571)

Шошин В.А. (113)

Шуҳрат (273, 329, 336, 385, 540, 543)

Шукрулло ( 407, 445)

Шукур Бурҳон (685)

Элбек (384, 555, 566)

Эргашева Н.А. (750)

Эркинов С. 157

Юнусов М. (125, 127, 129, 433)

Юсупов Ш. 823

Юсуф Латиф (561)

Юсуф Шомансур.

Қаранг: Шомансуров Ю.

Ян Василий (721)

Қамчибек Кенжа (841)

Қаҳрамонов Р. 269

Қаюмов Л. (80, 722)

Қодирий А.

Қаранг: Абдулла Қодирий

Қодирий Р. 174

Қориев Б. (762)

Қосимов Б. 27, 30, 823, 828, 850

Қосимхўжаева С.Б. (748)

Қуддус Муҳаммадий (530)

Қуронов Д.Х. (742)

Қўшжонов М. (84)

Ғайратий (717)

Ғаниева С. 101, 165, 166, 227, 722,

Ғафур Ғулом (189,  202, 245,  335,

348, 371, 381, 389, 409, 514, 557, 833)

Ғиёсжон (499)

Ғулом Зафарий (394, 488, 688, 728)

Ғуломова Д. 847

Ҳабибий (215, 298)

Ҳайдарий Баҳром

Қаранг: Баҳром Ҳайдарий

Ҳайитметов А. (101, 227)

Ҳайриддин Саллоҳ (439)

Ҳамдамов Р. (495)

Ҳамза (37, 111, 136, 159, 160, 260, 282, 283, 285-290, 309, 341, 411, 450, 499, 595, 606, 607, 722, 806)

Ҳамид Олимжон (1-5, 12, 14, 38, 39, 43-45, 60, 61, 63, 66, 81, 85, 126, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 146, 245, 291, 300, 303-305, 312, 313, 489, 601, 709, 739, 764, 767, 787, 853, 854)

Ҳамид Ғулом (760)

Ҳамроев М. (472)

Ҳамроев Ф. 878

Ҳасанов Б. 33, (765)

Ҳасанов С. 844

Ҳожи Муин (584)

Ҳошимов Ў. (77, 667)

Хусайн Ўзбай (399)

Ҳусайнхон Ниёзий (628, 691, 848)


 

 

 

МУНДАРИЖА

 

ТУЗУВЧИДАН.............................................................................. з

 

ОЛИМ ҲАЁТИНИНГ САҲИФАЛАРИ....................................... 4

 

АДАБИЁТШУНОС ОЛИМ НАИМ КАРИМОВ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИНИНГ АСОСИЙ САНАЛАРИ           9

 

АЛОҲИДА НАШРЛАРИ............................................................ 11

 

ВАҚТЛИ МАТБУОТДА ВА ТЎПЛАМЛАРДА БОСИЛГАН МАҚОЛАЛАРИ

Н. КАРИМОВ ОППОНЕНТЛИК ҚИЛГАН ВА УНИНГ РАҲБАРЛИГИДА БАЖАРИЛГАН ДИССЕРТАЦИЯЛАР.................................................................. 49

 

НАИМ КАРИМОВ ТЎПЛАГАН, СЎЗ БОШИ ЁЗГАН ВА МУҲАРРИРЛИК ҚИЛГАН АДАБИЁТЛАР       52

 

НАИМ КАРИМОВНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИ ТЎҒРИСИДА 58

 

ИСМЛАР КЎРСАТКИЧИ.......................................................... 60