ТОШКЕНТ ДАВЛАТ МАДАНИЯТ ИНСТИТУТИ

 

АБДУЛЛА ҚАҲҲОР

(Биобиблиография)

 

Тошкент — 1989 йил.

 

АДАБИЁТИМИЗНИНГ ЙИРИК  НАМОЁНДАСИ

1929 йилда матбуотда «Бошсиз одам» ҳикояси пайдо бўлди. Бу кичик асар дарров жамоатчиликнинг диқ-қат-эътиборини жалб қилди. Бу ҳикоя оғизга тушиб кетди, муаллифи Абдулла Қаҳҳорнинг номи эса халқ орасида тилдан-тилга ўта бошлади. Тўғри, бундан олдин ҳам талай машқ, фельетонлар ёзган эди, лекин улар дуруст чиқмади. «Бошсиз одам» ҳикояси Абдулла Қаҳҳорни адабиёт оламига олиб кирди. Унинг ёзувчи сифатида, айниқса кичик ҳикоялар устаси сифатида шаклланишида роли катта бўлди, муаллифда эса, бу соҳада қалам тебратиш учун тўла ишонч уйғотди.

Бу даврда адабиётимизда катта силжишлар сезилмоқда эди. Ҳамза, С. Айний, А. Қодирийдан сўнг ижод эта бошлаган Ойбек, Ғ. Ғулом, Ҳ. Олимжон, Яшин, Уйғунлар адабиётимизнинг тараққиётига салмоқли ҳисса қўшиб деярли барча оғирликларни ўз зиммаларига олиб, комил ишонч билан бадиият оламида шахдам қадам ташлаб бормоқда эдилар. Бу ёш қаламкашлар 20-йилларнинг иккинчи ярмидаёқ машҳур бўла бошладилар.

Адабиёт мана шундай гуллай бошлаган, унга янги ривожланиш босқичи кириб келган бир вақтда Абдулла Қаҳҳор ўзининг унумли ижодини бошлади.

Юқорида эслаб ўтган шоирларимиз барча кучларини поэзияга қаратган бўлсалар, Яшин, З. Саид, Н. Сафаров, З. Фатхуллинлар драматургияни кўтарган бўлсалар, Абдулла Қодирий романнинг яхши намуналарини яратган бўлса, ўзбек адабиётида новелла жанри қаддини кўтара олмас эди.

Абдулла Қаҳҳорнинг улкан хизмати шундаки, у чақалоқ ҳолда бўлган новеллани ўстирди, вояга етказди, унинг ривожига бўй берди. Унинг ҳикоялари билан орқада қолган бу жанрнинг танглиги кўтарилиб борди, бошқа жанрларга етиб олди, адабиётдан мустаҳкам, тарихда абадий қоладиган ўринни эгаллаб олди. Абдулла Қаҳҳорнинг «Бошсиз одам» ҳикояси унинг новеллачилик фаолиятига, умуман ижодига катта ишонч бағишлади. 30-йилларга келиб, Абдулла Қаҳҳорнинг бу соҳадаги таланти қийос очилди. Энг яхши ҳикоялари шу даврда битилди. Бақувват, ҳаммага манзур бўлган ҳикоялари китобхонларга кетма-кет тақдим этила бошланди. «Кўр кўзнинг очилиши», «Анор»,  «Бемор», «Ўғри», «Майиз емаган хотин», «Адабиёт муаллими», «Санъаткор», «Мунофиқ» каби талай ҳикоялари новелланинг баркамол намуналари бўлиб майдонга чиқди. Бу баркамоллик нимадан иборат?

Аввало, уларда Абдулла Қаҳҳор ҳаётдаги турли тоифадаги кишиларнинг зарур, керакли томонларини олиб, усталик билан типиклаштириб, пухта характерлар яратиб берди.

Катта ҳажмдаги асарлар инсон характерини яратиш учун кенг йўл очади. Бундай асарларнинг муаллифлари қаҳрамонларини турли вазиятларга олиб кириш, ҳар хил кишилар билан тўқнаштириб, портретларини ҳар томонлама таърифлаб, талай бақувват характерлар чизганлар. Аммо митти асарларга характер ярата олиш, уларни курашга  олиб кириш, тақдирларини ишонарли ҳал қилиб, пухта характерларини чизиш муаллифлардан катта санъатни талаб қилади. Абдулла Қаҳҳор эса, юқорида тилга олинган ҳикояларида бу мушкул санъатни тўла эгаллаб олганини намойиш қилади.

Бунга у ҳаётни тўла билиши, инсонларнинг ички оламига чуқур кириб бориши орқали эришади. Бу эса, ўз қаҳрамонларининг шодлигини, қайғу-аламларини, ҳаяжонларини, ғазаб-нафратларини, кучли кечинмаларини ёрқин ифода этишга имконият туғдирди. Новеллаларда киши руҳининг мураккаб томонлари нозик тасвирларда кўринади. Ёзувчи ҳикояларининг муҳим ҳусусиятлари шундаки, уларда инсоннинг ички ҳолати тўғри тасаввур қилиниши билан бирга, руҳий ҳолат асар мазмуни билан боғланиб кетади. Муаллиф мазмундан, асарнинг ғоявий йўналишидан қаҳрамонларнинг кечинмаларини, товланишларини келтириб чиқаради. Уларнинг психологиясини ҳикоялар мазмунига, персонаж характерига мос туширади.

Шуниси характерлики, ҳикояларидаги персонажларнинг ҳар бир ҳатти-ҳаракати улариинг ички дунёларининг янги-янги томонларини очиб беришга қаратилган.

Абдулла Қаҳҳорни ютуққа олиб келган асосий омилларидан бири ҳикояларининг ширали, образли, лўнда, ихчам тили бўлди. Муаллиф асар ғоясига аҳамият бергани ҳолда, унинг формасини ҳеч қачон камситмади. Шу сабабдан ҳам Абдулла Қаҳҳор қўллаган тил характерни, қаҳрамоннинг аҳвол руҳини тасвирлашда ранг-баранг   бўёқларга, тасвирий воситаларга эга бўлди. Бўёқлар рассомга картина чизишда қандай ёрдам қилса, у ҳам ўз ҳикояларида бадиий бўёқларни шунчалик тўғри ва жойида ишлатди. Шу билан бирга у тилда соддаликка эриша олди: «Қитобхонда бир фикрни  англата олиш ёки бир нарсани тасаввур қилдириш учун,— деб ёзади Абдулла Қаҳҳор, — кишининг бошини қотирмайдиган, очиқ, равон ва содда тил керак. Сурат олдираётган  киши суратга  чиройли ва  келишиб  тушмоққа беҳуда зўр бериб, ўзининг табиий ҳолатини бузгандай, ёзувчи, «чиройли ва қойил қилиб ёзишга» беҳуда зўр берса,  адабий асар учун зарур бўлган тилдаги соддалик, табиийлик бузилади». У бунга амал қилиб, фикрни, мазмунни қисқа, лўнда ифодалашга, характернинг бирор қиррасини бир-икки жумла билан очишга муваффақ бўлади. Муаллиф портретни чизиш, қаҳрамоннинг аҳволини, ҳатти-ҳаракатини тасвирлаш билан, унинг характерини беришга, майда деталлар, кичик штрихлар, ишора ва иборалардан ўткир, катта умумлашмалар, қилишга усталигини кўрсатди. Бундай тасвир характерларнинг ўзгача ҳусусиятларини ифодалашга, уларни индивидуаллаштиришга олиб келган. Оқибатда кўз олдимиздан бир-бирига ўхшамаган характерлар бирин-кетин ўтади.

Бундан ташқари, Абдулла Қаҳҳор жажжи ҳикояларида сатирик ва юморист сифатида ўз талантининг янги қиррасини намойиш қилди. Унда кулгичилликка таомил зўр зди. Буни жуда кўп асарлари айтиб турибди. Абдулла Қаҳҳор барча ўлиқ чириган нарсаларни, иллатларни, нуқсонларни аччик танқид қилиб, уларни инкор этишда кулгидан моҳирлик билан фойдаланди. Кулги, масҳара ёрдами билан у илғор ғояларни, замоннинг талабларини тасдиқлайди ва тарғиб қилади. У ёмонга ўз идеалини, давр нафасини қарши қўяди, асарларининг мазмунига, характерларнинг моҳиятига кулгини, масхарани сингдириб юбориш билан унинг жамиятдаги улкан кучини, ижобий характерини яққол кўрсатади. Абдулла Қаҳҳорнинг ўзига ҳос услуби шундан иборатки, у сюжетга, характерга бирдан кутилмаган ўзгариш киритиб, кутилмаган кулгини чиқаради. Воқеалар жараёнини кузатиб борган китобхоннинг бундай кулгини олдиндан сезиши амри маҳол. Мисол учун «Санъаткор» ҳикоясида тракторчидан дакки еган санъаткор хизматчи олдида уялиб қолгандан сўнг, муаллиф ҳикояни қандай давом эттириб, якунларкин, деган савол кишини жуда қизиқтиради. Ҳақиқатан ҳам сюжет оқимига характер ривожига мос келадиган ечим топиш қийин. Лекин адиб бунинг йўлини топди. У кулгини асар охиригача бўшаштирмасдан, сақлаб борди, унинг қудратини ҳикоя охирида яна бир карра намойиш қилди: «Санъаткор ечиниб, кўрпага кирди... кўзини юмди, кўзига ғира-шира қоронғи залдаги сон-саноқсиз каллалар кўринди. Булар ичида энг каттаси трактористнинг калласи, у илжаяр эди.

— Афтинг қурисин!—деди санъаткор ва нариги ёнбошига ағдарилди.

Ҳаял ўтмай уйқуга кетиб, хуррак отди. Унинг хурраги ҳам нечукдир адабийроқ эди: плуқ-қум-прр-плуқ-қум-прр». Бу муаллифнинг усталик билан топган приёми эди, асар руҳига мослаштирган, салбий тип устидан чиқарган аччиқ кулгиси, кучли масхараси.

Абдулла Қаҳҳор шундай кулги билан йўғрилган асарларни, салбий шахсларнинг шундай кулгили характерини яратадики, манфий нарса ва ҳодисаларга шундай кулгили руҳ касб этадики, уларни ўқиб, кўриб, роҳат қилиб куласиз. Ҳаттоки, уларни «Аттор ўқиса ҳам кулади, бир жойда кўп ўтириб, зерикиб, керишиб, уйқу босган» кишилар ўқиса ҳам кулади. Адиб шундай асарлар ёзишни талаб қилган эди, ўзи бунга тўла амал қилади.

Абдулла Қаҳҳорнинг новеллачиликда улкан муваффақиятларга олиб келган омиллардан яна бири — унинг классиклардан, айниқса рус адабиётидан ўқиш-ўрганиши бўлди. «Улуғ санъаткорларнинг ижоди, — деб таъкидлаган эди шоир, — бадиий маҳоратимни оширишда катта мактаб «бўлди».

Ёзувчи олдин Н. Гоголга эргашди, ундан кейин М. Горькийдан ўрганди, кейинчалик А. П. Чеховга шогирд тушди. У айниқса, А. Чехов таъсирига қаттиқ берилди. «Унинг чертса жаранглаб турган «кафтдеккина» ҳикоялари, — деб қайд қилган эди Абдулла Қаҳҳор,— ўзининг чиройлилиги, ҳаққонийлиги ва турмушни чуқур акс эттирйши билан» ўзбек ёзувчисини «асир» қилди. У классикларни классик қилган гўзал асарларининг гўзаллик сирларини эгаллашга бел боғлайди. Улуғ рус адиби А. Чеховдан эса, воқеаларни ихчам формада, сиқиқ ҳолда бериш, уларни лўнда қилиб тасвирлаш приёмларини ўзлаштирди. У, ўзбек адабиётида буюк санъаткорларнинг энг талантли меросхўри бўлиб, майдонга чиқди. Адабий жамоатчилик Абдулла Қаҳҳорни «ўзбек Чехови» деб аташлари ҳам бежиз эмас.

Шогирд ўз устозига бағишланган мақолаларнинг бирида, у қатор ҳикоялари билан Россиянинг қишлоқларига қарата «дарча»лар очганлигини завқ-шавқ билан қайд қилади. Шогирднинг ўзи ҳам устозига ўхшаб, ўтмиш туркумидаги ҳикояларида революциядан олдинги Туркистонга қараб, усталик билан «дарча»лар очади. Ёзувчининг маҳорати шундан иборатки, у кичик-кичик ҳикоялари билан колониал тузумнинг астар-пахтасини очиб кўрсатишга муяссар бўлади. Сюжет жиҳатидан мустақил бўлган, умумий ғоявий йўналиши жиҳатидан бир-бирига боғланган ҳикояларида зулматли воқеликни реалистик тасвирлаб, унинг манзараларини кўз олдимизда ёрқин гавдалантириши Абдулла Қаҳҳорнинг катта адабий хизматларидан биридир.

Абдулла Қаҳҳор ўз қобилиятини, айниқса олдинга кетишимизга тўсиқ бўлган тўғаноқларни, салбий нарсаларни, турли-туман сарқитларни фош қилишга қаратди. Нуқсонларни ҳар томонлама, кенг аспектда ўткир, аччиқ тил билан қоралашда, маҳв этишда, иллатларни ўзида мужассамлаштирган, эсда қоладиган тўлақонли сатирик образлар, характерлар яратишда ҳам Абдулла Қаҳҳорнинг таланти ёрқин кўринди. Талай салбий образлар — Мулла Норқўзи («Майиз емаган хотин»), Боқижон («Адабиёт муаллими»), санъаткор (шу номли ҳикоя); Низомиддинов («Мунофиқ»), Қутбиддинов («Ўжар»), Нурматжон («Қизлар»), Муҳторхон («Тўйда аза»)лар муаллифнинг улкан ижодий муваффақияти самарасидир. Ёзувчининг зарур ғоявий нияти, чуқур фикрлари, катта ҳулосаларини ўзида гавдалантирган бу умумлашма сатирик образлари ўзбек совет адабиётидаги салбий типлар галереясидан мустаҳкам ўрин эгаллади, ҳикоянависга шоншуҳрат келтирди, уни улкан санъаткорлар қаторига олиб чиқди.

Булар ҳаммаси шуни кўрсатадики, Абдулла Қаҳҳор новелланинг йирик устаси. Шу нарсани алоҳида қайд этиб ўтишимиз керакки, Абдулла Қаҳҳордан олдин ҳам, у ижод этган замонда ҳам, ундан кейин ҳам талай новеллистлар бу турда қалам тебратдилар ва тебратмоқдалар. Лекин уларнинг ҳеч қайси бири унинг олдига тушолмади. Абдулла Қаҳҳор ўзбек адабиётида тенги йўқ новеллист.

Абдулла Қаҳҳорнинг кичик прозадаги улкан муваффақиятлари унинг катта ҳажмли асарлар яратишига илҳом баҳш этди. Ижодкорнинг адабиётда орттирган тажрибаси воқеликда кузатган ҳодисаларни кенг тасвирлаш имкониятини туғдирди. Бу нарса «Сароб» (1937) романини бунёдга келтирди. Урушдан кейин асарни яна кўлига олиб бир қанча тузатишлар киргизди, унинг иккинчи нашрини қисқартириб, анча ихчамлаштирди, мукаммаллаштирди. Абдулла Қодирийнинг ажойиб романларидан кейин ўзбек адабиётида бу турда пухта асарлар жуда кам яратилди. Халқимизда эса романларга бўлган эхтиёж зўр эди. Ўша вақтларда чоп этилган Садриддин Айнийнинг «Қуллар», Абдулла Қаҳҳорнинг «Сароб» романларини китобхонлар илиқ кутиб олишларининг боиси ҳам мана шунда. Ҳар икки асар ҳам энг яхши бадиий асарлар учун ўтказилган республика конкурсида мукофотлар билан тақдирланиши ҳам бежиз эмас. «Қуллар»нинг ҳам, «Сароб»нинг ҳам ўзбек адабиётида ўз ўрни бор, мавқеи, аҳамияти бор. Ҳар икки асар ҳам ўзбек совет романчилигини янги тараққиётга олиб чиқди.

«Сароб»нинг аҳамияти шундаки, унда замонавий мавзу, замонавий масалалар, ўша даврнинг кураши, тўқнашувлари акс эттирилди.

Катта жанрда шу кундаги воқеа-ҳодисаларни тасвирлашнинг қанчалик қийин эканлигини изоҳлаб ўтиришга ҳожат ҳам бўлмаса керак. Шу сабабдан ҳам ўзбек воқелигига бағишланган жуда кам романлар битилди. Бунинг илк намунасини украин адиби Иван Ле ўзининг «Тоғ оралиғи» романи билан яратиб берди. Ундан кейин Ҳусайн Шамснинг дурустгина «Душман», Ҳуқуқ» романлари китобхонларга тақдим этилди. Ўша вақтдаги ўзбек адиблари романлари ичида Абдулла Қаҳҳорнинг «Сароб»ини пухтаси деб атасак, хато қилмаган бўламиз. Роман жамоатчиликнинг эътиборини ўзига тортди. Унда қўйилган масала ҳам диққатни тез жалб қила оларди. «Сароб»да гап совет тузумини ичидан қўпормоқчи бўлган озодлик душманлари — буржуа миллатчилари, контрреволюция қолдиқларини фош қилиш, уларнинг ҳалокатини тасдиқлаш билан, янги ҳаёт ғалабасини мадҳ этиш ҳақида кетарди. Мамлакатимизда социализмнинг тўла тантанаси учун кураш кетаётган даврда реакцион кучларнинг қолдиқларини маҳв этишга қаратилган, янгиликка қараб йўл бошлашга ундаган асарнинг роли катта бўлади.

Абдулла Қаҳҳор роман турига урушдан кейин яна қайтди. У қишлоқ хўжалигини коллективлаштириш, ундаги ўткир синфий курашларни «Қўшчинор чироқлари» полотносида умумлаштириб, ўзнга ҳос услуб билан ифода қилиб берди. Тўғри, бу мавзуда прозада ҳам, поэзия ва драматургияда ҳам талай асарларга эгамиз. Улар ичида баркамол чиққан асарлар анчагина учрайди. Абдулла Қаҳҳор ўз қаламкаш дўстлари кашф қилган, улар очган қуруқликдан кетиб, тематикани янги характерлар билан бойитди, унга айрим қаламга олинмаган воқеа ва ҳодисаларни олиб кирди. Коллективлаштиришнинг моҳиятини, инсонлар тақдиридаги ролини жанр хусусиятларидан келиб чиқиб, кенгроқ кўламда кўрсатишга сазовор бўлди.

«Сароб» ва «Қўшчинор чироқлари» ўзбек адабиётида романчиликни ривожлантиришда маълум даражада зинапоялик ролини ўйнайди, Унинг парвози эса Ойбек, Асқад Мухтор, Парда Турсун, Мирмуҳсин, Ҳамид Гулом, Саид Аҳмад, Одил Ёқубов, Раҳмат Файзий, Пиримқул Қодировлар ижодлари билан узвий боғланади. Улар ўз асарлари билан роман турини юқори босқичга олиб чиқдилар.

Абдулла Қаҳҳорнинг повестлари китобхонлар орасида кўпроқ машҳур бўлиб кетди. У халқ оммаси ҳаёти ва курашининг турли босқичларини ифода этган повесть ва қиссаларни кетма-кет нашр эттирди. «Дардақдан чиққан қаҳрамон», «Олтин юлдуз» қиссалари Улуғ Ватан уруши даврининг даҳшатли ва шу билан бирга мардоновор маизаралари билан бизни таништиради. Айниқса, бу асарларда ёзувчи ижодининг зарур ҳусусиятларидан бири оперативлиги, ҳозиржавоблиги, қаҳрамонона воқеа-ҳодисаларга зудлик билан овозини билдириши яққол намоён бўлди. Сўнгги қиссаси «Муҳаббат»да эса, янги даврдаги ёшларнинг пўлатдай мустаҳкам дўстлиги, икки қалбнинг оташин ҳиссиётлари, бу йўлдаги турли-туман тўсиқларни матонат билан енгиб, қаршиликларга учраганда чок-чокида сўкилиб кетадиган севги эмас, балки ҳаёт гирдоблари тўлқинларида янада мустаҳкамланадиган муҳаббат мадҳ этилди.

Повестлар ичида айниқса, «Ўтмишдан эртаклар» (1965) ҳамда «Синчалак» (1958) китобхонлар ўртасида шов-шувга,  уларнинг  катта ҳурматига сазовор бўлди.

Абдулла Қаҳҳор «Ўтмишдан эртаклар»да совет адабиёти, шу жумладан ўзбек адабиётида ташкил топгап ва ривожланган мемуар автобиографик жанр тенденцияларига асосланди ва улардан унумли фойдаланди. Ғафур Ғуломнинг «Шум бола»си, Ойбекнинг «Болалиги» Абдулла Қаҳҳорга қўл келганлиги шубҳасиздир. Абдулла Қаҳҳор ўзининг «Ўтмишдан эртаклар»ида бизни ўтган воқеаларга, ҳаётнинг аччиқ-чучук лавҳаларига олиб ўтади. Биз ёш Абдулла билан бирга кулфатларни, азобларни бошимиздан кечиргандай бўламиз, янги ҳаёт бўсағасига кириб нашъасини сура бошлагандай бўламиз.

Турмушдаги воқеа ва ҳодисаларни ишонарли қилиб асослаб айтилиши, уларни қизиқарли қилиб, бадиийликда ҳикоя қилиниши — повестнинг ютуғини таъминлаган асосий омилдир.

«Ўтмишдан эртаклар»нинг Ҳамза номидаги Ўзбекистон ССР Давлат мукофотига сазовор бўлишининг ўзиёқ жамоатчиликнинг катта ижобий баҳосини билдириб турибди.

«Синчалак» бўлса, муаллифини янги ижодий поғонага, бадиий маҳоратнинг юқори босқичига олиб чиқди. «Синчалак» адибнинг ижодий камолотини кўз-кўз қиладиган асар сифатида майдонга чиқди.

Москвада ўзбек адабиёти ва санъати декадаси (1959) вақтидаги муҳокамада рус ёзувчиларининг қуйидаги айтган сўзлари характерлидир. «Ўзбекистонда катта адабиёт бор. У, шу даражада юксалибдики, унинг баъзи вакилларидан, масалан, А. Қаҳҳордан биз ҳам ўрганишимиз керак». Бу баҳони биринчи навбатда шу асарга тааллуқли деб қарашимиз лозим. Бу повесть ҳақида рус совет ёзувчилари билан биргаликда, бошқа қардош халқлари адабиётлари намоёндалари ҳам илиқ гапларни айтишган. Абдулла Қаҳҳор асарлари ичида энг кўп тилларга таржима қилинган ҳам «Синчалак»дир. У баъзи чет мамалакатларда ҳам машҳур бўлди.

«Синчалак» КПСС XX съездидан кейин пайдо бўлди ва унинг қарорларининг пафоси бадиий шаклда чақиб берилиб, рухи китобига сингдириб юборилди.

Адиб  ўзининг асосий  диққатини  қишлоқ ҳаётидагн ижобий ёруғ нарсаларга, бир мисолда демократиянинг тўла тантана қилиш жараёнини кўрсатишга қаратди. У асарига янги давримизнинг ажойиб фарзанди, билимдон, тадбиркор қиз Саидани олиб кирди. Санъаткор ибрат олса арзийдиган, эргашса барака топадиган ўзбёк қизини баркамол яратиб берди. Айниқса, бу характер билан адиб ижодининг янги бир қирраси бўртиб кўринди. Қитобхонларда узоқ вақт Абдулла Қаҳҳор салбий типлар, образларни чизишда моҳирку, лекин ижобий қаҳрамонларни ёритишда оқсайди, деган фикр ҳукм суриб келар эди. Бу гапда жон бор эди, албатта. Тўғри, бу соҳада у анчагина ижодий ишлар қилди, қатор характерлар яратди. Аммо, Саида эса, ёзувчи ижодидаги ижобий образлар ичида ёруғ юлдуздай порлаб туради. Абдулла Қаҳҳор ўзбек аёлининг образини чизишда Ҳамза, Яшинларга эргашди, уларнинг ажойиб анъаналарини ривожлантирди. Майсара, Гулсара, Нурхонларнинг янги давридаги камолотини Саида орқали берди: Повестда Саида ҳаёт гирдобига олиб кирилади, кескин тўқнашувларга, оғир қийинчиликларга рўпара қилинади. Машҳур колхознинг донгдор раиси Қаландаров билан беллаштирилади. Рақиби кучли бўлгани учун ҳам Саиданинг бой ички мазмуни ўткир конфликтда очилади, унинг тоғни урса талқон қиладиган маънавий кучи намойиш қилинади.

Гарчи колхоз раиси билан партия ташкилотининг секретари ўртасидаги зиддиятни кўрсатиш бўлмасада, (маълумки, бундай конфлнктни биринчи бўлиб ўзбек адабиётига Уйғун «Навбаҳор» пьесасида олиб кирган) унга санъаткор янги жило беради, акс эттирилмаган воқеа ва ҳодисалар билан бойитди ва кўламини кенгайтиради. Бу ҳол асар мазмунини оширган, савиясини яна кўтарган. Пухта характерларга бой бўлган, кизиқарли мазмунга эга бўлган, такомиллашган шаклдаги «Синчалак»нинг ютуққа эришишининг туб бэиси мана шундадир.

Абдулла Қаҳҳор прозанинг деярли барча турларида қаламини чархлаб олгандан кейин, адабиётимизнинг қийин жанрида ижод этиб, тўртта диққатга сазовор бўлгаи саҳна асарларини ёзди. Санъаткорнинг драматургия соҳасидаги хизмати унинг комедиялари билан характерланади. Чунки Абдулла Қаҳҳор драматургия оламига кириш вақтида бизнинг бақувват миллий драматургиямиз бўй-бастини яхшилаб кўтариб олган эди. Турли мавзу ва ҳар-хил долзарб масалаларни ёритган Ҳамза, Яшин, Зиё Саид, Н. Сафаров, 3. Фатхуллин, У. Исмоилов, С. Абдулла, Уйғун, Й. Султоновларнинг пьесалари ва трагедиялари халқимизга маълум ва машҳур эди. У вақтларда драматургиянинг бошқа турларига нисбатан комедия орқада қолиб, оқсамоқда эди. Ҳамзадан кейин унинг яхши намуналари деярли кўринмай қолди. Бу кемтикни маълум даражада Абдулла Қаҳҳор ўз драматик ижоди билан тўлдирди. Унинг «Янги ер» («Шоҳи сўзана»), «Оғриқ тишлар», «Сўнгги нусҳалар», «Аяжонларим» каби саҳна асарлари комедия турини юқорига кўтаришда тўртта устунлик вазифасини ўтади, деб айтсак муболаға қилмаган бўламиз.

Атоқли рус совет драматурги Николай Погодин «Янги ер»ни «Талантли комедия» деб аташи ҳам бежиз эмас. Бу асар СССР Давлат мукофоти билан тақдирланди, Иттифоқимиздаги қатор театрларда қўиилди, чет эллардаги баъзи театрлар саҳнасининг юзини кўрди. Саҳна асарлари ичида «Янги ер» муаллифга драматург сифатида катта ижодий обрў келтирди. «Янги ер»нинг мавзуси ҳам, қўйилган масаласи ҳам жуда актуал эди. У Мирзачўлда эндигина бўз ва қўриқ ерларни ўзлаштиришга бағишланиши, халқда завқ уйғотиши билан қимматлидир.

Бу комедиянинг муваффақиятидан илҳомланиш самараси ўлароқ пайдо бўлган санъаткорнинг бошқа комедиялари ҳам ўтмиш сарқитларига, разил кишиларга, қолоқ ходимларга ханжардай тиғини қаратиши жиҳатидан ҳам алоҳида аҳамият касб этади.

Абдулла Қаҳҳорнинг бу фазилатлари билан бирга, адабий танқидчилик ва таржима соҳаларидаги хизматларини ҳам айтиб ўтмасак, унинг ҳақида тўла тасавзурга эга бўлмай қоламиз.

Санъаткорнинг баъзи баҳсли, чалкаш, хато фикрлардан қатъий назар, адабиётимизнинг бурчи, предмети, қаҳрамони, мазмун ва шакл бирлиги, адибнинг халқ олдидаги жавобгарлигига оид кўп ҳаққоний тўғри мулоҳазалари баён қилинган. У ўзининг адабий-танқидий қарашларига, назарий хулосаларига амалий бадиий ижодида содиқ қолишга уринди, уларни бир-бири билан боғлиқ ҳолда олиб боришни ўзининг эзгу нияти деб билган эди. Кўп ҳолларда бунга эришишга муяссар бўлди.

Ижодкор улуғ рус тилидан халқларнинг бадиий дурдоналарини ўз халқига етказишда ҳам катта ижодий йўлни босиб ўтди. А. С. Пушкиннинг «Капитан қизи» повести, А. Чеховнинг ҳикоялари ва қиссалари, Л. Толстойнинг «Уруш ва тинчлик» эпопеяси, М. Горькийнинг «Менинг университетларим», борингки, талай-талай асарлар Абдулла Қаҳҳорнинг таланти билан ўзбек китобхонларига мукаммал ҳолда етказилди, бунинг ўзиёқ бир адибнинг умрини безайдиган хизмат.

Абдулла Қаҳҳор ўзининг намунали ижоди билан Ҳамид Олимжон, Ғафур Ғулом, Ойбекка ўхшаб адабиётимизда ўзига хос мактаб яратиб кетди. Унинг кўп пухта асарларидан ўқиш-ўрганиш мумкин ва лозим. Ҳақиқатан ҳам талай ёш адибларимиз адиб ижодидан ўрнак олмоқдалар, унинг анъаналарини ривожлантирмоқдалар. Демак, Абдулла Қаҳҳор адабий мероси давом этмоқда, тараққий этиб бормоқда. Санъаткорнинг барҳаётлиги ҳам шунда-да!

Ҳафиз Абдусаматов.

Филология фанлари доктори,

Ҳамза номидаги ЎзССР

Давлат мукофоти  лауреати.

 

 

АБДУЛЛО ҚАҲҲОР  АСАРЛАРИНИНГ  НАШРЛАРИ

(1924—1985 ййи)

 

АЛОҲИДА НАШРЛАРИ

1932

1.        Қишлоқ ҳукм остида. — Тошкент— Самарқанд: Ўздавнашр., 1932.—44 б.

 

1933

2.        Олам ёшарадир: Ҳикоялар. — Т.: Ўздавнашр., 1933.-55 б.

                   Мунд.: Олам ёшарадир-Гумроҳ. — Яна ой қачон куяди?— Тангрининг кулгиси. — Икки қонун. — Афлотун муҳаббати. — Рақиб. — Бошсиз одам.

3.        Қотилнинг туғилиши: Ҳикоялар.—Тошкент— Боку: Ўздавнашр., 1933.—76 б.

                   Мунд.: Қотилнинг туғилиши. — Рўдапо. — Мастон.

 

1935

4.        Қанотсиз читтак: Ҳикоялар — Т.: Ўздавнашр., 1935.-30 б.

5.        Ҳикоялар. — Т.: Ўздавнашр., 1935.—63 б. Мунд.: Қанотсиз читтак. — Кийгиз этикча. — Янги мучал. — Йиғлатган кулги. — Кўр кўзнинг очилиши.

 

1936

6.        Мастон: Ҳикоялар. — Т., 1936.—48 б.

7.        Қўзғолиш: «Сароб» романидан парчалар.: — Т.: Ўздавнашр., 1936.—45 б.

 

1937

8.        Саримсоқнома: «Сароб» романидан парчалар. — Т.: Ўздавнашр., 1937.—69 б.

9.        Сароб: Роман. — Т.: Ўздавнашр,  1937.—33 б.

10.    Қанотсиз читтак: Ҳикоя. — 2-нчи  босилиши. — Т.; Ўздавнашр., 1937.—32 б. — (Бошланғич китобхонлар учун).

 

1938

11.    Ҳикоялар. — Т.: Ўздавнашр., 1938.—16 б. — (Бошланғич китобхонлар учун).

                   Мунд.: Ошиқ. — Мунофиқ.

 

1939

12.    Ҳикоялар. — Т.: Нафис    адабиёт   давлат    нашр., 1939.-96 б.

                   Мунд.: Миллатчилар: (Ўтмишдан).— Бемор: (Ўтмишдан). — Ўғри: (Ўтмишдан). — Анор: (Ўтмишдан).— «Ҳар ишнинг ўз маҳкамаси бор». — Башорат.—Мунофиқ. Икки ёрти-бир бутун. — Ҳолис таклиф. — Адабиёт муаллими. — Санъаткор. — Майиз емаган хотин.— Қайғулар.

 

1942

13.    Дардақдан чиққан қаҳрамон: Ҳикоя ва шеърлар.— Т.: Ўздавнашр., 1942.-48 б.

 

1943

14.    Дардақдан чиққан қаҳрамон: Совет Иттифоқи Қаҳрамони Турдиев Қўчқор /Ред.: З. Исроилова. — Т.: Ўздавнашр., 1943.—40 б.

                   Обложкада: Жангчилар кутубхонаси.

 

1944

15.    Ҳикоялар. — Т.: Ўздавнашр., 1944.-99 б. — УэССРнинг 20 йиллигига бағишланади. Мунд.: Асрор бобо. — Хотинлар. — Кўк конверт.— Қизил конверт. — Ботирали. — Сеп.  

 

1946

16.    Олтин юлдуз: Повесть /Ред.: Ойбек — Т.: Ўздавнашр., 1946,—68 б., расм.

 

1947

17.    Йиллар: Танланган ҳикоялар. — Т.: Ўздавнашр., Т.: 1947.-210 б.

                   Мунд.: Бемор. — Анор. — Ўғри. — Томошабоғ. — Миллатчилар. — Кўр кўзнинг очилиши. — Мирза. — Башорат. — Мастон. — Майиз емаган хотин. — Қайғулар. — Қизлар. — Бек. — Жонфиғон. — Адабиёт муаллими. — Санъаткор. — Йиллар. — Тўй. — Невара. — Ўжар. — Айб кимда?—Асрор бобо. — Хотинлар. — Кўк конверт.

18.    Қўшчинор: Роман /В. Кайдалов расми. — Т.:  Ўзбекистон Ёзувчилар Союзи, 1947.-188 б., расм.

 

1949

19.    Ҳикоялар — Т.:  Қизил Ўзбекистон ва Пр. Востока нашр., 1949.-22 б.— (ЎзССРнинг 25 йиллигига бағишланган. Ўзбекистон Ёзувчилар Союзининг кутубхонаси). Мунд.: Картина. — Кровать. — Кампирлар сим қоқди.

 

1951

20.    Қўшчинор чироғлари: Роман. — Т.: Ўздавнашр., 1951.—332 б., 7 в. расм. — (Москвада ўзбек адабиёти ва санъати декадаси).

 

1952

21.    Янги ер-Шоҳи сўзана: Комедия, 4 парда эпилог билан. — Т.: Ўздавнашр., 1952.—80 б., 6 в. расм.

22.    Қўшчинор чироғлари: Роман. — Т.: Ўздавнашр., 1952.-278 б., 6 в. расм.

23.    Қўшчинор чироғлари: Романдан парчалар. — Т.: Қизил Ўзб-н ва Пр. Востока нашр., 1952.—92 б., расм.— (Китобдан — китобга).

 

1953

24.    Майиз емаган хотин: Ҳикоя. — Т.: Ўздавнашр., 1953.-11 б.

25.    Кампирлар сим қоқди: Ҳикоя. — Т.: Ўздавнашр., 1953.-10 б.

 

1956

26.    Оғриқ тишлар: 4 парда, 7 кўринишли комедия. — Т.: Ўздавнашр., 1956.—87 б., расм.

 

1957

27.    Танланган асарлар: 3 томлик /Кириш сўзи П. Қодировники. — Т.: Ўзадабийнашр., 1957.— Т. 1: Ҳикоялар; фельетонлар; пьесалар. —422 б., 1 в. портр.

                   Мунд.: Ҳикоялар: Анор. — Ўғри. — Бемор. — Миллатчилар. — Кўр кўзнинг очилиши. — Башорат. — Қабрдан товуш. — Қанотсиз читтак. — Мастон. — Мирза. — Бек. — Жонфиғон. — Адабиёт муаллими. — Айб кимда? — Санъаткор. — Ўжар. — Тўй. — Йиллар. — Қизлар. — Оғайнилар. — Майиз емаган хотин. — Мунофиқ. — Икки ёрти-бир бутун. — Қайғулар. — Олтин юлдуз. — Асрор бобо. — Хотинлар. — Кўк конверт. — Кампирлар сим қоқди. — Кровать. — Картина. — Тўйда аза. — Минг бир жон. — Фельетонлар: Барон Фон-Ринг. — Бос тепкини. — Иккининг бири. — «Хи-хи»...— Нутқ. — Қуюшқон. — Пьесалар: Янги ер «Шоҳи сўзана» Оғриқ тишлар.

                   Т. 2: Сароб: Роман. 1957.—256 б.

                   Т. 3: Қўшчинор чироғлари:  Роман. — 1957.—268 б.

28.    Ҳикоялар. — Т.: Бадиий адабиёт нашриёти, 1957.— 120 б.

 

1959

29.    Асрор бобо: Ҳикоя. — Т.: Ўқувпеддавнашр., 1959.— 24 б., расм, портр. — (Катталар кутубхонаси).

30.    Минг бир жон: Ҳикоялар. — Т.: Ўқувпеддавнашр., 1959.—54 б., 1 в. портр. — (Катталар кутубхонаси).

                   Мунд.: Ўғри. — Бемор. — Башорат. — Қабрдан товуш. — Жонфиғон. — Тўйда аза. — Минг бир жон.

31.    Синчалак: Повесть/Ред.: С. Анорбоев. — Т.: Ўзадабийнашр., 1959.—152 б. — (ЎзССР Санъати ва адабиёти декадаси).

 

1960

32.    Синчалак: Повесть. — 2-нчи босилиши /Ред.: Л. Тожиева. — Т.: Ўзадабийнашр., 1960.—154 б. расм.

 

1961

33.    Қабрдан товуш: Фельетонлар. — Т.: Ўзадабийнашр., 1961.-63 б., расм.

                   Мунд.: Мактуб: Маҳфий. — Пора: Эртак. — Кўзача. — Ҳиқичоқ. — Иғвогар. — Оғайнилар. — Қабрдан товуш. — Оқ ароқнинг қора иши. — Қайғулар. — Бизнинг мулоҳазаларимиз. — Сарҳона: Кашандаларнинг хотира дафтаридан. — Бир шофёрнинг хотира дафтаридан. — Эскилик дастидан дод! — Ёзувчидан.

 

1962

34.    Синчалак: Повесть. — 3-нчи нашри. — Т.: Ўзадабийнашр., 1962.—211 б., расм.

35.    Тобутдан товуш: Уч парда, 7 кўринишли комедия.— Т.: Ўзадабийнашр., 1962.—76 б.

 

1965

36.    Олтин юлдуз: Повесть. — Т.: Ўз КП МҚнинг нашриёти, 1965.—39 б. — (Ҳарбий ҳикоялар кутубхонаси).

37.    Повесть ва ҳикоялар. — Т.: Ёш гвардия, 1965.—288 б.

                   Мунд.: Ҳикоялар: Даҳшат, — Анор. — Бемор. — Бошсиз одам. — Мастон. — Жонфиғон. — Қизлар. — Кўк конверт. — Кампирлар сим қоқди. — Минг бир жон. — Синчалак: Повесть. — Шарафиддинов О. Ўзбек аёлининг тақдири.

 

1966

38.    Ўтмишдан эртаклар: Автобиографик повесть. — Тошкент, 1966.—149 б. — (Октябрь революциясининг 50 йиллигига бағишланади).

 

1967

39.     Асарлар: 6 томлик /Редкол.: И. Султон ва бошқ.: Сўз боши — «Истеъдод жилолари» О. Шарафиддиновники. — Т.: Ғ. Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1967.-1971.

                   Т. 1: Ҳикоялар; портретлар; фельетонлар. —414 б.

                   Мунд.: Ҳикоялар: Даҳшат. — Анор. — Бемор. — Ўғри. Миллатчилар. — Томошобоғ: Ўтмишдан. — Кўр кўзнинг очилиши. — Бошсиз одам, — Мастон. — Мирзо. — Жонфиғон. — Адабиёт муаллими. — Айб кимда? — Санъаткор. — Ўжар. — Тўй. — Ййллар. — Қизлар. — Майиз емаган хотин. — Мунофиқ. — Икки ёрти-бир бутун. — Қайғулар. — Иғвогар. — Қабрдан товуш: Диндорлар ўқимасин. — Башорат. — Тўйда аза. — Олтин юлдуз. — Асрор бобо. — Хотинлар. — Кўкконверт. — Кампирлар сим қоқди. — Кровать. — Картина. — Минг бир жон. — Маҳалла. — Сўнгган  вулқон. — Думли одамлар. — Нурли чўққилар. —  Портретлар: Дўрмон лочини. — Ғанишер. Сўз Ғанишерга. — Юринг, ошна, чўл қувлаймиз. — Гулистонда бир бўстон. — Фельетонлар: Барон Фон-Ринг. — Бос Тепкини. — Икккнинг бири. —  «Хи-хи»...— Мактуб.— Пора. — Кўзача. — Ҳиқичоқ. — Оғайнилар. — Оқ ароқнинг қора иши. — Бизнинг мулоҳазаларимиз. — Нутқ. — Қуюшқон. 

                   Т. 2: Повестлар. 1967.—336 б.  

                   Мунд.: Ўтмишдан эртаклар. — Синчалак.

                   Т. 3: Сароб: Роман. 1967—296 б.

                   Т. 4: Қўшчинор чироғлари: Роман. — 1967.—328 б.

                   Т. 5: Пьесалар. 1968.—296 б.     Мунд.: Янги ер-Шоҳи сўзана: Комедия, 4 парда эпилоги билан. — Оғриқ тишлар: 4 пардали комедия эпилоги билан. — Сўнгги нусхалар — Тобутдан товуш: 3 парда, 7 кўринишли комедия. — Аяжонларим: 2 парда, 6 кўринишли комедия.  

                   Т. 6: Қисса; ҳикоялар; мақолалар; очерклар; фельетонлар; суҳбатлар; қайдлар /Нашрга тайёрловчи К. Қаҳҳорова. — 1971.- 488 б.    

                   Мунд.: Муҳаббат: Қисса. — Ҳикоялар: Қанотсиз читтак. — Бек. — Ботирали. — Большевиклар. — «Кимёгар». — «Турсунбой». — Сарҳона. — Бир шофёрнинг хотира дафтаридан, — Мирзо. — Мирзачўлда кўз. — Тешик дастурхон. — Чилдирмамизнинг садоси гижбанг. — Ўзбекистон - пахта хазинаси: Тупроғимиз олтин тупроқ. — Машина — одамнинг дўсти. — Пўшт, карвон келаяпти. — Наманганнинг олмаси, анори бордир... Гулистон ва бўстон шаҳар. Кичкина наманганча. — Саломатлик керак. «Тешик дастурхон». — Ҳар бир маҳалла — бир оила. — Ҳиндистон хотиралари. — Ғолиблар митинги вақтидаги ўйлар. — Социалистик Ўзбекистон. — Мактабдошлар. — Ҳаётимиз жамоли. — Мақолалар ва суҳбатлар: Ҳозирги сатирамиз устида. — Қандай ёзиш ярамайди?— Палоғда гаплар. — Кулгичилик баҳслари: Ким нимадан завқ олади? — Асримизнинг буюк сиймоси. — Чеҳовдан ўрганайлик. — «Тортиқ». — Бадиий очерк тўғрисида. — Поэзия-юксак санъатдир, — Биринчи домлам. — Севикли шоиримиз Ғ. Ғулом. — Илҳом тўла ижод учун. — Буюк сиймо. — Устод. — Муборак кўзойнак. — Китоб шавқ билан ўқилиши керак. — Биринчи ўзбек совет ёзувчиси. — «Муштум» тўғрисида. — Таҳсинга лойиқ адиб. — Таржимачилик ташвишлари. — Шижоат ҳақида. — «Шарқ юлдузи»нинг саволларига жавоблар. — Санъат асарининг қаноти. — Улуғ ҳинди. — Ҳаёт ҳодисасидан бадиий тўқимага. — Илҳом ва маҳорат самараси. — Ижодий фаоллик ва жасорат ҳақида. — Образ ижод демакдир.— Муҳаббат ва оила. — Тўйлар муборак!— Вақтим чоғ.— Болалар адабиёти тўғрисида. — Ёшлар семинарида сўзланган нутқдан. — «Тортиқ» тўплами ҳақида. — Талант. — Қирқ қувонч: Салом ҳинд халқига. — Пахтакорнинг ҳар бир ютуғи қимирлаган жонни қувонтиради. — Арманистонда ўзбек адабиёти ҳафталиги. — Ашула тўғрисида.— Шакл ва мундарижа ҳақида.—Талант— халқ мулки. — 1965 йил прозаси. — Абдулла Қодирий.— Суҳбат. — Ёзувчилик бурчим. — Чироқлар. — Оқ йўл дўстлар! — Ҳақ сўз кучи. — Яхши журналнинг қулоғи халқ кўксида.— Айём муборак!— Қувончимиз беқиёс.— Улуғ айёмингиз қутлуғ бўлсин! Аёлларга қизғин саломлар. — Сўнг дафъа бўлса ҳам уруш бўлмасин! — Байрамингиз йилдан-йилга қувноқроқ бўлади. — Фахрланамиз. — Табрик — Муҳаммаджон Ўрозбоев 60 ёшда.— Ойбекка.— Зулфиямиз элликка кирди. —Мамарасул Бобоев. — Иван Ле. — Миршоҳид Мироқиловнинг 60 йиллиги. — Азиз ўртоқлар! — Қайдлар. — Хат. — Баъзи бир нўноқлик ҳақида. Абдуқодир Найчи ҳикоя қилади. — Ҳабиб Абдуллаев ҳикоя қилади. — Мастнинг мастга маслаҳати. — Ён дафтардан. — Бир хатга жавоб. — Ўртоқ К. К.

40.    Нурли чўққилар: Ҳикоялар /Ред. Сайёр. — Т.: Ғ. Ғулом  номидаги бадиий адабиёт  нашриёти,  1967. — 84 б. — Мунд.: Нурли чўққилар. — Маҳалла. — Сўнгган вулқон. — Думли одамлар. — Иғвогар.

41.    Нурли ҳаёт: Ҳикоялар. — Т.: Бадиий адабиёт нашриёти, 1967. —82 б. — (Янги ҳикоялар).

 

1968

42.    Ёшлар билан суҳбат: Нутқ, мақола, суҳбат, тақриз ва ёзишмалар /Сўз боши — «Адабиёт жонкуяри» М. Қўшжоновники; Ред. А. Шарафиддинов. — Т.: Ёш гвардия, 1968.—144 б. — Мунд.: «Тортиқ».—Илҳом ва маҳорат самараси. — Сохтагарчилик тўғрисида.— Бадиий очерк тўғрисида.— «Ҳаёт қўшиғи».— Саволларга жавоблар: Ёшлар семинарида. — Болалар адабиёти тўғрисида: — Пленумдаги нутқ. — Биринчи домлам. — Ёшлар билан суҳбат. — Талант.— Ҳиндистон хотираларидан. — Бир хатга жавоб. — Ўртоқ К. К. — «Шарқ юлдузи» журналининг анкетасига жавоб. — «Шарқ юлдузи»нинг саволарига жавоблар. — Замона ва адабиёт. — Арманистонда ўзбек адабиёти ҳафталиги. Шижоат ҳақида. — Китоб шавқ билан ўқилиши керак. — Ашула тўғрисида: Ёзувчилар ва композиторлар союзларининг қўшма пленумида сўзланган нутқ .— Тўйлар муборак!— Уят. — Улуғ ҳинди. — Санъат асарининг қаноти.— Шакл ва мундарижа ҳақида: Ёзувчилар Союзи партия ташкилотининг назарий семинаридаги нутқининг тезиси. — Талант-халқ мулки. — Суҳбат. — Ён дафтардан.

 

1969

43.    Муҳаббат: Қисса. — Т.: Бадиий адабиёт нашриёти, 1969.—80 б.

 

1972

44.    Ўтмишдан эртаклар: Саргузашт қисса; Ўрта ва катта ёшдаги болалар учун. — Т.: Ўқитувчи, 1972.— 96 б. — (Мактаб кутубхонаси).

 

1975

45.    Синчалак: Повесть /Ред.: С. Анорбоев. — Т.: Ўқитувчи, 1975.-136 б. — (Мактаб кутубхонаси).

 

1976

46.    Ўтмишдан эртаклар: Қисса ва ҳикоялар. — Т.: Ёш гвардия, 1976.—143 б., расм. — Мунд.: Кўк конверт.— Бемор:  (Ўтмишдан)— Ўғри:  (Ўтмишдан).— Анор. — Даҳшат. — Йиллар. — Асрор бобо. — Ўтмишдан эртаклар: Қисса.

 

1979

47.    Ўтмишдан эртаклар: Саргузашт қисса. — 2-нчи нашри. — Т.: Ўқитувчи, 1979. —118 б. — Мактаб кутубхонаси).

 

1983

48.    Ўтмишдан эртаклар: Саргузашт қисса.—3-нчи нашри.—Т.: Ўқитувчи, 1983.-112 б.

 

ВАҚТЛИ МАТБУОТ ВА ТЎПЛАМЛАРДА БОСИЛГАН АСАРЛАРИ

 

П О Э 3 И Я

49.    Ой куйганда //Муштум. — 1924.— № 8.— Б. 11; 1977.— №  4.— Б. 11; («Норин шилпиқ» таҳаллуси билан).

50.    Омин //Муштум. — 1924. — №18. — Б. 6.— («Норин шилпиқ» таҳаллуси билан).

51.    Салла тўн // Муштум. — 1924.— № 10.— Б. 6; («Норин шилпиқ» таҳаллуси билан).

52.    Самарқандда мактабга кўмак ҳафтаси // Муштум.— 1924.— № 19.— Б. 3.  («Ниш» таҳаллуси билан).

53.    Эсимда сен: Ленин вафотининг 1 йиллиги муносабати билан. // Қизил Ўзбекистон. — 1925. — 21 янв.; («Гулёр» тахаллуси билан).

54.    Эшшагим: Халқ ашуласидан // Муштум. — 1925. — № 1.— Б. 8—9; («Норин шилпиқ» тахаллуси билан).

55.    Эшонимнинг бошларидан ўтганлари // Муштум. — 1924.— № 14.— Б. 20—21; («Норин шилпиқ» таҳаллуси билан).

 

П Р 0 3 А

56.    Адабиёт муаллими: Ҳикоя // Муштум, — 1937.—№ 5.— Б. 2; Ўқитувчилар газетаси, — 1957. — 11 окт.;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1939, б. 71—75; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.— Б. 110—114; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957,— Б. 100—103; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т.,.1967 —Б; 103—106.

57.    Айб кимда?: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.—Б. 149—153; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.—Б. 104—107;   Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик.   Т.   1.   Т., 1967.—Б. 107—110.

58.    Айрилганни бўри ер: Повестдан парча // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1939.—№ 6.—Б. 94—98.

59.    Анор: Ўтмишдан; Ҳикоя // Совет адабиёти. — 1937.— № 5.— Б. 70—72; Ўзбекистон хотин-қизлари. — 1957.— № 9. —Б. 20—21; Саодат. — 1980.—№ 7,— Б. 10—11; Шарқ юлдузи. — 1982.—№ 6. — Б. 46—48;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т.,  1939.— Б. 22—29; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.— Б. 6—13; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.— Б. 27—31; Қаҳҳор А. Повесть ва ҳикоялар. Т., 1967.— Б. 50—55; Қаҳҳор А. Ўтмишдан эртаклар. Т., 1976.— Б. 13—16;

60.    Арафа: Саргузашт қиссадан парча // Ўқитувчилар газетаси. — 1964.—7 нояб;

61.    Асрор бобо: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. — 1944.— 16—26 янв.

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. — Т., 1944.— Б. 5—23; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947. — 3 Б. 154—175; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т: 1. Т., 1957.—Б. 194—207; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 203—248; Қаҳҳор А. Ўтмишдан эртаклар. Т., 1976.— Б. 27—39;

62.    Афанди мот бўлди // Муштум. —1939.—№ 1.—Б. 9;

63.    Башорат: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т. 1939. — Б. 43—52; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.— Б. 50—59;  «Хурофотдан маърифатга». Т., 1955.—Б. 91—97;  «Сатира ва юмор». Т., 1956.—Б. 5—13; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.—Б. 55—61; Қаҳҳор А. Минг Бир жон: Ҳикоялар. Т., 1959.—Б. 8—18; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1.Т., 1967.—Б. 166—173;

64.    Бек: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т.,  1947.—Б. 95—102; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1956.—Б. 90—94;
Қаҳҳор А.   Асарлар:   6 томлик.   Т. 6. Т.,  1971.— Б. 106—111;

65.    Бемор: Ўтмишдан. Ҳикоя // Гулистон. — 1936.— № 10.—Б. 11; Тошкент ҳақиқати. — 1954. — 27 авг.;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1939.—Б. 9—14; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.—Б. 3—5; «Хурофотдан маърифатга». Т., 1955.—Б. 90—91; Қаҳҳор А. Танланган асарлар; 3 томлик. Т.1. Т., 1957.— Б. 36—37; Қаҳҳор А. Минг бир жон. Т., 1959.—Б. 6 — 7; Қаҳҳор А. Повесть ва ҳикоялар. Т., 1965.—Б. 16— 17; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 56—58; Қаҳҳор А. Ўтмишдан эртаклар. Т.,  1976.—Б. 8—10;

66.    Бешик: Ҳикоя // Шарқ юлдузи. — 1946. —№ 1, 2. — Б. 49—52;

67.    Бир палла тарвузнинг пўчоғи: Повестдан парча // Ўзбекистон маданияти. — 1964.—18 нояб.;

68.    Болаларимизнинг толеи баланд: Ҳикоя // Гулистон. — 1936.—№ 4.—Б. 22—23;

69.    Большевиклар: Ҳикоя // Партия турмуши. — 1967.— № 10.—Б. 89—91; Қизил Ўзбекистон. — 1957.—6 нояб.;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.— Б. 116—122;

70.    Ботирали: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. — 1943.—1 янв.;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1944.— Б. 86— 92; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.— Б. 112—115;

71.    Бошсиз одам: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А. Повесть ва ҳикоялар. Т., 1965.— Б. 18—21; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— Б. 79—82; Ҳийлаий шаръий: Кичик ҳажвий асарлар. Т., 1973.— Б. 76—77.

72.    Дардақдан чиққан қаҳрамон: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. — 1942.—29 март; 19, 26 апр.; 17 май;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Дардақдан чиққан қаҳрамон: Ҳикоя ва шеърлар. Т., 1942.—13—32;

73.    Даҳшат: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон.—1960.—18 дек.;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Повесть ва ҳикоялар. Т., 1965.— Б. 3—10; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— Б. 41—49; Қаҳҳор А. Ўтмишдан эртаклар. Т.у 1976.—Б. 17—23;

74.    Думли одамлар: Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. — 1964.—4 янв.;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 318—328; Қаҳҳор А. Нурли чўққилар: Ҳикоялар. Т., 1967.—Б. 48—68;

75.    Етимлар: «Синчалак» повестидан парча // Ўзбекистон хотин-қизлари. — 1959 —№ 1.— Б. 12—14:

76.    Жонфиғон: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. — 1939.— 1 май;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.— Б. 103—109; Қаҳҳор А. Танланган  асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.— Б. 95—99; Қаҳҳор А. Минг бир жон: Ҳикоялар. Т., 1959.— Б. 23—27; Қаҳҳор А. Повесть ва ҳикоялар. Т., 1965.— Б. 30—34; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— Б. 97—102.

77.    Золоторенка қишлоғи учун жанг: «Олтин юлдуз» повестидан парча // Ёш Ленинчи, — 1954.—16 янв.;

78.    Икки ёрти-бир бутун: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1939.— Б. 59—63; Сатира ва юмор. Т., 1956.— Б. 11 —13; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.— Б. 144—146; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— Б. 149—151;

79.    Иғвогар: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. — 1960.— 25 окт.;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т„ 1967.— Б. 154—160; Қаҳҳор А. Нурли чўққилар: Ҳикоялар. Т., 1967.—Б. 69—81.

80.    Йиллар: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон,— 1940.—1 янв.;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.—Б. 119—126; Таниш башаралар. Т., 1955.—Б. 27—36; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.— Б. 120—124; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 125—130; Қаҳҳор А. Ўтмишдан эртаклар. Т., 1976.— Б. 24—29.

81.    Кампирлар сим қоқди: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон,— 1945.—6 июнь.

                   Тўпламда: Пахтазор қўшиқлари. Т., 1946.— Б. 9— 14; Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1949.—Б. 16—19; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1956.— Б. 229— 233; Қаҳҳор А. Повесть ва ҳикоялар. Т., 1965.—Б. 43— 47; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— Б. 274—279;

82.    Картина: Ҳикоя // Шарқ юлдузи. — 1947.— № 11.— Б. 47—54;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1949.— Б. 3—11; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.— Б. 239—249; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—286—297;

83.    Кийгиз этикча: Ҳикоя // Ўзбекистон шўро адабиёти, 1934.—№ 1.— Б. 54—56;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1935.—Б. 23—30;

84.    Кровать: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1949.— Б. 12—15; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1956.—Б. 234—238; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 280—285.

85.    Кундош: «Синчалак повестидан парча // Муштум— № 2.- Б. 10.

86.    Кундошлар: «Муҳаббат»  қиссасидан парча  //  Саодат. — 1968.—№ 6. — Б. 9—11;

                   Тўпламда: Бахт келди. — Т., 1944.— Б. 58—63; Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1944.—Б. 70—78; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.—Б. 203—209; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1956.—Б. 225—228; Қаҳҳор А. Повесть ва ҳикоялар. Т., 1965.— Б. 39—42; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— Б. 269—273; Қаҳҳор А. Ўтмишдан эртаклар. Т., 1976.— Б. 5—8;

87.    Кўр кўзнинг  очилиши:   Ҳикоя  //  Ўзбекистон  шўро адабиёти. — 1933. — 2. — Б. 41—43;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1935. — Б. 51 — 62; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.— Б. 31—41; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. — Т., 1957,—Б. 48—54; Ҳаёт байроғи. Т., 1957.—Б. 201—206; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— Б. 71—78;

88.    Майиз емаган хотин: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А.Ҳикоялар. Т., 1939.—Б. 80—90; Қаҳҳор А. Йиллар:Танланган  ҳикоялар. Т.,   1947.— Б.   74—84;   Таниш башаралар. Т., 1955.— Б. 24—30; Хурофотдан маърифатга. Т.,  1955.— Б. 97—103; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 3. Т., 1957.— Б. 133—139, Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967. —Б. 136—143; Ҳийлаий шаръий: Кичик ҳажвий асарлар. Т., 1973.—Б. 82—91;

89.    Макр ва сеп: Ҳикоя // Тошкент ҳақиқати. — 1965.—25 апр.;

90.    Мактабдор Валихон сўфи: Саргузашт қиссадан парча // Ўқитувчилар газетаси. — 1964.— 1 сент.;

91.    Мастон: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А.  Қотилнинг туғилиши: Ҳикоялар. Т., 1933,— Б. 67—74, Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.— Б. 60—73;
Қаҳҳор А.  Танланган асарлар: 3  томлик.  Т:   1.  Т.,1957.— Б. 73—84;  Қаҳҳор А. Повесть ва ҳикоялар.Т., 1965.—Б. 22—29; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик.
Т. 1. Т., 1967.— Б. 83—91;

92.    Маҳалла: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. — 1964.—15 февр.; Саодат. — 1971.—№ 11.—Б. 10—12; Тўпламда:  Қаҳҳор  А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— Б. 27—38;

93.    Миллатчилар: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1939.— Б. 3—8; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар; Т., 1947.— Б. 24—30; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1.—Т., 1957.— Б. 38—47; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— 63—67;

94.    Минг бир жон: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. —1956.— 27 нояб.; Ўзбекистон хотин-қизлари. — 1961.— № 3. —Б. 18—20; Саодат. — 1977.— № 7.—Б. 10—11;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1956.— Б. 256—264; Қаҳҳор А. Минг бир жон: Ҳикоялар. Т., 1959.— Б. 32—53; Қаҳҳор А. Повесть ва ҳикоялар. Т., 1965.— Б. 48—54; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. — Т., 1967.— Б. 298—305;        

95.    Мирзо: Ҳикоя //Машъала. — 1934,— № 3.— Б. 21-23;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар, Т., -1935,— Б. 37—44; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.— Б. 42—49; Таниш башаралар. Т., 1955.— Б. 19—24; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1956.—Б; 85—89; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 92—96;

96.    Муваффақиятсизлик: «Сароб» романидан парча // Гулистон.— 1935.—№ 3.—Б. 16—18;

97.    Мунофиқ: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1938.— Б. 8—16; Қаҳҳор А. Танл.анган асарлар: 3 томлик. Т. 1. — Т., 1956.— Б. 140—143; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 144—148;

98.    Муҳаббат: Қисса // Шарқ юлдузи. — 1968.—№ 5.— Б. 6—49; Шу қиссадан парча // Совет Ўзбекистон. — 1968. — 17 март.

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6/ Т:.р 1971,—Б. 7—92;

99.    Муҳайё: «Муҳаббат» қиссасидан парча // Гулистон.— 1967.—№ 8.—Б. 15;

100.     Невара: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. — 1938.—7 нояб.;

                   Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган ҳикоялар. Т., 1947.—Б. 134—140;

101.     Ноқобил қиз: «Муҳаббат» қиссасидан парча//Тошкент оқшоми, — 1968.—7июнь;

102.     Нурли чўққилар: Ҳикоя // Шарқ юлдузи. — 1966.— № 5. — Б. 21—31; Саодат. — 1966.— №9. — Б, 8—10; Ўзбекистон. —  1966.—№ 10. —  Б. 11-13; № 12.—Б. 20—21; — 1967. — №  1.—Б. 20—22; Ўзбекистон хотин-қизлари.— 1967.— № 1.— Б. 20—22;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6, томлик.Т. 1. Т., 1967,— Б. 329—344; Қаҳҳор А. Нурли чўққилар: Ҳикоялар.Т, 1967.—Б. 3—26;

103.     Олам ёшаради: Ҳикоя // Ўзбекистон шўро адабиёти. — 1932.— № 4—5; — Б. 57—62;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Олам ёшаради. Т., 1933.— Б. 3—13;

104.     Олтин юлдуз: Повесть // Қизил Ўзбекистон. — 1945— 27 июнь; 1; 4; 17; 21; 22; 24 июль.

                     Тўпламда: Зафар. Т., 1945.— Б.  13—23; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т: 1. Т., 1956.— Б. 149— 193; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— Б.
180—232;

105.     Оқ пошшонинг арзандаси: Ҳикоя // Совет Ўзбекистони. — 1965.—28 февр.;

106.     Рўдапо: Ҳикоя // Ўзбекистон шўро адабиёти — 1932.—№ 6—7. — Б. 47—54;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Қотилнинг туғилиши: Ҳикоялар. Т., 1933.—Б. 59—66;

107.     Саида: «Синчалак» повестидан парча // Қизил Ўзбекистон. — 1958.—7 нояб.;

108.     Санъаткор: Ҳикоя // Муштум. — 1937. — № 6.— Б. 2; Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. — Т., 1939.— Б. 76—79; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.—Б. 115—118; Таниш башаралар. Т., 1955.—Б. 24—26; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.— Б. 108—109; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т.1. Т., 1967,—Б. 111 —113;

109.     Сароб: Роман // Ўзбекистон совет адабиёти. — 1934.—№ 2; 3; 4; 5; 6—8;— Б.. 16-22; Совет адабиёти. — 1935.—№ 1. — б. 59—66; №2. — Б.22—; 34; — № 3. — Б. 13—19; № 4. — Б. 13—22; № 5.— ; Б. 9—21; № 6. — Б: 21—37; № 7—8, 9. — Б. 3—13; № 10.— Б. 4—12; — 1936.— № 1—3. — Б. 16—22; № 4. — Б. 17—23;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 2. Т., 1957.—256 б.           

110.     Сеп: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. — 1944.— 26 март.

                     Тўпламда: Бахт келди. Т., 1944.— Б. 54—58; Қасам. — Т., 1944.— Б. 7—9; Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1944. — Б. 93—98;

111.     Синчалак: Повестдан парча // Қизил Ўзбекистон., 1958.—7 март.; Ўзбекистон хотин-қизлари. — 1958.— № 3. — Б. 26—27; Ўзбекистон маданияти. — 1958.— 24; 31 дек.; 1959. — 14 янв.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Повесть ва ҳикоялар. Т., 1965.— Б. 55—211; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т: 2.— Т., 1967.—Б. 149—333;

112.     Снайпер мерганлари //Машъала. — 1934.— № 2.— Б. 21.

113.     Содиқ саллот: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон.— 1941.— 19 окт.;

                     Тўпламда: Ғазаб қўшиқлари. Т., 1943.— Б. 82—86;

114.     Сўнгган вулқон: Эскиз // Совет Ўзбекистони. — 1965. — 28 февр.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— Б. 313—317; Қаҳҳор А. Нурли чўққилар: Ҳикоялар. Т., 1967.—Б. 39—47.

115.     Сўроқ: Повестдан парча // Қизил Ўзбекистон. — 1944.-1 май.

                     Тўпламда: Қаҳрамонлар ҳақида ҳикоялар. Т., 1944.— Б. 8—11;

116.     Томошобоғ: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1939.—Б. 18—21; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.— Б. 20—23; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т.,  1967.—Б. 68—70.

117.     Тўйда аза: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. — 1956.— 23 авг.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.—Б. 250—255; Қаҳҳор А. Минг бир жон: Ҳикоялар. Т. 1959.—Б. 27—31;

118.     Тўй Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. — 1939.—24 нояб.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. — Т., 1947.— Б. 127—133; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.—Б. 117—119; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 120—124;

119.     Ҳолис таклиф: Ҳикоя // Муштум. — 1937.— № 3.— Б. 5;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1939.— Б. 64—70;

120.     Хотинлар: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. — 1944.—30 авг.; 3; 10 сент.;

                     Тўпламда: Армуғон. Т., 1944.— Б. 47—58; Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1944. —Б. 34—49; Қаҳҳор А. Танланган ҳикоялар. Т., 1947.— Б. 176—202; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.—Б. 208—224; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т.  1. Т., 1967.—Б. 249—268;

121.     Ўжар: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.—Б. 134—140; Қаҳҳор А. Танланган  асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.— Б. 110—113; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., — 1967.—Б. 114—119;

122.     Ўтмишдан эртаклар: Қисса // Совет Ўзбекистони.— 1965.—28 февр.; Шарқ юлдузи. — 1965.—№ 9.— Б. 29—56; № 10. — Б. 24—72;  Қиссадан парча // Гулхан. — 1965.— № 5. — Б. 4—7; № 6,— Б. 10—12;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар; 6 томлик. Т. 2. Т., 1967.— Б. 7—148; Қаҳҳор А. Ўтмишдан эртаклар. Т., 1976.— Б. 41 —141;

123.     Ўғри: Ҳикоя // Гулистон. — 1937.—№ 4. — Б. 24.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1939.— Б. 12— 17; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.— Б. 14—19; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.— Б. 32—36; Қаҳҳор А. Минг бир жон: Ҳикоялар. Т., 1959.— Б. 3—8; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 59—62; Қаҳҳор А. Ўтмишдан эртаклар. Т., 1967.—Б. 10—12;

124.     Қабрдан товуш: Ҳикоя // Муштум. — 1940,—№ 7. — Б. 13—15;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т, 1957.—Б. 62—64; Қаҳҳор А. Минг бир жон: Ҳикоялар. Т., 1959.— Б. 19—22; Қаҳҳор А. Қабрдан товуш: Фельетонлар. Т., 1961.— Б. 31—35; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— Б. 161 — 165;

125.     Қайғулар: Ҳикоя//Муштум. — 1937.—№14. — Б.5.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. — Т., 1939.— Б. 91—92; Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.— Б. 85—87; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.—Б. 146—148; Қаҳҳор А. Қабрдан товуш. Т., 1961.—Б. 42—43; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 152—153;

126.     Қанотсиз читтак: Ҳикоя // Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. Т., 1935.— Б. 3—22; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957,— Б. 65—72; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.— Б. 93— 105;

127.     Қизил конверт: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон.—1944.— 1 янв.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар.Т., 1944.—Б. 79—85;

128.     Қизлар: Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. — 1941. — 4 апр.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Йиллар: Танланган ҳикоялар. Т., 1947.— Б. 88—94; Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 3. Т., 1957.—Б. 125—131; Қаҳҳор А. Повесть ва ҳикоялар. Т., 1965.— Б. 35—38; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967,— Б. 131—135;

129.     Қотилнинг туғилиши: Ҳикоя //Тўпламда: Қаҳҳор А. Қотилнинг туғилиши: Ҳикоялар. Т., 1933.— Б. 3—58;

130.     Қўйин дафтаридан: Кичик ҳикоялар // Қизил Ўзбекистон. — 1941.—1 июль.

131.     Қўшчинор: Роман // Шарқ юлдузи. — 1946.— № 3. — Б. 8—16; — № 4. —5, — Б. 5—10: № 6. — Б. 30—38; — № 7—8 — Б. 45—54; — № 9.—Б. 3—15; № 10—11. — Б. 3—13; — № 12. — Б. 3—20. — 1947. — № 1. — Б. 8—16. — № 2—3. — Б. 3—14.— № 4. — Б. 16—25. — № 5. — Б. 29—47. — № 6.— Б. 25—32: — № 8. — Б. 25—38. — № 9. — Б. 9—16. — № 10. — Б. 10—15.

132.     Қўшчинор чироқлари: Роман // Шарқ юлдузи. — 1951.—№ 12. — б. 10—57; — 1952. — № 1. — Б. 21—62; — № 2. — Б. 5—38. — № 3. — Б. 53—86.— №.4. — 7—27.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 3. — Т., 1957.—268 б. Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 4. Т., 1967.—328 б.

133.     Ҳамқишлоқлар: Ҳикоя // Ўзбекистон хотин-қизлари. — 1952.—№ 1. — Б. 16—17;

                     Тўпламда: Ҳикоя ва очерклар. Т., 1955.— Б. 3—11;

134.     Ҳужум: «Олтин юлдуз» повестидан парча // Қизил Ўзбекистон. — 1945.—23 февр.;

                     Тўпламда: Армуғон. Т., 1944.— Б. 58—62;

135.     Ҳур қиз: Саргузашт, қиссадан парча // Ўзбекистон хотин-қизларн. — 1965.—№ 1. — Б. 9—11.

 

ДРАМАТУРГИЯСИ

136.     Аяжонларим:// Тошкент оқшоми. — 1967.—11 сент. Гулистон. — 1967.—№ 4. — Б. 14—15; 20; — Саодат. — 1967. — № 3. — Б. 9—13; № 4. — Б.  10—14; — № 5. — Б. 12—15; — Шарқ юлдузи. — 1967.— № 8. — Б. 3—37.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 5. Т:, 1968.—Б. 231—293;

137.     Оғриқ тишлар: 4 парда, 7 кўринишли комедия // Шарқ юлдузи. — 1955.—№ 3. — Б. 3—39; Драмадан парча // Ўзбекистон хотин-қизлари. — 1954. — № 9. — Б. 14—15.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.—Б. 357—412; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 5. Т„ 1968.—Б. 93—166;

138.     Сўнгги нусхалар: 3 парда, 7 кўринишли комедия // Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 5. Т., 1968.—Б. 167—230;

139.     Танқид муҳити: «Синчалак» повести асосида ёзилган сценарийдан парча // Муштум.  —   1960.—  № 9. — Б. 7—8;

140.     Тобутдан товуш: Шу комедиядан 1 кўриниш // Ўзбекистон маданияти. — 1962.—18 апр.; 4-нчи кўриниш // Ўзбекистон хотин-қизлари. — 1962.— № 6.— Б. 10—11; Шарқ юлдузи. — 1962. — № 6. — Б. 4— 31;

141.     Янги ер: 4 парда, 8 кўринишли комедия // Шарқ юлдузи. — 1950.— № 5. — Б. 19—63; Ёш Ленинчи.— 1950.—16 февр.; Совет Ўзбекистони. — 1952.—4 янв.;

                     Тўпламда: Ўзбекистон драматургияси. Т., 1951.— Б. 207—231; Қаҳҳор. А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.— Б. 286—356; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 5. Т., 1968.—Б. 5—92;

142.     Янги ерда // Совет Ўзбекистони. — 1952.— № 4,— 15 янв.;

 

АДАБИЁТШУНОСЛИК.

АДАБИЙ-ТАНҚИДИЙ МАҚОЛАЛАР.

АДАБИЙ АЛОҚАЛАР.

143.     Адабиётимизнинг дўсти / Ойбек, К. Яшин, Уйғун, Зулфия, С. Бородин // Ўзбекистон маданияти. — 1967. — 22 февр.; (К. Федин 75 ёшга тўлди).

144.     Адабий йилимиз: Ёзувчиларнинг саволларига жавоблари / М. Шайхзода, С. Бородин, О. Ёқубов, Ойбек, О. Шарафиддинов, Ғ. Ғулом, М. Бобоев ва бошқ. // Шарқ юлдузи, —1962. — № 12. — Б. 3—13;

145.     Антон Павлович Чехов // Қизил Ўзбекистон. — 1940. — 20 янв.;

146.     Арманистонда ўзбек адабиёти ҳафталиги // Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. — Т., 1968. — Б. 85—98; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971. — Б. 387—392;

147.      Аския ақида сўз: Филол. фан. канд. Р. Муҳаммадийга очиқ хат // Ўзбекистон маданияти. — 1967. — 26 авг.;

148.     Асримизнинг буюк сиймоси: М. Горький ҳақида // Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971,—Б. 227—237.

149.     Атоқли украин ёзувчиси Иван Ле ҳақида // Шарқ юлдузи. — 1965.—№ 5. — Б. 80.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 455.

150.     Ашула тўғрисида // Совет Ўзбекистон санъати. — 1986. — № 2. — Б. 24;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т., 1968.— Б. 98—104; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971. — Б. 396—400;

151.     Бадиий ижод ҳақида // Ўзбекистон маданияти. — 1977.-16 сент.;

152.     Бадиий очерк тўғрисида // Ўзбекистон маданияти ва санъати. — 1940.—№ 6. — Б. 125—127; Ўзбекистон матбуоти. — 1940.— № 2. — Б. 12—13.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т., 1968.— Б. 27—34; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 246—252;

153.     Биринчи домлам // Шарқ юлдузи. — 1952.— № 3.— Б. 8—9; Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т., 1968.— Б. 56—61; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6: Т., 1971.— Б. 264—270;

154.     Биринчи ўзбек совет ёзувчиси: Ҳ. Ҳ. Ниёзий // Қизил Ўзбекистон. — 1961.—11 февр.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 288—289;

155.     Бир хатга жавоб // Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т., 1968,—Б. 78—80; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.— Б. 475—476;

156.     Болалар адабиёти тўғрисида // Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т., 1968,— Б. 53—55; Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т., 1968.—Б. 53—55; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 355.

157.     Буюк сиймо: (Л. Н. Толстой юбилейи муносабати билан) // Қизил Ўзбекистон. — 1960.— 18 нояб.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.— Б. 279.

158.     Бўлғуси қаҳрамонларимиз қиёфаси: Мунозара /Уйғун, О. Шарафиддинов, ва бошқ. // Шарқ юлдузи.— 1962.—№ 1. — Б. 10.

159.     Вақтим чоғ // Тошкент оқшоми. — 1966.—15 дек.; Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. —Т„ 1971,—Б. 354.

160.     Гуноҳкорнинг даъвоси // Қизил Ўзбекистон. — 1940. — 1 нояб.;

161.     «Егор Буличев ва бошқалар»: (Ҳамза номли театрда) // Қизил Ўзбекистон. — 1939.—11 февр.;

162.     Ён дафтардан // Совет Ўзбекистони. — 1965.— 28 февр.; Тошкент оқшоми. — 1968.—7 июнь; Гулистон. — 1967.—№ 8.—Б. 7.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. — Т., 1968.—Б. 139—143; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. — Т.,1971. — Б. 469—474;

163.     Ижодий активлик учун // Шарқ юлдузи. — 1954.—№ 9. — Б. 79—82;

164.     Ижодий фаоллик ва жасорат ҳақида // Шарқ юлдузи. — 1967.—№ 5. — Б. 4—7;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. — Т., 1971.—Б. 332—336;

165.     Илҳом ва маҳорат самараси: С. Аҳмаднинг «Уфқ» романи ҳақида // Ўзбекистон маданияти. — 1965—16 окт.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т., 1968.— Б. 18—20; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971. — Б. 329—331;

166.     Илҳом тўла ижод учун // Шарқ юлдузи. — 1968.—№ 6. — Б. 5—7; Тошкент оқшоми. — 1985— 25 окт.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. — Т., 1971.—Б. 274—278;

167.     Илҳом тўла маҳорат учун // Ўзбекистон маданияти. — 1959.—16 май.

168.     Ким нимадан завқ олади?: Сатира ҳақида // Қизил Ўзбекистон. — 1929.—5 апр.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. — Т., 1971.—Б. 221—226.

169.     Китоб шавқ билан ўқилиши керак // Тошкент оқшоми. — 1968—7 июнь; Шарқ юлдузи. — 1968.— № 8. — Б. 158—159; Ёшлик. — 1985.—№ 2, — Б. 62—63;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. — Т., 1968.—Б. 94—99; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6,— Т, 1971.—Б. 283—287; Бадиий ижод ҳақида. — Т, 1960.—Б. 225—226;

170.     Муборак кўзойнак: Ўзининг ижодига Чехов таъсири // Ўзбекистон маданияти. — 1960.—30 янв.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. — Т., 1971.—Б- 281—282;

171.     Муҳаббат ва оила // Ўзбекистон хотин-қизлари. —  1960.— № 8. — Б. 18—19; Саодат. — 1981.— № 9. — Б. 20—21;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 339—342;

172.     Наманганнинг олмаси, анори бордир. — Ёзувчининг ён дафтаридан // Ўзбекистон маданияти. — 1962.— 17 окт.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.— Б. 175—186;

173.     Ойбекка / Тўпламда: Ойбек замондошлари хотирасида. Т., 1979.— Б. 27; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 451.

174.     Палоғда гаплар // Тошкент оқшоми. — 1984.— 7 дек.;        

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 217—220;

175.     Санъат асарининг қаноти // Ўзбекистон маданияти. — 1964.—25 июль.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971—Б. 310—311;

176.     Севимли шоиримиз: Ғ. Ғулом // Шарқ юлдузи.— 1953.—№ 5. — Б. 95—96;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 271—273;

177.     Совет Ёзувчилари Бутуниттифоқ II съездининг якунлари ва Ўзбекистон ёзувчиларининг вазифалари // Шарқ юлдузи. — 1955.—№ 4. — Б. 106—119;

178.     Совет маданиятининг атоқли арбоби: Айний // Қизил Ўзбекистон. — 1953.—26 апр.;

179.     Сохта фактлар тўғрисида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1940.—№ 4. — Б. 127—128; Ўзбекистон матбуоти. — 1967.— № 2. — Б. 12—14;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т., 1968.— Б. 27—34.

180.     Талант // Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. — Т.,  1968— Б. 71—73; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. — Т., 1971.— Б. 366—375;

181.     Талант — халқ мулки: Ёш ёзувчилар ҳақида // Ўзбекистон маданияти. — 1965.—14 авг.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т. 1968.— Б. 123—128; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 405—410;

182.     Таржимаи ҳолим // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. — 1960.— № 4. — Б. 3—8;

183.     Тасанно! //Қизил Ўзбекистон. — 1960.—30 сент.;

184.     Таҳсинга лойиқ адиб // Ўзбекистон маданияти.—1963.-19 янв.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971—Б. 295;

185.     «Тортиқ»: С. Ҳусанҳоджаевнинг шу номли тўплами ҳақида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1941.—№ 2. — Б. 63—65;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат- Т. 1968.— Б. 14—17; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.— Б. 358—365;

186.     Тўйлар муборак. // Ўзбекистон маданияти. — 1963.-14 окт.;

                     Тўпламда; Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т. 1968.— Б. 105—111; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.— Б. 343—349;

187.     Улуғ устоз // Қизил Ўзбекистон. — 1936.—20 июнь.

188.     Устод // Қизил Ўзбекистон. — 1960.—29 янв.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар:  6  томлик. Т. 6. Т., 1971.— Б. 280;

189.     Устозимиз / Уйғун, К. Яшин, П. Турсун, Ойдин, Зулфия, М. Бобоев // Қизил Ўзбекистон. — 1952.— 5 сент.;

190.     Устозлар аския ҳақида / Юсуфжон қизиқ, Ғ. Ғулом, А. Қаҳҳор, М. Исҳоқов, Т. Аминов // Муштум. — 1980.— № 7. — Б. 5;

191.     Устоз санъаткор: (Л. Н. Толстой) / Ғ. Ғулом, Ойбек, Уйғун ва бошқ. // Қизил Ўзбекистон. — 1953.— 9 сент.;

192.     Устоз санъаткор: (Реалист санъаткор Гоголь ижодидан ўрганамиз) // Шарқ юлдузи. — 1952.— № 3. — Б. 44—46;

193.     Уят // Тошкент оқшоми. — 1966. — 31 окт.; Совет Ўзбекистони санъати. — 1986—№ 2. — Б. 24—25; Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 350—351; Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т., 1968.—Б. 111—115.

194.     Хатлар: Хотирадан // Ўқитувчилар газетаси.— 1975. — 1 сент.;

195.     Чеховдан ўрганайлик // Қизил Ўзбекистон. — 1939. — 14 июль.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 238—241;

196.     Чустий шеърлари // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1941— № 4. — Б. 58—64;

197.     «Чўл ҳавоси» автори Ўткирга ва «Тўлқинлар» повести автори Ш. Холмирзаевга хат // Шарқ юлдузи.— 1964.—№ 3. — Б. 156.

198.     Шакл ва мундарижа // Тўпламда. Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.— Б. 401—404;

199.     «Шарқ юлдузи» журнали редакциясининг «Адабиётимизнинг 40 йиллик ривожланиш йўлида, Сизнингча энг муҳим монумент нимадан иборат?» деган саволига жавоби: Мақола // Шарқ юлдузи. — 1964.— № 7.— Б. 11-12;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т. 1968.— Б. 82—83; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971 — Б. 308—309;

200.     Шижоат ҳақида // Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т., 1968.—Б. 88—93; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971,—Б. 302—307;

201.     Янги йил режалари // Совет Ўзбекистони маданияти. — 1957.—2 янв.; Ўзбекистон маданияти. — 1966.— 24 дек.;

202.     Ўзбекистон ёзувчиларининг тўртинчи съездида сўзлаган нутқи// Ўзбекистон маданияти. —1958.—22 окт.;

203.     Ўрнимиз жанговар сафда / Ойбек, Уйғун, Ғ. Ғулом, К. Яшин, Зулфия, Шайхзода ва бошқа. // Ёш Ленинчи. — 1965.—1 июль.

204.     Ўтмишдан лавҳалар: Қори Ниёзий ҳақида хотиралар // Фан ва турмуш. — 1967.— № 8. — Б- 22—23;

205.     Қайғули хабар: М. Горький вафоти ҳақида / С. Айний, М. Усмонов, Шайҳзода, А. Қодирий ва бошқ. // Қизил Ўзбекистон. — 1936.—20 июнь.

206.     Қаламкашлар ўртасида амалий дўстлик бўлсин / Ойбек, Ғ. Ғулом, Шайхзода, Зулфия ва бошқ. // Қизил Ўзбекистон. — 1956.—21 окт.; Совет Ўзбекистони маданияти. — 1956.—24 окт.;

207.     Қўйин дафтардан// Қизил Ўзбекистон. — 1941. — 31 авг.;

208.     Ҳаёт қўшиғи: Маъруф Ҳакимнинг ҳикоялар тўплами ҳақида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати.— 1940.—№ 5- — Б. 103—112; Қизил Ўзбекистон. — 1940.— 27 сент.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т. 1968.— Б. 34—49;

209.     Ҳаёт ҳодисасидан бадиий тўқимага // Шарқ юлдузи. — 1965.— № 5. — Б. 140—148;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 314—328;

210.     Ҳақ сўз кучи // Қизил Ўзбекистон. — 1957.—10 сент.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор  А.  Асарлар:  6 томлик. Т. 6. Т., 1971—Б. 431—433.

211.     Ҳиндистон хотираларидан // Шарқ юлдузи. — 1961.—№ 5. — Б. 101—103;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. Т. 1968.— Б. 73—78; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971. Б. 187—191;

212.     Ҳозирги сатирамиз устида // Қизил Ўзбекистон. — 1929.—30 авг.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.— Б. 213—214;

213.     Ҳуснбузар // Ўзбекистон маданияти. — 1961 26 авг.;

 

ПУБЛИЦИСТИКАСИ

214.     Бебошчиликка чек қўйилсин: Америка босқинчиларининг Въетнам халқига кўрсатаётган жабр-зулмига қарши норозиликлар // Ўзбекистон маданияти. — 1965.—23 июнь.

                     Соавт.: Уйғун, К. Яшин, С. Азимов, Зулфия ва бошқ.

215.     Дўстлигимиз барқарор бўлади // Совет Ўзбекистони маданияти. — 1956.—3 март.

216.     Коммунизмнинг пахта хазинаси // Шарқ юлдузи. —1961.—№9.—Б. 116124;

217.     Кўнгилли меҳнат, чин умр // Нишондорлар. — Т., 1937.—Б. 125—130;

218.     Марҳабо дўстлар!: Ўзбекистондаги арман санъати ва адабиёти қатнашчиларига // Ўзбекистон маданияти. — 1961.—22 нояб.;

219.     Оқ йўл дўстлар! // Қизил Ўзбекистон. — 1957.— 31 март.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 430.

220.     Пахтакорнинг ҳар бир ютуғи: Ўзбекистон қишлоқ — хўжалик илғорларининг XIV қурултойида сўзлаган  нутқи // Қизил Ўзбекистон. — 1960.—20 февр.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 387—392;

221.     Табиатни ўзгартирмоқдамиз // Ленин учқуни.— 1952.31 дек.;

222.     Фахрланамиз: Юрий Гагариннинг космосга чиқиши муносабати билан // Қизил Ўзбекистон. — 1961.— 12 апр.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971—Б. 446.

223.     Чиркин мерос тугатилади: Ҳиндистон хотираларидан // Шарқ юлдузи. — 1961.—№ 5. — Б. 101—103;

224.     Чироқлар: 9 май — Ғалаба кунига атаб ёзилган мақола // Қизил Ўзбекистон. — 1945.—12 май; Саодат.— 1970,—№ 5. — Б. 11;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971 —Б. 427—429;

225.     Ўзбекистон ССР Олий Советининг мажлисларида депутат Абдулла Қаҳҳор нутқи//Қизил Ўзбекистон.— 1955.-10 март.;

226.     Қирқ қувонч: Салом ҳинд халқига // Қизил Ўзбекистон. — 1956.-10 март.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.— Б. 376—378;

227.     Қутлов // Ўзбекистон хотин-қизлари. 1962.— № 1. — Б. 21.

228.     Ҳаётий дўстлик / Ғ. Ғулом, К. Яшин, Уйғун, М. Шевердин, Зулфия ва бошқ. // Қизил Ўзбекистон.— 1953. —16 апр.;

 

ОЧЕРКЛАР

229.     Байроқ кетди / Элбек // Қизил Ўзбекистон. — 1935.1 нояб.;

230.     Бобоқул Афзалов // Тўпламда: Саккиз ботир. Т., 1943.—Б. 45—50;

231.     Ваъдалар шундай эди // Қизил Ўзбекистон. — 1944.15 нояб.;

232.     Гулистонда бир бўстон // Қизил Ўзбекистон. — 1957.7 апр.;

                     Тўпламда: Қаҳрамоннома. Т., 1957.— Б 15—20; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлнк. Т. 1, Т., 1967.—Б. 361—370;

233.     Дўрмон лочини // Қизил Ўзбекистон. — 1957.— 15 янв.; Ўқитувчилар газетаси. — 1957.—16 янв.;

                     Тўпламда: Қаҳрамоннома. Т., 1957.— Б. 20—26;

234.     Колхоз муваффақиятлари // Ўзбекистон шўро адабиёти. — 1933.— № 2. — Б. 34—37;

235.     Мактабдошлар // Гулхан. — 1957.—№ 9 — Б. 4—5;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 5. Т , 1971. —Б. 199—202;

236.     Мирзачўлда куз // Қизил Ўзбекистон. — 1948.— 21 нояб.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 139—146;

237.     Немисларнинг офати // Тўпламда: Саккиз ботир. Т., 1943.—Б. 27—32; Қаҳҳор А., Слетов В. Ўзбек баҳодирлари. М., 1944.— Б. 8—12;

238.     Оғриган тишнинг давоси омбир // Ўзбекистон хотин-қизлари. — 1954.— №9. — Б. 14—15;

239.     Социалистик Ўзбекистон // Қизил Ўзбекистон.— 1953.19 янв.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 195—198;

240.     Сўз Ғанишерга // Қизил Ўзбекистон. — 1948.— 11 дек.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т: 1. Т., 1967.—Б. 353—356;

241.     Тешик дастурхон // Қизил Ўзбекистон. — 1953,— 14 авг.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик, Т. 6. Т., 1971.—Б. 147—152;

242.     Чилдирмамизнинг садоси гиж-банг! // Қизил Ўзбекистон. — 1959.—5 дек.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т: 6. Б. 153—157;

243.     Чироқлар // Қизил Ўзбекистон. — 1945.—12 май.

244.     Юринг ошна, чўл қувлаймиз. // Қизил Ўзбекистон. — 1957.—3 март.;

                     Тўпламда: Қаҳрамоннома. Т., 1957. — Б. 12—15; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т: 1. Б. 357—360;

245.     Қирқ қиз // Қизил Ўзбекистон. — 1944.11 нояб.

246.     Ҳаётимиз жамоли // Совет Ўзбекистони. — 1966.10 июнь.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик, Т. 6. Т., 1971.—Б. 203—212;

 

ФЕЛЬЕТОНЛАР

247.     Барон Фон-Ринг // Қизил Ўзбекистон. — 1942.— 25 янв.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т: 1. Т., 1957.—Б. 265—267; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т: 1.Т., 1967.—Б. 371—374;

248.     Бизнинг мулоҳазаларимиз // Муштум. — 1958.— № 4. — Б. 3;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Қабрдан товуш: Фельетонлар. Т., 1961.— Б. 44—47; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 404—406;

249.     Бизнинг томондан ҳам бир қошиқ // Муштум.— 1927.—№ 5 (50).—Б. 7. («Норин шилпиқ» тахаллусида).

250.     Билдириш // Муштум. — 1924.—№ 9. — Б. 11. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

251.     Бир томчи-бир қошиқ // Муштум. — 1927.— № 14. — Б. 14. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

252.     Бир шофёрнинг хотира дафтаридан // Муштум.— 1958.—№ 10. — Б. 10; Тўпламда: Қаҳҳор А. Қабрдан товуш: Фельетонлар. Т., 1961.—Б. 52—55; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 135—138;

253.     Бо умиди худо нашав аҳмақ беҳаракат аз гужо расонад ҳақ // Муштум. — 1924.—№ 23. — Б. 4. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

254.     Бойлар мамлакатида деҳқонлар ҳоли: Ишчи батрак мактублари // Қизил Ўзбекистон. — 1926.—93 сонга илова. («Эркабой» тахаллусида).

255.     Бос тепкини // Қизил Ўзбекистон. — 1942.—30 июль; Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1985.—9 май;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Танла6ган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1956.—Б. 268—270; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967,— Б. 375—377;

256.     Бу билан қачон мулла бўламиз? // Янги Фарғона. — 1929.—27 дек.;

257.     Бунга эътибор қилиш керак. — Қизил Ўзбекистон. — 1925.—7 янв.; («Гулёр» таҳаллусида).

258.     Гап бошқа, иш бошқа // Қизил Ўзбекистон. — 1925.—13 май; («Гулёр» таҳаллусида).

259.     Давога шак йўқ // Муштум. — 1925.— № 6. — Б. 10; («Норин шилпиқ» тахаллусида).

260.     Домла Маҳмуджон домланинг қувланиши // Муштум. — 1929.—№ 4. — Б. 5. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

261.     Дунё қачон эркин нафас олажак? // Қизил Ўзбекистон. — 1942.—8 февр.;

262.     Жума куни уруш бўлармиш // Муштум. — 1929.— № 16, 17. — Б. 8. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

263.     Жумъачилар таърифида // Муштум. — 1926.— № 44. — Б. 5. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

264.     Иккининг бири // Қизил Ўзбекистон. — 1943. — 3 март.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1956.— Б. 271—272; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 378—379;

265.     Ишкал // Қизил Ўзбекистон. — 1941. — 12 окт.:

                     Тўпламда: Ғазаб қўшиқлари. Т., 1943.— Б. 86—90;

266.     Ишкал ишлар // Муштум. — 1934.—№ 21. — Б. 7. («Норин шилпиқ» тахаллусида).       

267.     Кални кал десанг ори келади // Янги Фарғона,— 1929.—25 дек.; («Ниш» таҳаллусида).

268.     Катта китобни варақлаб // Муштум. — 1953.— № 11. — Б. 3;

269.     Кел товуғим, тилло туғ: Кичик фельетон // Қизил Ўзбекистон — 1945.—26 авг.;

270.     Кимёгар // Муштум. — 1948. — № 8. — Б. 5;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Асарлар:  6 томлик   Т. 6.  Б. 123—126;

271.     Кўзача // Муштум. — 1958.— № 9. — Б. 6—7;

                     Тупламда: Қаҳҳор А. Қабрдан товуш: Фельетонлар. Т., 1961.— Б. 10—13; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 388—391;

272.     Мактуб // Қизил Ўзбекистон. — 1959.— 1 апр.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Қабрдан товуш. Т., 1961.—Б. 3—6; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т.  1. Т.,  1967.— Б. 383—385;

273.     Матбуот ва Фарғона ёшлари // Қизил Ўзбекистон. — 1925. —5 май.; («Гулёр» таҳаллусида).

274.     Мушкул // Қизил Ўзбекистон. — 1953.-30 авг.;

275.     Навбат ўзимизга // Янги Фарғона. — 1929.— 11 нояб.; («Норин шилпиқ» тахаллусида).

276.     Нутқ: Кичик фельетон // Қизил Ўзбекистон. — 1945.-16 сент.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.— Б. 276—278; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 том-лик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 407—410;

277.     Ошнасидан кечиб бегоналарга ёр-ёр // Янги Фарғона. — 1929.—22 нояб.; («Ниш» тахаллусида).

278.     Оқ ароқнинг қора иши // Қизил Ўзбекистон. — 1959.-12 апр.; Гулистон. — 1985.—№ 8. — Б. 6.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Қабрдан товуш: Фельетонлар. Т., 1961.— Б. 36—41; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.— Б. 400—403.

279.     Оғайнилар // Муштум. — 1939.—№ 19. — Б. 2.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.— Б 132; Қаҳҳор А. Қабрдан товуш: Фельетонлар Т., 1961. — Б. 26—30; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 395—398;

280.     Паранжига мотам // Муштум. — 1928.— № 5. — Б. 9. («Ниш» тахаллусида).

281.     Пес қилдим // Муштум. — 1924.—№ 22. — Б. 6. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

282.     Пора // Муштум. — 1957.—№ 9. — Б. 6.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Қабрдан товуш: Фельетонлар. Т., 1961.— Б. 7—8; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 386—387;

283.     Расанадлари басми? // Муштум. — 1928.— № 15. — Б. 7. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

284.     Саёҳат мошхўрдасидан бир чўмич // Муштум.— 1927.—№ 15. (60), — Б. 3. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

285.     Сарҳона: Кашандаларнинг хотира дафтаридан // Қизил Ўзбекистон. — 1958.—17 дек.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Қабрдан товуш: Фельетонлар. Т., 1961.— Б. 48—51; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 6. Т., 1971.—Б. 132—134.

286.     Тишлар қамашиб кетди-ку? // Муштум. — 1925.—№ 10. — Б. 14; («Мавлон куфур» тахаллусида).

287.     Торт тилингни, олифта йигит // Муштум. — 1924.—Б. 24; («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

288.     Умуман қарғиш ва олқишлар тўғрисида // Янги Фарғона. — 1929.—9 дек.; («Ниш» тахаллусида).

289.     Учрашганда // Муштум. — 1924.—№ 5. — Б. 7. («Яланг оёқ» тахаллусида).

290.     Уятчанг бирмунча куёвлар тўғрисида // Янғи Фарғона. — 1929.—23 дек.; («Ниш» тахаллусида).

291.     «Хи-хи...» // Қизил Ўзбекистон. — 1942.—15март.

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957.— Б. 273—275; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967.—Б. 380—382;

292.     Чечан бир киши юборинг // Муштум. — 1924.— № 21. — Б. 2—3; («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

293.     Чой, чилим, уйқу: Қишлоқ ҳангомаларидан // Муштум. — 1928.—№ 12. — Б. 3. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

294.     Чора // Янги Фарғона. — 1929,—11 дек.; («Ниш» тахаллусида).

295.     Чориқ кийганмисиз? // Янги Фарғона. — 1929.— 23 нояб.; («Ниш» тахаллусида).

296.     Чучук тил билан // Янги Фарғона. — 1929.—30 нояб.;

297.     Эртага шак // Янги Фарғона. — 1930.—3 февр.; («Ниш» тахаллусида).

298.     Эскилик дастидан дод! // Муштум. — 1959.— № 10.— Б. 10;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Қабрдан товуш: Фелъетонлар. Т., 1961.—Б. 56—60;

299.     Эшак кўприк // Қизил Ўзбекистон. — 1953.—27 июнь.

300.     «Янги йўл» газетасини танқид//Қизил Ўзбекистон. — 1925.—2 окт.; («Эркабой» таҳаллусида).

301.     Янги луғатлар // Муштум. — 1924.—№ 25. — Б. 6. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

302.     Янги шаҳарда // Муштум. — 1925. — № 16. — Б. 5. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

303.     Ўжар ошғанда // Муштум. — 1924.—№ 5.—Б. 7.      («Яланг оёқ тахаллусида).

304.     Ўз ғамим етмасмиди, мулла Мирфозил туйнукдан тушди // Муштум. — 1929.— № 2. — Б. 9. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

305.     Ўзинг шифо бер! // Муштум. — 1924,—№ 16. — Б. 2—3;

                     Тўпламда: Ҳийлаий шаръий: Кичик ҳажвий асарлар. Т., 1973.— Б. 76—77; («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

306.     Қаёққа борсанг шунинг ҳасрати // Муштум. — 1925.—№ 14.— Б. 17. («Мавлон куфур» тахаллусида).

307.     Қорнига илон кирди // Муштум. — 1925.—№ 4. — Б. 6. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

308.     Қуюшқон // Қизил Ўзбекистон. — 1956.—4 авг.;

                     Тўпламда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т: 1. Т, 1957.— Б. 279—285; Биз кимлардан куламиз? Т., 1957. — Б. 3—6; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967,— Б. 411—414;

309.     Қўқон хабарлари // Муштум. — 1924.— № 25.— Б.4. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

310.     Ғар қариса парихон бўлади // Муштум. — 1924.—№ 11. — Б. 6—7. («Норин шилпиқ» таҳаллусида).

311.     Ҳазилакам анқовлар тўгрисида // Янги Фарғона. — 1930.-12 янв.; («Ниш» тахаллусида).

312.     Ҳинд товуқ ва тулкилар тўғрисида // Янги Фарғона. — 1930.-21 янв.; («Ниш» тахаллусида).

313.     Ҳиқичоқ // Муштум. — 1958.—№. — Б. 3; Тўпламда: Қаҳҳор А. Қабрдан товуш: Фельетонлар. Т., 1967.— Б. 392—394; Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т.
1. Т., 1967,—Б. 392—394;

 

АБДУЛЛА ҚАҲҲОР АСАРЛАРИ РУС, СССР ВА ЧЕТ ЭЛ ХАЛҚЛАРИ ТИЛЛАРИДА

 

РУС ТИЛИДА

 

Алоҳида нашрлари

 

1944

314.     Богатыри узбеки: Сборник очерков.,— М., Воениздат., 1944.—95 с, ил.

 

1951

315.      Огни Кошчинара: Роман /Ред.: М. Шевердин; Авториз. пер. с узб. А. Садовского, С. Малашкина. — Т.: Госиздат., 1951.—332 с.

316.     Рассказы / Ил.: К. Чепраков. — Т.: Госиздат ЎзССР, 1951.-168 с, ил.; 1 л. портр. — (Декада узбекской литературы и искусства в Москве).

                     Содерж.: Воры. — Гранат. — Прозренне слепых. — Неудача Бакы-Мирзы. — Джанфиган. — Пучало. — Золотая звезда. — Асрор бобо. — Сииий конверт. — Кроватка. — Картина.

317.     Шелковое сюзане — На новой земле: Комедия в 3-х д.; 4-х карт. с эпилогом /Авториз. пер. с узб. Ю. Германа Б. Реста. — Т.: Гослитиздат ЎзССР, 1951.-169 с, ил. —  (Декада. ўзбекской литературы и искусства в Москве).

 

1952

318.     Шелковое сюзане — На новой зомле: Комедия в 3-х д., 4-х карт. с эпилогом /Авториз пер. с узб. Ю. Германа, Б. Реста. Реж. примечание Ю. Шмиткина. — М.: Госкультпросветиздат., 1952.—112 с. ил. и нот. — (Б-ка «Худож. самодеятельность». 41).

 

1953

319.     Прозрение слепых: Рассказы /Авториз. пер. с узб. М. Никитина. — М.: Правда, 1953.—48 с. — (Б-ка «Огонек», № 41).

 

1954

320.     Шелковое сюзане — На новой земле: Комедия в 3-х д., 4-х карт. с эпилогом /Авториз. пер. с узб. Ю. Германа, Б. Реста. Т.: Госиздат. УзССР,  1954. — 120 с, 6 л. ил.

 

1955

321.     Огни Кошчинара: Роман. — М.: Сов. писатель, 1955—298 с.

 

1956

322.     Огни Кошчинара: Роман  /Авториз. пер. с узб. А. Садовского, С. Малашкина. — М.: Сов. писатель, 1956—299 с. ил. — (Декада Ўзбекской литературы и
искусства в Москве).

 

1958

323.     Больные зубы: Комедия в 4-х дейст. /Авториз. пер. с узб. А. Кеслера. — М.; 1958—75 с.

 

1959

324.     Избранные произведения: В 3-х т. /Пер. с узб. Предисл. И. Боролиной. — М.: Гослитиздат., 1959.

                     Т. 1: Рассказы. 118 с.

                     Содерж.: Прозрение слепых. — Мастан. — Городской сад. — Больная. — Воры. — Гранаты. — Националисты. — Женщина, которая не попробовала кишмиша. — Два сапога — пара. — Откровение. — Годы. — Джанфиган. — Девушни. — Голубой конверт. — Старый Асраркул. — Тысяча одна жизнь. — Большевики.

                     Т. 2: Огни Кошчинара. Роман /Пер. А. Садовского, С. Малашкина. 299 с.

                     Т. 3: Навая земля — Шелковое сюзане: Комедия в 4-х д., с эпилогом /Пер. Ю. Герман, Б. Рест.; Больные зубы Комедия в 4-х д., с эпилогом /Пер. Е. Кеслер. 142 с, ил.

325.     Избранные произведения /Пер. с узб. Предисл. И. Боролиной. —  М.: Худож. лит., 1959.—530 с. 1 л. портр.

                     Содерж.: Рассказы: Прозрение слепых. — Мастон.— Городской сад. — Больная. — Воры. — Гранаты. — Националисты. — Женщина, которая не попробовала кишмиша. — Два сапога — пара. — Откровение. — Годы. — Джанфиган. — Девушки. — Голубой конверт.— Старый Асраркул. — Тысяча одна жизнь. — Большевики. —  Огни  Кошчинара: Роман. — Новая зелмя — Шелковое сюзане: Комедия в 4-х д., с эпилогом. — Больные зубы: Комедия в 4-х д., с эпилогом.

326.     Мираж: Роман /Авториз пер. О. Зив. — Т.: Гослитиздат ЎзССР, 1959.—279 с. — (Декада искусства и литературы УзССР).

327.     Птичка-невеличка: Повесть /Авториз. пер. с узб. К. Симонова. — Т.: Гослитиздат ЎзССР, 1959.-211 с— (Декада ўзбекской литературы и искусства в Москве).

328.     Птичка-невеличка: Повесть /Авториз. пер. с узб. К. Симонова. — М.: Гослитиздат., 1959.—83 с.

 

1960

329.     Рассказы / Пер. с узб.; Послесл. Т. Калякиной— М.: Худож. лит, 1960.-103 с. Содерж.: Прозрение слепых. — Мастон. — Городской сад. — Больная. — Воры. — Гранаты. — Националисты. — Женщина, которая не попробовала кишмиша. — Откровение. — Годы. — Джанфиган. — Девушки. — Старый Асраркул. — Тысяча одна жизнь. — Траур на свадьбе. — Большевики.

 

1961

330.     Птичка-невеличка: Повесть /Авториз. пер. с узб. К. Симонова. — М.: Сов. писатель, 1961.—227 с.

331.     Птичка-невеличка: Повесть /Авториз. пер. с узб. К. Симонова. — Калинин В. А. Суровое поле: Роман. — М.: Молодая гвардия, 1961.—390 с, 2 л. портр. — Б-ка избранных произведений советских писателей.  

 

1962

332.     Страх: Рассказы о прошлом /Пер. с узб. Ил. Ю. Зорькина. — Т.: Ёш гвардия, 1962—47 с., ил.

                     Содерж.: Страх. — Воры. — Гранат. — Больная.— Националисты. — Городской сад.

 

1965

333.     Птичка-невеличка: Повесть и Рассказы /Пер, с узб.; Послесл. И. Боролиной. — М.: Худож. лит., 1965— 319 с., ил.

                     Содерж.: Рассказы: Прозрение слепых. — Мастон.— Женщина, которая не попробовала кишмиша. — Больная. — Воры. — Гранаты. — Откровение. — Националисты. — Годы. Девушки. — Старый Асраркул. Тысяча одна жизнь. — Страх. —  Птичка-невеличка: Повесть.

 

1967

334.     Голос из гроба: Фарс в 3-х д., 7 карт. /Пер. К. Симонова. — М., 1967.—64 с.

335.     Птичка-невеличка: Повесть /Авториз. пер. К. Симонова; Послесл. В. Смирновой. — А. Мухтар.  Рождение: Роман /Авториз. пер. с узб. А. Пантилева; Послесл. М. Султановой, М. Протасовой. — М.: Известия, 1967.— 512 с, ил.— (Б-ка «Пятьдесят лет советского романа»)

 

1970

336.     Сказки о былом: Повесть /Пер. с узб. К. Симонова, К. Хакимова; Предисл. К. Симонова; Ил.: Ю. Н. Владимирова, Ф. Терлецкого. — М.: Сов. писатель, 1970.-152 с, ил.

 

1971

337.      Сказки о былом: Повесть /Г. Гулям. Озорник /Пер. с узб. Ил. И. Урманче. М.: Известия, 1971 — 319 с, ил. — Б-ка «Дружба народов».

 

1972

338.     Избранные произведения: В 3-х т. /Редкол.: С. Бородин и др. Сост.: Н. В. Владимирова. — Т.: Изд-во литературы и искусства им. Г. Гуляма,  1972—1974.

                     Т. 1: Рассказы и пьесы. 1972. 496 с.

                     Содерж.: Прозрение слепых. — Мастон. — Городской сад. — Неудача Бакы-Мирзы. — Воры. — Больная. — Гранат. — Знамение. — Два сапога — пара. — Человек искусства. — Националисты. — Учитель словесности. — Бывает же огорчения. — Свадьба. — Джанфиган. — Годы. — Этакий упрямец. — Дружки. — Диспут на том свете. — Бек. — Девушки. — Нажми на спусковой крючок. — Барон Фон-Ринг. — Синий конверт. — Старый Асраркул. — Хи-хи. — Одна из двух.— Жены. — История одной телеграммы. — Речь. — Кроватка. — Картина. — Говори Гакишер. — Тысяча одна жизнь. — Мертные слова. — Траур на свадьбе. — Икота. — Соображение по поводу. — Голос из бутылки. — Клевета, — Страх. — Кувшин. — Хвостатые люди. — Махалля. — Потухший вулкан. — Сияющие вершины.— Большевики.— Пьесы: Шелковое сюзане.— На новой земле. /Пер. К. Симонова. — Больные зубы /Пер. А. Кеслер. — Голос из гроба Пер. А. Наумова. — Милые мои матушки /Пер. А. Наумова. — Пояснительный словарь.

                     Т. 2: Павести. 1973. 384 с.

                     Содерж.: Сказки о былом /Пер. с узб. К. Симонова., К. Хакимова. — Птичка-невеличка /Пер. К. Симонова. — Любовь/Пер. Н. Аргуновой.

                     Т. 3: Романы. 1974. 512 с.

                     Содерж.: Мираж /Пер. В. Смирновой. — Огни Кошчинара /Авториз. пер. А. Садовского, С. Малашкина.— М. Кошчанов. Многогранный талант.

339.     Сказки о былом. — Птичка-невеличка. — Любовь: Повести /Ил. Б. Штин. Пер. с узб. Н. Аргуновой, К. Симонова, К. Хакимова. — Т.: Изд-во литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1973.—382 с.

 

1977

340.     Избранные произведения: В 2-х т. /Вступит. ст. К. Симонова; Сост.: К. Хакимов. — М.: Худож. лит., 1977.

                     Т. 1: Романы / Пер. с узб. 494 с.

                     Содерж.: Мираж /Пер. В. Смирновой. — Огни Кошчинара /Пер. А. Садовского, С. Малашкина.

                     Т. 2: Повести и Рассказы. 398 с.

                     Содерж.: Повести: Птичка-невеличка. — Сказки о былом. — Рассказы: Прозрение слепых. — Мастон. Городской сад. — Воры. — Больной. — Гранат. — Учитель словесности. — Джанфиган. — Девушки. — Синий конверт. — Старный Асраркул. — Большевики. — Страх.— Махалля. — Пояснительный словарь.

 

1982

341.     Комедии /Пер. с узб.; Коммент. Н. Дайреджиевой. — М.: Искусство. — 1982.—255 с, ил. 1 л. портр.

                     Содерж.; Шелковое сюзане — На новой земле /Пер. Ю. Германа, — Б. Реста. — Больные зубы /Пер. А. Кеслера. — Последний экземпляр /Пер. К. Симонова. — Милые мои матушки /Пер. А. Наумова. — Комментарий.          

 

1984

342.     Сказки о былом: Повести. — Т.: Изд-во литературы и искусства им. Г. Гуляма,  1984—320 с.

                     Содерж.: Сказки о былом /Пер. К. Симонова, К. Хакимова. — Птичка-невеличка  /Пер.  К.  Симомова.

 

ВАҚТЛИ МАТБУОТ ВА ТЎПЛАМЛАРДА БОСИЛГАН АСАРЛАРИ.

                    

П О Э З И Я

343.     Паутина // В сб.: Литература Узбекистана. М., 1937.—С. 15—17; Литературный Узбекистан: Альманах. Вып. 1. Т., 1934.—С. 211—215;

 

П Р О 3 А

344.     Асрор бобо: Рассказ /Пер. И. Киссена // Звезда Востока. — 1946.—№ 1—2, — С. 66—75; /Пер. А. Рахими // В кн.: Дружба народов: Кн.: 16. М.,  1947.— С. 99—106;  Каххар А. Рассказы. Т., 1951—С. 118—135;

345.     Больная: Рассказ /Пер. с узб. Н. Ивашева // Литература и искусства Узбекистана. — 1940.— № 4. — С. 45—47;

                     В сб.: Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. М., 1959.—С. 33—35; Каххар А. Избранные произведения. М., 1959.— С. 33—35; Каххар А. Рассказы. М., 1960.—С. 22—24; Каххар А. Страх: Рассказы о прошлом. Т., 1962.— С. 34—36; Каххар А. Птичка-невеличка: Рассказы и повесть. М., 1965.— С. 49—52; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972.— С. 45—47; Каххар А. Избранные произведения: В 2-х т. ; Т. 2. М., 1977.— С. 334—335;

346.     Большевики: Рассказ /Пер. с узб. К. Хантемирова // Звезда Востока. — 1958.—№ 4. — С. 101 — 104; Правда Востока. — 1967.—8 сент.;

                     В сб.: Ўзбекские Рассказы. Т., 1958.—С 10—15; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. М., 1959.— С. 109—114; Каххар А. Избранные произведения. М., 1959.—С. 109—114; Каххар А. Рассказы. М., 1960.— С. 94—99; Каххар А. Избранние произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972.—С. 271—277; Каххар А. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 2. М, 1977.— С. 373—378;

347.     Ботирали: Рассказ // Звезда Востока. — 1946. № 6.— С. 60—62;

348.     Взятка: Рассказ /Пер. В. Бирюлин // Звезда Востока. — 1962.—№ 12. — С. 39—40;

349.     Воры: Рассказ // Литература и искусства Узбекистана. — 1940—№ 6. — С. 16—17;

                     В сб.: Люди и Годы: Рассказы и очерки. Т., 1955.— С. 20—25; Каххар А. Рассказы. Т., 1951.—С. 5—13; Каххар А. Прозрение слепых: Рассказы. М., 1953.— С. 3—8; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. М., 1959— С. 36—39; Каххар А. Избранние произведения. М., 1959.—С. 36—39; Каххар А. Рассказы. М., 1960.— С. 25—28; Каххар А. Страх: Рассказы о прошлом. Т., 1962—С. 16—24; Каххар А. Птичка-невеличка: Рассказы и повесть. М., 1965.— С. 53—56; Гранат: Узбекские Рассказы. Т., 1967.— С. 26—29; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972.—С. 41—44; Каххар А. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 2. М., 1977.— С. 330—333;

350.     Гнезда наука: Рассказ // Советская литература народов Средней Азии. — 1973.—№ 1. — С. 3—13;

351.     Господь бог: Из книги «Сказки о былом» /Пер. и предисл. К. Симонова; Ил. Н. Воробьев // Литературная газета, — 1967.—13 сент.;

352.     Гранат: Рассказ // В сб.: Каххар А. Рассказы. Т., 1951.— С. 14—22;  Каххар А.  Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. М., 1959.— С. 40—45; Каххар А. Избранные произведения. М.,  1959.— С. 40—45; Каххар А. Рассказы. М., 1960.—С. 29—34; Каххар А. Страх: Рассказы о прошлом. Т., 1962.— С. 25—33; Каххар А. Птичка-невеличка: Рассказы и повесть. М., 1965.— С. 57—63; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972.— С. 48—53; Каххар А. Избранные произведения:
В 2-х т. Т. 2. М, 1977.— С. 336—341;

353.     Гурия: Рассказ /Пер. Н. Владамирова // Звезда Востока. — 1956.—№ 6. — С. 43—46;

354.     Два сапога — пара: Рассказ // Литература и искусства Узбекистана. —  1940—№ 5. — С. 84—89;

                     В кн.: Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. М., 1959.—С. 57—59; Каххар А. Избранные произведения: М., 1959.— С. 57—59; Каххар А. Избранные произведения:  В 3-х т. Т.  1. Т.,  1962.—С. 60—62;

355.     Два чинара: Роман // Звезда Востока. — 1947.— № 1. — С. 4—19; 23; — № 2. — С. 5—8; Главы из романа // Литературный Ташкент: Альманах № 2. Т., 1947.— С. 3—36;

356.     Джанфиган: Рассказ // Литература и искусства Узбекистана: Кн. 3. Т., 1940.—С. 23—25;

                     В кн.: Каххар А. Рассказы. Т., 1951.—С. 54—62; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. М, 1959.— С. 72—76; Каххар А. Избранные произведения. М., 1959,—С. 72—76; Каххар А. Рассказы. М., 1960.— С 58—62; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т Т. 1. Т, 1972.— С. 80—83; Каххар А. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 2. М., 1977.— С. 346—349;

357.     Дырявый камень: Рассказ /Пер. Н. Владимирова; Ил. Г. Алимов // Наука и религия — 1967— С. 64—66;

358.     Женщина, которая не попробовала кишмиша: Рассказ // Литературный Узбекистан: Кн. 3. Т., 1967.— С. 124—127; Каххар Е. Избранные произведения: В 3-х
т. Т. 1. М., 1959.— С. 50—56; Каххар А. Избранные
произведения. М, 1959.— С. 50—56; Каххар А. Рассказы. М., 1960.— С. 39—45; Каххар А. Птичка-невеличка:
Рассказы и повесть. М., 1965.— С. 21—48;

359.     Золотая звезда: Отрывок из повести /Пер. с узб. М. Салье // Литературный Ташкент: Альманах. № 1. Т., 1945.— С. 17—23; Каххар А. Рассказы. Т., 1951.— С. 111—117;

360.     Зыбка: Рассказ /Пер. с узб. А. Рахими, Н. Ивашева // Звезда Востока. — 1946.— № 1—2, — С. 46—49;

                     В кн.: Дружба народов: Кн. 16. М., 1947.— С. 91—99;

361.     Картина: Рассказ /Пер. А. Садавокого, Н. Ивашева // Звезда Востока. — 1948.— № 4. — С. 43—48;

                     В кн. Каххар А. Рассказы. Т., 1951.— С. 153—166; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972.— С. 175—179;

362.     Кувшины: Рассказ /Пер. Л. Ленч // Крокодил.— 1959— № 18. — С. 7.

                     В кн.: Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т., Т. 1. Т., 1972.— С. 226—230;

363.     Лицемер: Рассказ // Литература и искусства Узбекистана. — 1940.— С. 84—89;

364.     Любовь: Повесть /Пер. Н. Аргунова // Звезда Востока. — 1972.— № 11. — С. 11—48;

                     В  кн.: Каххар А. Избранные произведения: В  3-х т. Т. 2. Т., 1973.— С. 317—379; Каххар  А.  Повести. Т., 1973.— С. 317—379;

365.     Махалля: Рассказ /Авториз. пер. Султановой М., Наумова А. // Литературная газета, 1964.—8 авг.; Комсомолец Узбекистана. — 1968—10 июля; Сов. Эстония.— 1968.-16 июня.; Звезда Востока, — 1968.— № 6. — С. 124—127; Ленинабад. правда. — 1968.—6 авг.;

                     В кн.: Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т 1 Т. 1972.— С. 238—243; Каххар А. Избранные произведения: В 2-хт. Т. 2. М., 1977.— С. 388—393;

366.     Мираж: Роман /Авториз. пер. О. Зив // В кн.: Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 3. Т., 1974— С. 3—269; Каххар А. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 1. М., 1977.— С. 13—232;

367.     Неудача Бакы-Мирзы: Рассказ /Пер. М. Никитина // Звезда Востока. — 1951.— № 2. — С. 99—106;

                     В кн.: Каххар А. Рассказы. Т., 1951.— С. 43—53; Каххар А. Прозрение слепых: Рассказы. М., 1953.— С. 35—43; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972.— С 33—40;

368.     Огни Кошчинара: Роман /Авториз. пер. А. Садовского, С. Малашкина. — В кн.: Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 2. М., 1959—277 с; Каххар А. Избранные произведения: М., 1959.— С. 116—394; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 3. Т., 1974.— С. 270—505; Каххар А. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 1. М., 1977.— С. 233—490;

369.     Откровение: Рассказ // Литература и искусства Узбекистана. — 1940.— № 5. — С. 84—89;

                     В вн.: Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1959.— С. 60—66; Каххар А. Избранные произведения. М., 1959.— С. 60—66; Каххар А. Рассказы. М., 1960.— С. 46—52; Каххар А. Птичка-невеличка: Рассказы и повесть. М., 1965.— С. 68—74;

370.     Письмоводитель: Рассказ // Литературный Узбекистан. — 1955.— № 3- — С. 127—129; 136;

371.     Прозрение слепых: Рассказ /Пер. Г. Хантемировой, М. Никитина // Звезда Востока. — 1951.— № 2  — С 86—98;

                     В кн.: Каххар А. Рассказы. Т., 1951.— С. 23—42; Каххар А. Прозрение слепых: Рассказы. М., 1953.— С. 8—23; Люди и годы: Рассказы и очерки. Т., 1955.— С. 3—19; Узбекские Рассказы. М., 1958.— С. 22—29; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т- Т. 1. Т., 1959.—С. 15—21; Каххар А. Избранные произведения. №., 1959.— С. 15—21; Каххар А. Рассказы. М., 1960,— С 3—10; Каххар А. Птичка-невеличка: Рассказы и повесть. М., 1965. — С. 3—11; Гранат: Узбекские Рассказы. Т., 1967.— С. 11—26; В семье великой: Рассказы советских писателей. Т. 1. М., 1972.— С. 119—124; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972.— С. 5—20; Птица счастья: Сборник рассказов писателей Ўзбекистана. М., 1975.— С. 8—15; Советокий рассказ. Т. 1. М., 1975,— С. 255—260; Каххар А. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 2- М., 1977,— С. 313—318;

372.     Птичка-невеличка: Повесть /Авториз. пер. К. Симонова // Звезда Востока. — 1959.— № 1. — 3—67; — № 2. — С. 12—70; — Знамя. — 1959.—№ 2. — С. 3— 66; — № 3. — С. 7—64; Главы из повести // Литературная газета. — 1959.—1 янв.; Правда Востока. — 1959.— 1 янв.; Огонек. — 1959. — № 7. — С. 9—12;

                     В кн.: Каххар А. Птичка-невеличка: Рассказы и повесть. М., 1967. — С. 115—318; Каххар А. Птичка-невеличка. М., 1967. — С. 3—206; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 2. Т., 1973.— С. 120—316; Каххар А. Повести. Т., 1973. — С. 119—316; Каххар А. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 2. М., 1977. — С. 7— 199; Сказки о былом. Т., 1984. — С. 120—318;

373.     Путь преступника: Рассказ // Литературный Узбекистан. Т., 1934. — С. 229—253;

374.     Сияюшие вершины: Рассказ /Пер. Д. Рашиди // Звезда Востока. — 1967. — № 8. — С. 22—28;

                     В кн.: Каххар А. Избранные произведения: В 3-х Т.Т. 1. Т., 1972. — С. 264—270.

375.     Сказки  о былом: Повесть /Пер. К. Симонова, К. Хакимова // Дружба народов. — 1970. — № 6. — С. 130—185;

                     В кн.: Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 2. Т., 1973. — С. 7—119; Каххар А. Т., 1973, — С. 5— 118; Каххар А. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 2. М., 1977. — С. 200—311; Избранные страницы: 1939— 1979. Т. 1. М, 1978. — С. 238—258; Сказки о былом. Т., 1984. — С. 3—119;

376.     Старый Асраркул: Рассказ /Пер. И. Киссена, Т Калякиной // В кн.: Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. М., 1959. — С. 86—100; Каххар А. Избранные произведения. М., 1959. — С. 86—100; Каххар А.   Рассказы.   М.,   1960. — С.  67—81;   Каххар А. Птичка-невеличка: Рассказы и повесть. М., 1965. — С-88—102; Гранат: Узбскские Рассказы. Т., 1967. — С. 29— 43; Вставай, страна огромная... Рассказы о Великой Отечественной Войне. Т. 1. М., 1969. — С. 349—363; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972— С. 123—136; Каххар А. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 2. М., 1977. — С. 359—372;

377.     Страх: Рассказ /Пер. А. Рахими // Литературная   газета. —  1961. — 7   марта; Звезда Востока. — 1962. — № 4. — С. 7—12;

                     В кн.: Каххар А. Страх: Рассказы о прошлом. Т., 1962. — С. 3—15; Каххар А. Птичка-невеличка. Рассказы и повесть. М., 1965. — С. 111 — 114; Гранат: Узбекские Рассказы. Т., 1967. — С. 43—51; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972. — С. 21—225; Каххар А. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 2. М., 1977. — С. 379—387;

378.     Траур на свадьбе: Рассказ /Пер. Г. Калиновского // Звезда Востока. — 1958. — № 4. — С.  104—106;

                     В кн.: Узбекские Рассказы. Т., 1958. — С. 15—18; Каххар А. Рассказы. М., 1960- — С. 90—93; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972. — С. 199—202;

379.     Тысяча одна жизнь: Рассказ /Пер. А. Рахими, Ю. Нагибин // Звезда Востока — 1957. — № 9. — С. 23—27;

                     В кн. Узбекские рассказы. Т., 1958. — С. 5—10; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. М., 1959.— С. 101—108; Каххар А. Избранные произведения. М., 1959. — С. 101 — 108; Каххар А. Рассказы. М., 1960. — С. 82—89; Каххар А. Птичка-невеличка: Рассказы и повесть. М., 1965. — С- 103—110; Каххар А. Избранные произведения:  В 3-х т. Т.  1- Т.,  1972. — С.  189—195;

380.     Упрямец: Рассказ /Пер. Н. Ивашева // Звезда Востока. — 1946. — № 4—5, — С. 101.

381.     Черные дела белой водки: Рассказ /Пер. Г. Алимухамедова. — Звезда Востока. — 1962. — № 12. — С. 40—42;

                     В кн.: И смех, и слезы. Сатира и юмор. Т., 1966.—С. 5—8.

 

Д Р А М А Т У Р Г И Я С И

382.     Больные зубы. Комедия в 4-х д., 7 карт. /Пер. Б. Реста // Звезда Востока. — 1958. — № 6. — С 3—39;

                     В кн.: Ўзбекская драматургия. Т. 2. Т., 1958. — С. 59—114; Ўзбекская советская драматургия. М., 1958. — С. 263—316; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х Т. Т. 3. М, 1959. — С. 81 — 140; Каххар А. Избранные произведения. М., 1959. — С. 471—527; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972. — С. 359—416; Каххар А. Комедии. М., 1982. — С. 82—144; /Пер. А. Кеслера.

383.     Голос из гроба // Звезда Востока. — 1967. — № 4. — С. 38—68;

                     В кн.: Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972. — С. 417—448.

384.     Милые мои матушки: Комедия в 3-х д., /Пер. с узб. А. Наумова // Звезда Востока. — 1971. — № 11.— С 67—93;

                     В кн.: Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 1. Т., 1972. — С. 449—493; Каххар А. Комедии. М., 1982. — С. 198—245;

385.     На новой земле — Шелковое сюзане: Комедия е 3-х д., 4-х карт. с эпилогом /Пер. Ю. Германа, Б. Реста // Звезда Востока. — 1951. — № 6. — С. 59—114; Социалистический Узбекистан. — 1952. — № 4. — С. 15— 40; Звезда. — 1952. — № 3. — С. 3—36;

                     В кн.: Драматургия Узбекистана. Т., 1951. — С. 115—182; Узбекская советская драматургия. М., 1951.— С- 221—288; Узбекская драматургия. Т. 1- Т., 1958. — С. 159—224; Каххар А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 3. М., 1959. — С. 3—80; Каххар А. Избранные произведения. М., 1959. — С. 395—470; Каххар А. Комедии. М„ 1982. — С- 395—470; В родном краю. М., 1955. — С. 119—181; Пьесы советских писателей. Т. 1. М., 1956.— С. 231—296; Каххар А. Избранные произведения В 3-х т. Т. 1. Т., 1972. — С. 265—340;

 

АДАБИЁТШУНОСЛИК.

АДАБИЙ—ТАНҚИДИЙ МАҚОЛАЛАР.

АДАБИЙ АЛОҚАЛАР.

386.     Активностъ писателя // Дружба народов. — 1967. — № 9. — С 255—258;

387.     Ближе к современности // Литературная газета. — 1955. — 5 апр.;

388.     Большая школа // Правда Востока. — 1952.— 4 марта.

389.     Большое сердце; О творчестве Н. Погодина // Литературная газета. — 1962. — 22 сент.;

390.     Вдохновляюший пример творческого труда /Г.  Гулям, Айбек и др. // Правда Востока. — 1953. 9 сент.;

391.     Вечная жизнь // Звезда Востока. — 1953. — 3. — С. 7—8;

392.     Гений нашего века: М. Горький // Правда Востока. — 1936. — 21 июль. 

393.     Главная полка // Звезда Востока. — 1963. —№ 11. — С. 18—19;

394.     Главное в литературе — правда жизни // Труд 1954.     — 19 дек.;

395.     Говорят делегаты. Ответы на анкету ред. журнала «Звезда Востока» Г. Гуляма, К. Яшена, Уйгуна, Зульфии и др. // Звезда Востока. — 1966. — № 11. —
С. 5—11;

396.     Ждем оценки своего труда: На декаде узб. лит-ры и искусства в Москве // Хорезм. правда. — 1951.— 20 нояб.;

397.     Животворный источник: К декаде узб. лит-ры и искусства в Москве // Правда Востока. — 1959. — 14 февр.;

398.     Заботы десятой музы. Проблемы художеств. перевода // Литературная газета. —  1962. — 17 мая.

399.     За вдохновенное мастерство! // Литературная газета. — 1959. — 12 мая.

400.     За высокий уровень мастерство: К открытию III съезда писателей СССР // Комсомолец Узбекистана. — 1959. — 19 мая.

401.     Итоги второго съезда советских писателей и задачи литераторов Узбекистана // Звезда Востока. — 1955. — № 4. — С. 3—15;

402.     Изучать жизнь, повышать мастерство; Задачи писателей Узбекистана // Правда Востока. — 1955. 13 марта.

403.     Катта раҳмат, Москва!: О развитии узбекской литературы к итогам декады Узбекской литературы и искусства в Москве // Литературная газета. — 1959. — 24 февр.;

404.     Коротко о себе // В кн.: Советские писатели: Автобиографии в 2-х т. Т. 1. М, 1959. — С. 540—545;

405.     Литература и язык: Ответы на анкету «Вопросы литературы». — 1967. — № 1. — С. 114—119;

406.     Любимый писатель // Правда Востока. — 1959.— 10 апр.;

407.     Мой первый учитель // Звезда Востока. — . 1952. — № 3. — С. 81—84;

408.     Народный трибун: К 70 летию со дня рождения Хамзы // Правда Востока. — 1961. — 11 февр.;

409.     Нельзя сказать себе. «Я научился писать...»: Интервью писателя // Ташкентская правда. — 1966. — 16 сент.;

410.     О творческом взаимодействиях и взаимовлиянии различных видов искусства // Вопросы литературы. — 1964. — № 3. — С. 57—59;

411.     От жизненного факта к художественному вымыслу // Вопросы литературы. — 1965. — № 1. — С. 166—178;

412.     Память сердца /Г. Каирбеков. Голос степного колокола... // Дружба народов. — 1966.  — № 3. — С. 242—245;

413.     Певец свободы, трибун, революции: Высказывания деятелей литературы /Айбек,  Г. Гулям, С. Бородин // Сырдарьинская правда. — 1979. — 7 марта.

414.     Певец страданий и победы // Правда Востока.— 1936. — 21 июня.

415.     Поэт, трибун, гражданин: Статьи // Правда Востока. —  1979. — 28 сент.; — Содерж.: Л.  Каюмов. Глашатай революции. — К. Яшин и др. Слово о Хамзе.

416.     Речь Абдуллы Каххара // Правда Востока. — 1955. — 30 марта.

417.     Речь на Втором Всесоюзном съезде советских писателей // Литературная газета. —  1954. — 28 дек.; В кн.: Стенографический отчет 2-го Всесоюзного съезда советских писателей. М., 1956. — С. 272—275;

418.     Смелость созидателей: Заметки писателя // Литературная газета. — 1963. — 15 июня.

419.     Содружество муз // Вопросы литературы: — 1964. — № 3. — С. 57—59;           

420.     Соринка в глазу: Критич. заметки писателя о советской литературе // Литературная газета. — 1961.— 22 авг.;

421.     Стремлясь к великой цели // Литературная газета. — 1957. — 5 сент.;

422.     Талант  — собственность народа  // Литературная газета. — 1965. — 7 авг.;

423.     Уроки нашего учителя // Правда Востока. — 1965. — 23 мая.; Литературная газета. — 1965. — 23 мая;

 

ПУБЛИЦИСТИКАСИ

424.     В гостях у друзей // Сов. культура. — 1956. — 10 марта.

425.     В дружной семье // Правда Востока. — 1956— 1 янв.;

426.     Во имя укрепления дружбы между народами // Правда Востока. — 1956. — 29 февр.;

427.     Из речи на XIV курултае передовиков сельского хозяйства Узбекистана // Правда Востока. — 1960.—20 февр.;

428.     Нельзя погасить солнце // Литературная газета. — 1953. — 12 март.;

429.     Нерушимое братство народов // Красная звезда. — 1952. — 31 окт.;

430.     О времени и о себе // Вечерний Ташкент. — 1967. — 8 сент.;

431.     От всего сердца:  К неделе узбекской литературы в Армении // Литература Армении. —  1962. 10. — С. 4.

432.     С партией вперед к коммунизму // Правда Востока. — 1953. — 11 марта.

433.     Так и будет! О проекте Праграммы КПСС // Правда Востока. — 1961. — 3 авг.;

434.     У индийских друзей: О поездке Ўзбекских деятелей искусства в Индию // Социалистический Узбекистан. — 1956. — № 5. — С. 13, фото.

 

ОЧЕРКЛАР

435.     В предверии двадцать первого съезда КПСС // Правда Востока. — 1958. — 6 нояб.;

436.     Погоним степь, дружище! /Пер. Г. Меликянца // В сб.: Обновленная земля: Стихи и очорки о Мирзачуле Т., 1957. — С. 4—7;

437.     Цветник в саду /Пер. Г. Меликянца // В сб.: Обновленная земля: Стихи и очерки о Мирзачуле Т 1957. — С. 8—12;

 

СССР ХАЛҚЛАРИ ТИЛЛАРИГА ТАРЖИМА ҚИЛИНГАН АСАРЛАРИ

 

А Р М А Н   Т И Л И Д А

438.      Голубой конверт. Рассказ /Пер. А. Саргсян— Ереван: Айастан, — 1972. — 153 с.

439.     Птичка-невеличка: Повесть. — Ереван: Армянгосиздат., 1961. — 220 с.

440.     Птичка-невеличка: Повесть. — Ереван: Госиздат., Арм. ССР, 1961. — 258 с.

 

Б Е Л О Р У С    Т И Л И Д А

441.     Большевики:   Рассказ  /Пер. М.  Ткачева   // Беларусь. — 1966. — № 5. — С. 11 — 12;

442.     Картина: Рассказ /Пер. М. Ракитный // Беларусь. — 1972. — № 6. — С. 12—14;

443.     Сияющие вершины: Рассказ /Пер. А. Мардвилка // Плымя. — 1967. — № 5. — С. 88—95;

444.     Тысяча одна жизнь: Рассказ // Литература и мастацства. — 1967. — 6 июня.

 

ГРУЗИН   ТИЛИДА

445.     Узбекские рассказы. — Тбилиси; Литература да Хеловнеба, 1965. — 331 с.

                     Примеч.: Каххар А. Рассказы. — С. 17—37;

 

ЛАТИШ   ТИЛИДА

446.     Годы. Избранное /Послесл. И. Боролиной; Пер. с рус. Бусе Н., И. Качевска, М. Приедниеце; Ил. Г. Элер. — Рига: Лиесема, 1972. — 291 с.

447.     Птичка-невеличка: Избранные рассказы. Повесть /Пер. с рус Н. Бусе, и др. Послесл. И. Боролиной. — Рига: Лиесема, 1972. — 292 с., ил.

448.     Тешикташ: Отрывок из автобиогр. повести «Сказки о былом» /Пер. Р. Вилип // Карогс. —  1972. — № 11. С. 47;

 

ЛИТВА    ТИЛИДА

449.     Птичка-невеличка: Отрывок из повести /Пер. Д. Шлипоберские // Тисса Правда. —  1959. — 1516 февр.;

450.     Птичка-невеличка:       Повесть. Вильнюсь; Гослитиздат., 1962. — 170 с.

451.     Птичка-невеличка:       Повесть. — Вильнюсь: Райде, 1962. — 279 с.       

 

МОЛДАВАН   ТИЛИДА

452.     Птичка-невеличка: Повесть /Пер. А. Липкан; Послесл.: В. Смирновой. — Кишинев: Картя Молдованяска, 1970. — 370 с. — (Б-ка для всех № 9.)

 

МОРДОВ-ЭРЗЯ    ТИЛИДА

453.     Гранаты: Рассказ /Пер. Т. С. Кириллова. — Сятко, 1968. — № 4. — С. 41—44;

 

ОЗАРБАЙЖОН  ТИЛИДА

454.     Огни Кошчинара: Роман /Пер. М. Миркишиева. Азарнашр., 1969. — 300 с.

455.     Огни Кошчинара: Роман /Пер.М. Миркишиева. — Боку: Язычи, 1979. — 300 с.

456.     Траур на свадьбе: Рассказ / Пер.  В. Алиева // Адабият ве инчасанат. — 1968. — 6 июня.

457.     Тысяча одна жизнь: Рассказ /Пер. И. Иброхимова. — Азарбайжан. — 1959. — №  12. — Т. С. 97—101;

 

ТАТАР  ТИЛИДА

458.     Птичка-невеличка: Отрывок из повести /Пер. X. Яхин // Совет эдебияти. — 1959. — № 2. — С. 36—42;

459.     Птичка-невеличка: Повесть. — Уфа; Таткнигиздат., 1962. — 170 с.

 

ТОЖИК   ТИЛИДА

460.     Былые сказки /Сост. и пер. К. Каххаровой. — Душанбе: Ирфон, 1973. — 195 с, ил.

461.     Гранат: Рассказ // Занони Точикистон. — 1960. — № 12. — С. 8—9;

462.     Женщины: Рассказ /Пер. А. Джумабай // Садои шарқ. — 1972. — № 1. — С. 73—83;

463.     Любовь: Отрывок из повести /Пер. Дж. Икрами // Садои шарқ. — 1968. — № 8. — С. 25—31;

464.     Отражение на зеркале: Рассказ /Пер. Н. Хакима // Комсомоли Точикистон. — 1968. — 11 сент.;

465.     Повести и рассказы /Сост. и пер. К. Каххаровой. — Душанбе: Ирфон, 1980. — 268 с., ил.

466.     Птичка—невеличка: Отрывок из повести / Пер. С. Шараф // Точикистони Совети. —  1959. — 15 февр.;

467.     Птичка-невеличка: Повесть /Пер. В. Асрори. — Душанбе: Таджикгосиздат., 1962. — 168 с.

468.     Рассказы. — Сталинабад: Таджикгосиздат., 1960. — 194 с.

469.     Сверкающие вершины: Рассказ /Пер. Ш. Сабир // Садои шарқ. — 1966. — № 12. — С. 78—84;

470.     Упоминание добром возраждает имя // Точикистони Совети. — 1966. — 27 февр.;

 

Т У В И Н   Т И Л И Д А

471.     Птичка-невеличка: Повесть /Пер. с рус. С. Тамба. — Кызыл: Тувкнигоиздат., 1962. — 251 с

 

ТУРКМАН   ТИЛИДА

472.     Вор: Рассказ /Пер. А. Сопиев // Эдебият ва сунгат. — 1967. — 17 мая

473.     Женщина, которая не попробовала кишмиша: Рассказ /Пер. Т. Калякина /Ашхабад. — 1962. — КН. 6. — С. 10—13;

474.     Пеночка: Отрывок из повести /Пер. Д. Ахмамедов // Совет эдебияти. — 1963. — № 4. — С. 74—86;

475.     Прозрение слепых: Рассказ /Пер. Б. Сагатова // Эдебият ве сунгат. — 1982. — 14 мая.

476.     Птичка-невеличка: Повесть /Пер. Д. Ахмамедов. — Ашхабад: Туркменгосиздат., 1962. — 160 с.

477.     Черные дела белой водки: Рассказ /Пер. Б. Джутдиев // Совет Туркменистаны. — 1967. — 8 мая.

 

У Й Ғ У Р   Т И Л И Д А

478.     Огни Кошчинара: Роман /Пер. Н. Мухитдинов — Т.: Правда Востока, 1955. — 368 с,

479.     Подниматься: Отрывок из романа /Пер А. Баховитдинов. — Т.: Ўздавнашр., 1937. — 518 с.

480.     Рассказы. — Т.: Правда Востока, 1950. — 164 с

481.     Рассказы. — Т.: Уздавнашр.,  1957. — 42 б.,

482.     Рассказы. — Алма Ата: Казгослитиздат., 1961 — 131 с.

483.     Шелковое сюзане: Комедия в 4-х д. /Пер. С. Лутфуллин. — Т.: Правда Востока,  1955. — 126 с, ил.

 

У К Р А И Н   Т И Л И Д А

484.     Птичка-невеличка: Повесть. — Киев: Молодь, 1959. — 160 с.

485.     Птичка-невеличка: Повесть /Пер. В. Гнатовский; Ил. И. В. Вовченко. — Киев: Молодь, 1960. — 184 с, ил.

486.     Избранное /Авториз. пер. с узб. — Киев: Худож. лит., 1959. — 399 с.

487.     Сказки о былом: Повесть. — Огни Кошчинара: Роман /Пер. с рус. В. Гнатовский; Предисл. Л. Каюмова; Ил. И. З. Мартьянов. — Киев: Днепро, 1974. — 376
с, ил. — Сокрови
щница братских литератур.

488.     Шелковое сюзане — На новой земле: Комедия в 3-х д., с эпилогом /Пер. с рус А. Головка. — Киев; Мистецство, 1952. — 103 с, ил.

 

Ч Е Ч Е Н   Т И Л И Д А

489.     Птичка-невеличка: Повесть. — Грозный Чеченоингуш кн. изд., 1964. — 212 с.

 

Қ О Р А Қ А Л П О Қ    Т И Л И Д А

490.     Женщины: Рассказ /Пер. А.  Генжабаев // Амударья. — 1963. — № 9. — С. 69—79;      

491.     Махалля: Рассказ /Пер. А. Бердишев // Жас Ленинши. — 1966. — 27 сент.;

492.     Золотая звезда: Повесть /Пер. А. Алиев // Амударья. — 1965. — № 6. — С. 74—86; — № 7. — С. 95— 108;

493.     Сказки прошлого: Повесть и рассказы /Пер. А. Худайберганов. — Нукус: Қарақалпақстан, 1972.— 478 с.

494.     Подготовка Хамроева: Рассказ /Пер. О. Доспанов // Совет Қарақалпақстани- — 1968. — 1 июня.

495.     Птичка-невеличка: Повесть. — Нукус, 1962. — 171 с.

496.     Птичка-невеличка: Повесть // Амударья. 1961. — № 1. — С. 43—61; — № 2. — С. 27—68; — 1960. — 12. — С. 36—46;

497.     Птичка-невеличка: Повесть. — Нукус: Каракалпакгиз., 1962. — 171 с. — Декада каракалп. лит-ры и искусства в Ташкенте.

498.     Сказки о былом: Повесть // Амударья. — 1967.— № 1. — С. 69—86; — № 2. — С. 62—83; — № 3. — С. 84—107;

 

ҚИРҒИЗ  ТИЛИДА

499.     Дедушка Асраркул: Рассказ /Пер. А. Камилов // Киргызстан маданияти. — 1974. — 22 авг.;

 

ҚОЗОҚ   ТИЛИДА

500.     Анар: Рассказ /Пер. О. Сейлхана. — Алма-Ата; Казгослитиздат., 1961. — 122 с.

501.     Больные зубы: Комедия в 4-х д., /Пер. с рус. К. Мухамеджанова // В сб.: Наша сцена. № 13. Алматы, 1959. — С.  15—71; — Жулдыз. —  1958. — № 5. — С. 61—82;

502.     Вор: Рассказ /Пер. А. Оспанов // Қазақ адабияти. — 1960. — 23 сент.;

503.     Голос из гроба: Фарс в 3-х д., 7 карт. /Пер. К. Сейдаханова // Қазақ. адебиети. — 1962. — 15 май.

504.     Дерзкий: Рассказ // Қазақ адабиети. — 1960.— 15 сент.;

505.     Кровать: Рассказ // Южный Казахстан. 1962. — 7 окт.;

506.     Кто виноват? Рассказ // Қазақ адебиети, — 1959. — 11 дек.;

507.     Мастан: Сборник рассказов. — Т.: Азмамабаспа, 1936. — 47 с.;

508.     Мир обновится: Рассказы /Пер. Д. Исхакова.— Т.: Госиздат УзССР, 1934. — 68 с.

509.     На новой земле: Комедия в 3-х д., 4-х карт. с эпилогом. — Алма-Ата, 1952. — 112 с.

510.     Птичка-невеличка: Повесть. — Алма-Ата: Казгослитиздат., 1959. — 161 с.

511.     Село: Повесть /Пер. Д. Исхаков. — Т.: Узгиз., 1934, — 46 с.          

512.     Село: Повесть /Пер. с. узб. Э. Сатиболдиев; Ил. Д. Безрукова. — Алма-Ата: Худож. лит., 1960. — 160 с.

513.     Тысяча одна жизнь: Рассказ // Социалистик Казахстан. — 1962. — 15 мая.

 

Э С Т О Н    Т И Л И Д А

514.     Птичка-невеличка: Повесть /Послесл. и пер. с рус. В. Вент. — Таллин: Эстгосиздат., 1960. — 314 с.

515.     Современные девушки: Рассказ /Пер. Н. Кунингас // Пярну коммунист. — 1969. — 21 июня.

516.     Страх: Рассказ /Пер. Н. Луйк. — Серп и вазар. — 1968. — 21 июня.

 

ЧЕТ ТИЛЛАРГА ТАРЖИМА ҚИЛИНГАН АСАРЛАРИ

 

АРАБ ТИЛИДА

517.     Прозрение слепых: Рассказ // В сб.: Солнце над барханами: Сборник произведений писателей Средней Азии и Казахстана. — М., 1967. — С. 48—50;

 

БЕНГАЛ ТИЛИДА

518.     Махалля: Рассказ // В сб.: При свете дня: Рассказы писателей народов СССР. — М., 1967. — С. 293— 311;

 

БОЛГАР ТИЛИДА

519.     Птичка-невеличка: Повести /Пер. Р. Тренкова.— София: Народна культура, 1971. — 200 с.

520.     Птичка-невеличка: Повесть /Пер. Р. Тренкова. — София: Народна культура, 1961. — 305 с. — (Б-ка «Народна книга»).

521.     Современные советские рассказы /Ф.  Абрамов, Ч. Айтматов, В. Аксенов, В. Анар и др.; Сост. Д. Станкова; Г. Чешмеджиева. — София: Народна культура, 1972. — 788 с.         

 

ВЕТНАМ ТИЛИДА

522.     Птичка-невеличка: Повесть. Ч. 1—11 /Пер. Тху Хыонг и др.; — Ханой; Фу ны, 1961—

Ч. 1. 158 с. 

                     Ч. 2. 175 с.        

523.     Птичка-невеличка: Повесть. — Ханой: Фу ны, 1972. — 279 с.

524.     Шелковое сюзане /Пер. с фр. Хоай Знонг и Аи Суен. — Ханой: Ван Хок, 1961. — 105 с.

 

ИНГЛИЗ ТИЛИДА

525.     Девушки: Рассказ /Пер. с рус. В. Телми / Советская литература. — 1967. — № 12. — С. 34—37;

 

ИСПАН ТИЛИДА

526.     Прозрение слепых: Рассказ /Пер. с рус. Е. Вернал // Советская литература. — 1961. — № 11. — С. 95—100;

 

МОНГОЛ ТИЛИДА

527.     Узбек унан зохиолын цоморлиг. — Улан Батор. Улсын хэвлэлийн газар, 1969. — 193 с. /Айбек, С. Акбаров. — X. Алимджан. — Э. Вохидов. — Гайрати. — Г. Гулям. — Дж. Джаббаров. — Зульфия и др.

 

НЕМИС ТИЛИДА

528.     Прозрение слепых: Рассказ /Пер. Р. Гамперт. Советская литература. — 1961. — № 11. — С. 97—102;

529.     Секретарь Саида: Роман /Пер. Е. Бруммер. — Берлин: Культура и прогресс, 1961. — 251 с.

530.     Шелковое сюзане: Комедия в 3-х д. /Пер. П. Френки // Советская литература. — 1968. — № 8.— С. 49—109;

 

ПОЛЯК ТИЛИДА

531.     Неудача Бакы-Мирзы:  Рассказ /Пер. с рус. // Советская литература. — 1958. — № 8. — С. 45—51;

532.     Шелковое сюзане — На новой земле: Комедия // Советская литература. — 1952. — № 10. — С. 88—135;

 

РУМИН ТИЛИДА

533.     Саида /Пер. с рус. М. Адерса, М. Лаисанд; Преф. де Е. Федор. — Бухарест: ЕРАИ, 1963. — 304 с.

534.     Шелковое сюзане — На новой земле: Комедия. в 3-х д. /Пер. Долену и Добренконичи. — Бухарест: Картя Розе, 1953. — 103 с.

 

ФРАНЦУЗ ТИЛИДА

535.     Шелковое сюзане: Комедия в 3-х д. /Пер. А. Девпонт // Советская литература. — 1958. — № 8.— С. 43—144;

 

ФОРС ТИЛИДА

536.     Рассказы. — Т.: Радуга, 1983. — 350 с.

                     Содерж.: Абдулла Каххар. — Прозрение слепых. — Мастан. — Неудача Бакы-Мирзы. — Вор. — Гранат.— Два сапога — пара. — Учитель словесности. — Человек искусства. — Свадьба. — Джанфиган. — Годы. — Упрямец. — Девушки. — Синий конверт. — Старый Асраркул. — Женщины. — Откровение. — Кроватка. — Картина. — Тысяча одна жизнь. — Траур на свадьбе.— Клевета. — Кувшины. — Хвостатые люди. — Махалля. — Сверкающие вершины. — Большевики.

 

АБДУЛЛА ҚАҲҲОР ТЎПЛАГАН ВА РЕДАКТОРЛИК

ҚИЛГАН АСАРЛАР

537.     Армуғон: Адабий-бадиий тўплам /Ред..: Ҳ. Еқубов; Редкол.: К. Яшин, Шайҳзода, А. Қаҳҳор. — Т.: Ўздавнашр., 1944. — 191 б. — (ЎзССР Ёзувчилар Союзи).

538.     Афанди латифалари /Нашрга тайёрловчи А. Қаҳҳор. — Т.: Ўқувпеддавнашр., 1959. — 29 б.

539.     Аҳмад С. Уфқ: Роман /сўз боши А. Қаҳҳорники. — 2-нчи нашри. — Т.: Бадиий адабиёт нашриёти, 1966. — 227 б., расм.

540.     Бахт келди: Ҳикоялар /Тўпловчи Ш. Саъдулла; Ред.: А. Қаҳҳор. — Т.: Ўздавнашр., 1944. — 64 б. — (Жангчилар кутубхонаси).

541.     Горький М. Асарлар: 10 томлик /Кириш сўзи С. Азимовники; Редкол.: Айбек, А. Қаҳҳор, К. Яшин ва бошқа.—Т.: Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1968.-1976.

542.     Зафар: Адабий альманах. Китоб 1. /Редкол.: Ойбек, Шайҳзода, А. Қаҳҳор, Т. Фаттоҳ Уйғун (масъул муҳаррир); Рассом И. Икрамов. — Т.: Ўздавнашр., 1945. — 124 бч расм.        

543.     Насриддин Афанди латифалари /Тўпловчи С. Абдулла, А. Раҳмат; Ред.: А. Қаҳҳор. — Т.: Ўзадабийнашр., 1960. — 212 б., 10 в. расм.

544.     Ойбек. Навоий: Роман /Ред. А. Қаҳҳор. — 2-нчи нашри. — Т.: Ўздавнашр., 1948. — 446 б.

545.     Фарҳод чироғлари: Тўплам /Редкол.: Уйғун, А. Қаҳҳор (редактор), Н. Оҳундий. — Т.: Ўздавнашр., 1949. — 236 б.

546.     Чехов А. П. Танланган ҳикоялар /Ред. А. Қаҳҳор. —Т.: Ўздавнашр., 1947. — 510 б.

547.     Ўзбек баҳодирлари: Очерклар тўплами /Тузувчилар А. Қаҳҳор, П. Слетов. — М.; 1944. — 94 б., расм.

548.     Қодирий А. Обид кетмон: Колхоз ҳаётидан қисса /А. Қаҳҳор таҳирири остида. — Т.: Ўзадабийнашр., 1959. — 258 б.

 

АБДУЛЛА ҚАҲҲОР ТАРЖИМА ҚИЛГАН АСАРЛАР

 

РУС  АДАБИЁТИДАН

549.     Арбат Ю.  Разведкада // Китобда: Ўзбек баҳодирлари. — Т., 1944. — Б. 39—48;

550.     Вирта Н. Шимолий фронт: Ҳикоялар, очерклар, портретлар. — Т.: Ўздавнашр., 1942. — 99 б., расм.

551.     Гайдар А. Темур ва унинг командаси. — Т.: Ёш гвардия, 1974. — 95 б.

552.     Гладков Ф. Оловли от: Роман. — Тошкент—Боку: Ўздавнашр., 1931. — 76 б.

553.     Гоголь Н. В. Ревизор: 5 пардали комедия /Кибриё ва А. Қаҳҳор тарж. — Т.: Ўқитувчи, 1974. — 102 б.; Т., 1980. — 102 б., расм. Т., 1952. — 94 б.; Шарқ юлдузи. — 1952. — № 2. — Б. 39—101;

554.     Гоголь Н. В. Уйланиш: Пъеса. — Т.: Нафис адабиёт давлат нашр., 1940. — 63 б.

555.     Горбатов Б. Алексей Куликов — жангчи. — Т.: Ўздавнашр., 1943. — 68 б.

556.     Горький М. Менинг дорилфунунларим. — Т.: Ўздавнашр., 1933. — 179 б.

557.     Ильиченко А. Қалб хотираси. — Т.: Ўздавнашр., 1943. — 70 б.

558.     Зощенко М. Асалари // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1940. — № 4. — Б. 21—22;

559.     Зощенко М. Графин: Ҳикоя // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1940. — № 4. — Б. 13—14; Зощенко М. Ленин ҳақида ҳикоялар. Т., 1976. — Б. 3—7;

560.     Зощенко М. Кулранг эчки: Ҳикоя // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1940. — № 4. — Б. 14—15;

561.     Зощенко М. Ленин ва печкачи: Ҳикоя // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1940. — № 4. — Б. 23— 24; Зощенко М. Ленин ҳақида ҳикоялар. Т., 1976. — Б.
38—42;

562.     Зощенко М. Ленинга суиқасд: Ҳикоя // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1940. — № 4. — Б. 22—23; Зощенко М. Ленин ҳақида ҳикоялар. Т., 1976. — Б. 31 —
33;

563.     Зощенко М. Ленин жандармни қандай алдагани ҳақида: Ҳикоя // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1940. — № 4. — Б.  18—19; Зощенко М. Ленин ҳақида
ҳикоялар. Т., 1976. — Б. 15—19;

564.     Зощенко М. Лениннинг бир болага ўйинчоқ олиб бергани ҳақида ҳикоя // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1940. — № 4. — Б. 19—20;

565.     Зощенко М. Ленин қандай ўқиган? // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1940. — № 4. — Б. 15—16;

566.     Зощенко М. Ов: Ҳикоя // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1940. — № 4. — Б. 43—46;

567.     Зощенко М. Сартарошхонада: Ҳикоя // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1940. — № 4. — Б. 20—21;

568.     Кононов А. Кутиб олиш: Ҳикоя // Ўзбекистон хотин-қизлари, — 1962. — № 1. — Б. 14—15;

569.     Кононов А. Ленин ҳақида ҳикоялар /Ил. А. Давидова. — Т.: Ўздавнашр., 1944. — 95 б.

570.     Пушкин А. С. Капитан қизи /К. Чепраков расмлари. — Т.: Ўздавнашр., 1949. — 136 б.

571.     Пушкин А. С. Капитан қизи: Қисса. — Қайта нашри. — Т.: Адабиёт ва санъат нашр., 1972. — 143 б.; Т.: Ўқувпеддавнашр., 1939. — 168 б.  (Мактаб кутубхонаси). — Совет адабиёти. — 1937. — №'2. — Б. 41—65; Б. 55—82.

572.     Серафимович А. Темир оқим: Роман. — Тошент—Боку, Ўздавнашр. 1933. — 169 б.; Романдан парча. — Т.: Ўзадабийнашр, 1941. —24 б., расм.

573.     Ставский В. Зирҳтешар Раҳмонов // Китобда: Ўзбек баҳодирлари. — Т., 1944. — Б. 13—25;

574.     Толстой Л. Н. Уруш ва тинчлик: /Роман. Т. 1. Т.: Ўздавнашр.; 1954. — 423 б.

                     Т. 2. Кибриё ва А. Қаҳҳор тарж. — Т., 1955. — 437 б.

575.     Чехов А. П. Гриша: 1886. Ҳикоя // Китобда: Чехов А. П. Танланган ҳикоялар. — Т.,  1947. — Б. 449— 452; Чехов А. П. Танланган асарлар. — Т., 1954. — Б. 113—116; Чехов А. П. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1957. — Б. 65—168;

576.     Чехов А. П. Ёвуз ниятли киши: Ҳикоя // Китобда: Чехов А. П. Танланган асарлар. — Т.,  1954. — Б. 83—87; Чехов А. П. Танланган  асарлар: 3 томлик. Т. 1. — Т;, 1957. — Б. 74—78;

577.     Чехов А. П. Каштанка: Ҳикоя. — Т.: Ўздавнашр., 1936.—32 б. (Бошланғич китобонлар учун)// Китобда: Чехов А. П. Танланган ҳикоялар. — Т., 1947.— Б. 429—444;

578.     Чехов А. П. Лозим чоралар: Ҳикоя // Китобда: Чехов А. П. Танланган ҳикоялар.—Т.,  1947. — Б. 46— 50; Чехов А. П. Танланган асарлар. — Т.,  1954. — Б. 57—61;

579.     Чехов А. П. Ниқоб: Ҳикоя // Китобда: Чехов А. П. Танланган ҳикоялар. — Т., 1947. — Б. 33—38; Чехов А. П. Танланган ҳикоялар— Т., 1947. — Б. 46— 67; Чехов А. П. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. — Т., 1957. — Б. 41—46;

580.     Чехов А. П. Ой тутилиши: Ҳикоя // Китобда: Чехов А. П. Танланган ҳикоялар. — Т., 1947. — Б. 497— 498; Чехов А. П. Танланган асарлар. — Т., 1954. — Б. 68—69;

581.     Чехов А. П. Сарлавҳасиз: Ҳикоя // Китобда: Чехов А. П. Танланган ҳикоялар. — Т., 1947. — Б. 407— 411; Чехов А. П. Танланган асарлар. — Т., 1954. — Б. 194—198;

582.     Чехов А. П. Семиз ва ориқ: Ҳикоя // Китобда: Чехов А. П. Танланган ҳикоялар. — Т., 1947. — Б. 51 — 54; Чехов А. П. Танланган асарлар. — Т.,  1954. — Б.
16—18; Чехов А. П. Танланган  асарлар:  3 томлик. Т. 1. — Т., 1957. — Б. 12—14;

583.     Чехов А. П. Унтер Пришебеев: Ҳикоя // Китобда: Чехов А. П. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. —Т., 1957. — Б. 85—89; Чехов А. П. Танланган ҳикоялар. — Т., 1947. — Б. 55—60; Чехов А. П. Танланган асарлар. — Т., 1954. — Б. 78—82;

584.     Чехов А. П. Хамелеон: Ҳикоя // Ёшлик. — 1982. — № 11. — Б. 32—33; Китобда: Чехов А. П. Танланган ҳикоялар. —Т.  1947. — Б. 61—65; Чехов А. П. Танланган асарлар. — Т., 1954. — Б. 53—56; Чехов А. П. Танланган асарлар:  3 томлик. Т. 1. — Т., 1957 — Б. 37—40;

585.     Чехов А. П. Чиновникнинг ўлими: Ҳикоя // Китобда: Чехов А. П. Танланган ҳикоялар. — Т., 1947. — Б. 68—70; Чехов А. П. Танлашан асарлар. — Т., 1954.—
Б. 13—25; Чехов А. П. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. — Т., 1957. — Б. 3—5;

586.     Чехов А. П. Чиқди: Ҳикоя // Китобда: Чехов А. П. Танланган ҳикоялар. — Т., 1947. — Б. 66—67; Чехов А. П. Танланган асарлар. — Т., 1954. — Б. 19—20; Ўзбекистон хотин-қизлари. —  1962. — № 4. — Б. 26— 27;

587.     Шапиро Л. Учинчи ўғил: Разведкачи Сирожиддин Валиев ҳақида кинематограф учун 12 эпизоддан иборат повесть, — Т.: Ўздавнашр., 1943. — 77 б.

 

АРАБ АДАБИЁТИДАН

588.     Бир соатлик халифа: «Минг бир кеча» китобидан янги ҳикоя ва афсоналар. — 2-нчи нашри. — Т.: Ғ. Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти,  1974. — 294 б.

 

АРМАН АДАБИЁТИДАН

589.     Шагинян М. Гидроцентраль: Роман. — Тошкент—Боку; Ўздавнашр., 1933. — 333 б.

 

ТОЖИК АДАБИЁТИДАН

590.     Жалил Р. Менинг докторим // Шарқ юлдузи. — 1949. — № 9. — Б. 113—117.

 

УКРАИН АДАБИЁТИДАН

591.     Василевская В. Камалак: Повесть. — Т.: Ўздавнашр., 1944. — 182 б.; Повестдан парча. — Т.: Қизил Ўзб-н, Пр. Востока нашриёти, 1951. — 112 б.

592.     Иван Ле. Тоғ оралиқлари: Роман. — 2-нчи босилиши. — Тошкеит—Самарқанд: Ўздавнашр., 1932. — 312 б., портр.

 

ФИН АДАБИЁТИДАН

593.     Ларин М. Анкета: «Тўртинчи ўғил» романидан парча // Ўзбекистон, 1966. — № 12. — Б. 24—26;

 

ФРАНЦУЗ АДАБИЁТИДАН

594.     Золя Э. Тегирмон қамали. — Т.: Ўздавнашр., 1942. — 39 б., расм.

 

ҚОРАҚАЛПОҚ АДАБИЁТИДАН

595.     Қайипберганов Т. Совуқ бир томчи: Қисса. — Т.: Тошкент, 1965. — 76 б.

596.     Клосс А. Бизнинг паровоз илгари бос: Ҳикоялар. — Тошкент—Самарқанд; Ўздавнашр., 1933. — 63 б.

 

АБДУЛЛА ҚАҲҲОР ҲАҚИДАГИ ТАНҚИДИЙ ВА

БИОГРАФИК АДАБИЁТЛАР

597.     Ёзувчи Абдулла Қаҳҳорни «Меҳнат Қизил Байроқ» ордени билан мукофотлаш тўғрисида СССР Олий Совети  Президиумининг фармони  //  Ўзбекистон маданияти. — 1957. — 21 сент.;

598.     Абдулла Қаҳҳоровга «Ўзбекистон ССР Халқ ёзувчиси» фахрий унвони бериш тўғрисида ЎзССР Олий Совети Президиумининг фармони  // Совет Ўзбекистони. — 1967. — 9 сент.;

599.     Ёзувчи Абдулла Қаҳҳорни «Меҳнат Қизил Байроқ» ордени билан мукофотлаш тўғрисида СССР Олий Совети Президиумининг фармони // Совет Ўзбекистони. — 1967. — 9 сент.,

* * *

600.     Премии имени Хамзы /за 1966 г. в Комитете на республиканском премиям имени Хамзы при Совете Министров УзССР /А. Каххару // Пр. Востока. —  1966.—
6 нояб.;

601.     О награждении писателя Абдуллы Каххара орденом Трудового Знамени: Указ Президиума Верховного Совета СССР, 8 сент; 1967// Ведомости Верховного Совета СССР. — 1967. — № 37. — С. 544.

602.     О присвоении почетного звания «Народный писатель Узбекской ССР» Абдулле Каххару: Указ Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, 8 сент., 1967 г. // Ведомости Верховного Совета УзССР. 1967. — № 22. — С. 10.       

 

АЛОҲИДА НАШРЛАР

603.     Абдулла Қаҳҳор: Туғилганига 70 йил тўлиши муносабати билан инструктив-методик тавсия /А. Навоий номидаги ЎзССР Давлат кутубхонаси. Илмий-методика бўлими; Тузувчи: В. Канеев; Муҳаррир М. Нуритдинов. — Т., 1977. — 9 б.

604.     Абдураҳмонова М. Руҳий дунё тасвири: А. Қодирий, А. Қаҳҳор, Ойбек ижодида. — Т.: Ўзбекистон, — 1977. — 32 б. — (ЎзССР «Билим» жамияти. № 2).

605.     Абдусаматов Ҳ. Абдулла Қаҳҳор: Ҳаёти ва ижоди ҳақида. — Т.: Қизил Ўзб-н, Пр. Востока, Ўзб. Сурҳ нашриёти, 1957. — 39 6. —  (ЎзССР Сиёсий ва илмий билимлар тарқатувчи жамияти. № 43).

606.     Абдусаматов Ҳ. Абдулла Қаҳҳор: Ҳаёти ва ижоди ҳақида очерк. — Т.: Ўзадабийнашр., 1960. — 208 б.

607.     Адабиётимиз автобиографияси /Тўпловчи ва сўз боши  муаллифи проф. Л. Қаюмов. — Т.: Адабиёт ва санъат нашр., 1973. — 360 б.

                     Абдулла Қаҳҳор ҳақида б. 40—48;

608.     Алимуҳамедов А. Абдулла Қаҳҳор ҳикояларида одам образи: Фил. фанлари канд. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. — Т., 1948. — 151 б., (Тошкент Давлат педагогика ин-ти).   

609.     Мирзаев С. Халқ севган адиб: Ёзувчи Абдулла Қаҳҳорнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида. — Т.: Ўзбекистон, 1977. — 32 б. — (ЎзССР «Билим» жамияти).

610.     Раҳимжонов И. И. Абдулла Қаҳҳор ва Ҳамза театри. — Т.: ЎзКП МКнинг нашриёти, 1971. — 38 б. — (ЎзССР «Билим» жамияти. № 286).

611.     Султонова М. М. Абдулла Қаҳҳор услубининг баъзи масалалари: /Масъул муҳаррир Н. Каримов, Б. Саимов. —Т.: Фан, 1967. — 136 6. Сарл. устида авт.: ЎзССР ФА А. С. Пушкин номидаги Тил ва Адабиёт ин-ти.

612.     Султанова М. М. Ёзувчи услубига доир: Ойбек, А. Қодирий, А. Қаҳҳор, С. Аҳмад прозаси мисолида. /Масъул муҳаррир: Ғ. Мўминов. — Т.: Фан, 1973. — 116 6. Сарл уст. авт.: ЎзССР ФА А. С. Пушкин номидаги Тил ва Адабиёт ин-ти.

613.     Турсунхўжаева М. Таржима-санъат: А. Қаҳҳор асарлари мисолида. — Т.: Ўзбекистон, 1977. — 16 б. — (Фан ҳақида суҳбатлар. № 36).           

614.     Шодиев Н. Руҳият рассоми. — Т.: Фан, 1977.— 34 б.

615.     Қўчқортоев И. Бадиий сўз устаси. — Т.: ЎзКП МКнинг бирлашган нашриёти, 1976. — 32 б. — (Фан ҳақида суҳбатлар. № 18).

616.     Қўшжонов М. Абдулла Қаҳҳор ижодида сатира ва юмор. — Т.: Фан, 1973. — 150 б. — Сарл. уст. авт.: ЎзССР ФА А. С. Пушкин номидаги Тил ва Адабиёт
ин-ти.

617.     Қўшжонов М. Ҳаёт ва нафосат. — Т.: Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва Санъат нашриёти, 1970. — 156 б.

                     А. Қаҳҳор ижоди ҳақида б. 40—137;

618.     Қўшжонов М., Норматов У. Маҳорат сирлари: Абдулла Қаҳҳор ижоди ҳақида. — Т.: Бадиий адабиёт нашриёти, 1968. — 220-6., расм, 1 в. портр.

* * *

619.     Абдулла Каххар: 1907—1968. К 70 летию со дня рождения. Методические рекомендации /Гос. б-ка УзССР им. А. Навои; Научно-методический отд. — Т., 1977. — 12 с.

620.     Агатов М. Об авторах ваших книг литературных
композици
и по материалам критической и мемуарной литературы. — М.: Молодая гвардия, 1972. — 656 с, ил.

                     Об А. Каххаре с. 203—210;

621.     Бать Л. Незабываемые встречи, литературные беседы: Воспоминания. — М.: Сов. писатель, 1972. — 302 с.

622.     Бекжанова М. Развитие сатирических традиций Гоголя в творчестве Абдуллы Каххара. — Т.;  1978. — 24 с. —   (Об-во «Знание». помощ лектору). — Библиогр.: с 24. 12 назв.

623.     Боролина И. Абдулла Каххар: Очерк творчества. — Т.: Госиздат. УзССР, 1957. — 203 с.

624.     Геворкян А. Сатира в прозе Абдуллы Каххара: Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. фил. наук. — Самарканд, 1963. — 18 с. — В надзагл.: Министерства высш. и средн. спец. образования ЎзССР. СамГУ.

625.     Касымов У. Литературно-критическое наследие Абдуллы Каххара и вопросы художественного мастерства в Узбекской советской литературе: Автореферат дисс. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. — М., 1978. — 28 с.

626.     Кошчанов М. Художник и жизнь: Творчество Абдуллы Каххара в аспекте сравнительного изучения: Автореф. докторской дисс. — Т., 1971. — 110 с. — В надзагл.: АН УзССР. Объедин. ученый совет по филол. теории истории, языкознания, литературоведения.

627.     Оскоцкий В. Д. Негасимое пламя костра: Историко-революционная тема в советской многонациональной прозе. — М.: Знание, 1977. — 128 с. — В надзагл.: Нар. ун-т. Фак-т лит-ры и искусства.

628.     Слова молнии: Сборник высказывания о книге в том числе высказывания узб. писателей Айбека, А. Каххара, А. Навои. — Рига: Лиесема, 1974. — 143 с.

629.     Турсунходжаева М. Стилистическое своеобразие прозы Абдуллы Каххара и его передача на русском языке: Автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук. — Т.; 1970. — 20 с. — В надзагл.: АН УзССР. Ин-т языка и лит-ры им. А. С. Пушкина.

630.     Умиров С. Роль художественной детали изображении характера и обстоятельства в прозе Абдуллы Каххара: Автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук. — Т., 1967. — 26 с.

631.     Шодиев Н. Т. Мастерство психологического анализа Абдуллы Каххара: На примере произведения «Мираж» и «Птичка-невеличка»: Автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук. — Т., 1973. —34 с.— В надзагл.: АН УзССР. Ин-т языка и лит-ры им. А. С. Пушкина.

632.     Якубов Н. Публицистическая деятельность Абдуллы Каххара: Автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. нук. — Т., 1970 — 31 с. — В надзагл.:
ТашГу им. В. И. Ленина.

 

ВАҚТЛИ МАТБУОТ ВА ТЎПЛАМЛАРДА БОСИЛГАН АСАРЛАР

633.     Абдулла Қаҳҳор // Китобда: Муҳаммадий Р. Ўзбек публицистлари. — Т., 1974. — Б. 88—98;

634.     Абдулла Қаҳҳор // Ўзбек совет ёзувчилари: Альбом. — Т., 1970. — Б. 10;

635.     Абдулла Қаҳҳор // Ўзбек совет энциклопедияси: Т. 1   Т., 1971. — Б. 17—19; Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. — 1960. — Т. 4. — Б. 3—8;

636.     Абдулла Қаҳҳор: Ҳаёти ва ижоди ҳақида // Совет адабиёти. — 1935. — № 10. — Б. 70, расм билан.

637.     Абдулла Қаҳҳор ҳақида: /Б. Полевой, В. Смирнова, Уйғун, Н. Сафаров, Ж. Оймирзаев // Тошкент ҳақиқати. — 1977. — 16 сент.;

638.     Абдулла Қаҳҳор ҳақида // Китобда: Қаҳҳор А. Ҳикоялар. — Т., 1949. — Б. 3; Совет Ўзбекистонининг ёзувчилари. — Т., 1959. — Б. 166—168;

639.     Абдураззоқ А. Боғбон: Вазн ва қофияга бўйсунмаган сўз // Тошкент оқшоми. — 1967. — 8 сент.;

640.     Абдусаматов Ҳ. Атоқли ўзбек совет ёзувчиси // Ўзбекистон маданияти. — 1957. — 7 сент.;

641.     Абдусаматов Ҳ. Моҳир новеллист // Шарқ юлдузи. — 1957. — № 9. — Б. 139—143;

642.     Абдусаматов Ҳ. Сўз санъаткори // Тошкент ҳақиқати. — 1957. — 11 окт.;

643.     Абдуқаҳҳор С. Абдулла Қаҳҳор хазинасидан // Ўзбек адабиёти ва Санъати. — 1985. — 23 авг.; (Ўзбекистон ёзувчиларининг IX съезди олдидан).

644.     Авадова О. Михаил Шолохов ва Абдулла Қаҳҳор // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1980. — № 3. — Б. 74—78;

645.     Алиев С. Виждонлилар кулгуси: А. Қаҳҳор ижоди ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1966. — № 1. — Б. 59—64;

646.     Алимуҳамедов А. Абдулла Қаҳҳор ҳикояларида психологик тасвир // Шарқ юлдузи. — № 2. — Б. 115—137;

647.     Аъзам А. Ҳикоянинг ҳиссий кўлами: А. Қаҳҳор поэтикаси ҳақида // ёшлик. — 1984. — № 6. — Б. 67—69;

648.     Бадиий сўз устаси // Тошкент оқшоми. — 1967. — 10 сент.;

649.     Бекжонова М. А. Гоголь адабий меросининг А. Қаҳҳор ижодига таъсири // Совет мактаби. — 1979.— № 2. — Б. 15;

650.     Бобоев М. Лауреатимиз: Абдулла Қаҳҳор // Қизил Ўзбекистон. — 1952. — 20 март.;

651.     Бобоев М. Шоирларнинг дўсти // Ўзбекистон маданияти. — 1957 12 окт.;

652.     Бобоев Т. Адабиётимиз фахри // Тошкент оқшоми. — 1967. — 8 сент.;

653.     Валиев С. Абдулла Қаҳҳор ижоди // Китобда: Ижодий ўсиш йўлида. — Т., 1936. — Б. 10—19;

654.     Валиев С. Абдулла Қаҳҳор тўғрисида // Совет адабиёти. — 1935. — № 5. — Б. 65—67;

655.     Геворкян А. Б. Абдулла Қаҳҳорнинг сатирик ҳикоялари // Самарканд Давлат Университети асарлари: Янги серия. № 127. — Б. 102—107;

656.     Дониёров Ҳ. Абдулла Қаҳҳор ижоди ҳақида қимматли монографик асар: И. В. Боролинанинг «Абдулла Қаҳҳор» номли китоби ҳақида // Ўзбекистон маданияти. — 1958. — 17 май;

657.     Дониёров Ҳ. Адабиётда салбий ва тузалувчи образлар // Шарқ юлдузи. —  1958. — № 12 — Б. 151 — 156;

658.     Дробин В., Ёқубов Н. Абдулла Қаҳҳор билан учрашув // Ўзбекистон. — 1964. — № 1. — Б. 20;

659.     Ёзувчи Абдулла Қаҳҳор // Ўқитувчилар газетаси. — 1950. — 15 февр.;

660.     Ёзувчи Абдулла Қаҳҳор ижодига бағишланган конференция // Тошкент ҳақиқати. — 1958. — 8 янв.;

661.     Ёзувчи Абдулла Қаҳҳор ижодхонасида // Совет Ўзбекистони. — 1965. — 28 февр.;

662.     Ёқубов Н. Абдулла Қаҳҳор — публицист // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1970. — № 3. — Б. 3—8;

663.     Ёқубов Н. Ёзувчи ва газета: Абдулла Қаҳҳорнинг журналистик маҳорати тўғрисида // Мухбир. — 1970. — № 10. — Б. 26—27;

664.     Ёқубов Н. Ҳар бир юрак янгилайдиган мавзулар // Фан ва турмуш. —  1970. — № 8. — Б. 29—31, А. Қаҳҳор асарларида оила мавзуси.

665.     Исмоилий М. «Уруш ва тинчлик» ўзбек тилида: Л. Н. Толстой асари Абдулла Қаҳҳор таржимаснда // Шарқ юлдузи. — 1960. — № 11. — Б. 143—148;

666.     Каримов Ғ. 30 йил ичида ўзбек совет прозаси // Шарқ юлдузи. — 1947. — № 11. — Б. 161 — 173;

667.     Кербобоев Б. Номдор адиб // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 8.   —Б.  36 — 37.

668.     Китобхонлари қалбида // Ўзбекистон маданияти. — 1969. — 27 май.

669.     Ле Иван. Пешқадам ёзувчи // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 8. — Б. 40.

670.     Ленч Л. Моҳир новеллист // Шарқ юлдузи. — 1967. № 8. — Б. 41—42;

671.     Мансуров М. А. Қаҳҳор ҳақида // Шарқ юлдузи. — 1986. — № 2. — Б. 193—194; («Шарқ юлдузи»нинг «Дилдаги гаплар» анкетаси саволларига жавобда).

672.     Маҳмудов М. Ҳаёт ҳодисаси ва типик характер // Ўзбекистон маданияти. — 1970. — 14 авг., — (Маҳорат масалалари).

673.     Мирзаев С., Файзиев А. Абдулла Қаҳҳор прозаси ва халқ оғзаки ижоди // Ўзбек тили ва адабиёти.— 1967. — № 3. — Б. 24—28;

674.     Назаров С. Кўп яшанг! // Тошкент ҳақиқати. — 1957. — 11 окт.;

675.     Назаров У. Давримизнинг кўрки: Абдулла Қаҳҳор // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 8. — Б. 56—58;

676.     Назир И. Абдулла Қаҳҳор ҳикоячилиги // Ёш Ленинчи. — 1935. — 20 июнь.

677.     Назир Ҳ. Ижодий жасорат намунаси // Тошкент ҳақиқати. — 1957. — 11 окт.;

678.     Назир Ҳ. Устоз санъаткор // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 8. — Б. 48—51;

679.     Норматов У. Баркамол ижод якуни: Абдулла Қаҳҳорнинг 6 томлик асарлар тўплами ҳақида // Гулистон. — 1971. — № 11. — Б. 28—29;

680.     Норматов У. Ўзбек ҳикоячилигида А. П. Чехов традициялари: Абдулла Қаҳҳор ижоди асосида // ТошДУ. Илмий асарлар: 258 чиқ. 30 китоб. Филология фанлари. — 1964. — Б. 67—77;

681.     Норматов У. Ҳикоянавис санъати // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 5. — Б. 202—222;

682.     Нурматов С. Бадиий сўз устаси // Ўқитувчилар газетаси. — 1957. — 11 окт.;

683.     Обидов З. Порлоқ ижод соҳиби // Ўзбекистон маданияти. — 1957. — 12 окт.;

684.     Омилова М. Абдулла Қаҳҳорнинг ижодий лабораториясидан // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1971. — № 6. — Б. 67—69;

685.     Омилова М. Абдулла Қаҳҳорнинг ўз асарларини такомиллаштириш устида қилган ижодий меҳнатига доир // Ўзбек адабиётшунослиги масалалари. — Т., 1970. — Б. 23—25;

686.     Полевой Б. Замонамиз классиги // Гулистон. — 1967. — № 8. — Б. 18.

687.     Рашид Ў. Ёзувчи Абдулла Қаҳҳор // Ўқитувчилар газетаси. — 1950. — 15 февр.;

688.     Раҳимов Н. А. П. Чехов ва ўзбек совет прозаси // Шарқ юлдузи. — 1960. — № 1. — Б. 144—148;

689.     Раҳмонов Б. Ўзбек совет адабиётининг кўзга кўринган вакили // Қизил Ўзбекистон. —  1957. —  10 окт.;

690.     Садриева З. Жонли характерлар устаси // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 8. — Б. 45—47;

691.     Садриева З. Ҳамкорлик билан // Тошкент ҳақиқати. — 1957. — 11 окт.;

692.     Саид Аҳмад. Талабчан мураббий // Ўзбекистон маданиятн. — 1957. — 12 окт.;

693.     Саъдуллаева Я. Аёл: Ёзувчи Абдулла Қаҳҳорнинг турмуш ўртоғи, жамоат арбоби Кибриё Қаҳҳарова ҳақида // Меҳнат ва турмуш. — 1974. — № 3. — Б. 12;

694.     Севунц Г. Ажойиб сўз устаси // Гулистон. — 1967. — № 8. — Б. 14;

695.     Содиқов С. Сўнгги нидо // Шарқ юлдузи. — 1968. — № 12. — Б. 224—227;

696.     Смирнова Б. Ҳозиржавоб санъаткор // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 8! — Б. 39.

697.     Султанов И. Ўзбек совет адабиётининг атоқли вакили: Абдулла Қаҳҳорнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида // Шарқ юлдузи. — 1957. — № 9. — Б.  134—138;

698.     Султанова М. Абдулла Қаҳҳор ижоди ҳақида монография: И. Боролинанинг асари // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. — 1958. — № 2. — Б. 85—86;

699.     Султанова М. Абдулла Қаҳҳор услуби. — Т., — 42 б. Рец.: Носиров У. Сўз ва қалам // Шарқ юлдузи. — № 8. — Б. 225—228;

700.     Турдиев А. Драматург // Қизил Ўзбекистон. — 1957. — 10 окт.;

701.     Турдиев  Ш.  Ёзувчи  услуби ҳақида  // Тошкент оқшоми. — 1967. — 8 сент.;

702.     Туроб Тўла. Чароғбон // Гулистон. —  1967. — № 8. — Б. 16;

703.     Турсунхўжаева М. Абдулла Қаҳҳор ҳикояларининг русча таржималари // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1969.— № 1. — Б. 55—56;

704.     Тўраев Д. Ҳаётий материалдан бадиий сюжетга // ТошДУ. Адабиёт масалалри илмий асарлар тўплами: № 191. — Т., 1975. — Б. 59—68;

705.     Умаров Ў. Образлар дунёси: Абдулла Қаҳҳор ижоди ҳақида // Тошкент оқшоми. — 1967. — 8 сент.;

706.     Умиров С. Деталь устаси // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 8. — Б. 66—74;

707.     Худайберганов Н. Киши руҳининг посбони // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 8. — Б. 61—64;

708.     Шарафиддинов О. Дил пайванди // Ёшлик. — 1985. — № 8. — Б. 40—41;         

709.     Шарафиддинов О. Заҳарханда қаҳқаҳа //«Ўзбекистон маданияти. — 1962. — 5 дек.;

710.     Шарафиддинов О. Ижод заҳмати // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 8. — Б. 44—54;

711.     Шарафиддинов О. Истеъдод жилолари // Китобда: Қаҳҳор А. Асарлар: 6 томлик. Т. 1. Т., 1967. — Б. 5—37;

712.     Шарафиддинов О. Устозга таъзим // Тошкент оқшоми. — 1967. — 8 сент.;

713.     Шодиев Н. Психологик таҳлил принциплари, форма ва воситалари: Абдулла Қаҳҳор прозаси мисолида // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1973. — № 2. — Б. 3—8;

714.     Қаюмов Л. Абдулла Қаҳҳор 1907—1968 // Китобда: Қаюмов Л. Замондошлар. Т., 1972. — Б. 105—116;

715.     Қаюмов Л. Абдулла Қаҳҳор романлари // Ўзбекистон маданияти. — 1957. — 25 сент.;

716.     Қодиров П. Абдулла Қаҳҳор // Китобда: Қаҳҳор А. Танланган асарлар: 3 томлик. Т. 1. Т., 1956. — Б. 3—23; Ўзбек совет адабиёти тарихи: 3 томлик. Т. 3. 1-китоб. Т., 1972. — Б. 46—98;          

717.     Қодиров П. Ёлқинли ижод // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 8. — Б. 38—43;

718.     Қодиров П. Сўз санъати ҳақида // Ўзбекистон маданияти. — 1970. — 21 июль. Ғ. Ғулом, А. Қодирий, А. Қаҳҳор ижодлари мисолида.

719.     Қодиров П. Ҳосил тўйи // Гулистон. — 1977, — №9, — Б. 14—15;

720.     Қосимов У. Абдулла Қаҳҳор қаамонларининг исмлари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. 1980. — № 3. — Б. 16—21; 

721.     Қосимов У. Жозиба // Гулистон. —1977. .9. — Б. 14—15;         

722.     Қўчқортоева Р. Абдулла Қаҳҳорнинг бадиий текстни ихчамлаштириш устида ишлаши // ТошДУ. Илмий асарлар тўплами, 1975. — № 486. — Б. 100—107;

723.     Қўчқортоев И. Абдулла Щаҳҳорнинг ифодаларни аниқлаш устида ишлашидан // Ўзбек тили ва  адабиёти. — 1967. — № 1. — Б. 39—44;

724.     Қўчқортоев И. Абдулла Қаҳҳорнинг умумтил фразеологияси асосида янги иборалар яратишига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1965. — № 4, — Б. 56—62;

725.     Қўчқортоев И. Бадиий сўз устаси // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 8. — Б. 55—65;

726.     Қўшжонов М. Абдулла Қаҳҳорнинг эстетик принциплари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. —1967. — № 2. — Б. 30—35;

727.     Қўшжонов М. Адабий қарашлар ва ижод // Китобда,  Қўшжонов М.  Ижод сабоқлари. Т.,  1973. — Б.57—75;

728.     Қўшжонов М. Беозор кулги борми?, Абдулла Қаҳҳор юмори ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1971. — № 3. — Б. 18—22;

729.     Қўшжонов М. Сатира санъати: 1. Қаҳҳорона воқеалар Чеховчасига диалогларда // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1971. — № 5. — Б. 45—51;

730.     Ғуломов Б. Комедияда ижобий қаҳрамон шартми? // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1967 — № 1. — Б.11 — 16;

731.     Ғулом Ғ. Ўзбек тилида сўз тартиби: Абдулла Қаҳҳор асарлари ҳақида ҳам // Шарқ юлдузи. — 1946.— № 4 5; Б. 123 134;

732.     Ҳошимов Ы. Чинор: Абдулла Қаҳҳор // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 8. — Б. 60—61;

733.     Ҳусайн С. ва бошқ. Янги вазифалар олдида: Ызбекистон Совет Ёзувчилар  Союзнинг II-съезди муносабати билан / О. Шарафиддинов, Уйғун, И. Султон,
Ю. Латиф // Қизил Ўзбекистон. — 1939. — 23 апр.;

                     А. Қаҳ=ор ижоди ҳақида ҳам.

 

* * *

734.     Абдулла Каххар: К неделе узбекской литературы в Казахстане. Краткие биографические сведения // Казахстанская правда. — 1962. — 13 мая, с портр.: В
кн
.: Кор-Оглы И. Узбекская литература. — М., 1976.— С. 266—285; Пресс бюллетень. — Т., 1959. — С. 26—27;

735.     Абдусаматов X. Славный путь писателя // Правда Востока. — 1957. — 10 окт.;

736.     Агатов М. Абдулла Каххар // В кн.: Агатов М. Об авторах ваших книг: Лит. композиция по материалам критич. и мемуарн. лит-ры. — М., 1972. — С. 203—210;

737.     Ашинина Г. Ташкентские  встречи // Литературная газета. — 1967. — 25 янв.;  

738.     Владимирова Н. Поиски новых форм: Заметки о рассказах узбекских  писателей. // Правда Востока. — .1961. — 21 янв.;

                     О рассказах С. Ахмада, А. Якубова, А. Каххара.

739.     Выдающийся ўзбекский прозаик и драматург // Туркменская искра. — 1957. — 24 сент.;

740.     Дробин В., Якубов Н. Встреча с Абдуллой Каххаром: Беседа о работе над художественными произведениями писателя // Узбекистан. — 1961. — № 4. — С. 20, с портр.

741.     Икрами Дж. Известный красноречивый писатель // Точикистон совети, — 1968. — 29 авг.;

742.     Кадыров П. Послевоенное творчество Абдуллы Каххара // В кн.: Вопросы узбекской литературы. — Т., 1959. — С. 145—176;

743.     Караганов А. Черты подлинной комедийности // Советское искусство. — 1952. — 8 март.

744.     Касымов У. А. А. П. Чехов и Абдулла Каххар // Джизакская правда. — 1985. — 29 янв.;

745.     Каххар Абдулла — ўзбекский советский писатель // Малая советская энциклопедия: № 4. — Изд. 3-е. — М., 1959. — С. 642; Краткая Литературная энциклопедия. Т. 3. М., 1966. — С. 456—457.

746.     Костыря В. Самобытный художник слова: О творчестве Абдуллы Каххара // Звезда Востока. 1967. — № 5. — С. 146—151;         

747.     Кошчанов М. Новеллист и романист Абдулла Каххар // В кн.: Кошчанов М. Грани таланта: Лит. портреты. — Т., 1975. — С. 88—123;

748.     Машарипова Д. О принципах построения сюжета в творчестве Абдуллы Каххара. // Ўзбек адабиётшунослиги масалалари. — Т., 1970. — С. 37—38;

749.     Насриддинов А. Волшебное перо: О творчестве писателя Абдуллы Каххара // Просвещение и культура. — 1966. — 18 авг.;

750.     От жизненного факта к художественному вымыслу: Беседа с Абдуллой Каххаром // В кн.: Биографии замысла: Беседы с мастерами узбекской литературы, записанные А. Наумовым. — Т., 1974. — С. 64—83;

751.     Смирнова В. Абдулла Каххар из Ферганской долины // Дружба народов. — 1963. — № 7. — С. 258—268; — В кн.: Смирнова В. Совершенный портрет. — М., 1964. — С. 181—213; Каххар А. Птичка-невеличка / А. Мухтар. Рождение: Роман. — М., 1967.— С. 483—500; Смирнова В. Из разных лет. — М., 1974 — С 255-280;

752.     Суждена его книгам долгая жизнь: Беседа литературоведа Кошчанова М. и корреспонд. Бержанер о творчестве Абдуллы Каххара // Ташкентская правда.—
1977. — 16 сент.;

753.     Творческий путь писателя // Звезда Востока. — 1957. — № 9. — С. 141 —152;     

754.     Шарафиддинов О. Узбекская советская литература: X. X. Ниязи, С. Айний, А. Кадыри, X. Алимджан, К. Яшен, Г. Гулям, Зульфия, Айбек, А. Каххар // Русский язык в узбекской школе. —  1959. — № 5. — С. 825;

755.     Шухрат. Плоды, созревшие под солнцем // Правда Востока. — 1967. — 8 сент.;

 

УКРАИН   ТИЛИДА

756.     Ле Иван. Незабываемый друг // В кн.: Чувство единой семьи. Киев,  1972. —С. 179—187;

757.     Каюмов Л. Жизнь и творчество Абдуллы Каххара //В кн.: Каххар А. Сказки про минуле: Повесть.   Огни Кошчинара: Роман. — Киев, 1974. — С. 5—11;

 

ҚОЗОҚ   ТИЛИДА

758.     Каххар говорит по казахски // Казак адебиети. 1962. — 19 янв.;

 

ИНГЛИЗ   ТИЛИДА

759.     Каххар Абдулла // В сб.: Двадцать пять рассказов писателей республик Советского Союза. — Лондон, 1961. —С. 363—380;

760.     Смирнова В. Абдулла Каххар из Ферганской долины / Пер. Р. Ларкер // Советская литература. — 1964. — № 1. — С. 146—154;         

 

НЕМИС  ТИЛИДА

761.     Каххар Абдулла // В кн.: Литература Советского Союза. — Лейпциг, 1967. — С. 226;

 

АБДУЛЛА ҚАҲҲОР ЮБИЛЕЙЛАРИ

 

Туғилган кунининг 50 йиллиги

762.     Абдусаматов Ҳ. Атоқли ўзбек совет ёзувчиси: А. Қаҳҳор юбилейи олдидан // Ўзбекистон маданияти. — 1957. — 7 сент.;

763.     Абдусаматов Ҳ. Сўз санъаткори: А. Қаҳҳорнинг туғилганига 50 йил, адабий фаолиятига 30 йил тўлиши муносабати билан // Тошкент ҳақиқати. — 1957. — 11 окт.;

764.     Атоқли ёзувчининг юбилей кечаси: Абдулла Қаҳҳор 50 ёшга тўлди // Ўзбекистон маданияти. — 1957. — 12 сжт.;

765.     Ёқубов Ҳ. Сўз санъатининг устаси // Ўзбекистон маданияти. — 1957. — 9 окт.;

766.     Истак ва талаблар: Абдулла Қаҳҳорнинг 50 ёшга тўлишини табриклаб // Қизил Ўзбекистон. — 1957. — 10 окт.;

767.     Олимжон А. Моҳир прозаик: Абдулла Қаҳҳор юбилейи муносабати билан // Ёш Ленинчи. — 1957. — 10 окт.;

768.     Раҳмонов Б. Ўзбек совет адабиётининг кўзга кўринган вакили // Қизил Ўзбекистон. —1957.—10 окт.;

769.     Саломов Ғ. Антон Павлович Чехов асарлари Абдулла Қаҳҳор таржимасида: Абдулла Қаҳҳор юбилейи олдидан // Ўзбекистон маданияти. — 1957. — 2 окт.;

770.     Собиров Т. Абдулла Қаҳҳор — драматург // Ёш. Ленинчи. — 1957. — 3 окт.;

771.     Султонов И. Ўзбек совет адабиётининг атоқли вакили // Шарқ юлдузи. — 1957. — № 9. — Б. 134—139;

772.     Султонова М. Сўз устаси: Абдулла Қаҳҳорнинг 50 ёшга тўлиши муносабати билан // Ўзбекистон хотин-қизлари. — 1957. — № 9. — Б. 20;

773.     Қаюмов Л. Абдулла Қаҳҳор романлари // Ўзбекистон маданияти. — 1957. — 25 сент.;

774.     Қодиров П. Энг қийин жанрда: Абдулла Қаҳҳор юбилейи олдидан // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1957. — № 4. — Б. 34—41;

 

* * *

775.     Абдулла Каххар: К 50-летию со дня рождения // Хорезмская правда. — 1957. — 27 сент.;

776.     Выдающийся ўзбекский прозаик и драматург: К 50-летию со дня рождения. Редакционная статья // Туркменская правда. — 1957. — 24 сент.;

777.     Жизнь и творчество Абдуллы Каххара: К 50-летию со дня рождения, 30 летию творческой деятельности // Сов. Каракалпакия. — 1957. — 21 сент.;

778.     Кадыров П. Творческий рост писателя: К 50 летию со дня рождения // Звезда Востока. — 1957. — № 9. — С. 141—152; Литературная критика.

779.     Лиходзиевский С. Творческих успехов, дорогой Каххар! // Ташкентская правда. — 1957. — 11 окт.;

780.     Чествование Абдуллы Каххара // Правда Востока. — 1957. — 11 окт.;

781.     Юлдашева Р. Талантливый ўзбекский писатель: К 50 летию со дня рождения Абдуллы Каххара // Комсомолец Узбекистана. — 1957. — 10 окт.; с фото.

 

ОЗАРБОЙЖОН   ТИЛИДА

782.     Абдулла Каххар: К 50 летию со дня рождерия // Эдебийат ва инчасанат. — 1957. — 6 июль; 

 

ҚОЗОҚ   ТИЛИДА

783.     Мухаммеджанов К. Абдулле Каххару 50 лет // Казак адебиети. — 1957. — 20 сент.;     

 

Туғилган кунининг 60 йиллиги.

784.     Абдулла Қаҳҳор 60 ёшга тўлди // Муштум. 1967. — № 15. — Б. 10;

785.     Абдулла Қаҳҳор: Туғилган кунига 60 йил тўлиши муносабати билан инструктив-методик қўлланма / А. Навоий номидаги ЎзССР Давлат кутубхонаси. Илмий-методик бўлим. — Т., 1967. — 19 б.

786.     Абдулла Қаҳҳор: Туғилганига 60 йил тўлиши муносабати билан // Ўзбекистон ССРнинг муҳим ва унутилмас воқеалар календари: 1967 йил. — Т., 1966. — Б. 89-94;

787.     Адибнинг муаллими // Ўзбекистон маданияти.— 1967. — 19 июль.

788.     Бадиий сўз устаси // Тошкент ҳақиқати. — 1967. — 9 сент.;          

789.     Исмоилий М. Мавлоно Абдулла Қаҳҳор // Тошкент ҳақиқати. — 1967. — 8 сент.;

790.     Каримов Н. Мангу олов // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1967, — № 5. — Б. 25—29;

791.     Миртемир. Абдулла Қаҳҳор: Туғилганига 60 йил тўлиши муносабати билан китобхон сўзи // Тошкент оқшоми. — 1967. — 8 сент.;

792.     Мусрепов Г. Қутлов: Абдулла Қаҳҳорнинг 60-ёшга тўлиши муносабати билан табриклар// Гулистон.— 1967. — № 8. — Б. 18;

793.     Норматов У. Ҳикоянавис санъати // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 5. — Б. 203—216;     

794.     Полевой Б. Замонамиз классиги: Абдулла Қаҳҳорнинг 60 ёшга тўлиши муносабати билан табрик // Гулистон. — 1967. — № 8. — Б. 18;       

795.     Севунц Г. Ажойиб сўз устаси // Гулистон. — 1967. — № 8. — Б. 14;

796.     Тихонов Н. Эл-юрт меҳри: Абдулла Қаҳҳор 60 ёшда // Гулистон. — 1967. — № 8. — Б. 14;     

797.     Шарафиддинов О. Бизнинг Абдулла Қахҳор: Туғилганига 60 йил тўлиши муносабати билан // Саодат. — 1967. — № 9. — Б. 17—19;      

798.     Шуҳрат. Менинг домлам // Тошкент оқшоми.—1967. — 8 сент.;

799.     Қўшжонов М. Ёш қаламкашлар мураббийси: Абдулла Қаҳҳорнинг туғилган кунининг 60 йиллиги олдидан // Ёш Ленинчи. — 1967. — 10 янв.;

800.     Қўшжонов М. Мураббий ва устоз: Юбиляримиз Абдулла Қаҳҳор // Совет мактаби. — 1967. — № 9. — Б. 48—53;         

801.     Ҳасанова X. Давр билан ҳамоҳанг; Абдулла Қаҳҳор туғилган куннинг 60 йиллиги муносабати билан. // Ўзбекистон маданияти. — 1967. — № 9. — Б. 26—27;

 

* * *

802.     Иванов А. Во имя будущего // Комсомолец Узбекистана. — 1967. — 8 сент.;

803.     Мирзаев И. Классик нашей эпохи // Комсомолец Узбекистана // 1967. — 8 сент.;

804.     Назир X. От всей души: Статья узб. писателя // Комсомолец Узбекистана. — 1967. — 8 сент.;

805.     Хасанов X. Чувство времени: К 60 летию со дня рождения Абдуллы Каххара // Печать Узбекистана. — 1967. — № 9. — С. 30;

806.     Художник слова: Подборки статей к 60 летию, Абдуллы Каххара. Интервью с юбиляром. — Содерж.: Шухрат. Плоды созревшие под солнцем: И. Рахим. Бьёт метко; А. Якубов. В его мастерской // Правда Востока. — 1967. — 8 сент.;

807.     Шарафиддинов О. Грани таланта: К. 60 летию со дня рождения // Звезда Востока. — 1967. — № 8. — С. 6— 21;

 

ТУРКМАН    ТИЛИДА

808.     Каррыев С. Другу Абделле Каххару; 60 лет // Эдебият ва сунгат. — 1967. — 9 сент.;

 

УКРАИН   ТИЛИДА

809.     Поздравление узбекскому другу // Лит. Украина. — 1967. —5 сент.;

 

Туғилган кунининг 65 йиллиги

810.     Муқимов А. Устоз мактублари: Абдулла Қаҳҳорнинг туғилганига 65 йил тўлди // Гулистон. — 1972.— № 9. — Б. 13;

 

Туғилган кунининг 70 йиллиги

811.     Абдулла Қаҳҳор: Туғилганига 70 йил тўлиши муносабати билан инструктив-методик тавсия / А. Навоий номидаги ЎзССР Давлат кутубхонаси. Илмий-методик бўлим. — Т., 1977. — 10 б.

812.     Абдулла Қаҳҳор; Ҳаёти ва ижоди. 1907—1977; // Ўзбекистон ССРнинг муҳим ва унутилмас воқеалар календари: 1977 йил. — Т., 1976. — Б. 82-83;

813.     Абдусаматов Ҳ. Адабиётимиз намоёндаси: Туғилган кунининг 70 йиллиги // Совет Ўзбекистон. — 1977. — 17 сент.;

814.     Каримов Н. Халқ дилининг таржимони: Абдулла Қаҳҳор туғилган кунининг 70 йиллигига // Қишлоқ ҳақиқати. — 1977. — 16 сент.;

815.     Каримов Ш. Сарҳадлар оша... // Гулистон. — 1977. — № 9. — Б. 14—15;

816.     Ле Винь Куок. Въетнам тилида: Абдулла Қаҳҳорнинг 70 йиллиги муносабати билан // Ўзбекистон маданияти. — 1977. — 16 сент.;

                     Абдулла Қаҳҳорнинг «Шоҳи сўзана», «Кўк конверт» ва бошқа ҳикояларининг въетнам тилида нашр этилганлиги ҳақида.   

817.     Мирвалиев С. Олмос истеъдод // Ўзбекистон маданияти. — 1977. — 16 сент.; 

818.     Мирзаев С. Халқ севган адиб // Ўқитувчилар газетаси. — 1977. — 18 сент.;

819.     Рўзиматов В. Ўткир қалам соҳиби: Бугун ўзбек совет ёзувчиси Абдулла Қаҳҳор туғилган кунга 70 йил тўлди //Ёш Ленинчи. — 1977. — 16 сент.;

820.     Саломов Ғ. Маҳорат сарчашмаси // Ўзбекистон маданияти. — 1977. — 16 сент.;

821.     Саломов Ғ. Улкан санъаткор // Ўқитувчилар газетаси. — 1977. — 18 сент.;

822.     Симонов К. Чинакам китоблар муаллифи // Тошкент оқшоми. — 1977. — 17 сент.;

823.     Турсунхўжаева М. Дўстлар эъзози // Ўзбекистон маданияти. — 1977. — 16 сент.;

824.     Шарафиддинов О. Адиб барҳаёт: Туғилганига 70 йил тўлиши муносабати билан // Саодат. — 1977. — № 9. — Б. 9.

825.     Шарафиддинов О. Элга манзур адиб эди. // Меҳнат ва турмуш. — 1977. — № 9. — Б. 18—19;

826.     Юнусов М. Халқ ардоқлаган санъаткор // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1977. — № 6. — Б. 43—45;    

827.     Яквалхўжаева Ё. Улкан сўз санъаткори //Тошкент ҳақиқати. — 1977. — 16 сент.;          

828.     Қўшжонов М. Тирик образлар // Шарқ юлдузи. — 1977. — № 10. — Б. 159—166;

829.     Ғафуров И. Беором шуъла // Гулистон — 1977. — Б. 12—15;        

 

* * *

830.     Абдулла Каххар: 1907—1968. К 70 летию со дня рождения / Гос. б-ка ЎзССР им. А. Навои. Научно-методический отд. — Т., 1977. — 12 с.

831.     Каримов Н. Знаток характера народных: К 70 летию со дня рождения А. Каххара // Сельская правда. — 1977. — 16 сент.;  

832.     Каюмов Л. Путь к читателю // Правда Востока. — 1977. — 17 сент.;

833.     Кошчанов М. Суждение его книгам — долгая жизнь: Беседа с критиком М. Кошчановым. Записала С. Бержанер // Ташкент. правда. — 1977. — 16 сент.;

834.     Симонов К. Автор настоящих книг: К 70 летию со дня рождения Абдуллы Каххара // Вечерний Ташкент. — 1977. — 17 сент.;

 

Туғилган кунининг 75 йиллигига

835.     Абдуллаев О. Нурли ижод // Шарқ юлдузи. — 1982. — № 10. — Б. 199—201;   

836.     Каримов Н. Халқ санъаткори // Совет Ўзбекистони. — 1982. — 19 сент.;

837.     Султанова М. Моҳир адиб // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1982. — 24 сент.;

 

АБДУЛЛА ҚАҲҲОР ХОТИРАСИГА БАҒИШЛАНГАН

АСАРЛАР

838.     Абдулла Қаҳҳор: Некролог // Совет Ўзбекистони. — 1968. — 26 май.;

839.     Атоқли санъаткор номига: Абдулла Қаҳҳорнинг номини абадийлаштириш ҳақида // Ўзбекистон маданияти. — 1968. — 5 июль.

840.     Азизов А. Қалбда абадий: Абдулла Қаҳҳор сақланади // Тошкент оқшоми. — 1968. — 7 июнь.

841.     Воҳидов Э. У тирик // Тошкент оқшоми. — 1968. — 7 июнь.        

842.     Ёзувчи, коммунист, дўст билан видолашув // Ўзбекистон маданияти. — 1968. — 28 май;        

843.     Муҳаммадхонов X. Ҳақгўйлик ва теранлик //Шарқ юлдузи. — 1986. — № 3. — Б. 192—195. (Маҳорат мактаби).

844.     Саид Аҳмад. Тасалли // Тошкент оқшоми. — 1968. —  7 июнь.     

845.     Туробов Ш. Янги йил кечасида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1984. — 28 дек.;

846.     Шуҳрат. Устоз Абдулла Қаҳҳорнинг сўнгги кунлари // Гулистон. — 1968. — № 6. — Б. 22—23;

847.     Қаҳҳорова К. Истеъдодга муҳаббат: А. Қаҳҳор ҳақида хотиралар // Ўзбекистон адабиёти ва санъатн.— 1984. — 1 янв.;

848.     Қаҳҳорова К. «Мен адабиёт муҳибиман...»: А. Қаҳҳор ҳақида хотиралар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1985. — 26 июль.

849.     Қаҳҳорова К. Чорак аср ҳамнафас: Ўзбекистон халқ ёзувчиси Абдулла Қаҳҳор ҳақида хотиралар // Ёшлик. — 1985. — № 7. — Б.55—66; № 8. — Б. 23—40;

850.     Қаҳҳорова К. Қаҳҳор билан ёнма-ён // Совет Ўзбекистони санъати. — 1985. — № 3. — Б. 22—23; (Санъатимиз сиймолари).

851.     Қўшжонов М. «Тинчланиш — ўз истеъдодини бой бериш демакдир...» — Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1985. — 8 нояб.; А. Қаҳҳор ҳақида хотиралардан парча.

852.     Ҳошимов У. «Одамларга нимани раво кўрмоқчисиз?»: Эссе // Ёшлик. — 1986. — № 2. — Б. 47—49;

 

* * *

853.     Абдулла Каххар: Некролог // Литературная газета. — 1968. — 29 мая. — Подписи: Правл. Союза писателей СССР и Правл. Союза писателей ЎзССР.

854.     Абдулла Каххар: Писатель. 1907—1968. Некролог // Звезда Востока. — 1968. — № 6. — С. 128, с портр.; Правда Востока. — 1968. — 26 мая.

855.     Абдулла Каххар: Ўзбекский советский писатель. 1907—1968. Некролог // Вечерн. Ташкент, 1968. — 27 мая, с портр.

856.     Абдулла Каххар: Некролог // Эдебийат ва инчасанат. — 1968. — 6 июль. — озарбайжон тилида.

857.     Назаров А. Абдулла Каххар покинул наши ряды: Некролог // Эдебият ва снугат. — 1968. — 29 мая. —туркман тилида.       

858.     Жарылгапов И. Незабываемое имя // Казак адебиети. — 1968. — 1 июня. — қозоқ тилида.

 

Абдулла Қаҳҳор ҳақида ёзилган шеърлар

859.     Абдулла С. Қолган эллик йил ҳақида: Ҳазил шеър // Қизил Ўзбекистон. — 1957. — 10 окт.;

860.     Абдулла Қаҳҳорга: Шеър // Шарқ юлдузи. — 1961. — № 1. — Б. 157;   (Янги йил ҳазиллари). 

861.     Абдураззоқ А. Абдулла акага // Шарқ юлдузи.— 1967.         — № 8. — Б. 59;

862.     Иброҳимов Т. Уни кўммадилар: Абдулла Қаҳҳор хотирасига шеър // Тошкент оқшоми. — 1968. — 7 июнь.

863.     «Муштум»нинг ўртоқлик ҳазили: Шеър // Муштум. — 1939. — Б. 5;

864.     Сайёр. Орамизда қолади: Шеър // Бир сафта,— 1968. — № 7. — Б. 14;

 

Айрим асарлари ҳақидаги адабиётлар

865.     Абдусаматов Ҳ. Абдулла Қаҳҳорнинг «Танланган асарлар»и // Қизил Ўзбекистон. — 1958. — 1 февр.;

866.     Ёқубов Н. Найза қалам: А. Қаҳҳорнинг Улуғ Ватан уруши йилларида яратган фельетонлари ҳақида // Гулистон. — 1970. — № 5. — Б. 28; (Ихчам тақриз).

867.     Ёқубов Н. Фельетонда кулги // Мухбир. — № 6. — Б. 21—23;

868.     Ёқубов Ҳ. Абдулла Қаҳҳор новеллалари: Биринчи мақола // Шарқ юлдузи. — 1946. — № 1—2: — Б. 109— 119; — Иккинчи мақола // Шарқ юлдузи. — 1946. — № 3. — Б. 5—81; — Учинчи мақола // Шарқ юллузи.  — 1946. — № 4—5. — Б. 104—117;

869.     Имомов Б. X. Абдулла Қаҳҳор — моҳир комедиянавис // Китобда: Имомов Б. X. Драматургик лавҳалар. — Т., 1974 — Б. 3—53;

870.     Мирзаев С. 3. Абдулла Қаҳҳор ҳикояларининг баъзи бир ҳусусиятлари ҳақида // Ўзбек университетининг асарлари. — № 86. — 1958. — Б, 177—194;

871.     Норматов У. Прозамиздаги романтик тенденция хусусида // Шарк юлдузи. — 1971. — № 4. — Б. 198—210;

872.     Тожиева Л. Абдулла Қаҳҳор фельетонларининг ғоявий ва бадиий ҳусусиятлари // Ўрта Осиё унивсрситетининг асарлари: Чиқ. 118. Филология  фанлари. — 1957. Китоб 15. — Б. 117—141;

873.     Тожиева Л. Абдулла Қаҳҳорнинг фельетонлари ҳақида // Ўзбек адабиёти масалалари. — 1959. — Б. 156—183;

 

* * *

874.     Машарипова Д. Об авторской позиции в рассказах Абдуллы Каххара // В кн.: Материалы второй и третьей научной конференции молодых ученых Ўзбекистана: Вып. 1. — Т., 19   . — С. 40—42;

 

«АНОР» ҳикояси ҳақида

875.     Геворкян А. О рассказе Абдулли Каххара «Гранат» // Труды СамГУ: Вып. 124. — 1963. — С. 236—243;

 

«АСРОР БОБО» ҳикояси ҳақида

876.     Алломов Ш. Ҳаёт ва бадиий конфликт: Абдулла Қаҳҳорнинг «Сароб», «Синчалак», «Асрор бобо» асарлари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1977. — № 4.— Б. 69—73;

877.     Аминов Б. Алангадан учқун: Ёзувчи Абдулла Қаҳҳорнинг «Асрор бобо» ҳикояси ҳақида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1985. — 18 янв ;

 

«Аяжонларим» комедияси ҳақида

878.     Алиев С. «Аяжонларим» // Гулистон. — 1967.— № 8. — Б. 17—18;        

879.     Шермуҳамедов П. «Аяжонларим» қандай ёзилган? // Ўқитувчилар газетаси. — 1967. — 7 сент.;

880.     Хайретдинов X. Борьба с пережитками: Комедия узб. писателя Абдуллы Каххара «Мои милые матушки» // Совет Башкортостаны. — 1967. — 16 июля. — бошкирд тилида.

881.     Золотарев Е. Новое побеждает // Социалистик Татарстан. — 1967. — 7 июля. — татар тилида.

 

«БОЛЬШЕВИКЛАР» ҳикояси ҳақида

882.     Шамшаров И. Устоз: «Большевиклар» ҳикоясининг ёзилиш тарихидан // Гулистон. — 1970. — № 8. — Б. —16—17;

 

«БОШСИЗ ОДАМ» ҳикояси ҳақида

883.     Маҳмудов Д. Ҳаёт ҳодисаси ва адабий тип // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1971. — № 1. — Б. 58—61;

 

«ДАҲШАТ» ҳикояси ҳақида

884.     Норматов У. Ҳикояда драматизм // Шарқ юлдузи. — 1963. — № 1. — Б. 129—133;

 

«ЁШЛАР БИЛАН СУҲБАТ» тўплами ҳақида

885.     Илёс М. Туҳфа // Тошкент ҳақиқати. — 1967.— 8 сент.;

 

«КЎР КЎЗНИНГ ОЧИЛИШИ» ҳикояси ҳақида

886.     Наумов А. А. Жизненный материал и конфликт в рассказе: Прозрение слепых // Труды СамГУ — 1976; — Вып. 258. — С. 22—37;

 

«МУҲАББАТ» қиссаси ҳақида

887.     Норматов У. Сеҳрли туйғу сирлари // Шарқ юлдузи. — 1968. — № 11. —Б. 109 —112;

888.      Шермуҳамедов П. Ишқ дунёсининг жилвалари // Ўзбекистон маданияти. — 1968. — 5 июль.

889.     Қўзибоев Т. Муҳаббатдан бошланар ҳаёт... // Шарқ юлдузи. — 1971. — № 9. — Б. 206—210; 

«НУРЛИ ЧЎҚҚИЛАР» ҳикояси ҳақида

890.     Аъзамов А. Жавонларимиз кўрки // Ўқитувчилар газетаси. — 1968. — 23 июнь.

891.     Норматов У. «Нурли чўққилар» ҳақида //Ўзбекистон маданияти. — 1966. — 20 авг.;

«ОЛТИН ЮЛДУЗ» повести ҳақида»

892.     Ғулом Ҳ. «Олтин юлдуз» // Шарқ юлдузи. 1946. — № 4—5. — Б. 135—138;

 

«САРОБ» романи ҳақида

893.     Абдулла Қаҳҳор романлари: «Сароб» ва «Қўшчинор чироқлари» романлари ҳақида // Ўзбекистон маданияти. — 1957. — 25 сент.;

894.     Абдусаматов Ҳ. «Сароб» романининт 2-нчи нашри // Шарқ юлдузи. — 1958. — № 4. — Б. 149—155;

895.     Акбаров Б. Ўзбекистон Ёзувчилар Союзннинг II-съездидаги нутқ: «Абдулла Қаҳҳорнинг «Сароб» романи ҳақида // Қизил Ўзбекистон. — 1939. — 28 апр.;

896.     Алломов Ш. Ҳаёт ва бадиий конфликт: Абдулла Қаҳҳорнинг «Сароб» «Синчалак», «Асрор бобо» асарлари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1977. — № 4.— Б. 69—73;

897.     Жалолов Т. «Сароб» // Қизил Ўзбекистон. — 1939. — 12 нояб.;

898.     Мажидий Р. «Сароб» тўғрисида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1941. — № 5. — Б. 46—63;

899.     Омилова М. Абдулла Қаҳҳорнинг «Сароб» устидаги ижодий меҳнатига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1970. — Б. 62—65;    

900.     «Сароб» романи ҳақида диспут // Қизил Ўзбекистон. — 1939. — 6 июнь.

901.     Султонов Ю. «Сароб» // Қизил Ўзбекистон. 1937. — 17 нояб.;

902.     Султонова М. «Сароб» романи ҳақида // Тошкент ҳақиқати. — 1968. — 4 янв.;  

903.     Шодиев Н. «Сароб» романидаги икки психологик таҳлил воситаси // Ўзбек тили ва адабиёти.—1973. № 4. — Б. 66—69;  

904.     Қаюмов Л. Абдулла Қаҳҳор романлари: «Сароб» ва «Қўшчинор чироқлари» романлари ҳақида // Ўзбекистон маданияти. — 1957. — 25 сен.;

905.     Қўшжонов М. Адашганлар фожиаси: «Сароб» романи ҳақида // Шарқ юлдузи. — 1967. — № 7. — Б. 183—208; Китобда: Қўшжонов М. Ҳаёт ва қаҳрамон: Адабий мақолалар. — Т., 1979. - Б. 196-248;  

 

* * *

906.     Геворкян А. В. Особенности правдения сатирического в романе Абдуллы Каххара «Мираж» // Труды СамГУ. — 1964. Вып. 143. — С. 137—152;

 

«СИНЧАЛАК» повести ҳақида

907.     Аброров А. Моҳир санъаткорнинг янги асари // Тошкент ҳақиқти. — 1959. — 11 авг.;

908.     Алломов Ш. Ҳаёт ва бадиий конфликт: Абдулла Қаҳҳорнинг «Синчалак», «Сароб», «Асрор бобо» асарлари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1977. — № 4. — Б. 69—73;

909.     Бекмулин X. Ҳурматли Абдулла Қаҳҳор!: Китобхондан   ёзувчига   келган   хат // Шарқ юлдузи. — 1961. — № 9. — Б. 147—148;         

910.     Бобоев Т. Абдулла Қаҳҳорнинг «Синчалак» повестида ҳарактер яратиш маҳоратига доир // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. — 1962.— № 6. — Б. 9—15;

911.     Маҳмудов М. Асарнинг туғилиши // Меҳнат ва турмуш. — 1970. — № 12. — Б. 26—27;

912.     Раҳимов А. Персонаж нутқи ва миллий характер // Ўзбек тили ва дабиёти. — 1981 — № 1. Б. 29—34;       

                     «Синчалак асари ҳақида. — Б. 32—33;

913.     Шарафиддинов О. Келажакка чорловчи қисса // Ўзбекистон маданияти. — 1959.— 11 апр.;   

914.     Қўшжонов М. «Синчалак»да характерлар психологизми // Шарқ юлдузи. — 1959 — № 7. — Б 132 143;

915.     Ҳамдамов П. «Синчалак»да синонимлар // Ленинобод Давлат Педагогика ин-тининг илмий асарлари: XXII. Тил ва Адабиёт масалалари. — Ленинобод, 1964. — Б. 108—112;

 

* * *

916.     Абдуллаева Г. Героини колхозных полей: Настя Ковшова и Саида Алиева в повестях Г. Николаевой и А. Каххара // В кн.: Вопросы истории и литературы. —
Т
., 1970. — С. 202—210;

917.     Баскаков В. Время больших людей // Молодая гвардия. — 1960. — № 4. — С. 232—240;

918.      Борисова И. «Птичка-невеличка» // Дружба народов. — 1960. — № 1. —  243—245;

919.     Геворкян А. О конфликте и его разрешении в повести Абдуллы Каххара «Птичка-невеличка» // Труды СамГУ. Вып. 133. — Т., 1963. — С. 82—89;

920.     Дружинина Н. Творческий почерк Абдуллы Каххара // Звезда Востока. — 1959. — № 12. — С. 200—202;

921.     Ефимов В. Повесть о том, как «птичка-невеличка» победила «льва» // Ленинское знамя. — 1959. — 29 марта.

922.     Ибрагимова  А.  Страница жизни // Ташкент. правда. — 1959, — 7 апр.;

923.     Книга  получена из Берлина  // Ташкент. правда. — 1962. — 11 февр.;

                     О получении из ГДР книги А. Каххара «Птичка-невеличка» переведенной на нем. язык под заглавием «Секретарь Саида».

924.     Кошчанов М. Характеры психология героев в «Птичке-невеличке» // В кн.: Кошчанов М. Жизнь. Характеры. Мастерство. — Т., 1963. — С. 51—73;

925.     Ленобль Г. Перекличка литератур // Звезда. — 1960. — № 8. — С. 200—202;

926.     Лиходзиевский С. Повесть о судьбе нашей современницы // Правда Востока. — 1959. — 17 апр.;

927.     Миронов М. Отцы и дети // Донбасс. — 1960. № 5. — С. 161—165;

928.     Симкин Я. О трех узбекских повестях: Каххар А. «Птичка-невеличка», Шарипов Дж. «Саодат», Рахим И. «Хилола» // Звезда  Востока. — 1959. — №  11. — С. 149—156;

929.     Смирнова Ш. Любимый образ узбекской прозы // Литературн. газета. — 1959. — 19 февр.;

930.     Угай В. Трудная победа Саиды // Ленинский путь Кызыл Орда. — 1959. — 27 нояб.;

931.     Чалмаев В. Победы в пути // Вопросы литературы. — 1959. — № 7. — С. 14—17;

932.     Шарафутдинов А. Героика будней // Звезда Востока. — 1959. — № 3. — С. 150—153;

 

* * *

933.     Лоодус М. Рассказ о синичке, которая победила льва // Рахва хляев Голос народа. — 1960. — 28 окт.— эстон тилида.

934.     Худойберганов А. Абдулла Қаҳҳорнинг «Синчалак» повестининг таржимаси ҳақида // Амударья.  — 1972. — № 8. — С. 109—112; қорақалпоқ тилида.

 

«ТОБУТДАН ТОВУШ» ҳақида

935.     Ғулом Ғ. ва бошқ. «Тобутдан товуш» ҳақида // Ғ. Ғулом, В. Зоҳидов, Ғ. Ҳамид // Қизил Ўзбекистон.— 1963. — 11 авг.;

 

«ШОҲИ СУЗАНА» («Янги ер») комедияси ҳақида

936.     Абдужаббаров Т. А. Абдулла Қаҳҳорнинг «Шоҳи сўзана» комедияси ҳақида // Ўзбек университетининг асарлари. — 1956. — № 63. — Б. 243—259;

937.     Абдужаббаров Т. «Шоҳи сўзана» ҳақида мулоҳазалар // Ўзбекистон маданияти. — 1957. — 28 сент.;

938.     Алиев С Ҳаётий комедия // Шарқ юлдузи.  — 1954. — №6. — Б. 99—100;

939.     Ле Винь Куок. Въетнам тилида // Ўзбекистон маданияти. — 1977. — 16 сент.;

                     А. Қаҳҳорнинг «Шоҳи сўзана», «Кўк конверт» ва ҳикояларининг въетнам тилида нашр этилганлиги ҳақида.

940.     Раҳматов X«Янги ер»да // Ёш Ленинчи. — 1952. — 6 май.

941.     Ҳакимова X. «Шоҳи сўзана» комедиясида персонажлар тили // Ўзбек адабиёти ва тили масалалари. 1959. — № 3. — Б. 62—66;

 

*  *  *

942.     Бать Л. «Шелковое сюзане // Сов. женщина. —1952. — № 6. — С. 60;

943.     Гребнев А. О комедийности // Дружба народов. — 1952. — № 3. — Б. 282—287;

944.     Каграмонова В. Коммунизм — наше завтра // Звезда Востока. — 1952. — № 11. — С. 115—119;

945.     Лунин Б. Правда жизни: Рец. на пьесу «На новой земле» // Звезда Востока. —  1952. — № 9. — С. 85—91;

946.     Погодин Н. Талантливая комедия // Литературн. газета. — 1951. — 20 нояб.;

 

«ЎҒРИ» ҳикояси ҳақида

947.     Исматов С. 5-синфда «Ўғри» ҳикоясини ўрганиш // Китобда Исматов С. Мактабда Абдулла Қаҳҳорнинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш. — Т., 1969. — Б. 8—13;

948.     Муинова З. Из наблюдений над поэтикой рассказа Абдуллы Каххара «Воры» // Труды СамГУ. —1976. Вып. 300. — С. 131 — 136;

 

«ЎТМИШДАН ЭРТАКЛАР» ҳақида

949.     Каримов Ғ., Абдуллаев О. Ўтмишнинг ибратли кўзгуси // Тошкент ҳақиқати. — 1966. — 21 окт.;

950.     Оқмуродов А. Автобиографик асарларда «автор образи» ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1985. — № 3. — Б. 47—49;

951.     Умиров С. Ўтмишнинг аччиқ ҳақиқати  // Ўқитувчилар газетаси. — 1967. — 26 февр.;

952.     Қаюмов Л. 1965 йил бадиий прозамиз ҳақида ўйлар // Шарқ юлдузи. — 1966. — № 4. — Б. 216—225;

953.     Қўшжонов М. Биографик жанрнинг туғилиши // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1967. — № 4. Б. 42 — 47;

                     А. Қаҳҳорнинг «Ўтмишдан эртаклар» ва Ойбекнинг «Болалик» повестлари ҳақида.

954.     Қўшжонов М. Камолот // Совет Ўзбекистони. 1966. 20 февр.;

955.     Худойберганов Н. Сказка? Нет, жизнь! // Дружба народов. — 1967. — № 7. — С. 267—268;

 

«ҚОТИЛНИНГ ТУҒИЛИШИ» ҳақида

956.     «М.» «Қотилнинг туғилиши» // Машъала. — 1934. — № 2. — Б. 29;

957.     Солижонов И. «Қотилнинг туғилиши»дан «Сароб»га // Ўзбек тили ва адабиёти. — 1973. — № 6. — Б. 53—56;

 

«ҚЎШЧИНОР ЧИРОҒЛАРИ» романи ҳақида

958.     Абдуназаров О. «Қўшчинор чироғлари» романининг фразеологияси ҳақида // Ленинобод Давлат педагогика ин-тининг илмий асарлари. XXII: Тил ва адабиёт масалалари. — Ленинобод. — 1964. — Б. 113—122;

959.     Алимуҳамедов А. «Қўшчинор» романи ҳақида // Қизил Ўзбекистон. — 1948. — 1 авг.;

960.     Валихўжаев Б., Неъматова Р. «Қўшчинор чироқлари» романи ҳақида баъзи мулоҳазалар // Қизил Ўзбекистон. — 1953. — 19 апр.;

961.     Дониёров Ҳ., Мирзаев С. «Қўшчинор чироқлари» романининг стили ҳақида баъзи мулоҳазалар // Шарқ юлдузи. — 1953. — № 12. — Б. 112—119; Китобда: Сўз санъати. — Т., 1962. — Б. 207;

962.     Мамадалиев К. Абдулла Қаҳҳорнинг «Қўшчинор чироқлари» романида совет-интернационал сўзларининг ишлатилиши // Записки научного студенческого
об
щества: 1961. Вып. 1.— С. 61—67; Андижан. пед. ин-т.

963.     Муқимов Р. «Қўшчинор чироғлари» романининг 2-варианти // Ўзбек тили  ва адабиёти масалалари. — 1961. — № 4. — Б. 21— 28;

964.     Қосимов П. Абдулла Қаҳҳорнинг «Қўшчинор чироғлари» романида фразеологик бирикмалар // Записки научного студенческого общества. Андижан. пед. ин-та. — 1961. Вып. I. — С. 47—60;

965.     Қосимов С. ва бошқ. Социалистик қишлоқ темасидаги йирик асарлар: Проза, поэзия // Шарқ юлдузи. — 1948. — № 8. — Б. 106—127:

966.     «Қўшчинор» романининг муҳокамаси // Қизил Ўзбекистон. — 1948. — 4 авг.;

 

* * *

967.     Абдуллаева А. Употребление народных пословиц в романе Абдуллы Каххара «Огни  Кошчинара» // Труды СамГУ. — 1971. Вып. 188. — С. 82—85;

968.     Абдуллаева А. Употребление синонимов в романе «Огни Кошчинара» // Труды СамГУ. — 1971. — Вып. 188. — С. 85—88;

 

«ҲИКОЯЛАР» тўплами ҳақида

969.     Алимуҳамедов А. Абдулла Қаҳҳор ҳикояларида психологик тасвир //Шарқ юлдузи. — 1947. — № 2 — 3. — Б. 115—137;

970.     Китобхон. «Ҳикоялар» // Ёш Ленинчи. — 1940. № 3. — Б. 10;

971.     Расул Ҳ. «Ҳикоялар» // Ўқитувчилар газетаси — 1950. — 4 янв.;

 

* * *

972.     Бабенышева С.  Рассказы Абдуллы  Каххара  // Дружба народов. — 1959. — № 2. — С. 256—258;

973.     Боролина И. Рассказы Абдуллы Каххара // Звезда Востока. —  1953. — № 10.  — С. 107 114;  — № 11. — С. 111—120;

974.     Гулиа Г. Рассказы Абдуллы Каххара // Огонек. — 1952. — № 2. — С. 24.

975.     Лиходзиевский С. О рассказах Абдуллы Каххара // Звезда Востока. — 1946. — № 9. — С. 82—90;

976.     Шагинян Р. П., Магазинник Е. О. категории образных отношений в литературе // Труды Узбек. ун-та им. А. Навои: Новая серия. — 1959. — Вып. 97   — С. 71—86;

977.     Шаталов Е. О рассказах Абдуллы Каххара // Труды Таджикского Учительского ин-та. — 1957. — Т. 4. — С. 49—57;

 

АБДУЛЛА ҚАҲҲОР АСАРЛАРИНИ МАКТАБДА ЎРГАНИШ

978.     Долимов С. Бешинчи синфда Садриддин Айнийнинг ва Абдулла Қаҳҳорнинг ҳикояларини ўрганиш ҳақида: Ўқитувчиларга  методик кўрсатма. —  Т.,   1953.— 19 б.

979.     Долимов С. Еттинчи синфда Абдулла Қаҳҳор ҳикояларини ўтиш ҳақида // Ўқитувчилар газетаси. — 1957. — 11 окт.;

980.     Исматов С. Абдулла Қаҳҳорнинг «Синчалак» повестини ўрганиш // Совет мактаби. — 1963. — № 11. — Б. 38—42;  

981.     Исматов С. Абдулла Қаҳҳорнинг «Шоҳи сўзана» комедиясидаги образларни ўрганиш // Ўқитувчилар газетаси. — 1964. — 20 дек.;

982.     Исматов С. Мактабда Абдулла Қаҳҳорнинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш: Адабиёт ўқитувчилари учун қўлланма. — Т.: Ўқитувчи,  1969. — 112 б.; — 2-нчи нашри. — Т.: Ўқитувчи, 1978. — 104 б.

983.     Исматов С. Ўнинчи синфда Абдулла Қаҳҳорнинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш: Тошкентдаги 40-нчи ўрта мактаб адабиёт ўқитувчиси тажрибасидан // Совет мактаби. — 1962. — № 5. — Б. 28—32;

984.     Жўраев К. Абдулла Қаҳҳор ижодининг ўқувчиларга эстетик таъсири // Ўқитувчилар газетаси. — 1957. — 1 окт.;

985.     Рашид Ў. Ёзувчи Абдулла Қаҳҳор: Адабиёт ўқитувчисига ёрдам // Ўқитувчилар газетаси. — 1950. — 15 февр.;

986.     Ризаев С., Бўронов Н. «Синчалак»да сўз формалар қўлланилиши // Ўқитувчилар газетаси. — 1985. — 27   нояб.;

987.     Суюнов А. Ынинчи синфда Абдулла Қаҳҳорнинг «Асрор бобо» ҳикоясини ўтиш: Адабиёт ўқитувчисининг иш методикасидан // Совет мактаби. — 1959. — № 2. — Б. 19—21;

988.     Узоқов X. Ынинчи синфда «Шоҳи сўзана» драмасининг тилини ўтиш ҳақида // Совет мактаби. — 1961. — №3. — Б. 32—35;

989.     Усмонов Р., Шарипов О. «Шоҳи сўзана» комедиясини ўтиш ҳақида // Ўқитувчилар газетаси. —1955.— 20 янв.;

990.     Ҳожиаҳмедов А. Олтинчи синфда Абдулла Қаҳҳорнинг «Йиллар» ҳикоясини ўтиш // Ўқитувчилар газетаси. — 1958. — 5 сент.;

 

АБДУЛЛА ҚАҲҲОР АСАРЛАРИ САҲНАДА ВА КИНОДА

 

«АЯЖОНЛАРИМ» комедияси ҳақида

991.     Астанов М. Люди и судьбы. Комедия А. Каххара «Милые мои матушки» в Андижанском муз. драм. театре им. Й. Ахунбабаева. К. гастролям в Душанбе // Коммунист Таджикистана. — 1968. — 1 авг.;

 

«ОҒРИҚ ТИШЛАР» комедияси ҳақида

992.      Аброров А.  «Оғриқ тишлар // Ёш Ленинчи —1954.— 11 дек.;

993.     Олимжон А. «О\риқ тишлар» // Тошкент ҳақиқати. — 1954. — 11 дек.;

994.     Султанов Ю. Эскилик сарқитига қарши ыткир тиғ: «Оғриқ тишлар» пьесасининг саҳнага қўйилиши муносабати билан // Қизил Ўзбекистоп. — 1955. — 4 янв.;

995.     «Больные зубы»: Пьеса А. Каххара в театре им. Хамзы // Театр. — 1955. 9. — С. 176;

996.     Букетов Е. «Больные зубы»: Пьеса А. Каххара на сцене Казах. театра драмы // Казахстан. правда. — 1957. — 22 янв.;

997.     Еленин М., Марьясовский Г. В борьбе за нового человека: Пьеса «Больные зубы» на сцене узбек. акад. театра драмы им. Хамзы // Сов. культура. —  1955. — 14 июня.

998.     Раҳимов З. Творческая удача областного театра: Пьеса А. Каххара «Больные зубы» в Кашкадарьин. обл. театре // Правда Востока. — 1955. — 20 мая.

999.     Шитова В. От бытописи к сатире: Две ўзбек. комедии в Ўзбек. акад. театре им. Хамзы. «Сердечные тайни» Б. Рахматова и «Больные зубы» А. Каххара //
Театр. — 1955. — № 12. — С. 52—64;

 

«СИНЧАЛАК» повести ҳақида

1000. Шток И. Когда писатель приходит в кино: О кинофильме Птичка-невеличка» производства «Ўзбекфильм» по одноименному роману Абдуллы Каххара // Сов. экран. — 1961. — № 18. — С. 8 9; ид.

 

«ТОБУТДАН ТОВУШ» ҳақида

1001. Арзов А. Весело о серьезном: Спектакль «Голос из гроба» в Ташкент. Узбек. театре драмы им. Хамзы. К гастролям в Таджикистане // Коммунист Таджикистана. — 1962. — 30 июня.

1002. Поспеловский Ю. Стрелы летят в цель: Пьеса Абдуллы Каххара «Голос из гроба» в Узбек. театре драмы им. Хамзы // Сов. культура. — 1962. — 24 нояб.;

1003. Фильдман Я. Огонь сатиры «Голос из гроба» в театре им. Хамзы // Правда Востока. — 1962. — 3 нояб.;          

 

«ШОҲИ СУЗАНА» ҳақида

1004. Бобоев М. «Шоҳи сўзана» Ҳамза номидаги академик драма театрининг янги постановкаси // Қизил Ўзбекистон. — 1952. — 23 июль. Театр.

1005. Братковская В. «Шоҳи сўзана» Москва театри саҳнасида // Қизил Ўзбекистон. — 1953. — 12 янв.;

1006. Ефанов В. «Шоҳи сўзана» Москва театри саҳасида: Томошабин таассуроти // Қизил Ўзбекистон.— 1953. — 3 июль.

1007. Жўраев Ф. «Шоҳи сўзана»: (Ҳамза театрида)// Шарқ юлдузи. — 1953. — № 1. — Б. 116 — 120;

1008. Олимжон А. «Янги ер» // Ёш Ленинчи. — 1950. — 20 июль.

1009. Қодиров М. «Янги ер»: Декада спектакли // Тошкент ҳақиқати. — 1958. — 30 июль.

 

* * *

1010. Гладкий И. Два комедийных спектакля: Пьесы Абдуллы Каххара и И. Караджама «Шелковое сюзанс», «Потерянное письмо» в Одесс. драм. театре им.
Иванова // Правда Украин
ы. — 1952. — 5 июля.;

1011. Дьяченко В. Жизнь спектакля: Пьеса Абдуллы Каххара «Шелковое сюзане» в Узбек. театре драмы им. Хамзы // Правда Востока. — 1953. — 12 июня.

1012. Закиров К. «Шелковое сюзане»: Пьеса Абдуллы Каххара в Тадж. театре драмы. Сталинабад // Коммунист Таджикистана. — 1953. — 30 мая.

1013. Золотницкий Д. Свершение мечты: Пьеса Абдуллы Каххара «Шелковое сюзане» в Ленинград. театре им. Ленинского комсомола // Сов. искусство. —  1952.—
4 июня.

1014. Каплунов Ю. Люди наших дней: Пьеса Абдуллы Каххара «Шелковое сюзане» в Ленинабад, театре им. Пушкина // Коммунист Таджикистана. — 1953. — 19 февр.;

1015. Капралов Г. Жизнерадостный спектакль: Пьеса А. Каххара «На новой земле» в Ленинград. театре им. Ленинского комсомола // Правда. — 1952. — 11  нояб.;

1016. Ласкин Б., Рожков Н. Новоселье: Сценарий кинокомедии по мотивам пьесы  «Шелковое сюзане» // Звезда Востока. — 1953. — № 2. — С. 9—56;

1017. Мацкевич О. Спектакль, согретый дыханием жизни: Пьеса А. Каххара «Шелковое сюзане» в Ташкент. рус. драм. театре им, М. Горького. К гостролям в
Алма-Ате // Казахстан. правда. — 1952. — 1 июля.

1018. Мочалова И. «Шелковое сюзане»: Пьеса А. Каххара в театре рус. драмы г. Петрозаводск // Ленинское знамя. — 1953. — 6 июня.

1019. Путинцев Н. «Шелковое сюзане»: Пьеса А. Каххара в театре им. Моссовета // Московск. правда. — 1953. — 25 марта.

1020. Репина И. «Шелковое сюзане»: В драм. театре «ЭИДЛА» Пярну // Совет. Эстония. — 1952. — 21 дек.;

1021. Троянский М. «Шелковое сюзане»: Пьеса А. Каххара в театре им. Ленинского комсомола. Ленинград // Ленинград. правда. — 1952. — 8 мая.

1022. Устабаева X. Комедия Абдуллы Каххара на сцене: «Шелковое сюзане» // В кн.: Вопросы ўзбекского театра и сценической речи. — Т.,  1962. — С. 3—17;

1023. Халатян А. Комедия должна звучать со всей остротой: Пьесы А. Каххара «Шелковое сюзане» и И. Караджама «Потерянное письмо» в Ленинабад. драм. театре // Коммунист. — 1953. — 23 янв.;

1024. Шамшиев Т. «На новой земле»: Пьеса в Киргиз. драм. театре г. Фрунзе // Сов. Киргизия. — 1952.— 25 дек.;

1025. «Шелковое сюзане» // Соц. Узбекистан. — 1952. — №7. — С. 15; с фото.

 

АСАРЛАРИНИНГ БИБЛИОГРАФИЯСИ

1026. Абдулла Қаҳҳор: Туғилган кунига 60 йил тўлиши муносабати билан инструктив-методик материаллар / А. Навоий номли ЎзССР Давлат кутубхонаси. Методика бўлими. — Т., 1967. — 19 б. — Библиогр.: б. 8—12;

1027. Иброҳимова Р. Адабий ҳаёт: 1974. Ўзбек адабиётига оид материаллар солномаси / ЎзССР ФА Кутубхонаси; М. М Султонова таҳрири. — Т., 1976. — 149 б.— А. Қаҳҳор библиогр.: б. 25; 31; 39; 55;

1028. Иброҳимова Р. Адабий ҳаёт: 1973. Ўзбек адабиётига оид материаллар солномаси / ЎзССР ФА кут.на-си; М. М. Султонова таҳрири. — Т., 1975. — 155 б. —
А. Қаҳҳор библиогр.: б. 16—17; 46—48; 147—148;

1029. Иброҳимова Р. Адабий ҳаёт: 1971. Ўзбек адабиётига оид материаллар солномаси / ЎзССР ФА кут-наси; Агеев А. И. таҳрири. — Т, 1973. — 139 б. — А. Қаҳҳор библиогр.: б. 41—42; 97;

1030. Иброҳимова Р. Адабий ҳаёт: 1970. Ўзбек адабиётига оид материаллар солномаси / ЎзССР ФА кут-наси; — Т., 1972. — 127 б. — А. Қаҳҳор библиогр.: б.
17—18; 40—42;

1031. Исматов С. Мактабда Абдулла Қаҳҳорнинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш: Адабиёт ўқитувчилари учун қўлл. — 2-нчи нашри. — Т.: Ўқитувчи, 1978. — 104 б.— Библиогр. 31 номда. Б. 103—104;

1032. Совет Ўзбекистони китоби: 1941—1944. Библиографик кўрсаткич / ЎзССР давлат Китоб палатаси; Тузувчи Баишева И. И., Котельникова Л. П., Ташкина А. Т. — Т., 1974. — 288 б. — А. Қаҳҳор библиогр.: б. 229; 132; 235; 237; 241; 257;

1033. Турдиев Ш., Қориев Б. Олтой. Ўзбек адабиётшунослиги ва танқидчилиги библиографияси: 1918 — 1941. Газета ва журналлар асосида. — Т, Фан, 1967. — 179 б. — А. Қаҳҳор библиогр.: б. 59, 157; 159; — Сарл уст. авт.: ЎзССР ФА А. С. Пушкин номидаги Тил ва Адабиёт ин-ти.

1034. Ўзбек адабиёти: 1940—1958. Библиография / А. Навоий номидаги ЎзССР Давлат кут-наси. ЎзССР ФА А. С. Пушкин номидаги тил ва адабиёт ин-ти. Ўзбек бадиий адабиёти.; Ф. Байбекова (муҳаррир), М. Султанова, М. Носирова, М. Алимхўжаева. — Т.: Ўзадабийнашр., 1963. — 1080 б. — А. Қаҳҳор библиогр.: б. 82— 92;

1035. Ўзбекистон бадиий адабиёти: Адабиётшунослик. Санъат. 1966 йил. Адабиётлар кўрсаткичи / А. Навоий номидаги ЎзССР Давлат кут-наси миллий библиогр. бўлими; Тузувчи: Расулова Ҳ. Носирова М. — Т., 1969. — 49 б. — А.Қаҳҳор библиогр.: б. 14;

1036. Ўзбекистон ССР муҳим ва унутилмас воқеалар календари: 1967 / А. Навоий номидаги ЎзССР Давлат кут-наси. — Т.: Ўзбекистон, 1967. — 143 б., расм. — А. Қаҳҳор библиогр.: б. 93—94;

1037. Ўзбекистон ССР муҳим ва унутилмас воқеалар календари: 1977 / ЎзССР Давлат кут-наси. — Т.: Ўзбекистон. — 1976. — 140 б., расм. — А. Қаҳҳор библиогр.: б. 82—83;

 

* * *

1038. Авшарова М. П., Свидина Е. Д. Узбекская литература: Рекомендательный указатель / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Гос. б-ка ЎзССР им. А. Навои. — М., 1959. — 133 с. — Библиогр. А. Каххара: с. 79; 83;

1039. Добрынина Н. Е. и др. Советская литература: 1959: Рекомендательный указатель / Гос. б-ка ЎзССР им. А. Навои. — Т., 1960. — 166 с. — Новая худож. лит-ра. — Библиогр. А. Каххара: с. 19; 33;

1040. Золотарева Е. Советские писатели: Рекомендательный указатель / Гос.; б-ка СССР им. Ленина. — М.: Искусство, 1961. — 157 с. — Библиогр. А. Каххара: с.
111;

1041. Зубов Б. С. и др. Книги советских писателей: Рекомендательный указатель. Вып. 1 / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. — М., 1958. —  139 с. — Библиогр.
А. Каххара: с. 33;

1042. То же: Вып. 11 — М., 1962. — 173 с. — Библиогр. А. Каххара с. 48; 63; 118;

1043. Мацуев Н. Художественная литература: Русская и переводная. 1938—1953 гг. Библиография. Т. 2: 1946—1953 гг. — М.: Худож. лит., 1959. — 866 с. — Библиогр. А. Каххара: с. 90.

1044. Мацуев Н. Советская художественная литература и критика. 1949—1951: Библиография / Ред.: А. Марусич. — М.: Сов. писатель, 1953. — 274 с. — Библиогр.:
А. Каххара: с. 10; 88;

1045. То же; 1952—1953. М., 1954. 298 с. — Библиогр.: А. Каххара: с. 78, 200;

1046. То же: 1954—1955. М., 1957. 415 с. — Библиогр.: А. Каххара: с. 92; 236; 299;

1047. То же: 1956—1957. М., 1959. 548 с. — Библиогр. А. Каххара: с. 127; 330;

1048. То же: 1958—1959. М., 1962. 673 с. — Библиогр.: А. Каххара: с. 155; 474;

1049. То же: 1960—1961. М., 1964. 569 с. — Библиогр. А. Каххара: с. 137; 143;

1050. То же: 1962—1963 / Ред. Ю. Д. Рыскин. М., 1970.  — 622 с. — Библиогр.: А. Каххара: с. 136; 240; 434;

1051. То же: 1964—1965 / Ред. Ю. Д. Рыскин. М., 1972. — 640 с. — Библиогр. А. Каххара: с. 147; 453;

1052. Писатели Советского Узбекистана: Библиогр. справочник. — Т.: Худож. лит., 1959. — 120 с. — Библиогр. А. Каххара: с. 83—85;

1053. Произведения Советских писателей в переводах на иностранные языки: Отдельные зарубежные издания. 1945—1953. Библиогр. указ. / Союз Советских
писателей СССР. Всесоюзн. гос. б-ка иностр. лит. — М.:
Книга, 1954. — 322 с. — Библиогр. А. Каххара: с. 109; 118;

1054. То же: 1958—1964. М., 1965. 320 с—Библиогр. А. Каххара: с. 109; 276;

1055. То же: 1965—1970. М., 1972. 225 с. — Библиогр. А. Каххара: с. 178;

1056. То же: 1971 — 1975. М., 1976. 168 с. — Библиогр. А. Каххара: с. 65; 142—143;

1057. Советская литература: Роман. Повесть. Рек. указ. — М.: Книга, 1976, 347 с. — Библиогр. А. Каххара: с. 190;

1058. Старцев И. И. Художественная литература народов СССР в переводах на русский язык: Библиография. 1934—1954. — М.: Гослитиздат., 1957. — 751 с. —
Библиогр. А. Каххара: с. 457—458; 480;

1059. То же: 1955—1959. М., 1964. 726 с. —Библиогр. А. Каххара: с. 476—478;

 

ҲАЁТИ  ВА ИЖОДИНИНГ АСОСИЙ САНАЛАРИ

 

1907 йил 17 сентябрь

Абдулла Қаҳҳор Қўқон шаҳрида косиб-темирчи оиласида дунёга келди.

1917 йил

Абдулла  Қаҳҳорлар оиласи  Бувайда қишлоғига кўчиб келади, А. Қаҳҳор эски мактабда ўқийди.

1919 йил

Қўқонга қайтиб, янги совет мактабида ўқийди.

1921 йил

Қўқон педагогика техникумида ўқийди.

1924 йил, июль

Матбуотда А. Қаҳҳорнинг биринчи марта «Учрашганда» фельетони чиқади.

1925 йил, 21 январь

«Қизил Ўзбекистон» газетасида Ленин вафотининг 1 йиллиги муносабати билан «Эсимда сен...» шеъри чиқади.

1926 йил

«Қизил Ўзбекистон» газетаси редакциясида ишлайди.

1926 йил

СаГУнинг ишчилар факультетига киради. «Муштум» журнали редакциясида ишлайди.

1929 йил

Ишчилар факультетини тугатади. Қўқонга келиб, «Янги Фарғона» газетасининг масъул секретари ва бўлим мудири бўлиб ишлайди.

1930 йил

 

Ўрта Осиё Давлат Университетининг педагогика факультетига ўқишга киради.

1933 йил

 

Пушкин номидаги Тил ва Адабиёт институтининг аспирантурасига қабул қилинади. «Совет адабиёти» журналининг масъул секретари, Ўздавнашрда бадиий адабиёт бўлимининг редактори бўлиб ишлайди.

1933 йил, ноябрь

 

Тошкентдаги фабрика қурилишларидан бирида А.Қаҳҳор ва Ғ. Юнусов адабиёт тўгараги очадилар.

1934 йил

 

ЎзССР Ёзувчилар Союзига қабул қилинади.

1934 йил, 1 йюль

 

Бутуниттифоқ Ёзувчилар Союзи ташкилот комитетининг қабул комиссияси А. Қаҳҳорни аъзоликка кандидат қилиб қабул қилди.

1935 йил, 18 март

 

ЎзССР Ёзувчилар Союзида А. Қаҳҳорнинг ижодий кечаси ўтказилади.

1935 йил, 12 октябрь

 

ЎзССР Халқ Комиссарлар Совети томонидан энг яхши бадиий асарлар учун эълон қилинган конкурсда «Сароб» романига иккинчи мукофот берилди.

1937 йил, 17—27 май

 

Москвада Ўзбек санъати ва адабиёти декадасида қатнашди.

1938 йил

 

Ўзбекистон Давлат нашриётида редакторлик ва таржимонлик фаолиятини бошлади.

1939 йил, 31 январь

 

СССР Олий Совети фармони билан «Меҳнат Қизил Байроқ» ордени билан мукофотланди.

1939 йил, 27 апрель

 

Ўзбекистон Ёзувчиларининг II съездида Ўзбекистон Ёзувчилар Союзи правлениесининг аъзоси қилиб сайланди.

1948 йил, 22 март

 

Муқимий номли театрда А. Қаҳҳорнинг ижодига бағишланган кеча ўтказилди.

1948 йил, 28 июль

 

«Қўшчинор» романининг биринчи қисми муҳокама қилинди.

1949 йил

 

Абдулла Қаҳҳорнинг биринчи комедияси — «Шоҳи сўзана» саҳнада қўйилди.

1949 йил, ноябрь

 

ЎзССРнинг 25 йиллигига бағишланган пьесалар конкурсида «Янги ер» пьесасига иккинчи мукофот берилди.

1952 йил

 

КПСС аъзолигига қабул қилинди. «Шоҳи сўзана» асари учун СССР Давлат мукофоти берилди ва «Янги ер» номи билан экранга чиқарилди.

1953 йил, 13 август

 

ЎзССР Ёзувчилар Союзининг пленумида Союз раиси қилиб сайланди.

1954 ййл, 26 декабрь

 

СССР ёзувчиларининг II съездида СССР Ёзувчилар Союзи правлениесининг аъзоси қилиб сайланди.

1954 йил, 28 декабрь

 

ССР Ёзувчилар Союзининг Президиуми аъзолигига сайланди.

1955 йил 7 март

 

Тошкентда Ўзбекистон Ёзувчилар Союзи II пленумида доклад қилди.

1955 йил

 

Ўзбекистон КП МК аъзоси қилиб сайланди. ЎзССР Олий Советига депутат этиб сайланди.

1957 йил, 10 октябрь

 

А. Навоий номидаги опера ва балет театрида таваллудининг 50 йиллигига бағишланган кеча ўтказилди.

1957 йил

 

СССР Олий Совети Президиумининг Фармони билан «Меҳнат Қизил Байроқ» ордени билан мукофотланди.

1959 йил, август

 

«Синчалак» повестига Ўзбекистон Министрлар Совети қарори билан ўтказилган бадиий асарлар конкурсининг мукофоти берилди.

1962 йил, 22—30 октябрь

 

Арманистонда бўлиб ўтган ўзбек адабиёти ва санъати декадасида қатнашди.

1967 йил, 26 январь

 

«Ўтмишдан эртаклар» асари учун Ҳамза номидаги Давлат мукофти берилди.

1967 йил, 8 сентябрь

 

60 ёшга тўлиши муносабати билан ЎзССР Олий Совети Президиумининг Фармони билан «Меҳнат Қизил Байроқ» ордени берилди.

1967 йил, 8 сентябрь

 

60 ёшга тўлиши муносабати билан ЎзССР Олий Совети Президиумининг Фармонига биноан «Ўзбекистон халқ ёзувчиси» унвони берилди.

1968 йил, 28 май

 

Абдулла Қаҳҳор вафот этди.

 

ЁРДАМЧИ    КЎРСАТКИЧЛАР

 

исмлар кўрсаткичи

 

Абдужаббаров Т. А.          937; 938.

Абдуллаева А. 968; 969.

Абдуллаева Г. 917.

Абдуллаев О. 836.

Абдуллаев Ҳ. (39)

Абдулла С. 545.

Абдуназаров О. 959.

Абдураззоқ А. 640; 862.

Абдураҳманова М. 605.

Абдусаматов Ҳ. 606—607; 641—643; 736; 763—764; 814; 866; 895;

Абдуқаҳҳор С. 644.

Абрамов Ф. 522

Аброров А. 908; 993;

Авазова О. 645;

Авшарова М. П. 1039;

Агатов М. 621; 737;

Агеев А. И. 1030;

Адерса М. тарж. 534;

Азизов А. 841;

Азимов С. 215; 542;

Айний С. (179); 206; (755)

Айтматов Ч. 522

Акбаров Б. 528; 896;

Аксенов В. 522;

Алиев А. тарж. 493;

Алиев В. тарж. 457.

Алиев С. 646; 879; 939;

Алимов Г. тарж. 359.

Алимуҳамедов А. тарж. 383; 609; 647; 960; 970;

Алимҳўжаева М. 1035.

Алишер Навоий (629)

Алломов Ш. 877; 897; 909.

Аминов Б. 878.

Аминов Т. 200.

Анар В. 522.

Анорбоев С. 31; 45.

Ан Суен тарж. 525.;

Арбат Ю. 550.

Аргунова Н. тарж. 339; 340; 365.

Арзов А. 1002.

Асрорий В. тарж. 468.

Астанов М. 992.

Аҳмамедов Д. тарж. 475; 477;

Ашанина Г. 738.

Аъзамов А. 648; 89;

Бабенишева С. 973. 

Баишева М. 1003.

Байбекова Ф. И. 1035.

Баскаков В. 918.

Бать Л. 622; 943.

Баховитдинов А. 480.

Безруков Д. 513.

Бекжанова М. Д. 623; 650.;

Бекмулин X. 910.

Бердишев А. тарж. 491.

Берданер 753.

Бирюлин В. тарж. 349.

Бобоев М. (39); 145; 190; 651; 652; 1005;

Бобоев Т. 653; 911.

Борисова И. 919;

Бородин С. 145; 339; 414,

Боролина И. 325; 326; 334; 447; 448; 624; 657; 974;

Братковская В. 1006;

Бруммер Е. тарж. 530;

Букетов Е. 997.

Бусе Н. тарж. 447; 448.

Бўронов Н. 987.

Валиев С. 654—655;

Валиев Сирожиддин (588).

Валиҳўжаев Б. 961.

Василевская В. 592.

Вирта Н. тарж. 551.

Вент В. тарж. 515.

Вернал Е. тарж. 527.

Вилип Р. тарж. 449.

Владимирова Н. тарж. 337; 339; 354; 358; 739.

Вовченко И. В. 486.

Воробьев Н. 352.

Воҳидов Э. 528; 842;

Гайдар А. 552.

Гамперт Р. 529

Геворкян А. Б. 625; 658; 876; 907; 920.

Генжабаев А. тарж. 491.

Герман Ю. тарж. 317; 318; 320; 325; 342; 386;

Гладкий И. 1011.

Гладков Ф. 553.

Гнатовский В. тарж. 486; 488.

Гоголь Н. В. (193); 554—555; (623);

Головка А. тарж. 489.

Горбатов Б. 556.          

Горький М. (149); 393; 557;

Гребнев А. 944.

Гулиа Г. 975.

Давидова А. 570;

Дайреджиева Н. 342.

Дезпонт А. тарж. 536.

Джумабай А. 463.

Джутдиев Б. 478.

Добренквоич И. тарж. 535.

Добрьшина Е. Д. 1040.                           

Долену тарж. 535.

Долимов С. 979—980;

Дониёрова Ҳ. 657—658; 962;

Доспанов О. тарж. 495;

Дробин В. 659; 741.

Дружинина Н. 921.

Дьяченко В. 1012;

Еленин М. 998.

Ефанов В. 1007.

Ефимов В. 922.

Ёкубов А. 807.

Ёкубов Н. 663—665; 741; 867—868;

Ёкубов О. 145; 739; 807;

Ёкубов X. 538; 766; 869.

Жаббаров Ж. 528.

Жалил Р. 591.

Жалолов Т. 898;

Жарилгапов И. 859.

Жураев К. 985.

Жураев Ф. 1008;

Зив О. тарж.

Зокиров К. 327; 367;

Золотарева Е. 1013;

Золотарев Е. 1041.

Золотницкий Д. 882.

Золя Э. 1014.

Зорькин Ю. 396.

Зощенко М. 333.

Зохидов В . 559—568;

Зубов Ю.С. 1042—1043.

Зулфия Исроилова 14; 39; 144; 190; 204; 207; 215; 228; 396; 528; 755.

Ибрагимова А. 923.

Иброхимова Р. 1028—1031.

Иброхимов И. тарж. 458.

Иброхимов Т. 863

Иван Ле 39; 150; 593; 670; 757;

Иванов А. 803;

Ивашев Н. тарж., 346; 362; 381.

Икромий Д. тарж. 464; 742;

Икромов И. 543;

Илёс М. 886;

Ильиченко А. 558;

Имомов Б. 870;

Исматов С. 948; 981— 984; 1032;

Исмоилий М. 666; 790;

Исҳақов Д. 509; 512;

Исҳақов М. 199;

Каграмонова В. 945.

Каирбеков Г. 413.

Кайдалов В. 18.

Калинин В. А. 332.

Калиновский Г. тарж. 379.

Калякина Т. тарж. 330; 377; 474;

Камилов А. тарж. 500.

Каниев В. 604.

Каплунов Ю. 1015.

Капралов Г. 1016.

Караганов А. 744.

Караджам И. 1011; 1024;

Қаримов Г. 667; 950.

Каримов Н. 612; 791; 815; 832; 837;

Каримов Ш. 816.

Каррнев С. 809.

Касимов У. 626; 745;

Качевская И. тарж. 447.

Кербобоев Б. 668.

Кеслер А. тарж.      324; 325; 339; 342; 383.

Кириллов Т. С. тарж. 454.

Киссен И. тарж. 345; 377.

Клосс А. 597.

Кононов А. 569; 570.

Костьфя В. 747.

Котельннкова Л. П. 1033.

Кунингас Н. тарж. 516.

Лайсанд М. тарж. 534.

Ларни М. 594.

Ласкин Б. 1017.

Латиф Ю. 734.

Ле Винь Куок 817; 940;

Ленин В. И. (52); (559—568);

Ленобль Г. 926.

Ленч Л. тарж. 363; 671.

Липкин А. тарж. 453.

Лиходзиевский С.          780; 927; 976.

Лоодус М. 934;

Луйк Н. тарж. 517.

Лунин Б. 946;

Лутфуллин С. 484;

«М» 957.

Магазинник Е. 977.

Мажидий Р. 899.

Малашкин С. тарж. 316; 323; 325; 339; 341; 369;

Мамадалиев К. 963.

Мансуров М. 672.

Мардвилка А. тарж. 444.

Мартьянов И. 3. 488.

Марусич А. 1045;

Марьяковский Г. 998.

Мацкевич О. 1018.

Мацуев Н. 1044—1052;

Маҳмудов Д.      884.

Маҳмудов М. 673; 912;

Машарипова Д. 749; 875;

Меликянц Г. тарж. 437; 438;

Мирвалиев С.    , 818.

Мирзаев И. 804;

Мирзаев С. 610; 674; 819; 871; 962;

Миркишиев М. тарж. 455; 456;

Миронов М. 928;

Мироқилов М. 39;

Миртемир 792;

Мочалова И. 1019;

Муинова 3. 949;

Мусрепов Г. 793;

Муҳаммадий Р. (148), 634;

Муҳаммадҳонов X. 844;

Муҳаммаджонов К. 502; 784;

Мухтор А. 336; 39;

Муқимов А. 811;

Муқимов Р. 964.

Мўминов Ғ. 613.         

Нагибин Ю. тарж. 380.

Назаров А. 858.

Назаров С. 675.

Назаров У. 676.

Назир И. 677.

Назир Ҳ. 678; 679; 805.

Насриддинов А. 750.

Наумов А. тарж. 339; 342; 366; 385; 751; 887.

Неъматова Р. 961.

Никитин М. тарж. 319; 368; 372;

Норматов У. 619; 680; 682; 794; 872; 885; 888; 892.

Носирова М. Я. 1035; 1036.

Носиров У. 700.

Нуритдинов М. 604.

Норматов С. 683.

Обидов 3. 684.

Ойбек 16; (39); 144; 145; 174; 192; 204; 207; 391; 420; 542—543; 605; 613; 629; 755.

Ойдин 190.

Оймирзаев Ж. 638.

Олимжон А. 768; 994; 1009.

Омилова М. 685; 686; 900.

Оскоцкий В. Д. 628.

Оспанов А. тарж. 503.

Оқмуродов А. 951.

Оҳундий Н. 546.

Пантилева А. 336.

Погодин Н. 390; 947.

Полевой Б. 638; 687; 795.

Поспеловский Ю. 1003.

Приедниеце М. тарж. 447.

Протосова М. тарж. 336.

Путинцев Н. 1020.

Пушкин А. С. 571—572;

Ракитньга М. тарж. 443.

Расулова Ҳ. 1036.

Расул Ҳ. 972.

Рашидий Д. тарж. 375.

Рашид У.     688; 986;

Раҳим И. 807; (929);

Раҳимжонов И. И. 611.

Раҳимий А. тарж. 345; 361; 378; 380;

Раҳимов А.    913.       

Раҳимов 3. 999.

Раҳимов Н. 689.

Раҳмат А. 545.

Раҳматов Б. (1000);

Раҳматов Ҳ. 941.

Раҳмонов Б. 690; 769;

Репина И. 1021;

Рест Б. тарж: 318; 319; 321; 325; 342, 383; 386.

Ризаев С. 987.

Рожков Н. 1017.

Рўзиматов В. 820.

Рнскин Ю. Д. 916; 917; 1051; 1052;

Сагатов Б. 476.

Садовский А. тарж. 315; 323; 325; 339; 369;

Садриевра З. 691—692;

Саимов Б. 612.

Саид Аҳмад. 168; (195); (613); 693;

Сайёр (739); 845; (40);

Сайёҳ 865.

Саломов Ғ. 770; 821; 822.

Салье М. тарж. 360.

Саргсян А. тарж. 438.

Сафаров Н. 159; 638.           

Саъдуллаева Я. 694.  

Саъдулла Ш. 541.

Свидина Е. Д. 1039.

Севунц Г. 695; 796;

Сейдаҳанов К. 504.;

Сейлхан О. тарж. 501.

Серафимович А. С. 573.